Uluslararası Pazarlama Ders Notları

 1. İşletme Ders Notları - İşletme Ders Notları - Pazarlama Ders Notları


  ULUSLARARASI PAZARLAMA
  1
  A - Uluslararası Pazarlama Nedir?
  Pazarlamayı bir kazanç sağlama amacı ile seçilmis müsteri gruplarının
  ihtiyaç ve isteklerini tatmin için kaynaklarının çözümlenmesi, planlanması,
  örgütlenmesi, kullanılması ve denetimi olarak tanımlayabiliriz. Uluslarası
  pazarlama ise bu çabaların uluslararası alanda yürütülmesidir.
  Pazarlamanın kökeni satıstır.Ancak kavram ve içerik olarak bu iki islem
  artık birbirinden iyice ayrılmıstır. Đlk toplumlar üretim fazlası olusturur olusturmaz
  ticaret olanaklarını arastırmaya ve önce takas yolu ile sonra da para karsılığı
  ellerindeki ihtiyaç fazlası ürünleri satmaya basladılar. Satıs islemi çok
  basitlestirilmis bir sekilde “mal veya hizmetlerin değisimi” seklinde
  tanımlanabilir. Satısın gerçeklesmesi için muhtemel müsteriyi bir ürün veya
  hizmeti satın alabilmesi için ikna etmek gerekmektedir. Muhtemel müsterileri
  aramak, malı sergilemek, pazarlık etmek gibi satısla ilgili çalısmalar uygarlığın
  baslangıcından beri süregelmektedir.
  Ulusal pazarların ve haberlesme olanaklarının gelismesi sonucu on
  dokuzuncu yüzyılın sonlarında üreticiler sürekli reklamında yararını görüp satıs
  çalısmalarında yardımcı olarak kullanmaya basladılar. Reklâm, satılan ürün
  hakkında genis tüketici gruplarını bilinçlendirme ve ikna etme olanağı sağlıyor;
  kullananların o ürüne bağlılığını arttırıyordu. Böylelikle firmalar reklam bölümleri
  kurmak veya reklam ajanslarından yararlanmak yoluna gittiler.
  Yirminci yüzyılda ulusal pazarların özellikle sanayilesmis ülkelerde büyük
  boyutlara erismesi satıs çalısmalarının yönlendirilmesi için pazar arastırmasını
  gerekli kıldı. Satıs firmaları alacakları kararlarda yanılgı rizikosunu azaltabilmek
  için değisik tüketici gruplarının ihtiyaç ve isteklerini, firmanın ürünlerine olan
  tepkilerini arastırmaya basladılar. Bu is için birçok firmada pazar arastırması
  bölümleri kuruldu.
  Bir süre satıs, reklam ve pazar arastırması bölümleri ya birbirlerinden
  bağımsız ya da satıs kısmının yönetimi altında çalıstılar. Bu durumda
  çoğunlukla ağırlık en eski ve büyük bölüm olan satıs bölümüne veriliyor, diğer
  islevler ihmal ediliyordu. Sonuçta birçok firmada pazarlama bölümleri
  olusturuldu. Bu yeni bölüm satıs, reklam ve pazar arastırmasına ek olarak,
  müsteri hizmetleri, fiyatlama, ürün arastırma ve gelistirilmesi çalısmalarını da
  yönetir hale geldi.
  Pazarlama kavramının gelismesi ile firmalar kabul ettiler ki firmanın amacı
  belli bir ürünü satmak değil, saptayacağı muhtemel müsteri kitlesinin
  ihtiyaçlarına cevap vermek olmalıdır. En yüksek ve sürekli kâr yolu budur.
  Çünkü belli ürün veya hizmetler kullanıssız, aranmaz, istenmez, beğenilmez
  2
  hale gelebilir ama kisilerin ihtiyaçları kalıcıdır ve toplumun gelirinin yükselmesi
  ile de artmaktadır.
  Dolayısıyla pazarlama kavramı pazarlamanın amacını mal satmak değil,
  seçilmis muhtemel müsterilerin sorunlarına çözüm getirmek olarak tanımlar.
  Pazarlama için mal veya hizmet, müsterisinin bir sorununu çözmeye yarayan bir
  araçtır.
  iç piyasayı hedef almıs pazarlamacı ile uluslararası pazarlamcının amaç
  ve temel islevleri aynıdır. Ayrı olan , içinde çalıstıkları ortamdır. Uluslararası
  pazarlamacının müsterileri kendi ülkesinin dısındaki bir ülkede veya
  ülkelerdedir. Dolayısı ile pazarladığı ürün veya hizmet en azından bir
  devletlerarası sınırı geçmek zorundadır. Sınırı geçmek demek değisik para
  birimleri, gümrük mevzuatları, yasalar, bankacılık sistemleri, dil ve kültürler,
  ekonomik ve politik sistemlerle karsılasmak demektir.Uluslararası
  pazarlamacını karsılastığı kontrolü dısındaki değiskenler çok ve çaprasıktırlar.
  Bu da uluslararası pazarlamanın hem zorluğunu hem de heyecan ve zevkini
  yaratır.
  Satıs mal pazarlama zincirinin bir halkasıysa, ihracat da uluslararası
  pazarlama çalısmalarının bir parçasıdır. Ülke içinde üretilen bir ürünün
  yurtdısına sevki ve karsılığında ülkeye döviz yani uluslararası geçerliliği olan
  paranın girmesi ihracatı olusturur. Aynı biçimde uluslararası döviz karsılığı
  piyasaya Türk firmaları tarafından sunulan tasımacılık, bankacılık, insaat gibi
  hizmetler de ihracat kapsamına girer.
  Konuya sadece üretilen ürünlerin ihracatı diye yaklasırsak basarımız sınırlı
  olur. Đhracatımız temel ürünlerimizin geleneksel alıcılarının istemleri ile sınırlı
  kalır. Eğer amacımızı memleketimizin dısındaki pazarların ihtiyaçlarını
  saptamak ve karsılamak olarak tanımlarsak yeni pazarlar bulabilir, yeni ihraç
  ürünleri gelistirir, reklam ve tanıtma çalısmaları ile onları dıs pazarlara kalıcı bir
  sekilde yerlestirebiliriz.
  B - Pazarlama Anlayısı Nedir?
  Pazarlama anlayısı satıs anlayısının mantığını geçersiz kılmakta ve
  onun yerine geçmektedir.Bu iki anlayıs sekil 1-1’de karsılastırılmıstır.
  Odak Araçlar Amaç
  Mallar Satıs ve satısı Satıs hacminden
  gelistirme dolayı kâr
  (a) Satıs anlayısı
  (b) Pazarlama anlayısı
  Müsteri Bütünlesmis Müsteri tatmininden
  gereksinmeleri pazarlama dolayı kâr
  3
  Sekil 1-1 : Karsılastırmalı satıs ve pazarlama anlayısları
  Satıs anlayısı, firmanın üretilen mallarından hareket ederek, pazarlamayı
  bir kâr getirecek satıs hacmine ulasmada yararlı olan satıs ve satısları
  gelistirme isi olarak görmektedir. Pazarlama anlayısı ise, firmanın bugünkü ve
  gelecekteki müsterileri ve onların gereksinmelerinden hareket eder, bu
  gereksinmeleri karsılayacak bir takım uyumlu programlar ve malları planlar ve
  anlamlı diğer tatminleri yaratmak sûretiyle kâra ulasmayı umut eder. Böylece
  diyebiliriz ki:
  Pazarlama Anlayısının Üç Temel Direği :
  Bütünlesmis Pazarlama MüsteriTatmini
  Pazarlama anlayısı tanımından da anlasıldığı gibi bu üç temel direğin
  birarada düsünülmelidir. Pazarlama, belirli pazarların ve halkların
  gereksinmelerini saptamaya, duymaya, hizmet etmeye ve gidermeye çalısan
  tüm kuruluslar tarafından, önemli bir islev olarak, gün geçtikçe artan bir biçimde
  tanınmaktadır. Pazarlamayı anlayabilmek için, üç kavramı tanımlamamız
  gerekmektedir. Pazarlama, değisimleri kolaylastırmaya ve tamamlamaya
  yönelen birtakım insan faaliyetleridir. Pazarlama yönetimi, karsılıklı ya da
  kisisel kazanç sağlamak amacıyla, hedef müsteriler ile arzulana değisimleri
  yapmaya yönelen programların çözümlemesi, plânlaması, uygulanması ve
  denetimidir. Pazarlama anlayısı ise kurulus amaçlarının gerçeklestirilmesinde
  temel olan, müsteri tatmininin ve uzun dönemdeki tüketici gönencinin
  yaratılmasını amaçlayan, bütünlesmis pazarlama tarafından desteklenen
  müsteriye dönük bir tutumdur. Pazarlama tarihi, düpedüz bir satıs anlayısından
  uzaklasılarak, bir bütün olarak toplumun ve hedef müsterilerin çıkarlaına
  sorumlu bir biçimde hizmet etmeyi amaçlayan, programlı biçimde mal,
  fiyatlandırma, satısı gelistirme ve dağıtım plânlaması anlayısına yönelen güçlü
  bir gelismenin olduğunu göstermektedir.
  Pazarlama anlayısı, kurulus amaçlarının gerçeklestirilmesinde
  temel olan müsteri tatmininin yaratılmasını amaçlayan
  bütünlesmis pazarlama tarafından desteklenen müsteriye dönük
  bir tutumdur.
  Müsteriye Dönük
  Tutum
  4
  2 ULUSLARARASI TĐCARET
  A - Uluslararası Ticaretin Boyutları
  Đkinci Dünya Savası'nın sonunda uluslararası ticareti özendirmek amacı ile
  kurulan GATTın (General Agreement on Tariffs and Trade - Gümrükler ve
  Ticaret Anlasması) faaliyete geçtiği 1947'de 55 milyar dolar alan toplam dünya
  ihracatı, 1985 yılında 1.808 milyar dolara,1989 yılında ise 2891.1 milyar dolara
  ulasmıstır. Bu rakamın % 74'ü sanayilesmis ülkelerce, % 26'sı gelismekte olan
  ülkeler tarafından üretilmistir.
  Sanayilesmis ülkelerin ihracatı 1980 yılında 1251.6 milyar dolar iken 1989
  yılında 2126.1 milyar dolar olarak gerçektesmistir.
  Gelismekte olan ülkelerin 1980 yılında 573.5 milyar dolar olan
  ihracatında,1987 yılına kadar sürekli bir düsüs kaydedilmis,1987,1988 ve 1989
  yıllarında artıs sağlanarak 764.9 milyar dolara ulasmıstır.
  Dünya ticaretinde ithalat rakamları, 1980 yılında 2062.1 milyar dolardan %
  45 artıs ile 1989'da 2983.1 milyar dolara ulasmıstır.
  Đhracatta olduğu gibi ithalatta da sanayilesmis ülkeler söz sahibi
  durumundalar. OECD tahminlerine göre yedi büyük sanayilesmis ülkenin (ABD,
  B.Almanya, Japonya, Đngiltere, Fransa, Kanada ve Đtalya) gayri safi milli hasılası
  1989 yılında ortalama % 3.5 oranında artmıstır.
  1988 yılında sanayilesmis ülkelerin cari açıklarında 1987 yılına göre % 4.7
  oranında bir azalma görülmüstür.
  1988 yılında petrol fiyatları ABD Doları olarak 1987 yılına göre % 16.5
  oranında düsmüstür. Bu düsüs OPEC ülkelerinin cari açıklarının 21 milyar ABD
  Doları'na yükselmesine sebep olmustur.
  UNCTAD (Birlesmis Milletler Ticaret ve Kalkınma Korıferansı) tarafından
  yapılan açıklamalara göre, gelismekte olan ülkelerin büyüme oranı 1988 yılında
  % 5'ten 1989'da % 4'e düsmüstür.
  Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasrnası (GATT)'na göre dünya
  ticaretindeki artıs ivmesinin giderek hız kazandığı ve 1988 yılında dünya ticaret
  hacminin son dört yılın en yüksek büyüme hızını kaydetmistir.1988 yılında
  dünya ticaret hacmi değer olarak 1987 yılına göre % 14 oranında bir artısla 2
  trilyon 840 milyar dolara ulasmıstır.
  Dünya ticaret miktarındaki büyüme 1987’de % 5.5 olarak gerçeklesmis;
  1989 yılında uluslararası mal ticareti önceki yıla göre hacim olarak da % 7.2
  oranında artmıstır.
  1989 yılında dünya ihracatında Amerika Birlesik Devletleri'nin payı % 12.6
  5
  olurken, Federal Almanya %' 11.8 oranında pay almıstır. Bu ülkeleri % 9.5 ile
  Japonya, % 6.2 ile Fransa ve % 5.3 ile Đngiltere izlemistir.
  Đthalatta ise ABD toplam dünya ithalatı içerisindeki % 16.5'lik payı ile
  dünyanın en büyük ithalatçısı durumunda bulunmaktadır.
  ABD' yi % 9 pay ile Almanya,% 7 pay ile Japonya, % 6:6 ile Ingiltere ve %
  6.5 ile Fransa izlemektedir.
  1988 yılında batılı sanayilesmis ülkeler genelinde ihracat artısı % 8
  olurken, bu ülkelerin ithalat artısı % 9 oranında gerçeklesmistir.
  Toplam dünya ihracatı 1988 yılına göre 1989 yılında %7.7 oranında artıs
  göstermistir. Đhracat rakamlarına bakıldığında sanayilesmis ülkelerde ihracat %
  7 artıs gösterirken; gelismekte olan ülkeler % 9.6 oranında artıs göstermislerdir.
  1989 yılında gelismekte olan ülkeler olarak petrol ihracatçısı olan ve
  olmayan ülkeler arasında da ihracat rakamlarındaki artıs oranları farklılık
  göstermektedir. Söz konusu ülkelerden petrol ihracatçısı konumunda olan
  ülkeler % 7.2 oranında artıs gerçeklestirirken diğerleri % 7.3 oranında artıs
  sağlamıslardır.
  Đhraç ürünleri sanayilesmis ve gelismekte olan ülkeler arasında farklılıklar
  göstermektedir. Gelismekte olan ülkelerin ihracat tablolarına bakıldığında; 1989
  yılında mamul mal ihracatı % 7.7 oranındaki artısla ilk sırayı alırken servis ve
  isgücü ihracı ise % 7 oranındaki artısla ikinci sırayı almıstır.
  Diğer taraftan tarımsal ürün ihracatında Dünya Bankası arastırma
  sonuçlarırıa göre,1985-1986 yılları arasında Avrupa Topluluğu ülkelerinin dünya
  ticaretindeki payı artarken Japonya'nın bu alanda söz sahibi olamadığı, ABD ve
  diğer sanayilesmis ülkelerin tarım ürünleri ihracatındaki payının azaldığı, öte
  taraftan gelismekte olan ülkelerin dünya ticaretindeki payları azalırken dört
  Güneydoğu Asya ülkesinin (Hongkong, Tayvan, G.Kore, Singapur) tarımsal
  ürün ihracatındaki paylarının arttığı ortaya çıkmaktadır.
  1985'te ülkemiz ihracatı gayri safi milli hasılamızın % 15'i iken,1989'da da
  bu oran % 15 olarak gerçeklesmistir.1985 yılında dünya ihracatının % 0.4'ünü
  olusturan ihracatımız 1989 yılında da bu payını korumustur.
  B - Uluslararası Ticareti Engelleyici Kosullar
  Uluslararası ticaretin esası karsılastırmalı üstünlük ilkesidir. Her ülke bazı
  ürün ve hizmetleri diğer ürün ve hizmetlerden daha verimli sekilde üretebilir.
  Ülkenin teknolojik gücü, nüfusunun eğitim ve kültür düzeyi, doğal kaynakları
  ona bazı konularda üstünlük sağlar. Örneğin Türkiye hem buğday hem de
  otomobil üretmektedir: Ancak ikliminin elverisli, tarım alanlarının genis ve verimli
  olması, Türkiye'nin buğdayı otomobilden daha verimli üretmesine neden
  olmaktadır.
  6
  Bir ülkenin kaynaklarını en verimli biçimde kullanabilmek için onları avantajlı
  olduğu sahalara yöneltmesi, bu sahalardan elde edeceği ihraç geliri ile de
  dezavantajlı olduğu ürün ve hizmetleri ithal etmesi çıkarı gereğidir. Sonuçta
  uluslararası ticaret doğmakta, bu ticarete katılan ülkelerin kaynakları daha
  verimli sekilde kullanılmakta, tüketiciler daha ucuza ürün ve hizmet
  alabilmektedirler.
  Ancak, uygulamada çesitli etkenler serbest uluslararası ticareti engellemektedir.
  Devletler ulusal güvenlik amacıyla ekonomik avantajları olmayan
  verimsiz alanlara yatırım yapmakta ve ithalatı zorlastırıcı önlemlerle bu
  sektörleri korumaktadırlar. Gene ülkenin üstünlüğe sahip olmadığı, devri geçmis
  sanayi sektörleri de issizliğe yol açmamak için devlet bütçesinden yardım yani
  sübvansiyon yoluyla ayakta tutulmakta, ithalatın rekabetinden gümrük duvarları
  ile korunmaktadır. Bu çaba günümüzde özellikle gelismis ülkelerin dokuma ve
  demir-çelik sanayilerinde izlenmektedir.
  Gelismekte olan ülkeler ise genellikle yeni kurdukları ama serbest
  uluslararası ticaret ortamında yasama sansına sahip olmayan çesitli sanayi
  sektörlerini ithalatı önleyerek kuvvetlendirmeye çalısmaktadırlar.
  Yukarıdaki nedenlerle serbest uluslararası ticareti engellemek isteyen
  devletlerin kullandıkları en önemli araçları, söyle özetleyebiliriz:
  1. Gümrükler
  Yabancı ülkelerden gelen mallardan sınırlarda, istasyonlarda,
  havaalanlarında alınan vergi ve resimler ithalatı pahalılastırmak suretiyĐe dıs
  ticareti engeller. Gümrük vergileri gümrüklenen malın değeri (ad valorem) veya
  ağırlık veya benzeri bir baz üzerinden (specific) alınır. Bu iki verginin birlikte
  uygulandığı ürünlerden ise karma (compound) gümrük vergisi alınır.
  Uluslararası ticareti yapılan ürünler "Brüksel Nomenclature" adlı katologda
  ayrıntılı olarak numaralanmıstır. Ûlkeler kendi gümrük vergilerini bu listedeki
  ayırımlara göre cetvel haline getirir ve ilân ederler.
