Fırat Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama - İlitam

 1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM)
  UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Dayanak
  MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
  Sınav Yönetmeliği’nin 2. maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

  Amaç
  MADDE 2 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

  Kapsam
  MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; Fırat Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programının
  uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

  Tanımlar
  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
  a) FÜ-UZEM: Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
  b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
  c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini
  d) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programını,
  e) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
  f) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,
  g) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu
  h) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

  Program
  MADDE 5- (1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve FÜ-UZEM işbirliği ile
  yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.
  (2) Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine
  ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

  Başvuru, kesin kayıt ve kayıt yenileme
  MADDE 6- (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır;
  a) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya ilahiyat
  meslek yüksek okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını
  tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,
  b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,
  (2) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından yapılır.

  Kayıt için istenilen belgeler
  MADDE 7- (1) İLİTAM programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
  a) Önlisans diplomasının veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesinin aslı
  b) Önlisans Not döküm (Transkript) belgesinin aslı
  c) Dikey geçiş sınav (DGS) sonuç belgesi,
  ç) Öğrenci katkı payının ve öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,
  d) ÖSYM tarafından verilen yerleştirme belgesi,
  e) Üniversiteye kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen diğer
  belgeler,

  Kayıt hakkını kaybetme
  MADDE 8- (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu Yönergede belirtilen şartları yerine
  getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

  Kayıt iptali
  MADDE 9- (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

  Kayıt yenileme
  MADDE 10- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
  (2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim
  yılı/yarıyılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt
  yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.
  (3) Öğrenci katkı payını ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Öğretim, Dersler, Yeterlikleri Tamamlama,
  Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
  Öğretim esasları
  MADDE 11- (1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
  a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da uygulanabilir.
  b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci yıl (3. sınıf)
  derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci yıl (4. sınıfın) derslerini alır. Üç
  dersten fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler, ikinci yıldan (4.sınıf) ders alamazlar.
  c) Gerek birinci ve ikinci yarıyıl (3. sınıf) derslerinden gerekse üçüncü ve dördüncü yarıyıl (4. sınıf) derslerinin bir kısmından ya da tamamından başarısız olan öğrencilere iki yıllık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki yıllık bir ek süre daha verilir. Öğrenciler, ek süreler içinde bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. İkinci ek süre sonunda başarısız oldukları derslerin sayısı üç veya daha az olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri sürece, sınırsız sınav hakkına sahiptirler.

  Dersler
  MADDE 12- (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan eğitim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
  (2) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans ders programları ve bu
  derslerin kredi saatleri ekte belirtildiği gibidir.

  Yeterlikleri tamamlama
  MADDE 13- (1) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce
  açılacak olan bir haftalık "Yeterlikleri Tamamlama Programı"na alınırlar.
  (2) Yeterlikleri Tamamlama Programı Fırat Üniversitesi salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

  Sınavlar
  MADDE 14- (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için bir ara sınav, bir
  yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır.
  (2) Ara sınavlar internet ortamında, dönem sonu sınavları ise Fırat Üniversitesi binalarında gözetim altında yapılır.
  (3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı FÜ-UZEM’in önerisi doğrultusunda
  İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
  (4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
  (5) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
  (6) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav
  yapılamaz.

  Sınavların değerlendirilmesi
  MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.
  (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
  (3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi % 20, yılsonu sınavının etkisi % 80’dir.
  (4) Geçme notu 100 üzerinden 50’dir.
  (5) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda
  karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak
  adlandırılır.

  Puanlar
  Notlar
  Katsayılar
  90-100
  AA
  4.00
  85-89
  BA
  3.50
  80-84
  BB
  3.00
  75-79
  CB
  2.50
  70-74
  CC
  2.00
  60-69
  DC
  1.50
  50-59
  DD
  1.00
  0-49
  FF
  0.00
  (6) Öğrencilerin yarıyıl sonu ders başarı değerlendirmesinde Fırat Üniversitesi Bağıl
  Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi esas alınır.

  Sınav notuna itiraz
  MADDE 16- (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not
  değiştirilemez.
  (2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Fırat
  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve FÜ-UZEM Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Mezuniyet ve Adres Bildirme İle İlgili Esaslar
  Muafiyet
  MADDE 17- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü
  almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

  Kayıt dondurma
  MADDE 18- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde
  bulunamazlar.

  İlişik kesme
  MADDE 19 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:
  a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen birinci iki yıllık ek süre sonunda en az altı dersten, ikinci iki yıllık ek süre sonunda ise en az dört dersten başarısız olması,
  b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
  c) Öğrencinin, 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
  ç) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl/yıl üst üste kayıt yenilememiş olması

  Mezuniyet
  MADDE 20- (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel
  akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere lisans diploması
  verilir.
  (2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek
  üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
  (3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma
  verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.
  (4) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü
  olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.01-3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi
  olarak mezun olurlar.
  (5) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-
  ACTSDS) düzenlemesine ilişkin hususlar Üniversite senatosunca hazırlanan yönergeye göre belirlenir.

  Adrese bildirme
  MADDE 21- (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği
  adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri
  adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Mali Hükümler

  Öğretim giderleri
  MADDE 22 - (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim hizmeti gideri ile öğrenim ücretlerini öderler.
  (2) Eğitim hizmeti giderinin miktarı ve ödeme koşulları, her öğretim yılı için Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  (3) İLİTAM programına kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile vazgeçen öğrenciye yatırmış olduğu katkı payı geri ödenmez.

  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönergede hüküm bulunmayan haller
  MADDE 23 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük
  MADDE 24 - (1) Bu Yönerge 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fırat Üniversitesi Senatosunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini FÜ-UZEM Müdürü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı birlikte yürütür.


  alıntı

   

   

  papatya_28 - 13.09.2012 - 21:20Benzer Konular

 1. Sakarya Üniversitesi İlahiyat İlitam Hadis Soruları
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: Sınavlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.09.2013, 11:39
 2. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama - İlitam
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.09.2012, 23:53
 3. Dicle Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama - İlitam
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 13.09.2012, 21:48
 4. İnönü Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama - İlitam
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.09.2012, 21:22
 5. İlahiyat Lisans Tamamlama - İlitam Programi
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.08.2010, 23:57

copyright

Soru Cevap