  2. Kotalar
  Đthalata adet veya toplam değer olarak konulan sınırlamalar yani kotalar da
  çesitli ülkelerce dıs rekabeti engelleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
  Kotaların yönetimi genellikle ithal lisansları ile yapılır.
  3. Kambiyo Sınırlamaları
  Uluslararası ticaretin esası karsılastırmalı üstünlük ilkesidir. Her ülke bazı
  ürün ve hizmetleri diğer ürün ve hizmetlerden daha verimli sekilde üretebilir.
  Ülkenin teknolojik gücü, nüfusunun eğitim ve kültür düzeyi, doğal kaynakları
  ona bazı konularda üstünlük sağlar. Örneğin Türkiye hem buğday hem de
  otomobil üretmektedir: Ancak ikliminin elverisli, tarım alanlarının genis ve verimli
  7
  olması, Türkiye'nin buğdayı otomobilden daha verimli üretmesine neden
  olmaktadır.
  Bir ülkenin kaynaklarını en verimli biçimde kullanabilmek için onları avantajlı
  olduğu sahalara yöneltmesi, bu sahalardan elde edeceği ihraç geliri ile de
  dezavantajlı olduğu ürün ve hizmetleri ithal etmesi çıkarı gereğidir. Sonuçta
  uluslararası ticaret doğmakta, bu ticarete katılan ülkelerin kaynakları daha
  verimli sekilde kullanılmakta, tüketiciler daha ucuza ürün ve hizmet
  alabilmektedirler.
  Ancak, uygulamada çesitli etkenler serbest uluslararası ticareti engellemektedir.
  Devletler ulusal güvenlik amacıyla ekonomik avantajları olmayan
  verimsiz alanlara yatırım yapmakta ve ithalatı zorlastırıcı önlemlerle bu
  sektörleri korumaktadırlar. Gene ülkenin üstünlüğe sahip olmadığı, devri geçmis
  sanayi sektörleri de issizliğe yol açmamak için devlet bütçesinden
  Döviz tahsisine konan sınırlamalar, ithalata uygulanan farklı kurlar ve
  ithalatta alınan teminatlar da maĐi yöntemlerle ithalatın sınırlanmasına yöneliktir.
  4. Boykotlar
  Boykotlar da uluslararası ticareti engelleyen etkenlerdendir. Boykotlar, Arap
  ülkelerinin Đsrail ve onunla ticaret yapan sirketlerle ticareti yasaklamaları gibi
  resmî veya Amerikan liman isçisi sendikalarının zaman zaman Rusya'ya mal
  tasıyan gemileri yüklememeleri gibi gayri resmi olabilir.
  5. Diğer Engeller
  Uyulması güç standartlar, paketleme ve etiketleme sartları, sağlık kontroĐleri,
  uzun ve karısık formaliteler ve benzeri idari uygulamalar ile ithalatı güçlestiren
  piyasa kosulları da diğer engeller arasında sayılabilir. Örneğin Japonya resmî
  engeller yerine yabancı sirketlerin uyması güç piyasa kosulları ile uzun yıllar
  ithalatını düsük bir düzeyde tutabilmistir. Dağıtım kanalının uzunluğu, ufak
  perakendeci sayısının çokluğu ve bunların finanse edilmesi kosulu mallarını
  Japonya'da pazarlamak isteyen yabancı firmaları ürkütmektedir.
  C - Uluslararası Ticaret Blokları
  Aralarında ticareti engelleyen kosulları kaldırıp, ticaret hacmini ve dolayısı ile
  ekonomilerinin boyutlarını ve verimini artırmak isteyen bazı ülkeler bölgesel
  ticaret blokları olusturmaktadır. Genellikle bu bloklar ülkelerin tarihi ve coğrafi
  bağlantıları çerçevesinde ortaya çıkmıstır. Tarihteki yakın politik dostluk veya
  sömürge iliskileri bazı ülkelerin dıs ticaretinde hâlâ ağırlığa sahiptir. Örneğin
  Fransa'nın dıs ticaretinin % 10'u eski sömürgeleri olan Afrika ülkeleriyledir.
  Ulastırma maliyetleri nedeniyle bazı ülkelerin dıs ticaretlerinin önemli bir
  kısmını komsuları ile yapmakta olduklarını görmekteyiz. Bu coğrafi bağlar da
  8
  tarihi iliskilerin yanında ticaret bloklarına bölgesel nitelik vermektedir. Bu tür
  ticaret bloklarına örnek olarak Avrupa Topluluğu, COMECON (Council for
  Mutual Economic Assistance ), ASEAN ( Association of South East Asian
  Nations ), Kuzey-Güney diyaloğunu vermek mümkün olabilir.
  3 PAZAR ARASTIRMASINDA TOPLANACAK
  BĐLGĐLER
  Đhracata yönelmeye karar veren firmanın atacağı ilk adım, ilgilendiği ürünler
  için dıs pazarlarda istem olup olmadığını arastırmaktır. Baska bir deyisle, dıs
  pazarlardaki istemin ne tür ürünler için olduğunu inceleyecektir.
  Đhracata yönelik bir ürün gelistirmeye karar veren firma, nasıl bir ürünün
  yabancı pazarlarda beğenilip kabul edileceğini arastırmak zorundadır. Ayrıca bu
  ürünün maruz kalacağı iklim kosulları, düsünülen piyasanın bilinmesi gereken
  önemli kültürel özellikleri, uyulması gereken standartlar da arastırma konusu
  olacaktır. Đhracata baslama, yeni bir ihraç pazarına girme veya mevcut dıs
  piyasaya yeni bir ürün çıkarma kararları genellikle ürünün gelistirilme ve
  değistirilmesini zorunlu kılar. Bu da pazar arastırmasını gerektirir.
  A - Pazar Arastırmasına Baslarken
  Đnsanların niçin âsık oldukları, mahkûmların neden hapishaneden kaçtıkları,
  sarhos balıkların ayık olanlardan daha saldırgan mı oldukları konularını
  arastırmaya kalkarsak, konunun sağlıklı bir arastırması en asağı yedi buçuk
  milyon liraya mal olacaktır. Bu paranın yukarıdaki soruların yanıtlanması
  amacıyla harcanması için yönetim kurulununun ikna edilebilmesi güçlüğü her
  zaman karsılasılabilen bir durum olabileceği için gelin yanıtları bu konuları
  önceden arastırmıs olan kaynaklardan öğrenelim.
  Amerika Birlesik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı 3.000.000.- TL. harcadıktan
  sonra asık olmanın nedenleri konuusunda bilimsel bir sonuca ulasılamayacağı
  kanısına varmıstır. ABD Ulusal Alkol Suistimal Enstitüsü'nün 3.500.000.- liralık
  arastırması ise alkolün balıkları kavgacıdan çok uykulu yaptığını ortaya
  koymustur. Mahkûmların hapishaneden kaçıs nedenlerinin özgürlük arzusu
  olduğunu bulmak ABD Kanun Đcra Yardım Kurulu'na 1977'de 1.000.000.- liraya
  mal olmustur.
  Bu gerçek ancak kullanıslılığı tartısılır arastırma örnekleri iki noktayı
  vurgulamak amacıyla verilmistir. Herhangi bir konuyu masraflı bir sekilde
  arastırmadan veya arastırtmadan önce, onun baskalarınca incelenip
  incelenmediğini sorusturmakta yarar olabilir. Yani, tekerleği yeniden kesfe
  9
  kalkısmadan önce kimin kesfettiği öğrenilip, planları oradan alınabilir. Bu
  sekilde ikinci dereceli kaynakları kullanmak sureti ile yapılacak bir masa bası
  arastırması hem zaman hem de para tasarrufu sağlayabilir.
  Vurgulanması gereken ikinci nokta ise, yapılacak arastırmanın
  kullanılabilirliği ile ilgilidir. Arastırmanın olası sonuçlarının nasıl kullanılacağı
  önceden düsünülmelidir. Eğer değisik sonuçlar alınacak kararları
  değistirmeyecekse bosuna para ve zaman sarf edilmemelidir. Kararlı ve bilinçli
  yöneticinin yol göstericisi olan pazar arastırmaları kararsız yöneticinin
  sorumluluğunu yaymak ve uygulamayı ertelemek için kullandığı bir bahanedir.
  Pazar arastırması, pazarlamacının karsılastığı ürün, piyasa ve tüketici ile ilgili
  sorunların çözümüne yardımcı olabilecek bilgilerin sistemli ve objektif bir sekilde
  toplanması ve analizidir. Her pazarlama çalısması gibi pazar arastırmasının da
  basarılı olması iyi planlanmasına bağlıdır. Đlk adım arastırılacak sorunun
  sağlıklı olarak tanımıdır. Sonra, aranılan bilgiler, bunları elde etmek için
  kullanılacak yöntem ve bu bilgileri karar sürecinde kullanılabilecek hale
  getirmek için uygulanacak analiz teknikteri belirlenmelidir. Pazar arastırması
  artık uyguladığı çoğu teknik için ileri istatistik bilgisi ve bilgisayar kullanımı
  gerektiren bir uzmanlık dalı olmustur.
  Pazarlama ile ilgili arastırmaları üç ana bölüme ayırabiliriz:
  1. Elde etmek istediğimiz bilgilerin önceden baskaları tarafından arastırılıp
  arastırılmadığının incelenmesi, eğer arastırılmıssa sonuçların mevcut
  ikinci dereceli kaynaklardan elde edilmesi bir Masa Bası Arastırması ile
  mümkün olabilir. Eğer bu yoldan elde edilen sonuçlar doyurucu ise büyük
  zaman ve para tasarrufu gerçeklestirilebilir. Değilse, aseğıdaki birinci
  derecedeki kaynaklar dolaysız olarak arastırılabilir.
  2. Piyasa Arastırması piyasalarla ve iletisim kanalları ile ilgili bilgileri kapsar.
  Değisik markaların piyasa payları, stok seviyeleri, dağıtım oranları ile
  medya kapsamları gibi bilgiler bu kategoriye girer.
  3. Tüketicilerin basta ürün, reklam ve promosyonlarla ilgili olan her türlü
  düsünce, davranıs ve alıskanlıkları Tüketici Arastırmasının kapsamına
  girer.
  Değisik türdeki pazar arastırmaları girilmesi düsünülen dıs pazar ve ihracı
  düsünülen ürünle ilgili su temel bilgileri toparlayacaktır:
  B - Pazarla Đlgili Bilgiler
  1. Ülkemizin ihracat mevzuatı
  - Sınırlamalar,
  - Vergi, vergi iadesi ve kambiyo mevzuatı,
  10
  - Tescil, lisans ve diğer dokümantasyon sartları.
  2. Pazara giris
  - Gümrük ve kotalar (Türk ve diğer menseli mallar için).
  - Dahili vergiler,
  - Kambiyo sınırlamaları,
  - Sağlık ve standartlarla ilgili mevzuat,
  - Politik etkenler.
  3. Pazarın boyutları ve gelismesi
  - Đthalat (miktar, değer, kaynak, gelisme eğrisi)
  - Tüketim (miktar, gelisme eğrisi, coğrafi özellikler)
  4. Pazarın bölünmemesi
  - Muhtemel bölümler (yas, gelir, kültürel, coğrafi gibi)
  - Tipik tüketici profili.
  5. Talep üzerindeki etkenler
  - Đklim ve coğrafya,
  - Sosyal ve kültürel etkenler,
  - Politik etkenler.
  6. Rakipler
  - O ülkedeki iç üretim ve üretimdeki gelismeler,
  - Rekabetin sekli (kimliği, piyasa payları, fabrika yerleri, kapasiteleri, planları)
  - Rakiplerin kuvveti (boyutları, özel avantajları)
  - Rekabetin basarı nedenleri,
  - Rekabetin üretim yelpazesindeki bosluklar,
  - Marka ve patent durumları.
  7. Fiyat
  11
  - Perakende fiyatları,
  - Toptancı ve perakendeci kâr oranları.
  - Ulasım maliyetleri,
  - Fabrika satıs fiyatları.
  Pazar ile ilgili arastırma su temel sorunları cevaplandırmalıdır:
  -Tüketiciler planlanan ihraç ürününü alacak mı?
  -Tüketicilerin alma olanağını artırmak için ürün ne sekilde değistirilebilir?
  - Ne miktarlar da almaları beklenebilir?
  -Ürün en iyi nasıl pazarlanabilir ve ne tür pazarlama harcamaları gerekir?
  -Ürünün değistirilmesi gerekiyorsa ne miktarda yatırım planlanmalıdır?
  1. Đhracat Rejimi
  Bu tür soruları cevaplamak için ihracat düsünülen pazarları arastırmadan
  önce ihracat rejimimizin ve ilgili mevzuatın incelenmesi doğru olur. Bunlar
  değisik ürünlerin tüm veya bazı ülkelere ihracını yasaklayabilir veya
  zorlastırabilir. Ayrıca, mevzuatın gerektirdiği bazı bürokratik islemler veya
  koyduğu sınırlamalar belli konularda ihracatı caydırıcı nitelikte olabilir. Örneğin,
  kredili ihracatta aranan özel izinler ve süredeki sınırlamalar vadeli alıma alıskın
  bazı piyasalara ihracatı olanaksız kılabilir. En düsük ihraç fiyatı sistemi dıs
  pazarlarda rekabet esnekliğini sınırlayıp, malın mücadele gücünü yok edebilir.
  Tescil ve lisans zorunlulukları hızla isteme cevap verebilme olanağını ortadan
  kaldırabilir.
  Türkiye'den yapılan ihracat; Ticaret Bakanlığı'nın önerisi ile Ekonomik Đsler
  Yüksek Koordinasyon Kurulu'nda görüsülerek uygun görüldükten sonra
  Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmis ve Devlet Baskanı tarafından onaylanmıs
  ihracat rejimi kararı çerçevesinde yürütülür. Đhracatta yetkili merci Ticaret
  Bakanlığı'dır. Đhracatla ilgili koordinasyon da bu bakanlıkça sağlanır. Ticaret
  Bakanlığı bu görevini ihracat rejimi, yayınladığı ihracat Yönetmeliği, diğer
  yönetmelik ve sirkülerle ve ilgili mercilere verdiği talimatlarla yürütür.
  Her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Đhracat Rejiminin kapsamına
  uygulama esasları, izne bağlı ihracat türlerinin tarifleri, lisans ve tescil
  islemlerinin açıklanması girer. Đhracat bedellerinin tahsili ve ödeme sekilleri ile
  özellik gösteren ihracat da rejimde belirtilir.
  Ticaret Bakanlığı tarafından genellikle Đhracat Rejimi ile birlikte yürürlüğe
  konan Đhracat Yönetmeliği ihracatla ilgili islemleri, özelliği olan ihracatı ve özellik
  gösteren islemleri ayrıntılı biçimde açıklar.
  12
  "Reexport", yani bir malın ithal ve hemen sonra ihracına olanak tanıyan
  Transit Ticaret Yönetmeliği ile sınır illerimiz ile komsu ülkeler arasında bu illerin
  ihtiyaçlarını karsılamaya yönelik mal değisimini kolaylastırmak amacı ile
  düzenlenen Sınır Ticareti Yönetmelikleri de ihracat mevzuatımızın önemli
  bölümlerini olustururlar.
  Đhracatçı, Resmî Gazete'de yayınlanan rejim, yönetmelik ve sirküleri ihracat
  islerine baslamadan ayrıntılı biçimde incelemeli, sonra da değisiklikleri sürekli
  olarak izlemelidir.
  Mevzuatla ilgili soruları cevaplandırabilecek yetkili merci Ticaret Bakanlığı
  Đhracat Genel Müdürlüğü'dür. Đhracatçı, bilgi, görüs veya izin ile ilgili islemini ilk
  önce bağlı olduğu ihracatçı Birliği veya oda kanalı ile Ticaret Bakanlığı'na
  iletmelidir. Gerektiğinde Đhracat Genel Müdürlüğü'ne bizzat da basvurabilir.
  2. Pazara Giris Olanakları
  Genellikle yabancı ülkelerin ithalatlarına koydukları engeller ihracat
  olanaklarımızı kendi mevzuatımızdan çok etkiler.
  Gümrük vergileri, kotalar ve kambiyo mevzuatı piyasaya girebilme
  olanaklarını önemli ölçüde etkiler: Gümrük vergileri ve iç vergiler ürünlerimizin
  maliyetlerini artırarak dıs piyasalarda satılabilme durumlarına etkili olacaktır.
  Uyulması gereken sağlık ve güvenlik kuralları da maliyeti artıracağı gibi dıs
  pazarlara kabul sansını da azaltacaktır. Örneğin, çoğu ülke toz kırmızı biberde
  binde bir oranda bile olsa demir tozu emarelerini kabul etmemektedir.
  Ülkemizdeki çoğu öğütme tesisi ise istenilen kalitede ürün isleyemediğinden
  ihracatımız çok düsük seviyede kalmaktadır.
  Politik etkenlerin de incelenmesinde yarar vardır. Bazı ülkeler politik
  nedenlerle Türk mallarını tercih veya reddedebilir. Örneğin, günümüzde
  Libya'ya mal satmak Yunanistan piyasasına girmekten daha kolaydır. Đran'a batı
  ülkelerinin uyguladığı ambargo da Türkiye için yeni olanaklar yaratmıstır. Bu tür
  gelismeleri izleyen ihracatçı önemli fırsatlar yakalayabilir.
  Bazı ülkelere mal tasımak çok uzun ve pahalı olmaktadır. Örneğin, önemli bir
  pazar olan Kanada'ya Türkiye'den dolaysız gemi seferleri yoktur. Amerika veya
  baska bir ülkenin limanlarından malı aktarma yapmak ise tasıma maliyetlerini
  büyük ölçüde artırmaktadır.
  Bazı ülkelerin limanları ise sık sık kapasitelerinin üstünde yükle
  karsılasmakta, bosaltma islemleri uzadığından tasıma maliyeti yükselmektedir.
  3. Pazarın Boyutları ve Gelismesi
  Đhracatçı, malının belirli dıs pazarlardaki gerçek satıs potansiyelini
  değerlendirmelidir. Pazarın mevcut boyutları, büyümesi ve ne gibi bir yüzdesinin
  13
  ele geçirilebileceği hesaplanmalıdır. Bunun için su ana konular incelenmelidir:
  Tüketim: Tüketim miktarı nedir ve bunun ne kadarı iç üretim, ne kadarı da
  ithalatla karsılanmaktadır? Đhracat var mıdır?
  Malı kimin tükettiğinin incelenmesi de önemli ipuçları verebilir. Nüfusun ufak
  bir yüzdesi kullanıyorsa ve genel refah düzeyi artıyorsa o ürün için gelisme
  potansiyeli olduğu düsünülebilir.
  Nasıl tüketildiği de ihracatçıya yol gösterecektir. Örneğin, zeytinyağı Akdeniz
  ülkelerinde salatada, sebze yemeklerinde ve kızartmalarda kullanılırken,
  zeytinyağı kuzey ülkelerinde sadece salatalara konmaktadır. Yemek pisirme
  alıskanlıklarının değismesi ve Akdeniz ülkelerinden giden isçilerle temas, yeni
  kullanım alanları yaratıp, miktarı artırabilir.
  Nerede kullanıldığı da gelismelere ısık tutacaktrr. Aynı örneği sürdürsek
  zeytinyağının Hindistan ve Pakistan'da cildi korumak için krem gibi kullanıldığını
  ve eczanelerde satıldığını görürüz.
  Ürün ne kadar sık kullanılmaktadır? Fransa'da her yemekte içilen sarap
  Kuzey Amerika'da çoğu ailede ancak davetlerde ikram edilmektedir.
  Nasıl kullanılmaktadır? Örneğin, portakal bazı ülkelerde yemekten sonra,
  bazılarında yemekler arası, bazılarında ise sadece reçel yapımında
  kullanılmaktadır.
  Sanayi Ürünleri Đslemi: Sanayi ürünleri çesitli kuruluslar tarafından değisik
  amaçlarla alınır. Örneğin daktilo makineleri ile bilgisayarlar kendi kullanımları,
  motor aksamı,lastik tekerlekler, bez ve iplik gibi ürünler ise baska bir ürünün
  girdileri olarak satın alınıyor olabilir.
  Bu tür ürünlerin ihracatçısı malını verdiği sanayi sektörünü ve malının girdisi
  olduğu ürünün piyasasındaki gelismeleri yakından izlemek zorundadır.
  4. Pazarın Bölünmemesi
  Herhangi bir ülke pazarının tümü ihracı planlanan herhangi bir ürünün
  potansiyel alıcısı olamaz. Belirli bir malın muhtemel müsterileri bazı özellikleri
  paylasan bir pazar bölümünü olustururlar. Tüketicilerin bu tür özellikleri onların
  gelir ve öğrenim düzeyleri, yas grupları, meslek türleri olabilir: Sanayi ürünlerinin
  müsterisi olan sirketler ise firma büyüklüğü ve sanayi sektörlerine göre
  bölümlere ayrılabilirler:
  5. Talep Üzerindeki Etkenler
  a) Ekonomik kosullar yeni bir piyasadaki istemin boyutlarını ve gelismesini
  etkileyen en önemli etkenleri olusturur. Genel ekonomik durum, issizlik ve
  14
  enflasyon oranları, gelir düzeyi ve dağılımı, ekonominin büyüme hızı,
  istemin boyutları ve yönünü belirleyen son derece önemli etkenlerdir.
  Doğal olarak, hızlı bir gelisme gösteren, yüksek bir gelir düzeyi ve adil bir
  gelir dağılımı olan bir ülke ihraç ürünlerimiz için fakir veya ülke zenginliği
  ufak bir sınıfın elinde toplanmıs bir pazardan daha çekicidir.
  b) Đklim ve coğrafya çoğu ürünün tüketimini etkiler. Örneğin, insanların
  giydiklerinin miktar ve özelliği, bos zamanlarını değerlendirme sekilleri,
  konutlarının mimarisi, ulasım sistemleri, kısacası günlük yasamları önemli
  ölçüde iklim ve coğrafya kosulları tarafından sekillendirilmistir.
  c) Sosyal ve kültürel etkenler de bir ülke halkının tüketim alıskanlıklarının
  olusmasında önemli bir rol oynar. Örneğin öğrenim ve kültür düzeyi
  yüksek bir tüketici kitlesi yeni ürünlere daha açık olur. Ayrıca ürünün
  kökeni ile ilgili olumsuz önyargıları daha az olur. Dini inançlar, örf ve
  adetler de tüketici davranıslarını etkiler. Özellikle bir ihraç ürününün
  gelistirilmesinde bu etkenler dikkate alınmalıdır.
  d) Politik etkenler bir ülkenin ticaret politikasını resmen etkileyeceği gibi,
  tüketicilerin davranıslarına da olumlu veya olumsuz tesir edebilir.
  6. Rakipler
  Eğer girilmesi planlanan dıs pazarda mevcut olan rakipler çok kuvvetli ve
  kararlı iseler, ürünün o pazarda kârlı bir sekilde satılmasını engelleyebilirler. Bu
  nedenle rekabet kosullarını ayrıntılı arastırmak gerekir.
  Rakiplerin organizasyon ve ürünleri incelenip, kuvvet ve zaafları
  öğrenilmelidir. En basarılı rakiplerin basarı nedenlerinin çözümlemesini yapmak
  alınacak pazarlama kararlarına ısık tutacaktır: Onlara karsı yapılacak
  mücadelede basarı sansını da kestirmek gerekir.
  Rekabet kosulları incelenirken su sorular cevaplandırılmalıdır:
  a) Dolaysız rekabet var mı? Varsa, önemli rakipler yerli mi, yabancı mı?
  Yabancı ise ülkemizden rakip var mı?
  b) Ürününüzden farklı bir ürünü pazarlayanlar, ancak sizin müsterilerinizi ve
  ürününüzün benzeri bir kullanımı hedef alanlar dolaylı rekabeti
  olustururlar. Örneğin, çay farklı olmasına rağmen kahve ile dolaylı olarak
  rekabet eder. Pazarda dolaylı rekabet var mıdır?
  c) Rakiplerin piyasa payları ve bu paylardaki değismeler ne orandadır?
  d) Önemli rakiplerin hammadde, isçilik, finansman gibi konularda ne gibi
  üstünlükleri vardır?
  e) Firmaların kapasiteleri ve kapasite kullanımları nedir?
  15
  f) Piyasaya bir veya birkaç firma mı egemendir, yoksa yaygın bir rekabet var
  mıdır?
  g) Eğer yabancı firmaların ağırlığı varsa; bunlar gümrük ve tasıma gibi
  avantajlardan yararlanmakta mıdırlar? Aynı avantajlar ihracı düsünülen
  ürün için geçerli olacak mıdır?
  h) Yerli rakiplerin gereğinde ithalatı engelleyecek politik güçleri var mıdır?
  ı) Önemli rakiplerin dağıtım kanallarını kontrolü ne ölçüdedir?
  i) Pazarda önemli bosluklar, fırsatlar, rakiplerin ihmal ettiği pazar bölümleri
  var mıdır?
  Rakiplerin basarı nedenlerini arastırmak hem pazara giris olanaklarına
  hem de giris stratejilerine ısık tutacaktır. Basarı örneği olarak sadece en büyük
  kuruluslar değil, aynı zamanda ufak pazar bölümlerini kârlı bir sekilde
  değerlendirebilen küçük firmalar da incelenmelidir.
  Genellikle basarı nedenleri arasında su konulardan bazıları bulunabilir:
  a. Üstün ürün ve/veya servis kalitesi.
  b. Fiyat avantajı.
  c. Maliyet avantajı.
  d. Üretim yerinin ve tasıma uzaklıklarının getirdiği avantajlar.
  e. Patentlerle korunabilen ürün yenilik ve özellikleri.
  f. Satıs ve dağıtımda üstünlük.
  g. Reklam ve tanıtma çalısmalarının kalite ve yoğunluğunun getirdiği
  avantajlar.
  h. Vergi ve gümrük barajları ile devletin sağladığı tesvik uygulamalarının
  yarattığı avantajlar.
  7. Fiyatlar
  Fiyatların incelenmesi en önemli konulardandır. Arastırmacı, "piyasada
  mevcut çesitli benzerleri ile rekabet edebilmek için ürünümüzü hangi fiyâttan
  satmalıyız?" sorusuna cevap verebilmelidir. Bunun için de dağıtım kanallarının
  her bölümüyle ilgili kâr düzeyleri, giderler ve vergiler hesaplanmalı, üretici ile
  tüketici arasındaki her türlü fiyat değisikliği saptanmalıdır.
  Hedef aldığı pazarın boyutlarını, kendi ürününü burada ne miktarda ve hangi
  fiyata satabileceğini ortaya çıkaran pazarlamacı satıs potansiyelini biliyor
  16
  demektir.
  Pazarla ilgili arastırmanın sonuçlarına göre ürününün dıs pazarlama
  potansiyeli olduğuna karar veren firma, bundan sonra ürününün hedef pazara
  tam olarak uygun olup olmadığını uygun değilse ne gibi değisiklikler gerektiğini
  arastırmak zorundadır.
  C - Ürünle Đlgili Bilgiler
  1. Ürün Nitelikleri
  - Renk,
  - Tat,
  - Boyutlar,
  - Dizayn ve stil,
  - Hammaddeler,
  - Kullanım,
  - Teknik kosullar.
  2. Ürün Ambalajı
  - Koruma,
  - Bilgi,
  - Sergileme ve satıs,
  - Yasal yükümlülükler,
  - Alısveris yöntemleri,
  - Tüketici.
  3. Dıs ambalaj
  - Tasıma,
  - Yükleme, bosaltma,
  - Depolama.
  1. Ürün Nitelikleri
  17
  Çoğu ürünün nitelikleri tüketicilerin tercihlerine göre olusmustur. Gelenekler,
  psikolojik ve sosyo-ekonomik kosullarla toplumun içinde yasadığı ortam bu
  tercihleri etkiler. Tüketicilerin ürünlerle ilgili genel tercihleri su bölümlere
  ayrılabilir:
  a) Renklere olan tüketici tepkileri değisik ülkeler ve hatta aynı ülke içindekibölgeler
  arasında önemli farklılıklar gösterebilir. Bir rengin diğerine tercih
  edilme nedenleri arasında tüketici zevklerinin dısında geleneksel hatta
  dinsel etkenler de rol oynar. Örneğin, islâmi ülkelerinde yesil kutsalken;
  Güneydoğu Asya'da beyazın kutsal anlamı vardır. Hıristiyan ülkelerde
  siyah matem rengi olarak kullanılırken, Çin'de beyaz matemi simgeler.
  Rengin öneminden ve değisik renklerin özelliklerinden habersiz dıs
  pazarlamacı önemli yanlıslar yapabilir.
  b) Tat ve koku ile ilgili tüketici alıskanlıkları ve tercihleri de renk gibi ülkeler
  arasında ve içinde önemli farklılıklar gösterir. Örneğin, Amerika'da
  milyonlarca ailenin her sabah kahvaltısını olusturan mısır gevreği,
  halkımızın tat tercihine pek uymadığı için piyasamızdaki yasantısını ancak
  marjinal bir ürün olarak sürdürmektedir.
  c) Ürün boyutları ile ilgili farklı tercihler halkın kilo, boy ve sekil
  ortalamalarını aksettirebileceği kadar ortamdaki ve kullanım seklindeki
  farklılıklardan da kaynaklanabilir. Örneğin, Amerika Birlesik Devletleri'nde
  süt ambalajlarının Avrupa'dakilere oranla neredeyse bir misli büyük olusu,
  tipik bir ailenin ABD'de daha çok süt içmesinden olabileceği gibi, ABD'deki
  buzdolaplarının Avrupa'dakilerden oldukça büyük olmasından da doğabilir.
  d) Dizayn ve stil ile ilgili tercihler de arastırılmalı ve ürün ona göre
  sekillendirilmelidir. Örneğin mobilyada sade biçim ve düz hatları tercih
  eden Kuzey Avrupa'ya karsın Ortadoğu pazarları görkemli, yuvarlak hatlı
  ve islemeli esyadan hoslanmaktadır.
  e) Kullanılan hammaddeyle ilgili tüketici tercihleri de farklılık gösterebilir.
  Örneğin, Avrupa'da erkekler genellikle saf pamukludan gömlek
  giyerlerken, Kuzey Amerikalı erkekler pamuklu ve sentetik karısımını tercih
  etmektedirler. Güvenlik ve sağlıkla ilgili mevzuat da ayrı pazarlarda değisik
  hammaddelerin kullanılmasını gerektirebilir. Örneğin, bazı ülkeler gıda
  maddelerinin belirli tip plastik kaplarda satılmasını yasaklamıstır.
  f) Ürünün kullanımı ile ilgili kosullar da inceleme konusu olmalıdır.
  Dayanıklılık, güç, ısı, su ve hava kosullarına dayanma, onarım kolaylığı
  gibi unsurlar ürünün değisik pazarlarda vereceği sonucu etkiler. Hepimiz
  Đngiltere gibi serin bir ülke için yapıldığından dolayı kolay açılan genis
  camları bulunmayan British Leyland otobüslerinde yazları buram buram
  terleriz.
  g) Teknik kosullar özellikle sanayi ürünleri için çok önemlidir. Voltaj, kalınlık,
  sertlik gibi konularda pazarın istediklerini öğrenip, ürünü uygun sekilde
  üretmek gerekir.
  18
  2. Ürün Ambalajı
  Ürünün ambalajında bulunması gereken nitelikler ürünün kendi nitelikleri
  kadar önemli olabilir. Ambalaja gereken özen gösterilmediği takdirde su
  sorunlarla karsılasmak doğaldır:
  - Yükleme-bosaltma ve tasımacılık giderlerinin artması,
  -- Depolamada ürünün yıpranması, bayatlaması, bozulması,
  - Satıs ve sergilemenin zorlasması,
  - Ürünün çekiciliğinin kaybolması,
  - Yasal kosulların yerine getirilememesi.
  Tüketicinin malı içinde alacağı ambalajın su islevleri vardır:
  a) Ürünün korunması sevkiyat, depolama, rafta teshir ve kullanımı sırasında
  ürünün birim ambalajının temel görevidir. Nem, ısı ve tasımadan meydana
  gelebilecek ezilme, sarsılma gibi olaylar ambalaj sekil ve niteliğini
  etkileyeceğinden pazarın iklim, tasıma, depolama kosulları incelenmeli, tasıma
  mesafeleri ile raf ve depoda geçecek süreler hesaplanmalıdır.
  b) Bilgi iletisimi de ambalajın ana görevlerindendir. Kullanım tanımı ve
  ölçüleri, gerekli ise son kullanma tarihi, içindeki hammaddelerin açıklanması,
  gerekli uyarılar genellikle ambalaj aracılığı ile tüketiciye iletilir. Bu konudaki
  mevcut uygulama, ihtiyaç ve yasal yükümlülükler arastırılıp ambalaj ona göre
  gelistirilmelidir.
  c) Sergileme ve satıs islevi de arastırma gerektirir. Ambalaj ürünün sessiz
  bir satıcısıdır; rafta ürünü yanındaki rakiplerden daha cazip hale getirmeli ve
  satısını tesvik etmelidir. Bunu yapabilecek ambalajı gelistirebilmek için su
  bilgilere ihtiyaç vardır:
  - Rakip ürünlerin ambalajları, satıs noktalarının nitelikleri, rakiplerin sergileme
  çalısmaları.
  - Tüketicilerin ne tür ambalajı almaya ve kullanmaya alıskın oldukları.
  - Ambalajın iletmesi gereken mesaj, imaj ve düsünülen ambalajın bıraktığı
  izlenim.
  - Tüketicilerin değisik marka ve simgelere gösterdikleri tepkiler.
  d) Yasal yükümlülükler de ülkelere, hatta ABD ve Avustralya gibi bazı
  ülkelerde eyaletlere göre değisiklik gösterebilir. Yasalar ambalajın sekil ve
  rengini, kapsayacağı bilgileri, hammaddesini ve içereceği ürün miktarını
  belirleyebilir ya da bunlara çesitli sınırlamalar koyabilir.
  19
  e) Alısveris yöntemleri de ambalajı etkiler. Örneğin, Türklerden daha
  seyrek alısveris yapan Avrupalı tüketiciler daha büyük boy ambalajı tercih
  ederler. Bu tür ayırımlar bir ülke içinde bile olabilir. Örneğin, ülkemizde
  kırsal alanlarda yasayan tüketici alısveris için kente geldiğinde büyük
  ambalajlı malı tercih etmektedir. Sık sık alısveris olanağına sahip olan
  kentli tüketici ise ufak boya yönelmektedir.
  Ailelerin büyüklüğü buzdolabı kullanımı, otomobil mülkiyetinin yaygınlığı,
  kentlesme oranı ve gelir düzeyi alısveris adetlerini ve dolayısı ile ambalaj
  sekillerini etkileyen unsurlar arasındadır.
  f) Tüketicinin niteliği de arastırılmalı ve su soru cevaplandırılmalıdır:
  "Ürünü kim, niçin, nasıl kullanıyor?"
  Özellikle dayanıksız tüketim malları ambalajı için belirtilen yukarıdaki
  etkenler, dayanıklı tüketim ve sanayi ürünleri için de geçerlidir.
  3. Dıs Ambalaj
  Daha uzun mesafelere gidecekleri için özellikle ihraç malları dayanıklı dıs
  ambalaj gerektirir. Örneğin, yurtiçinde bes kilogramlık tenekelerde,satılan
  zeytinyağını, ihraç ederken dört veya altı adetlik kolilere koymak gerekmektedir.
  Çünkü genellikle mal birkaç kere kamyona yüklenmekte, gemi ambarında
  istiflenmekte, limanda depolanmaktadır. Bunu teneke teneke yapmak hem
  pahalı olmakta, hem tenekeler zedelenmekte, ayrıca istif çok zor olmaktadır.
  Arastırmacı en ekonomik, etkili ve kolay dıs ambalajı saptayabilmek için
  malın nasıl sevk edileceğini ve sevkiyat sırasında nasıl yüklenip bosaltılacağını,
  depolanacağını arastırmak zorundadır. Bu islemler ne kadar sürmekte? Mal ne
  gibi islemle karsılasmakta? Hangi iklim kosulları altında bulunmaktadır?
  Çalınma, zedelenme, kaybolma, erime, ezilme olasılıkları nedir? Dıs ambalaj
  üzerinde ne gibi yazı ve isaretler gereklidir? Bu tür sorulara alınacak cevaplar
  dıs ambalaj dizaynına yön verecektir.
  Hedef pazarı saptayıp ürününü bu pazarın kosullarına göre gelistiren firma,
  basarıya ulasmak için son olarak bu pazara uygun pazarlama yöntemlerini
  saptamak zorundadır. Bunun için de bir arastırma yapılıp, asağıdaki bilgilerin
  elde edilmesi gereklidir:
  D - Pazarlama Yöntemleri Đle Đlgili Bilgiler
  1. Tasıma
  - Bulunabilme, hız ve frekans,
  - Güvenlik ve risk,
  20
  - Maliyet.
  2. Satıs ve dağıtım kanalları
  - Kanallar ve kullanımları,
  - Stok düzeyleri ve sevk süreleri,
  - Kârlılık oranları,
  - Satıs kosulları,
  - Önemli dağıtıcılar.
  3. Fiyatlar
  - Üst ve alt sınırlar,
  - Rakiplerin fiyatları ve fiyat stratejileri,
  - Ürün avantajları.
  4. Teknik hizmetler
  - Müsavirlik,
  - Sikâyetleri karsılama,
  - Bakım, onarım ve yedek parça,
  - Eğitim,
  - Garanti.
  5. Reklâm ve satıs promosyonları
  - Rakiplerin teknikleri ve harcamaları,
  - Medyaların maliyetleri ve etkinlikleri,
  - Rakiplerin verdikleri mesajlar,
  - Dağıtım kanallarınca yapılan tanıtma çalısmaları.
  1. Tasıma
  Ülkemizden her ülkeye ulasım olanağı yoktur. Birçok ülkeye de mal
  21
  nakletmek çok masraf ve zaman gerektirmektedir. Bu nedenlerle bir dıs
  pazarlama projesinin basında tasıma olanaklarını ve maliyetlerini arastırıp
  rakiplerle karsılastırmakta yarar vardır.
  a) Bazı ülkelere tasıma olanaksız gibidir. Örneğin çok iyi bir müsteri bulunsa
  bile Afganistan'a mal sevk etmek ülkedeki karısık durum ve çoğu komsusu
  ile olan sınırlarının kapalı olması nedeni ile olanaksız gibidir.
  Birçok denizasırı ülke ile aramızda tarifeli gemi veya uçak seferi
  olmadığından tasıma ancak aktarmalı olarak yapılabilmekte, dolayısıyla
  tesadüflere bağımlı olarak çok seyrek gerçeklestirilebilmekte, uzun zaman
  almakta ve maliyet yüksek olmaktadır.
  b) Tasımanın güvenilir kosullarda yapılabilirliği ve malın çesitli safhalarda
  karsılasacağı riskler de incelenmelidir. Örneğin, özellikle koster tipi küçük yük
  gemileri Lübnan'ın Beyrut, Nijerya'nın Lagos limanları yakınlarında ve
  Malacca Boğazı'nda sık sık korsanların saldırısına uğramaktadırlar. New
  York limanının Mafia türü çetelerin kontrolünde bulunduğu ve hırsızlıkların
  çok sık olduğu da bilinen bir gerçektir. Avrupa'dan Ortadoğu'ya mal tasıyan
  kamyonların karsılastıkları en önemli tehlike trafik kazalarıdır. Demiryolu
  tasımacılığında karsılasılan bir durum vagonun yanlıslıkla baska bir yöne
  sevki ve uzun süre yerinin saptanamamasıdır.
  c) Değisik tasıma olanaklarının çıplak maliyetleri ile her tasıma türünün
  getirdiği dolaylı maliyetler incelenmelidir. Örneğin, ülkemizden Kuzey
  Avrupa'ya deniz veya demiryolu ile tasıma uçakla sevkiyattan çok ucuz
  olabilir. Ancak, malın parası yerine ulastığında tahsil edilecekse ve uçakla
  diğer türler arasında çok zaman farkı varsa, özellikle çok havaleli veya ağır
  olmayan değeri yüksek mallarda finansman maliyetini düsürebilmek için
  havayolu seçilebilir.
  2. Satıs ve Dağıtım Kanalları
  a) Arastırmacının edineceği bilgilere göre firma dağıtım yöntemini seçecektir.
  Öncelikle dağıtım kanalları ile ilgili su sorular cevaplandırılmalıdır:
  Düsünülen ürün tipi ürünler standart, geleneksel dağıtım kanallarından mı
  akıyor? Bu kanallar belli bir ürün veya firmanın tekelinde mi? Böyle bir tekel
  varsa onun etrafından dolasıp alternatif bir dağıtım yöntemi kurma olanağı
  var mı? Örneğin, toptancıları atlayıp dolaysız olarak perakendecilere
  gidilebilir mi?
  Dağıtım kanallarındaki bayi, toptancı, perakendeci gibi noktaların ne tür
  islevleri var? Örneğin, teknik bir hizmette bulunuyorlar mı? Reklâma
  katkıları var mı? Finansman yükünü tasıyorlar mı? Her noktanın ortalama
  müsteri sayısı ve bu müsterilere götürdükleri hizmetler neler?
  Kanalların isleyisi ile ilgili coğrafi, ekonomik ve yasal ne tür etkenler var?
  22
  b) Stokların dağıtım kanallarının hangi noktalarında ve ne düzeylerde
  bulunduğu ve kimler tarafından finanse edildiği de arastırılacak bir konudur.
  Müsteriler hangi sıklıkla mal siparis etmekte ve malı siparisten ne kadar
  sonra istemektedir?
  c) Dağıtım kanallarının her seviyesinde kâr oranları ve hesaplama sekilleri
  nedir? Bu oranlar, giderler ve verilen hizmetlerle karsılastırıldığında ne gibi
  sonuçlar çıkmaktadır?
  d) Dağıtım kanalının her asamasında satıs ve tahsilat kosulları incelenmeli,
  müsteriye tanınan iskonto, prim gibi olanaklar ile tasıma ve hamaliye
  yükünün nasıl paylasıldığı da öğrenilmelidir.
  e) Pazardaki en önemli dağıtım firmaları ile süpermarketler gibi en büyük
  alıcılar da arastırılmalıdır. Ayrıca kanalların karakterinde önemli
  değisiklikler oluyorsa bu da saptanmalıdır.
  3. Fiyatlar
  Pazarın potansiyelini değerlendirirken incelenen fiyatlara bir de pazarlama
  yöntemleri arastırılırken bakılmalıdır. Firma ürününün fiyatını saptarken ilk
  olarak maliyet ve kârını hesaplar. Bu fiyatın tabanını olusturur. Üst sınırı ise
  rakiplerin fiyatları belirler. Bu iki sınır arasında hangi noktada fiyatın
  saptanacağına karar vermeden önce firma pazardan su bilgileri elde etmelidir:
  - Rakiplerin fiyatları ve mal sunumları,
  - Rakiplerin fiyat indirimlerine gösterdikleri tepkiler ve genel fiyat stratejileri,
  - Hedef alınan piyasa bölümünün karakteri ve fiyata verdikleri önem,
  - Fiyatın ötesinde ürünün kalite, iyi bir isim, teknik bir özellik gibi kendisine
  özgü üstünlükleri.
  Ayrıca, firmanın yapabileceği bir fiyat indiriminin tüketiciye mi aksettirileceği
  yoksa bayi ve toptancı gibi aracılar tarafından kendi kârlarına mı katılacağı
  arastırılmalıdır. Sigorta, tasıma, yükleme, bosaltma gibi çesitli giderlerin
  fiyatların içinde bulunup bulunmadığı nasıl tahsil edildiği de öğrenilmelidir.
  Tahsilatın süresi ve sekli (çek, senet gibi) ve müsteri alacaklarına uygulanan
  faizler veya erken ödemeye verilen primler de fiyatın bir parçasını olusturur.
  4. Teknik Hizmetler
  Müsteriye sunulan teknik hizmetler de önemli bir pazarlama aracıdır. Rakip
  ürünlerin fiyat ve kaliteleri esit olunca tüketici daha üstün hizmet sunan firmayı
  seçecektir. Arastırmacı, tüketiciler tarafından aranan ve rakiplerce sunulan
  23
  hizmetlerin niteliğini öğrenmelidir. Elde edilecek bilgiler pazarlama
  çalısmalarının maliyetlerini hesap etmeye, bu çalısmaları planlamaya ve
  dağıtım kanallarının seçimine yardımcı olacaktır.
  Teknik hizmetler su türlerden bir veya birkaçını kapsayabilir:
  - Ürünün kullanım veya dağıtımı ile ilgili danısmanlık hizmetleri,
  - Müsteri sikâyetlerine muhatap olup, çözümü için çalısacak (örneğin,
  gerektiğinde malların değistirilmesi) bir sistemin kurulması,
  - Bakım ve onarım servisi,
  - Yedek parça sağlanması,
  - Gerekiyorsa, ürünü kullanacakların eğitimi,
  - Ürünün çalısması ve dayanması ile ilgili garantiler.
  5. Reklâm ve Satıs Promosyonları
  Ürünlerinin Türkiye'de reklâmı gerekmeyen çoğu firma dıs pazarlara
  girmeden önce reklâm ve satıs promosyonlarını hazırlama gereğini
  duymamaktadır. Oysa, özellikle sanayilesmis ülkelerde reklam ve satıs
  promosyonları pazarlamanın en önemli iki aracıdır. Bunları ihmal eden
  pazarlamacı ya pazarda tutunamayacak, ya da malını ancak büyük fiyat
  indirimleri ile, yani çok düsük kârla satabilecektir.
  Reklam ve satıs promosyonu ürünü dağıtım kanallarına satabilmek ve
  tüketici istemini yaratarak bu kanallardan çekmek için kullanılır. Dağıtım
  kanallarına yönelik satıs promosyon türleri söyle özetlenebilir:
  - Toptancı ve perakendecileri daha yüksek alıma özendirici fiyat indirimleri
  veya benzeri maddi tesvikler,
  - Esantiyon dağıtımı,
  - Sergi, gösteri,demonstrasyon gibi çalısmalar,
  - Dağıtım kanallarına yönelik reklamlar.
  Tüketiciye dönük çalısmaların basında televizyon, basın gibi ana
  medyalarda yapılan reklam programları gelir. Çesitli yarısmalar, piyangolar,
  dükkân içi gösterileri de bu çalısmalar arasında sayabiliriz. Firmanın bu tür
  programlarına ısık tutabilmek için arastırmacı su konuları incelemelidir:
  a) Rakipler tarafından kullanılan ve firmaca da yararlanılabilecek teknikler
  ve medyalar.
  24
  b) Rakiplerin reklam ve tanıtma için harcadıkları para. Değisik medyaların
  maliyetleri ve etkinlikleri.
  c) Rakiplerin ilettikleri mesaj türleri, vurguladıkları ürün özellikleri.
  d) Bayi, toptancı ve perakendecilerin üretici firmalardan ayrı yaptıkları
  reklâm ve satısı tesvik harcamaları.
  Böylelikle, arastırmacı firmasına ürünlerini nasıl tanıtabileceğirıi ve bunun
  maliyetini gösterebilir.
  Pazar arastırmasına girismeden önce firma elde etmek istediği bilgilerin
  ayrıntılı bir listesini yapmalı ve bunları bir önem sırasına koymalıdır. Cevapları
  uygulamayı etkilemeyecek bilgiler listeden çıkarılmalıdır. Herhangi bir konuda
  alınacak cevap uygulamayı değistirmeyecekse, o konuyu arastırmak için
  harcanacak para büyük ölçüde savurganlık olacak demektir. Pazar
  arastırmasının amacını, yani uygulamaya nasıl katkıda bulunacağını ve
  kapsamını saptadıktan sonra firma arastırmayı yapmaya veya yaptırmaya hazır
  demektir.
  4 PAZAR ARASTIRMASI TÜRLERĐ
  Bu bölümde incelenen Masa Bası Arastırması ve Piyasa Arastırmasının
  ortak özelliği ekonomik olusları, küçük ve orta boy ihracatçı firmaların kendileri
  tarafından uygulanabilmeleridir. Bölümün sonunda değisik türlerinin incelendiği
  Tüketici Arastırmaları ise daha genis kaynaklar ve uzmanlık gerektirdiklerinden
  genellikle bir arastırma firmasına yaptırılırlar.
  A - Masa Bası Arastırması
  Arastırmak istenilen birçok konu baskaları, örneğin uluslararası çesitli
  kuruluslar, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası, bir banka veya rakip firmaca
  daha önce arastırılmıs olabilir. Bu nedenle bir masa bası arastırması yapıp
  konu olan ürün, piyasa veya piyasa sektörü ile ilgili neler yazılmıs,
  arastırılabilir, mevcut kaynaklar ve referanslar incelenip, telefonla bazı ön
  bilgiler elde edilip, hesap makinesi ile de mevcudun analizi yapılabilir.
  Eğer daha önce yapılmadı ise, masa bası arastırması sorunun tam tanımı
  için en uygun zamandır. Pazarlama problemi açıklıkla bilinip tanımlanabildiği
  an % 50 çözüme yaklasılmıstır. Çünkü saçma soru saçma cevabı tahrik
  eder; mantıklı soru ise mantıklı cevap alır. Sorunun sınırlarını çizmekte
  güçlük çekiyorsanız onu daha ufak parçalara ayırabilirsiniz. Çoğu pazarlama
  sorununun anatomisi su parçalardan olusur:
  a) Kararı veren ve hedefleri,
  b) Sorunun ortamı,
  25
  c) Uygulama seçenekleri,
  d) Uygulamaların olası sonuçları ve karar vericinin kontrolü dısındaki olaylar,
  e) Hangi seçeneğin daha iyi olduğuna iliskin kusku.
  Bu kuskular da su niteliklerde olabilir:
  - Her uygulamanın getireceği sonuç bilinebilir ama uygulama seçenekleri o
  kadar çok veya sonsuz olabilir ki en iyi, seçeneği bulmak için matematiksel
  yöntemler gerekir.
  - Her uygulama değisik sonuçlar verebilir, yani değisik riskler tasıyabilir. Bu
  riskler matematiksel olasılıklar seklinde ifade edilebilir.
  - Belli bir uygulamanın sonuçları bilinmez veya olasılıkları hesaplanamaz.
  - Belli bir uygulamanın olası sonuçlarına iliskin bilgi eksiktir. Bunlar olasılık
  değil ancak inanç seklinde belirtilebilir. Ortamı da tam bilinemeyebilir.
  Pazar arastırması yöneticiye özellikle son durumda yardımcı olabilir. Elde
  edilecek ek bilgi, eksikleri tamamlar, olası sonucun daha sağlıklı tahminine
  olanak verir, kararın doğru verilmesine yardımcı olur. Pazarlama yöneticisinin
  problemi kendi açısından parçalara ayırıp, tanımladıktan sonra pazar
  arastırmacısına anlatması gerekmektedir: Çünkü arastırmacı arastırmanın
  amacını kendi açısından tanımlayıp, arastırma seklini belirleyecektir. Basarılı
  olduğu takdirde pazarlamacıya vereceği bilgiler onun en iyi sonucu verecek
  uygulamayı seçmesini kolaylastıracaktır.
  Pazarlamacının alacağı kararlardaki kusku unsurunun ağırlığını azaltabilmek
  için arastırmacı, hedef alınan pazarla, ürünle ve pazarlama yöntemleri ile ilgili
  bilgileri toplamaya baslayacaktır. Ancak, dıs pazarlara gitmeden önce sorunu
  tanımlayıp, arastırmanın hedeflerini ayrıntıları ile saptayacak, sonra istediği
  bilgileri ilk önce mektup, telefon ve görüsme yoluyla Türkiye'de toplamaya
  baslayacaktır.
  Basarılı masa bası arastırmasının anahtarı ikinci derecedeki bilgi
  kaynaklarının neler olduklarını bilmek ve onları etkili sekilde kullanabilmektir.
  Bazı kaynaklar aranılan bilgiyi olduğu gibi verir, diğerleri ise bu bilginin nerede
  bulunabileceğini gösterir. Diğer bazı kaynaklar ise her iki islevi de yapar. Mevcut
  binlerce ikinci derecedeki bilgi kaynağını sıralamak olanaksız olduğu için ana
  kaynakları belirtmek ve önemli bazı örnekler vermekle yetineceğiz.
  1. Firma Đçi Kaynaklar
  Masa bası arastırması örıce iç bilgi kaynaklarından baslar.
  a) Yöneticinin Dosyaları
  26
  Düzenli bir pazarlamacı her arastırma için topladığı bilgileri ileride tekrar
  kullanabilecek sekilde özenle fihristler ve dosyalar. Dosya ve kartlarda
  saklanabilecek dokümanları arasında geçmisteki arastırma projelerinden elde
  edilmis bilgilere ek olarak gazete ve dergilerden derlenmis kesikler ve firmasına
  gelen diğer yayınlardan alınmıs ilgili yazılar bulunur.
  b) Firma Kayıtları
  Kisisel dosyalarına ek olarak pazarlamacı aradığı bilgilerin bir kısmını müsteri
  listelerinde, satıs kayıtlarında, satıcılarla olan yazısmada, bayi yazısmalarında,
  müfettis raporlarında, müsteri mektuplarında, firmaya gelen istem
  mektuplarında bulabilir.
  2. Türkiye'deki Kuruluslar
  Đç kaynaklar incelendikten sonra firma dısındaki kuruluslara yönelinir:
  a) Kütüphaneler
  Devlet, bakanlık, belediye, üniversite ve yabancı kültür kurumlarının
  kütüphanelerinde özellikle ticaret istatistikleri, ihracat rehberleri, değisik
  piyasalarla ilgili temel ekonomik bilgiler ve mamul bilgileri bulunabilir.
  b) Kamu Kurulusları
  Çesitli kamu kurulusları ihracatla ilgili temel ekonomik bilgileri
  yayınlamaktadır. Bunların yayınladığı baslıca kaynaklar sunlardır:
  - Devlet Đstatistik Enstitüsü yayınları arasında bulunan dıs ticaret istatistikleri
  ihracat ve ithalatımızla ilgili temel rakamları verir.
  - Đhracatı Gelistirme Merkezi (ĐGEME) aylık bültenleri kendi arastırdığı veya
  ticaret ataseliklerimizden elde ettiği bilgileri kapsar.
  - Çesitli Đhracatçı Birlikleri de önemli bir kaynaktır.
  c) Özel KuruIuslar
  Çesitli özel bilgi kaynakları arasında da sunlar vardır:
  - Đktisadi Kalkınma Vakfı yayınları, (Ortak Pazar'la ilgili yayınlar ve sektör
  arastırmaları)
  - Ticaret ve sanayi odalarının, Odalar Birliği'nin yayınları,
  - Bankaların, özel kurulusların, meslek kuruluslarının yayınları ve özel
  raporlar, (Đs Bankası bülten ve raporları, TÜSĐAD yayınları, Ekonomik ve
  Sosyal Etüdler Konferans Heyeti seminer raporları vb.)
  d) Yabancı Ülke Temsilcilikleri
  27
  Đhracat düsünülen ülkenin ticaret ataseliği, konsolosluğu veya elçiliğinden o
  ülkeyle ilgili dıs ticaret istatistikleri, gümrük mevzuatı, ihracat-ithalat rehberleri
  ve varsa ürün istemleri elde edilebilir.
  e) Türkiye'nin Dıs Temsilcilikleri
  Bu tür bilgiler Türkiye'nin ticaret ataseliklerinden de sorulabilir. Bunların
  adresleri Ticaret Bakanlığı ihracat Genel Müdürlüğü'nden veya ticaret
  odalarından sağlanabileceği gibi, ĐGEME aylık bültenlerinin arka sayfasında da
  yayınlanmaktadır.
  3. Uluslararası Kuruluslar
  Uluslararası kurulusların yayınları çok zengin bir bilgi hazinesi
  olusturmaktadır. Bu tür kaynakların baslıcaları sunlardır:
  a) lTC: International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi)
  Cenevre'deki bu kurulus belli mamuller için piyasa arastırmaları, genel ülke
  pazar profilleri, iki aylık bültenler (lnternational Trade Forum),yayınlamakta ve
  ihracatla ilgili özel bilgi isteklerini cevaplandırmaktadır.
  b) UN: United Nations (Birlesmis Milletler)
  Ticaret, sanayi ve çesitli ekonomik konularda istatistik serileri ve piyasa
  gelismesi ile ilgili özel raporlar yayınlamaktadır. Ayrıca UN Economic
  Commissions (Birlesmis Milletler Ekonomik Komisyonları) ilgilendikleri coğrafi
  bölgelerle ilgili istatistik ve özel arastırmalar hazırlamaktadır.
  c) FAO: Food and Agriculture Organization (Gıda ve Tarım
  Organizasyonu)
  Birlesmis Milletler'in Roma merkezli bu yan kurulusu tarımla ilgili istatistik
  serileri ve gıda mamulleri için pazar raporları yayınlamaktadır.
  d) OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
  (Ekonomik Kalkınma ve isbirliği Örgütü).
  Türkiye'nin de üyesi olduğu bu kurulus dıs ticaret, sanayi, bilim ve teknoloji,
  gıda, tasımacılık gibi alanlarda ülke ekonomik arastırmaları, istatistik bültenleri
  ve raporlar hazırlamaktadır.
  e) UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Devetopment
  (Birlesmis Milletler Ticaret ve Kalkınma. Konferansı)
  Bu konferansın yayınları arasında uluslararası ticaret, ticaret engelleri,
  ticaret tercihleri gibi konular yer almaktadır.
  f) IMF: International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
  28
  Yayınları arasında ülke ve uluslararası döviz mevduatı, ticaret engelleri, dıs
  ticaret, mali ve ekonomik gelismeler yer almaktadır.
  Bu uluslararası örgütlerin çoğu yayınlarının liste ve kataloğunu
  hazırlamaktadır. Ancak ellerindeki birçok arastırma ve bilgiler hiç
  yayınlanmamakta ve bu listelerde yer almamaktadır. Arastırmacı, yukarıdaki
  kuruluslarla doğrudan iliski kurup, yayınlanmamıs çalısmalardan da
  yararlanabilir.
  g) Diğer Kaynaklar
  Hem ülke içinde hem de dısarıda yayınlanan ticaret ve sanayi katalogları,
  telex rehberleri, telefon rehberlerinin meslek kısımları arastırmacı için bir
  kaynak olabilir.
  Çesitli ülkelerdeki arastırma örgütleri de özel müsterileri için hazırladıklarının
  dısında genel raporlar derleyip piyasaya sunmaktadırlar. Amerika Birlesik
  Devletleri'ndeki Stanford Research Institute; Đngiltere'deki Economist
  Intelligence Unit bunlar arasındadır.
  Barclays, Midland, Chase Manhattan gibi uluslararası bankalar da çesitli
  ülkelerle ilgili genel ekonomik ve özel piyasa raporları yayınlamakta ve isteyen
  firmalara bedelsiz göndermektedirler.
  Yabancı firmaların yıllık faaliyet raporları, mamul ve katalogları, fiyat ve bayi
  listeleri de kendilerinden elde edilebilen bilgi kaynaklarıdır.
  4. Kaynakların Değerlendirilmesi
  Arastırmacı incelediği her kaynağın ihtiyaçlarıyla bir karsılastırma ve
  değerlendirmesini yapmalıdır. Birçok yayın bosuna üzerinde zaman veya
  alımında para yitirmeden elenebilir. Aynı konuda bilgiyi birden fazla kaynak
  sağladığında en kullanıslısı seçilmelidir.
  Bu demek değildir ki her konuda sadece tek kaynak kullanılsın. Tam tersine,
  tarafsızlık ve doğruluğu sağlamak için mümkün oldukça birden çok kaynak
  kullanılmalıdır. Bunlar karsılastırılmalı, yanlıslar düzeltilmelidir. Ancak,
  mevcutlar da bir elemeye tabi tutulmalı, en iyileri kullanılmalıdır. Kaynakları
  değerlendirme için su kriterleri öneririz:
  Kapsam: Kaynak konuyu etraflı ve ayrıntılı sekilde inceliyor mu?
  Seviye: Kaynak yeterli ölçüde bilimsel mi? Arastırmacı tarafından
  anlasılabilir mi?
  Vurgulama: Eldeki bilgi konunun incelenen kısımlarını vurguluyor mu? Eğer
  arastırmacı için önemi olmayan yan konulara daha çok yer ayırmıssa, konuyu
  daha derin inceleyen kaynakları aramaya devam etmelidir.
  29
  Geçerlilik: Kaynak ilgilenilen devre ile mi ilgili? Eskimis bilgilerin ancak çok
  genel ve sınırlı bir yararı olabilir.
  Kullanıslılık: Kaynaktan hemen, kolaylıkla ve firma kaynaklarının sınırları
  içinde yararlanmak olanaklı mı?
  Doğruluk: Eldeki bilgi, birinci derecedeki kaynaktan doğrudan mı alınmıs?
  Bilgiyi kim, nasıl toplamıs ve değerlendirmis? Kaynak tarafsız mı?
  B - Piyasa Arastırması
  Satılmayan para düsünebiliyor musunuz? Su anda Amerika Hazinesi'nin
  elinde 1976'da basıldığından beri alıcı bulamamıs 250 milyon adet iki dolarlık
  banknot bulunmaktadır! Niye mi ellerinde kalmıs bu gıcır gıcır banknotlar?
  Basılmadan önce piyasası ile ilgili arastırma yapılmadığı için.
  Eğer bir piyasa arastırması yapılsaydı, tüketici vatandasın alısverisinin %
  75'inin bir dolardan az miktarlar için olduğu, yani iki dolarlık banknotlara istemin
  mevcut olduğu, ancak vatandasın % 99'unun, kullandığı parayı bankalardan
  doğrudan almayıp alısveris sırasında dükkânlardan edindiği görülecekti. Yeni
  banknotun dağıtım kanalı oları dükkanlar ise onu kullanmak istemiyordu. Çünkü
  çoğunun kullandığı kasa makinelerinde ikilik için ek bir bölüm yoktu. Ayrıca
  ikiliğin kasadarların sayım isini zorlastırdığı inancındaydılar.
  Banknotun kullanıldığı piyasalarda yapılan bir arastırma Amerikan Hazinesi
  ne ortaya çıkacak problemi gösterebilirdi. Đhracatçı firmalar çok daha dikkatli
  olmak zorundadır, çünkü ürünleri her halde bir banknot kadar genis istemi olan
  bir meta değil. Demek ki pazarlamacı bir dıs pazara girmeden önce ve girdikten
  sonra da belirli zamanlarda piyasaya çıkıp son piyasa gelismelerini, ürününün
  gerçek durumunu bizzat görmek, ürün ve ambalaj sorunlarını, dağıtımın
  etkinliğini, satısı tesvik çalısmalarının sonuçlarını incelemek zorundadır. Doğal
  olarak, piyasa ile ilgili her türlü ayrıntı bir dükkân ziyareti dizisinde incelenemez.
  Piyasaya çıkmadan önce arastırmaların amacı saptanmalı (dağıtım ve satıs
  oranı, ambalaj sorunları gibi) ve ziyaret sırasında sorulacak sonuçlar seçilmis
  konu üzerinde yoğunlastırılmalıdır. Ancak, yeni ürünler, rakiplerin yeni satısı
  tesvik faaliyetleri gibi beklenmedik gelismeleri de kaçırmamak için dikkatli ve
  bunları da arastırabilecek sekilde esnek olunmalıdır. Ziyaret edilecek satıs
  noktalarının tipi ve sayısı arastırmanın amaçlarına göre değisir. Bazı
  arastırmalar için piyasayı temsil edebilecek çesitli bölgelerde çok sayıda
  dükkânı kontrol gerekebilir. Bazı arastırmalar içinse bir iki düzine dükkânın hızla
  kontrolü yetebilir. Her iki durumda da sistemli bir kontrol yapılmalı ve su noktalar
  ihmal edilmemelidir:
  - Toptancı, süpermarket, market ve değisik büyüklükteki bakkallar ziyaret
  edilecek örneğe alınmalıdır.
  - Kontrol edilecek yerler arastırılan sehrin değisik bölgelerine dağıtılmalıdır.
  Genellikle, toptancıların bir iki bölgede yoğunlasmasına karsın perakende
  30
  noktalar çok dağınıktırlar. Her ana satıs bölgesinde en asağı dört - bes
  dükkân kontrol edilmeli, yerlesmenin yoğun olduğu bölgelerde bu rakam
  yükseltilmeli, sehrin eski ve yeni, zengin ve fakir, yerel ve kozmopolit
  bölgeleri, varsa değisik etnik rnahalleleri ziyaret edilmelidir.
  - Alısveris bölgesindeki ilk dükkânda kontrole baslayıp, ondan sonraki her
  n’inci dükkâna uğranılabilir. Alısveris merkezlerindeki her üçüncü veya
  besinci dükkâna uğramak yeterli olabilir. Konut bölgelerinde ise her
  dükkânın kontrolü önerilir.
  - Eğer amaç satıs paylarının veya stok düzeylerinin sürekli korıtrolü ise, her
  seferinde aynı satıs noktaları ziyaret edilmelidir.
  - Ziyaret edilecek yerlerin sayısı arastırmanın amaçlarına göre değisebilir.
  Ancak, genel bir piyasa kontrolü için 250-500 bin nüfuslu orta boy bir
  sehirde 20-25 dükkân dağıtım ve satıs yüzdelerirıdeki yönelimi göstermeye
  yetebilir. Sehir büyüdükçe bu rakam arttırılabilir.
  Örneğin, Đstanbul'un değisik mahallelerinde yaptığımız 200-250 dükkân
  kontrolünün bize sağlıklı sonuçlar verdiğine, diğer arastırmaların da ortaya
  çıkardığı destekleyici kanıtlar sonucunda inanmaktayız. Ancak, saptanan
  rakamın tamamını ziyaret etmeden, yönelimler açıkça ortaya çıkmıssa
  ziyaret edilecek dükkân sayısı sınırlanabilir.
  1. Dükkâna Girdikten Sonra
  Arastırmaya baslamadan önce bakkal veya diğer mağaza veya reyon
  sorumlusuna kendimizi tanıtırken dikkat edilmesi gereken nokta cevapları
  etkilememesi için mümkün olduğu kadar firmamızın ismini vermemeye
  çalısmaktır. Bunun yerine bir arastırma sirketinden geldiğimizi söylemek veya
  firma ismini soru-cevap kısmı bittikten sonra açıklayacağımızı bildirmek daha
  uygun olacaktır.
  Kendimizi böyle tanıttıktan sonra hemen ilk sorumuza geçebiliriz. Örneğin,
  "Hangi marka zeytinyağları satmaktasınız?" Cevapları, gözlemlerinizle
  doğrulamamız gerekir. Sadece bakkalın cevabı yeterli değildir. Sattığını
  söylediği markayı raflarda göremediysek yerini sormalıyız. Sıkısıklık nedeniyle
  kapı arkası veya merdiven altında veya fiyat denetimi korkusuyla bodrumda
  olabilir. Ürünü gördükten ve arastırma formumuzda isaretledikten sonra, fiyatını
  öğrenip ve kaydetmemiz gerekir.
  Sonra sıra satıs yani piyasa paylarını saptamaya gelir. Đlk sorumuzu belli bir
  marka değil, ürün kategorisi hakkında soralım:
  "Bulundurduğunuz zeytinyağlar arasında en çok satılan marka hangisidir?"
  "Ondan sonra?"
  "Üçüncü olarak?"
  31
  Sıralamayı not ettikten sonra, satıs yüzdelerini saptamak için iki yol
  izleyebiliriz.
  Bakkalı, en çok satan markanın satıslarını 10 adet olarak düsünmeye
  yöneltip diğerlerini de bu oranla ilintilendirimek. Örneğin:
  "Her on kutu Komili zeytinyağı sattığınız sürede kaç kutu Sasso satarsınız?"
  "Kaç kutu Bertolli?"
  "Diğerlerinden kaç kutu?"
  Eğer bakkal bu karsılastırmayı kavramadıysa, belli bir sürede sattığı gerçek
  miktarları öğrenmek gerekir:
  "Haftada kaç kutu Komili zeytinyağı satarsınız?
  "Kaç kutu Sasso?..."
  Bakkal cevaplarını yüzde olarak vermek isteyebilir:
  "Satıslarımın % 60'ı Komili, % 40'ı Sasso'dur", gibi. Bu da bizim için
  geçerlidir. Ancak, her türlü cevapları standart bir sekilde not etmekte fayda
  vardır. Onun için her rakamı lider marka için onluk baza çevirip, diğer
  markaların payını da bununla oranlamak kayıt açısından uygun olacaktır.
  Muhatabımız hiçbir oran veremiyorsa, ısrar etmenin ve bir ipucu önermenin
  hiç bir faydası yoktur. Böyle bir davranıs, onu, bizden bir an önce kurtulmak için
  önerdiğimiz rakama evet demeye itecektir.
  2. Dükkândan Eve
  Dükkân kontrollerinin ek ev kontrolleri ile tamamlanması arastırmaya olumlu
  katkılarda bulunur. Evlerden aldığımız sonuçlar dükkân kontrollerinin sonuçları
  ile aynı yönde ise sorun yoktur yok sayet çeliskili ise satıs paylarını güvenilir
  sekilde saptayabilmek için hem dükkân hem de ev ziyaretlerinin sayısını
  artırmamız gerekecektir.
  Ziyaret edilen evler kontrol edilen dükkânlarla aynı mahallede olmalıdır.
  Dükkânın bir iki ev ötesindeki konuttan baslamak gerekir, çünkü dükkânın
  yanındaki bakkalın evi olabilir. Altı-yedi eve düzenli aralıklarla uğramamız iyi
  olur.
  Kapı açılınca ev hanımını rica edip, arastırma yaptığımızı anlatıp, hemen ilk
  sorumuzu sormak gerek zaman açısından gerekse güven açısından olumlu bir
  davranıs olacaktır. Sorularımız ürün kategorileri ile ilgili ve teknik terimlerden
  arınmıs olmalıdır:
  "Su anda evinizde hangi çamasır tozlarını kullanmaktasınız?"
  32
  “Baska?”
  Muhakkak ev hanımının kullandığını söylediği mamulü görmek gerekir:
  "OMO kutusunu görebilir miyim, lütfen." Eğer nedenini sorarlarsa boy ve
  ağırlığını not etmemiz gerektiğini açıklamak yeterli bir neden olacaktır.
  Gördüğümüzden baska markayı kaydetmemeliyiz.
  3. Toptancılarda
  Toptancı ziyaretlerinde fiyat dağıtımı ve satıs yüzdelerine ek olarak stoklar da
  kontrol edilmelidir. Önemli olan stokların mutlak seviyeleri değil, stok
  seviyelerinde iki kontrol arasında meydana gelen değismelerdir. Onun için her
  defasında aynı toptancılar ziyaret edilmelidir.
  4.Sonuçların Değerlendirilmesi
  Diyelim ki 40 dükkânı ziyaret ettik ve Komili zeytinyağını 30, Sasso'yu 20,
  Bertolli'yi 15 yerde bulduk. Demek ki bunların dağıtım yüzdeleri: Komili % 75
  (30 : 40), Sasso % 50 (20 : 40), Bertolli ise % 38 (15 : 40)'dır.
  Satıs yüzdeleri için ise her marka için not ettiğiniz rakamları formdaki son
  sütunda toplarız. Sonra da bu sütunun genel toplamını alırız. Marka toplamını
  genel toplama böldüğümüzde o markanın satıs veya piyasa payını bulabiliriz.
  Bu sonuçları evlerden alınan sonuçlarla (arastırılan markanın bulunduğu evlerin
  adedi bölü ziyaret edilen toplam evler adedi) karsılastırırız. Önceki
  arastırmalara da tekrar bakarak zaman içindeki değismeleri saptayabiliriz.
  Dilini konusamadığımız bir ülkede bu arastırma için bir çevirmene ihtiyacımız
  olacaktır. Bu arastırma sirketinden bir kisi olabileceği gibi oradaki bayinin bir
  elemanı da olabilir. Önemli olan kendisinin bir katkı veya yorumda bulunmadan
  çeviriyi yapmasıdır.
  Arastırmanın tamamı baska birine devredilmemeli, hiç olmazsa bir kısmı
  pazarlama yöneticisi tarafından bizzat yapılmalıdır. Çünkü elde edilecek
  rakamlar kadar toptancı, dükkânların ve sattıkları malların durumunu görmek ve
  genel izlenimler elde etmek önemlidir.
  5. Kisisel Görüsmeler
  Dükkânlarda yapılacak piyasa arastırmasına ek olarak önemli ithalatçı, bayi
  ve toptancılarla, sanayi ürünleri için bazı muhtemel müsterilerle, ülkemizin
  oradaki ticaret ataseliği ile, o ülkenin ticaret bakanlığı ve sanayi ve ticaret
  odaları temsilcileri ile, bankacılarla ve önemli reklam ajansları ile yapılacak
  görüsmeler de piyasa arastırmasının bir parçasıdır. Bu tür görüsmeler aranılan
  bilgilerin elde edilmesinde kullanılacak hızlı ve oldukça ucuz bir yoldur; sahsen
  veya telefonla yapılabilir. Her iki yöntemde de sorulacak sorular önceden
  hazırlanmalıdır.
  a) Soruların Hazırlanısı
  33
  Bir soru formu hazırlanırken atılacak adımlar sunlardır:
  - istenilen bilgilerin iyi bir tanımı yapılmalıdır.
  - Bu bilgileri elde edecek sorular hazırlanmalıdır.
  - Sorular mantıkî bir sekilde sıralanmalıdır.
  - Soru formu birkaç kisi ile denenmeli, uygulama ile ilgili eksiklikleri
  giderilmelidir.
  - Deneme sonucu alınan bilgilerin kullanılabilirliği de incelenmeli, sonuçların
  geçerli ve kullanılabilir olması için gereken düzeltmeler yapılmalıdır.
  b) Soruların Niteliği
  Soruları hazırlarken su noktalara özen gösterilmelidir:
  - Sorular kısa, açık kolay anlasılır, farklı yorumlara yer bırakmayacak
  nitelikte olmalı, her soru sadece bir konuyu ele almalıdır.
  - Görüsülen kisilere sadece kendi deneyim ve bilgileri ile ilgili sorular
  sorulmalıdır.
  - Sorular, cevapları hızla ve kolayca kaydedilebilecek sekilde
  hazırlanmalıdır.
  - Görüsmenin gereksiz yere uzamaması ve önemli konulara yönelik
  olması için çok önem tasımayan sorular elenmelidir.
  - Bazen doğrudan bir soru sormak en iyi yöntem değildir. Bu durumlarda
  dolaylı sorularla aranan bilgiler elde edilmelidir. Örneğin, görüsülen
  kimse "Reklam yapalım mı?" sorusuna anlamlı bir cevap veremeyebilir.
  Ancak, bu konudaki düsüncelerini elde etmek için ürünü tanıyıp
  tanımadığı, rakipler hakkında bilgiyi nasıl elde ettiği gibi sorular
  sorulabilir.
  c) Soru Türleri
  Görüsmelerde kullanılabilecek dört soru çesidi vardır:
  i. Tek seçenekli soru iki cevap seçeneği tanır. Örneğin: "Zeytinyağı ithal
  ediyor musunuz?"
  - Evet - Hayır
  ii. Çok seçenekli soru genellikle tek seçeneklinin basladığı konuyu açmak
  ve ayrıntılandırmak için kullanılır. Örneğin: "Đthal ettiğiniz zeytinyağını
  34
  seçerken en önem verdiğiniz etken hangisidir?
  - Ambalaj - Tat - Fiyat
  - Marka - Asit seviyesi - Sevk süresi
  iii. Açık soruda herhangi bir sınırlama veya yönlendirme yoktur ve
  genellikle sanayi ürünleri arastırmasında kullanılır. Örneğin:
  "Kullandığınız ekskavatörden neler bekliyorsunuz?"
  iv. Ölçekli soru ise yargıların kuvvetini ölçmeye çalısır. Örneğin:
  "Ürününü ithal etmekte olduğunuz zeytinyağı üreticisi firma ile olan ticari
  iliskilerinizin seviyesi nasıldır?"
  - Çok iyi - Đyi - Vasat
  - Kötü - Çok kötü
  v. Kontrol sorusu verilen yanlıs ve içtenliksiz cevapları yakalamak için
  forma konulan sorudur. Örrıeğin: Görüsmenin basında, "Belli bir zeytinyağı
  markasını tercih ediyor musunuz?" sorusuna "hayır" cevabını veren
  tüketici, daha sonra sorulan "Hangi zeytinyağını kullanıyorsunuz?"
  sorusuna "Star" diye cevap verirse ve "Fiyat indirimlerinde ek alım yapıyor
  musunuz?" sorusuna "Yalnız Star indirirse" derse cevaplardaki çeliski
  ortaya çıkar.
  vi. Eleme sorusu da görüsülen kimselerin arastırmacının aradığı
  görüsmeci tanımına girip girmediğini ortaya çıkarır. Örneğin, zeytinyağı
  ithalatçılari ile görüsme yapılıyorsa, ziyaret edilen ithalatçıya ilk sorulacak
  soru:
  "Firmanız zeytinyağı ithal ediyor mu?" olmalıdır.
  Cevap hayırsa, bir iki soruyla nedenler öğrenilip, görüsme bitirilebilir.
  vii. Klasifikasyon soruları görüsülen kisinin yası, adresi, isi, firmasının
  büyüklüğü, cirosu gibi onu değerlendirmek için kullanılacak bilgileri
  arastıran sorulardır.
  Soru formu doldurulduktan sonra görüsülen kisinin konuyla ilgili formun
  kapsamı dısında kalan çesitli düsünce ve tepkilerini açıklaması tesvik
  edilebilir. Bazı durumlarda soru formunu kullanmak olanaksız olabilir.
  Örneğin, görüsülen kisi not alınmamasını isteyebilir. Bu durumda su tür
  sorular istenilen konuları açabilir:
  - Bu alandaki basarılı firmalar basarılarını neye borçludur?
  - Siz onların yerinde olsaydınız reklam, satıs gibi çalısmaları nasıl
  35
  yürütürdünüz?
  - Niye bu kaynaktan mal ithaline basladınız? Memnun musunuz?
  - Siz olsanız bu ise girer miydiniz?
  - "Kim, ne, ne zaman, ne için, nasıl’la baslayan sorular önemli konuları
  açabilir:
  Görüsmelerde kullanılmak üzere incelediğimiz soru formu gerektiğinde
  mektup haline getirilip ilgililere postalanabilir. Ayrıca, bu form yapılacak bir
  seri telefon görüsmesi için de bir temel olusturabilir.
  C - Tüketici Arastırması
  Masa bası arastırması ile piyasa ve reklâm medyaları ile genel bilgileri
  topladık. Sonra da bizzat piyasaya çıkıp ürünlerin durumunu saptadık. Hâlâ
  kararımızı vermemiz için ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız varsa sıra uzmanları
  kullanmaya gelmistir. Onlar bizim için su tür arastırmaları yapabilirler:
  1. Ürün Deneyi
  Ürünün tat, renk, koku, ambalaj, sekil gibi ayrıntılarının hedef alınan tüketici
  kitlesi tarafından beğenilip beğenilmediğini anlamak veya üründe yapılması
  planlanan bir yeniliğin kabul derecesini ölçmek için çesitli tip ürün deneyleri
  yapılabilir.
  Tek ürün deneyi özellikle yepyeni ürünler için kullanılabilir. Hedef tüketici
  kitlesini temsil eden örnekteki tüketicilere denenen ürün isimsiz bir ambalajda
  verilir, kullanması ve düsüncelerini betirtmesi istenir. Yeni bir ürün ise beğendiği
  ve beğenmediği noktalar öğrenilir, bunu piyasadan alıp almayacağı sorulur.
  Eğer denenen bir ürün değisikliği ise, her zaman kullandıkları ile denediği
  arasındaki tercihi sorulur.
  Tüketiciler genellikle yeni ürünleri çok olumlu karsıladıklarından önemli ürün
  sakıncaları bu deneyde belirlenmeyebilir. Bu tür deneyin ikinci bir olumsuz yanı
  da sonuçların rakamsal olmadığı için yöneticiler tarafından kolaylıkla
  yorumlanıp, kullanılamamasıdır. Bu nedenlerle karsılastırmalı deneyler daha
  sağlıklı olmaktadır.
  Baska tür bir deneyde süpermarket gibi yoğun trafiği olan bir alısveris
  noktasında bir müsteri durdurulup iki değisik renk ambalaj arasında veya iki
  farklı koku arasında veya benzeri bir tercihi anında yapmasi istenir.
  Hızlı ve ucuz olan bu deney yönteminin sakıncası, tüketicinin dikkatini tek bir
  ürün nitetiği üzerine ve o da çok kısa bir süre için çekebilmesidir. Bu deney
  kullanım deneylerinden geçirilecek mamulleri seçmek için kullanılabilir.
  36
  Karsılastırmalı kullanım deneyince seçilen ev kadını örneğine iki ürün,
  markaları belli etmeyen özel sekil ve isimsiz ambalajlarda verilir. Markayı
  saptayamayan denek dikkatini ürünün estetik durumu, nitelikleri ve ihtiyacını
  karsılama derecesi üzerine yoğunlastırır. Denek ürünleri bir süre kullandıktan
  sonra tekrar ziyaret edilir; hangisini beğendiği ve bunun nedenleri sorulur.
  Karsılastırmalı kullanım deneyinin su üstünlükleri vardır:
  Seçim sadece iki isimsiz ürün arasında olduğundan piyasa etkileri ve
  önyargılar en az düzeyde kalır.
  Denek tercih yapmak ve tercihinin nedenlerini açıklamak zorunda olduğu için
  kaçamak bir cevapla anketörü atlatamaz.
  Denek belli bir süre dikkatini sadece iki ürüne yoğunlastırdığı için ufak
  farklılıkları seçebilir ve duyarlı sonuçlara varabilir.
  Neyi arastırdığınızı bilmediği için denek genel izlenimini size iletmek
  zorundadır. Çoğu zaman objektif yargıların yanı sıra bilinçaltı yakıstırmalar da
  yapar.Örneğin, denettiğiniz sabun kokusu ile beyaz çamasırlar arasında iliski
  kurup, mamulü "daha iyi temizliyor" diye tanımlayabilir.
  Karsılastırmalı kullanım deneyinin sonuçları yöneticilerin kolaylıkla
  anlayabileceği rakamlarla ifade edilebildiği için kullanımı da kolaydır. Yalnız bu
  deney türünün su sorunları da unutulmamalıdır:
  Ürün, reklam ve promosyondan soyutlanmıs bir ortamda denendiği için
  deneğin dikkati reklam sonucu aldırmayacağı ayrıntılara veya önemsiz
  farklılıklara yönelmis olabilir.
  Bu tür deney karsılastırılacak bir seçeneği olmadığı için çok yeni ve değisik
  mamuller için kullanılamaz.
  Eğer elinizde denemek istediğiniz ikiden fazla ürün varsa ne yapılabilir?
  Diyelim ki A ve B denemek istediğiniz ürünler, C de piyasada halen satılmakta
  olan ürün. A ve B, C'ye karsı denenebilir.
  A
  C
  B
  Eğer A C'yi, C'de B'yi yendiyse B yerine A'yı pazarlamaya kolaylıkla karar
  verebilirsiniz. Ama hem A hem de B, C'yi aynı oranda yendi ise ne yapılabilir?
  Bütün bilesimler, yani A ve B, B ve C, A ve C'yi denemek gerekecektir. Ya
  denemek istediğimiz mamul sayısı çok ise maliyet artmayacak mı? Hayır. Eğer
  300 Görüsme
  300 Görüsme
  37
  sonuçlar tutarlı ise denek sayısını azaltıp verimli bazı su istatistik formülü
  sayesinde koruyabiliriz:
  n (k - 2) N : Efektif baz
  N = n + n: Her ayağın bazı
  2 k : Mamul adedi
  her ayağın bazı (Mamul adedi - 2)
  Efektif baz = Her ayağın bazı +
  2
  Demek ki arastırmamızı asağıdaki gibi yaparsak her karsılastırma için 300
  deneklik bir verimli baz kullanmıs oluruz.
  B
  200 200
  A C
  200
  Teorik olarak bu sonsuza dek götürülebilir. Örneğin dört ürün için su
  arastırma dizaynı kullanılabilir:
  B
  150 150
  A C
  150
  Eğer sonuçlar tutarlı ise, ömeğin A B'yi, B C'yi, A C'yi (belki B'nin C'yi
  yenmediğinden daha büyük farkla) yenmisse sonuçlar kullanılabilir. A B'yi, B'de
  C'yi yenmisken C A'ya üstün olursa sonuçlar, kullanılamaz. Bu çok boyutlu
  durumla karsılasmamak için dört ürünü denerken ilk olarak kendi üç
  38
  seçeneğimizi denetebiliriz, sonra da aralarında kazananı rakiple
  karsılastırabiliriz.
  B
  kazanan 300
  200 200 (B , C veya D ) ............... A’ya karsı
  A C
  200
  Bu tür "dönerdolap" deneylerinin en önemli yararı bütün olası deney
  durumlarını kapsadığı için ek gider gerektirmeden fazla bilgi sağlamasıdır.
  "Dönerdolap"tan daha basit birçok ürünlü deney ise "sıralama"dır. Deneğe
  birkaç (genellikle dört) ürün verilip tercihine göre sıralaması istenir ve en çok
  birincilik oyu almıs ürün tercih sırasını kazanmıs sayılır. Basit olan bu deneyin
  önemli sakıncası diğerlerinden çok farklı olan (üç beyazın arasında mavi bir
  sabun gibi) ürünün olanağının üstünde oy toplamasıdır.
  Yukarıdaki deneylerden biri veya birkaçı sonunda piyasaya çıkarılacak ürünü
  seçtikten sonra, sıra ona yeni pazarı için isim bulmaya gelir. Deneğe
  düsündüğümüz kelimeleri gösterip yaptığı çağrısımı sorabiliriz.
  "Bu kelimeyi görünce aklınıza ne geliyor?"
  Ondan sonra ismin ürünle iliskisi kurulur:
  "Bu aslında bir ürün markası, sizce bu ne tip bir üründür?" Sonra da ona
  ürün kategorisini açıklayıp, ismi bu tip ürünler için uygun bulup bulmadığını
  öğreniriz.
  Aldığımız cevapların nitelik yönünü değerlendirip markayı seçebiliriz. Dikkat
  edeceğimiz nokta markanın olumsuz çağrısım yapmaması: Bir de markanın
  mamule uygunluğu önemlidir. OMO, ALO, MĐNTAX bir çamasır tozu için çekici
  gelen isimler, pahalı bir kozmetik ürününe konulsa kulağı tırmalamaz mı idi?
  Sunu da ekleyelim ki marka ancak ambalaja yapıstırılıp, reklamla duyurulduktan
  sonra hakiki kisilik ve karakterini bulur.
  2. Deneme Pazarlaması
  Ürünü ve markasını seçtikten sonra sıra en önemli arastırmaya, deneme
  pazarlamasına geldi. Đhracı planlanan ürün için fabrika kapasitesini
  genisletmeden, satıs kadrosunu büyütmeden, kısacası önemli yatırımlara
  girismeden önce onun basarılı olup olamayacağını öğrenmek için dıs pazardaki
  sınırlı bir bölgede bir deneme pazarlamasırıa girisilebilir ve saptanacak süre
  39
  sonunda sunların da yardımı ile bir değerlendirme yapılabilir:
  · Satıs raporları,
  · Dükkân kontrolleri,
  · Dükkân sayımı,
  · Tüketici kullanım ve davranıs arastırması.
  a. Satıs raporları mal depodan çıktıktan sonra olan biteni anlatmadığı ve
  satısların ne kadarının toptancı ve perakendeci stoklarını olusturduğu, ne
  kadarının ise tüketiciye ulastığını söylemediği için ancak genel tablonun ufak bir
  kısmını gösterir.
  b. Dükkân kontrollerinde görüstüğümüz satıcılar genellikle yeni ürünleri çok
  olumlu karsılar ve iyimser satıs rakamları verirler, tüketici eğer ürünü pek
  tutmadıysa bile. Onun için pazar arastırımasının ancak sınırlı bir bölümünü
  olusturur bu kontroller.
  c. Dükkân sayımı için denetçiler önceden seçilmis bir örneği belli aralıklarda
  ziyaret edip arastırılan ürün kategorisinin gerçek envanterini çıkarırlar: Đlk
  ziyarette stoklar sayılır. Sonraki ziyaretlerde stok sayımına ek olarak fatura ve
  teslim fislerinden alımlar hesap edilir. Bunların karsılastırılması bile tüketiciye
  olan satısları verir.
  Örneğin:
  Komili Zeytinyağı
  Önceki stok 48 koli
  Önceki stok kaydından
  beri alımlar + 40 koli
  Mevcut stok 88 koli
  Tüketici alımları - 36 koli
  52 koli
  Dükkân sayımı gerçek kayıt ve sayımlara dayandığı için sağlıklı ve ayrıntılı
  bilgiler verir. Arastırılan ürün ve rakiplerin hangi tip ve boyları satıIıyor; satısların
  dükkân tipi ve satıs bölgesine göre dağılımı nasıl; promosyonların satısa etkisi
  hangi düzeyde oluyor, vb. Bu arastırmanın veremediği en önemli bilgi ürünü
  kimin niye aldığıdır.
  40
  d. Tüketici kullanma ve davranıs arastırması ürünün pilot bölgedeki
  dağıtımını izleyen üç-bes ay içinde yapılır ve evlerinde ziyaret edilen tüketicilere
  denenen ürün ve ondan önce kullandıkları rakip ürün hakkındaki düsünce ve
  kullanımla ilgili tepkileri, sunus reklamlarını duyup duymadıkları, vb. sorulur. Bu
  arastırma, ürünü kaç kisinin denediği ve kaç kisinin sürekli kullanıma geçtiğini,
  ürünün hangi amaç ile ne sekilde kullanıldığını,tüketicilerin hangi yüzdesinin
  promosyon ve reklamlardan haberdar olduklarını, reklâmlardan neyi
  hatırladıklarını, denemis olan tüketicilerin ürünle ilgili olabilecek olumsuz
  tepkilerinin varlığını gösterir.

   

   

  dumanalti - 22.01.2010 - 12:57
 2. D - Diğer Arastırma Yöntemleri
  Yukarıda, kolaylıkla organize edilebilecek veya bir dıs kurulusa
  yaptırılabilecek temel arastırma türlerini inceledik. Arastırma yelpazesinin bir
  ucunda tüketicinin bilinçaltı güdülerini anlamaya yönelik motivasyon
  arastırmaları, diğer ucunda da matematiksel arastırma teknikleri bulunmaktadır.
  Tüketicilerin anketlere verdikleri cevaplar çoğu kez davranıslarının gerçek
  nedenlerini aksettirememektedir. Çünkü, anket süresi yetersiz kalmaktadır,
  tüketici anketörden utanmakta veya çekinmektedir. Düsüncelerini istediği gibi
  ifade edememektedir, davranıs nedenlerini kendisi de tam olarak
  bilmemektedir. Bu nedenlere derinliğine nüfuz edebilmek için tüketicinin
  bilinçüstü cevaplarına ek olarak bilinçaltı tepkileri de arastırılabilir. Bu tür
  motivasyon arastırmaları arasında derinlemesine kisisel veya grup anketleri,
  serbest kelime çağrısım analizleri ve çesitli klinik teknikleri vardır.
  Güdü veya motivasyon analizleri olsun, matematiksel teknikler olsun
  arastırma yelpazesinin hangi tekniğini kullanmaya karar verirsek verelim bazı
  temel kontrolleri ihmal etmemeliyiz. Arastırma örgütüne istediğimiz arastırma
  tekniği ile değil, sorunumuzun tanımı ile gideriz. Ve bu tanımda anlasmaya
  çalısırız. Onların arastırma için seçecekleri örneğin tüm tüketici kitlemizi tam
  olarak temsil ettiğine emin olmamız gerekir.
  Doğru örneği seçmek de yeterli değiIdir. Çünkü onlardan doğru cevapları
  almak gereklidir. Eğer cevaplar yanlıs olarak elde edildi ise arastırma ölü
  doğmus demektir. Cevapların analizi bir bilim ise soruların olusturulması da bir
  sanattır. Unutulmamalıdır ki insanlar tatmin etmek isterler ve çoğunlukla gerçek
  düsünceleri yerine bizin istediğimizi sandıkları cevabı verirler: Onur nedeni ile
  yanlıs sandıkları cevabı vermekten kaçınırlar. Aynı kelime ayrı kisiler için farklı
  anlamlar tasıyabilir. Bu da gerek soru gerek cevabın anlasılmasını ve doğru
  kaydını güçlestirir. Denek anketörden bir an önce kurtulmak için herhangi bir
  cevabı vermeye hazırdır.
  Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Sorularımızı özenle su prensipler
  çerçevesinde hazırlayarak:
  Soruları dengeleyeceğiz ki cevaplandıranı tek yönlü bir yola sevk etmek
  yerine ona seçenek tanıyalım. Örneğin yapılmıs bir arastırmada
  "Çamasırlarınızı beyazlatmak için çamasır suyu kullanıyor musunuz?" sorusuna
  41
  % 47 "evet" cevabı alınmıstı. Aynı soru, "Çamasırlarınızı beyazlatmak için
  çamasır suyu kullanıyor musunuz, yoksa kullanmıyor musunuz?" seklinde
  sorulduğunda % 28 "evet, kullanıyoruz" diye cevap vermisti. "Yoksa..." soruyu
  dengelemis, deneğe iki seçenek sağlamıs onun "evet” cevabı ile kestirmeye
  kaçmasını önlemisti.
  Soruları kısa tutarak, eğer istediğimiz düsünceyi kısaca ifade edemiyorsak,
  birkaç cümleye bölmeliyiz. Aksi takdirde, sorunun sonunu isitmeden basını
  unutan denek aklında kısmen kalan bölümlere yarım yamalak cevap verecektir.
  Soruların her kelimesini tartarak, özenle seçmeliyiz. Açık ve kesin kelimeler
  kullanıp, teknik deyimlerden uzak durmalıyız.
  Anketin genel uygulamasına geçmeden soruları ufak bir örnekte
  denemeliyiz. Bakalım sorularımız anlasılıyor mu, kullanılabilir cevaplar alıyor
  muyuz? Örneğin, yaptığımız bir sabun arastırmasında ürünün cilt üzerindeki
  yumusak etkisini öğrenmek için "Hangi sabun kalıbı cildinizi daha yumusak
  tutucu?" dediğimizde deneklerin sorumuzu anlayamadığını görürüz. Soruyu
  "Hangi sabun kalıbı cildinize karsı daha nazik ve oksayıcı?" seklinde
  değistirdiğimizde daha iyi sonuçlar alabilmemiz mümkün olur.
  Tüketici arastırma çalısmalarını geride bırakmadan incelediğimiz arastırma
  tekniklerinin sadece ürünler için değil, satıs promosyonları, ürünle verilecek
  armağan, reklam gibi konular için de kullanılabileceğini hatırlatmakta fayda
  vardır.
  Bir de uyarı: Sözü edilen ürün arastırmaları hep ürünün genel tercihi ile ilgili
  idi. Oysa bazı ürünler bu tip arastırmalarda kötü sonuç almalarına, yani
  kullanılan örnek tarafından tercih edilmemelerine karsın piyasaya çıkarıldıkları
  takdirde önemli bir piyasa bölümü tarafından sürekli alınabilirler. Örneğin, Ivory
  Bar sabunu Amerika'da deneylerde her zaman rakiplerinin altında sonuç
  almasına karsın yıllardır önemli bir piyasa payını koruyabilmistir. Đngiltere'de
  Persil çamasır tozu mamul deneylerinde tercih edilmemekle beraber piyasada
  önemli paya sahiptir. Demek ki arastırma sonuçlarını değerlendirirken pazar
  bölünmesinin getireceği fırsatları da hesaplamak gerekecektir.
  42
  5 ULUSARARASI PAZARLAMA STRATEJĐLERĐ
  Uluslararası pazarlamacının hedeflerine ulasmak için kullanacağı temel
  araçlar ürünün kendisi, saptanan fiyatı, satıs ve dağıtım çalısmaları, reklam ve
  satısı tesvik kampanyalarıdır. Bunların hangi oranlarda bir bilesim haline
  getirileceği firmanın durumuna ve hedeflerine göre değisir. Bu nedenle tek bir
  uluslararası pazarlama stratejisini önermek olanaksızdır. Ancak, temel
  stratejileri incelemek her firmanın kendi durumuna göre en etkin stratejileri
  olusturmasını kolaylastıracaktır.
  A - Temel Stratejiler
  Đhracata yönelik ürünü gelistirdikten sonra bu ürünün hedef alınan ülkelerde
  hangi stratejilerle pazarlanacağına karar vermek gerekmektedir. Bazı
  uluslararası pazarlama sirketleri, L'Oreal firmasının yıllık raporunda belirtildiği
  gibi, "bir ülkede basarılı, olan ürünün diğerlerinde de basarılı olacağı"na
  inanmaktadır. Kimi firmalar ise her ülke için ayrı ürün stratejisi olusturmaktadır.
  Uluslararası pazarlamacının kullanabileceği temel ürün stratejileri söyle
  özetlenebilir:
  1. Tek Ürün - Mesaj
  Bu stratejide firma çesitli ülkelerde aynı ürünü aynı kullanım için ve aynı
  mesajla pazarlar. Örneğin, Coca Cola'nın formülü ve ambalajı satıldığı tüm
  ülkelerde aynıdır. Kullanımı da bir serinletici mesrubat olarak vurgulanmakta,
  reklam mesajı ise ferahlık, canlılık ve gençlik temalarını islemektedir.
  Bu stratejinin ana avantajları arastırma-gelistirme, üretim ve reklam
  maliyetlerini en az düzeye indirmesidir. Ülkeden ülkeye ürün özellikleri
  farklılastığında üretim, mesaj değistiğinde ise reklam maliyetleri önemli ölçüde
  artmaktadır.
  Tek ürün-tek mesaj stratejisinin zayıf yanı, her türlü ürün için geçerli
  olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun bir örneği yurdumuzda da üretimine
  baslanmıs Knorr çorbalarında görülmüstür. Üretici firma Corn Products
  Company, Knorr çorbasını 1960'larda Amerikan pazarına sokmaya karar
  vermis, ancak tek ürün stratejisi basarılı olmamıstır. Çünkü firmanın yaptığı
  pazar arastırması Amerikan tüketicisinin Knorr'un tadını beğendiğini ortaya
  koyuyor, ancak baska bir etkeni gözden kaçırıyordu. Amerikan ev kadınının
  kullanmaya alısık olduğu çorbalar sulu olarak konserve kutusunda satılıyor ve
  çabuk bir ısıtma ile yenebilir hale geĐiyordu. Knorr ise posetlerde kuru toz olarak
  satıldığından hazırlanması 15-20 dakika alıyordu. Tadını beğenen Amerikan ev
  hanımı bu zamanı harcamak istemediğinden Avrupa'da çok basarılı olan bu
  ürün Amerikan pazarında aynı basarıyı gösteremiyordu.
  2. Aynı Ürün - Ayrı Mesaj
  43
  Bazı ürünler değisik ülkelerde farklı kullanım olanakları bulabilirler. Böyle
  durumlarda, mesaj kullanıma paralel olarak farklılık gösterecektir. Gene bir
  mesrubatı örnek alalım: Perrier üretildiği Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde
  genellikle yemeklerde tüketilen bir memba suyu olarak kullanılmaktadır.
  Amerika'da ise yemeklerde su çok az içildiğinden Perrier bu ülkede kendisini
  baslı basına bir mesrubat ve bir kokteyl içkisi olarak tanıtmıs ve çok basarılı
  olmustur.
  Tam tersi bir durum rakı için söz konusudur. Ülkemizde yemekle birlikte
  yudumlanan bu ürünümüzü Amerika'da aynı sekilde kullandırmamız onların
  yemek alıskanlıklarına ters düstüğünden, olanaksızdır. Ancak, rakıyı bir kokteyl
  içkisi olarak tanıtırsak, belli bir pazar payı almamız mümkün olabilir.
  Aynı ürün-ayrı mesaj stratejisi uygulamasının basarılı bir diğer örneğini
  Fransız ufak tip motosiklet (moped) üreticileri vermistir. Bu tip motosiklet
  Avrupa'da yaygın bir sekilde evden ise veya okula gidis geliste ulasım aracı
  olarak kullanılmaktadır. Amerika'da ise mesafelerin daha uzun, trafiğin ise daha
  süratli olusu bu tür kullanımı engellemekte, benzinin ucuzluğu da otomobil
  yerine motosiklet kullanımını gereksiz kılmaktadır. Bu nedenlerle motosikletleri
  Amerika'ya bir ulasım aracı olarak satamayan Fransız firmaları bu ürünü bir
  eğlence aracı olarak tanıtarak piyasaya girmislerdir. Amerikalı tüketici
  motosikletini hafta sonu otomobilinin arkasına veya üstüne yerlestirip bir orman
  veya plaja gitmekte, orada motosikletinin tadını çıkarmaktadır.
  Đhracatını artırmak isteyen firma Türkiye'de sattığı ürünü aynı sekilde
  dısarıda pazarlamakta diretmemeli gerekiyorsa farklı bir mesaj kullanmalıdır.
  Mesaj kullanım farklılığına göre saptanacaktır. Bu stratejinin cazibesi tek ürün
  tek mesaj stratejisinden sonra en düsük maliyetli olusudur. Ürün
  değismediğinden arastırma-gelistirme, üretim ve stok maliyetleri
  yükselmemekte, ek maliyetler değisik iletisim çalısmalarından doğmaktadır.
  3. Farklı Ürün - Aynı Mesaj
  Bu stratejinin varsayımı ürünün dıs pazarlardaki farklı ortamlarda aynı
  amaçta kullanılacağıdır. Ürün değisik ortamlar için farklı olarak üretilmekte,
  ancak kullanım aynı olduğu için tek tip mesaj tüm pazarlarda kullanılmaktadır.
  Örneğin, bir Lux sabunu her ülkede o yerin hammadde kosulları, su
  özellikleri ve koku tercihlerine göre formüle edilmekte, ama her yerde aynı
  güzellik ve cilde uyum mesajı ile satılmaktadır. Fiat firması bu stratejiyi binek
  otomobili için uygulamaktadır. Otomobiller ülkelerin iklim, yol ve hammadde
  kosullarına göre üretilmekte ama her ülkede aynı reklam mesajı ile
  tanıtılmaktadır. Dolayısı ile reklam maliyetleri standardizasyon sayesinde düsük
  tutulabilmekte, ama üretimle ilgili maliyetler artmaktadır.
  4. Farklı Ürün - Farklı Mesaj
  Kullanım ortamının ve kullanım seklinin değisikliği ürünün farklılastırılması
  44
  yanında mesajın da değistirilmesini gerektirebilir. Bu, üretimi, iletisimi ve her
  kademede kontrolü zorlastırdığı gibi maliyetleri de artıran bir yoldur.
  Örneğin, zeytinyağı Ortadoğu ülkelerinde özellikle humus ve tabule gibi
  yemeklerde kullanılmakta ve yüksek asitlisi tercih edilmektedir. Kuzey Avrupa
  ülkeleri ise zeytinyağını sadece salataya koymakta ve çok hafif, düsük asitli
  yağı aramaktadır. Her iki bölgede ürününü pazarlamak isteyen firma iki tip ürün
  üretip onu iki ayrı kullanımda gösteren farklı mesajlar hazırlamak zorundadır.
  Ülke adedinin artısına orantılı olarak da üretim ve pazarlama maliyetleri
  yükselecektir.
  5. Yeni Ürün Yaratmak
  Yukarıdaki dört stratejiden herhangi birinin uygulanabilmesi için firmanın
  ihracını düsündüğü ürünün potansiyel tüketiciler tarafından kullanılabilir veya
  satın alınabilir olması gereklidir. Hedef tüketici kitlesi mevcut ürünü satın alma
  olanağına sahip değilse firma saptanan ihtiyacı karsılayabilecek ve bu kitlenin
  alım gücüne uygun ürünü yaratmayı ve gelistirmeyi deneyebilir. Ülkemizin
  kosullarının üçüncü dünya ülkelerine benzer çok tarafları olduğundan Türk
  firmaları bu stratejiyi basarılı olarak uygulamada avantaj sahibidirler. Ancak, bu
  stratejinin sorunu yüksek arastırma-gelistirme harcamaları ve yeni üretime geçis
  için yatırımı gerektirmesidir.
  B - Standartlastırma
  Ürün ve mesajdan hiç olmazsa birisinin, mümkünse her ikisinin de
  standardizasyonu firmaya önemli kazançlar sağlayacağından, firma,
  çözümlemesini yaparken stratejileri yukarıdaki öncelik sırasına göre elemeye
  tâbi tutabilir. Standardizasyonun getireceği en belirgin tasarruf ürün dizaynında
  görülür. Aynı temel ürünü çesitli pazarlarda kullanmak arastırma-gelistirme
  maliyetlerini daha büyük üretim miktarlarına yayarak birimdeki ağırlığını
  düsürür: Daha uzun üretim programlarının uygulanabilmesi birim üretim
  maliyetini de düsürecektir.
  Bir reklam filminin çekim maliyetinin yarım ile bir milyon lira arasında değistiği
  düsünülürse reklam etkinliklerinin standartlasmasının getireceği kazançĐar da
  rahatlıkla görülebilir. Ürün ve mesajın olanaklı olduğu kadar standartlasması
  tüketiciye güven verecek ve ürünün onun tarafından tanınmasını
  kolaylastıracaktır. Örneğin Avrupa ülkeleri arasında büyük bir turist akımı
  olmaktadır. Tüketici gittiği yerde tanıdığı, bildiği markayı aramakta, almaktadır.
  Pazarlama ve yeni ürün fikirleri olusturmak ve yetenekli personel bulmak zor
  olduğundan firma elindeki kaynakları en yaygın biçimde değerlendirmek
  isteyecek, çesitli pazarlara bu kaynakları yönelterek verimini artıracaktır. Değisik
  pazarlarda aynı uygulamaların yer alması firmanın plan ve kontro! çalısmalarını
  da önemli ölçüde kolaylastıracaktır. Kaynakları sınırlı olan firmanın genellikle
  tek seçeneği standartlastırma yolunu izlemek ve Türk pazarı için ürettiği ürünü
  aynen dıs pazarlarda satmaya çalısmaktır. Ancak, firma ülkeler ve kültürleri
  arasındaki farklılıkları iyi değerlendirmeli, hedeflerinde gerçekçi olmalıdır. Bir
  45
  ülkede çok basarılı olan ürünün baska bir pazarda isteminin hiç olmayabileceği
  unutulmamalıdır.
  Örneğin, Amerika ve Kuzey Avrupa'da çok satılan deodorantlar Asya
  ülkelerinde vücut kokusu daha ağır olduğu, Akdeniz ülkelerinde ise bu doğal
  koku itici bulunmadığı için aynı derecede istek görmemektedir. Mavi,
  Hollanda'da kadınsı ve sıcak bir renk olarak algılanırken lsveç'te erkeklik ve
  soğukluğu anımsatmaktadır.
  Firma, uluslararası pazarlama stratejisini seçmeden önce gerekli piyasa ve ürün
  arastırmalarını yapmak zorundadır. Bunlara ek olarak özellikle ürünün, yasam
  çizgisinin hangi noktasında olduju incelenmelidir.
  C - Ürün Yasam Dönemi
  Ürünlerin yasamlarının gelismesi insan yasamının geçirdiği devreleri andırır.
  Giris, büyüme, olgunluk ve düsüs. Ürünler arasındaki fark yasam biçimlerinde
  değil sürelerindedir. Tekerlek binlerce yıldır yasamını sürdürmektedir; hula hoop
  ise birkaç ayda bu değisik dönemleri yasayıp yok olmustur.
  Ürün yasam dönemi ihracatçı firma için özellikle önemlidir. Çünkü ürünün
  içinde bulunduğu asama pazardan pazara değisebilir. Türkiye için yeni olan bir
  ürünün dıs pazarlarda modası geçmis olabilir. Türkiye'de çok eski bir ürün olan
  bulgur Avrupa'da daha yeni doğmaktadır. Ülkemizde bulgur ne kadar
  geleneksel ve yaslı bir ürünse Avrupa'da da memba suları aynı yasam
  devresindedir. Bu ürün, sofrada süt ve Coca Cola içmeye alıskın Amerikan
  pazarına ise yeni girmis olup hızla büyümektedir. Baska bir mesrubata bakalım:
  Coca Cola. Amerika'da olgunluk belkide düsüs devresini geçirmekte olan bu
  ürün birkaç yıl önce girdiği Çin Halk Cumhuriyeti'nde emekleme çağını
  yasamaktadır.
  Bir ürünün yasamı boyunca geçirdiği asamalar söyle özetlenebilir:
  1. Giris döneminde ürün pazara yeni sunulmustur. Ana pazarlama
  hedefi potansiyel tüketicilerin en yüksek oranına ürünü denetmektir.
  Bunun için genis bir dağıtım yapılmaya çalısılır, reklam, satıs promosyonu,
  fuarlara katılma yoluyla tüketiciler ürünün varlığı ve özellikleri konusunda
  bilinçlendirilirler. Satıslâr yavas yavas artmaktadır.
  2. Büyüme devresinde ürünün dağıtımı ve piyasa payı artmaktadır. Eğer
  tüketicilerin beğenisini kazanırsa ürünün satısı hızla artar. Reklam, ürünü
  tanıtmak yerine rakiplere olan üstünlüğünü vurgulamalıdır. Satıslar arttıkça
  reklam ve özendirme harcamalarının birim maliyeti düsecek, üretim
  miktarları da yükseldiğinden ürünün kârlılığı artacaktır.
  3. Olgunluk döneminde satıs büyümesi en yüksek noktaya erisecek ve sonra
  yavaslayacaktır. Pazar doyum noktasına gelmistir ve toplam istem
  artmamaktadır. Basarısız rakipler elenmis olup, var olan istemi en güçlü
  markalar paylasmaktadır. Piyasa payını yükseltmenin en etkili yolu reklamı
  46
  artırmaktır. Ancak, pazar büyümediği için bu harcamanın yaratacağı ek
  satıs da sınırlı olacağından firma genellikle bu yola yönelmez, mevcut pay
  ve satıslarını korumakla yetinir.
  4. Düsüs asamasında toplam istem azalmaya baslar. Satıslar da buna
  paralel olarak düser. Firma reklam harcamalarını arttırarak satıs
  miktarlarını koruyabilir. Fakat bu birim maliyeti yükseltip kârlılığı
  azaltacaktır. Diğer seçenek birim kârlılığını koruyup düsen satıs
  rakamlarına boyun eğmektir. Hangi yol seçilirse seçilsin giderek
  pazarlama maliyetleri ve satıs miktarları arasındaki orantı olumsuza
  yönelecektir. Eğer düsen satıs üretim birim maliyetlerini çok arttırmıyorsa,
  firma reklamı durdurup, ürün piyasadan tümüyle silininceye değin kârını
  elde edebilir.
  Firma, ürününün değisik ülkelerde yasam çizgisinin hangi evresinde
  olduğunu saptayıp stratejilerini buna göre ayarlamalıdır. Örneğin, ürünün giris
  döneminde bulunduğu ülkede yapılacak reklam eğitici ve tanıtıcı olacaktır;
  bulgurun nasıl pisirileceğini anlatmak gibi. Ürün olgunluk evresindeyken aynı tür
  reklamı sürdürmek savurganlıktır. O zaman satısları artırmak için rakipleri hedef
  almak gerekmektedir.
  Olgunluk veya düsüs evresine giren ürünün yasamını uzatmak için yeni
  kullanımlar düsünülebilir veya ürün gelistirilebilir. Sözgelimi, 1960'larda
  Amerikan pamuklu kumas üreticileri kendilerini kumasçı olarak gördükleri için
  satısları düsmeye baslamıs, tekstil piyasasındaki paylarını sentetik elyaflara
  önemli ölçüde kaptırmıslardı.1920'de Amerikan iplik piyasasının, % 88'i pamuğa
  aitken,1973'te bu pay % 29'a inmistir. 1951'de % 4.6 olan sentetik elyafların
  payı ise çeyrek yüzyıl içinde % 68'e yükselmistir. Durumun farkına varıp
  pamuklunun ömrünü uzatmak için stratejilerini ayarlayan pamuklu üreticileri ilk
  olarak daha çok kullanımı sağlamak için hem konforlu hem de kullanıslı
  gömleklik kumas olarak % 60 pamuklu % 40 polyester "NATURAL BLEND"
  karısımını yaptılar. Sonuçta pamuklunun 30 yıldır azalmakta olan gömlekteki
  payı yükselmeye basladı. Yeni müsteriler bulmak için de blucin tipi giysileri
  tanıtan Pamuk Birliği bu piyasadaki payını da önemli ölçüde artırdı. Sonunda
  pamuklu kumas ve dolayısıyla pamuk üretimi ve satısları arttı, ömrü uzamıs
  oldu.
  Ürünü gelistirip ömrünü uzatmak olanağı yoksa, firma o pazara uygun yeni
  ürünler gelistirme çalısmalarını hızlandırmalı ve diğer pazarlardaki ürünlerinin
  pazara uygunluğunu arastırmalıdır.
  D - Pazar Bölümlenmesi
  Ürün stratejileri olusturulurken her ülke tek bir pazar gibi ele alınmamalı, o
  pazarın çesitli bölümleri de incelenip, stratejiler bu bölümlere göre
  ayarlanmalıdır. Herhangi bir ülke pazarının tümü ihracı planlanan ürünün
  potansiyel alıcısı olamaz. Belirli bir ürünün muhtemel müsterileri bazı özellikleri
  paylasan bir pazar bölümünü olustururlar. Tüketicilerin bu tür özellikleri, gelir ve
  47
  tahsil düzeyleri, yas grupları, meslek türleri olabilir. Genellikle tüketiciler kültürel,
  demografik, sosyo-ekonomik ve davranıs özelliklerine göre pazar bölümlerine
  ayrılabilirler.
  Sanayi ürünlerinin müsterisi olan sirketler ise firma büyüklüğü ve sanayi dalı
  gibi etkenlere göre bölümlenebilirler. Örneğin, bir ülkede balık oltası müsterileri
  kıyı sehirlerinde oturan, orta gelir sınıfına giren genç ve orta yaslı kadın ve
  erkeklerden olusurken, av tüfeğinin müsterilerinin ortak noktaları daha yüksek
  gelir düzeyinde olmaları, çoğunluğunu erkeklerin olusturması ve ülkenin
  ormanlık bölgelerinde oturmaları olabilir. Ayrıca, kamıslı olta alanların daha
  seyrek balık tutan ama daha yüksek gelir sahibi amatör balıkçılardan, kamıssız
  olta müsterilerinin ise profesyonellerden olustuğunu görebiliriz.
  Bu tür tüketici gruplarına pazar bölümleri diyoruz. Pazarın bölümlenmesi ise
  ürünün satıs sansının en çok olduğu pazar bölümlerinin saptanması ve
  pazarlama stratejilerinin bu bölümlere yapılacak satısları azamilestirmek için
  ayarlanmasıdır. Pazar bölümlenmesi pazar arastırması sırasında yapılacaktır.
  Pazar arastırmacısı bölümleri saptamak yoluyla ürünün gerçek satıs
  potansiyelini daha sağlıklı olarak tahmin edebilir. Bu adımı atmak pazarlama
  stratejilerini gelistirmekte kullanılacak bilgilerin de toplanmasını
  kolaylastıracâktır. Örneğin, değisik sosyo-ekonomik gruplar değisik gazeteler
  okurlar, değisik tür filmlere giderler; müsteri kitlesinin bu tür özelliklerini
  saptamak onlara nasıl ulasılabileceğini de gösterecektir.
  Hedef müsteri gruplarını seçmek ve özelliklerini öğrenmek ürünün onların
  ihtiyaç ve isteklerine göre değistirilip, gelistirilmesini de kolaylastıracak, dolayısı
  ile satıs sansını arttıracaktır. Hedef pazar bölümleri belirlendikten sonra bir
  "Tipik Tüketici Profili"nin çizilmesi sonraki pazarlama çalısmalarına da yardımcı
  olacaktır.
  Tipik Tüketici Profili
  (Dayanıksız Tüketim Malları)
  1. Yas
  2. Cinsiyet
  3. Gelir
  4. Meslek
  5. Temel değerler ve davranıslar
  6. Yerlesim yeri
  7. Alısveris adet ve alıskanlıkları
  8. Yasam biçimi
  48
  9. Ürünü nerede nasıl kullanacağı
  10. Diğer
  Tipik Tüketici Profili
  (Dayanıklı Tüketim Malları)
  1. Sanayi
  2. Tipik firma büyüklüğü
  3. Mevcut alım kaynakları
  4. Mevcut sorunları
  5. Alım kararını kimlerin nasıl verdiği
  6. Özel ihtiyaçlar
  7. Satıcılara karsı davranısları
  8. Diğer
  Dağıtıcı, mümessil ve perakende sirketlerinin de benzeri profillerini çıkartmak
  pazarlama çalısmalarının planlanmasında yardımcı olacaktır. Yankelovitch
  pazarlama stratejileri saptanırken pazar bölümlenmesinin yapılmasının
  yararlarını söyle özetlemektedir: "Pazar bölümlenmesi pazarlama
  harcamalarının pazarın kârlılık potansiyeli en yüksek bölümüne yöneltilmesini
  sağlar." Örneğin, Amerika'da yapılan Türk votkasının reklamı orta sınıf
  tüketiciye değil, pahalı ithal malı votkayı prestij nedeniyle kullanan ve bunu
  alabilecek gelire sahip yüksek sınıfa yöneltilmektedir.
  Đhraç edilecek ürün hedef alınan pazar bölümünün özelliklerine göre
  değistirilip daha cazip hale getirilebilir ya da değisik bölümlere seslenebilmek
  için farklılastırılabilir. Hedef bölümün özellikleri yakından izlendiği için o kitlenin
  davranıs ve arzularındaki değismeler erken öğrenilip ürün ve ürün stratejileri
  hızla değistirilebilir. Ürünle ilgili mesaj da pazar bölümünün özelliklerine göre
  ayarlanabilir ve onun en çok kullandığı medyalarda verilebilir.
  E - Pazar Seçimi
  Arastırmalar birkaç ülkeye ihracatın yapılabileceğini gösteriyorsa firma
  stratejik bir kararla karsı karsıyadır. Aynı anda birçok pazara mı yönelmeli yoksa
  uluslararası pazarlama çalısmalarını bir veya birkaç pazara mı yöneltmeli?
  Birinci seçenekte firma kısa bir sürede birçok pazara girmeye çalısır ve
  kaynaklarını onlar arasında bölüstürür. Đkinci seçenekte ise bu kaynaklar bir
  veya birkaç pazara yöneltilir, orada basarı sağlandıktan sonra yavas yavas yeni
  49
  pazarlara girilir.
  Seçilen stratejiye göre firmanın pazarlama için seferber edeceği belirli
  kaynakların kullanım biçimi değisecektir. Kaynaklar çok ülke arasında
  paylasıldığında her pazara düsen bütçe küçüleceğinden reklam ve satısı tesvik
  çalısmaları düsük düzeyde tutulacak, satıs için bayi ve komisyonculardan
  yararlanılacaktır. Kaynaklar az sayıda pazara yöneltildiği takdirde gerekli
  pazarlama harcamalarını yaparak yüksek pazar payını ele geçirmek hedef
  alınabilir.
  Pazar seçimi pazar bölümlenmesi olanakları ile birlikte incelendiğinde dört
  yaklasım ortaya çıkar:
  1. Az sayıda ülkede birkaç pazar bölümüne yönelmek.
  Bu çifte yoğunlasma özellikle ürün birçok ülkede belirgin gruplara cazip
  geliyorsa ve firmanın kaynakları çok pazara yönelecek kadar genis değilse
  uygundur. Basarı için bölümlerin büyük ve istikrarlı olması gerekir.
  2. Az sayıda ülkede birçok pazar bölümünü hedef almak.
  Firmanın genis bir ürün gamı varsa, bir reklam semsiyesi çoğu ürünü
  kapsıyorsa ve hedef alınan pazar boyutları büyük ise bu seçenek yeğlenebilir.
  3. Birçok ülkede bir pazar bölümüne girmek.
  Genis kitlelere seslenen tek ürünü olan firma bu yolu seçebilir.
  4. Birçok ülkede birçok pazar bölümünü hedef almak.
  Bu seçeneği kullanabilmek için firmanın hem birçok bölüme cazip gelen ürün
  dağarcığı hem de mali kaynakları olmalıdır. Temel iki seçenek, yoğunlasma
  veya yaygınlasma arasında karar verirken firma su etkenleri gözden
  geçirmelidir:
  1. Satıs islevi
  Eğer ürüne karsı kuvvetli bir istem varsa ve az bir çabayla çok satıs
  gerçeklestirmek olanaklıysa firma yaygınlasma yani birçok pazara yönelme
  yolunu seçebilir. Çesitli engeller ve istemin yetersizliği ilk dağıtımı
  güçlestiriyorsa firma yoğunlasma yani ancak birkaç pazara girme seçeneğini
  kullanacaktır.
  2. Pazarların Büyüme Hızı
  Pazarların büyüme hızları düsükse yaygınlasma, yüksekse yoğunlasma
  stratejisi seçilmelidir.
  3. Satıs Đstikrarı
  50
  Eğer pazarlardaki istem kararsız görünüyorsa, yaygınlasma satısların
  kararlılığını artıracak, firmanın riskini azaltacaktır.
  4. Rakiplerle Aradaki Fark
  Eğer mevcut ve muhtemel rakiplerle firma arasındaki fark az ise birçok
  pazara ilk girmis olmak uzun vadeli bir üstünlük sağlayacağından yaygınlasma
  stratejisi yeğlenmelidir.
  5. Yan Etkenler
  Eğer bir ülkedeki pazarlama çalısmaları, komsu ülkelerde de etkisini
  gösteriyorsa bu ülkelere yaygınlasma yolu izlenebilir.
  6. Ürünü Değistirme Zorunluğu
  Çesitli ülkelerin kosullarına ve mevzuatına uyabilmek için firma ürününde
  pahalı değisiklikler yapmak zorunda ise yoğunlasma stratejisi daha cazip
  olacaktır.
  7. Mesajı Değistirme Zorunluğu
  Aynı sekilde çesitli ülkelerde kullanabilmek için ürünü tanıtan mesajın
  farklılastırılması gerekiyorsa firma kaynaklarının az sayıda pazar üzerinde
  yoğunlastırılması daha ekonomik olacaktır.
  8. Dağıtım Maliyetleri
  Eğer dağıtım maliyetleri toplam pazarlama maliyetinin önemli bir bölümünü
  olusturuyorsa ve pazar payının arttırılması birim dağıtım maliyetini önemli
  ölçüde düsürüyorsa yoğunlasma stratejisi daha iyi sonuç verecektir.
  9. Kontrol Sistemi
  Eğer ürünün niteliği, pazarlama çalısmalarının ve kârlılık durumunun
  izlenmesini gerektiriyorsa yaygınlasma durumunda bu kontrole olanak
  kalmayabilir.
  10. Dıs Etkenler
  Mevzuat, standartlar, gümrük, kambiyo, tasıma gibi etkenler nedeniyle
  firmanın birçok pazara girmesi çok zor olabilir. Bu durumda firma en cazip
  pazar üzerinde çalısmalarını yoğunlastırmalıdır.
  Yaygınlasma stratejisini seçip birçok pazara aynı anda yönelen firmalar
  zaman içinde kârsız veya çok sorunlu pazarları terk edeceklerinden belli bir
  süre sonra yoğunlasma stratejisini uygulayarak birer birer pazarlarını artırmıs
  firma ile aynı sayıda pazarda bulusabilirler. Ancak, birinci yolu izlemis firma terk
  ettiği pazarlarda da bosuna harcama yapmıs olacağı için maliyetleri daha
  51
  yüksek olacaktır. Ayrıca, ikinci yoldan gitmis firma her pazarda elde ettiği deneyi
  sonrakilerde kullanacağından aldığı sonuçlar nicelik kadar nitelik açısından da
  daha üstün olabilir. Kaynaklarını belirli pazarlarda yoğunlastırmak bu pazarlarda
  daha yüksek pay kazandıracaktır. Daha yüksek pazar payı ise genellikle daha
  yüksek kârlılık demektir.
  F - Piyasa Payı
  Uluslararası pazarlamacı ister tek ister çok pazara girmeye karar versin
  bulunduğu her pazarda hedef alacağı piyasa payını ve bu paya ulasmak için
  izleyeceği stratejiyi saptamak zorundadır. "Piyasa payının kârlılığının ana
  etkenlerinden biri olduğu artık iyice anlasılmıstır. Çoğu durumda, hizmet ettikleri
  piyasanın önemli payına sahip olabilmis firmalar daha ufak pay alabilmis
  rakiplerinden daha kârlıdırlar. Bunun nedenleri arasında isletme ölçeği önemli
  rol oynar. Büyük pay çoğu zaman büyük firma demektir. Büyüklük de firmaya
  alım, üretim, pazarlama ve diğer maliyet kalemlerinde üstünlük sağlamakta,
  birim maliyetini düsürmektedir. Örneğin, piyasanın % 5'ine sahip olan firmanın
  genel müdürünün maası, payı % 50'yi bulan rakip firma genel müdürününkinin
  onda birinden fazla ise piyasa payı daha ufak ürünün birim maliyeti hemen
  artmaya basladı demektir.
  Büyüklük firmanın piyasadaki pazarlık gücünü de artırmakta, mağazada
  daha çok raf sayısı almasını, dağıtım kanalına daha az marj tanımasını
  kolaylastırmaktadır. Büyük piyasa payı hem isi kolaylasan satıs, hem de
  yönetici kadrosunun morallerini yüksek tutmakta, firmaya seçkin eleman
  cezbedilmektedir. Đyi kadro da yüksek piyasa paylarını devam ettirip
  artırabilmektedir. Procter and Gamble, Gillette, Eastman Kodak, IBM gibi kârlılık
  oranı yüksek firmaların ürünlerinin çoğunun piyasalarında erı yüksek paya sahip
  olmaları bir rastlantı değildir.
  Firmanın ürünleri için saptayacağı piyasa payı hedefleri;rakipleri, elindeki
  kaynakları ve uzak dönemli kazançları için yakın dönemli avantajlardan
  vazgeçip vazgeçmeyeceği ile ilgilidir. Piyasa payı stratejileri üç ana seçenekte
  toplanabilir :
  1. Yeni ürün gelistirmek, mevcutları yenilestirmek ve dinamik pazarlama
  programları sayesinde piyasa payını arttırmak.
  2. Mevcut piyasa paylarını konsolide edip korumak.
  3. Üründen en yüksek kârı en kısa zamanda sağlayabilmek için piyasa
  payının asınmasına göz yummak.
  Bu stratejilerden birini seçmeden önce ürünün optimum piyasa payı
  belirlenmelidir. Her iki yönde de hareket -piyasa payını arttırıcı veya azaltıcıeğer
  firmanın uzun dönemli kâr ve rizikosunu veya her ikisini olumsuz olarak
  etkileyecekse firma belirli ürün pazarında optimum paya ulasmıs demektir.
  Bu noktayı saptamak için piyasa payı ve kârlılık arasındaki iliski
  52
  hesaplanmalı, her pay kesimindeki risk incelenmeli ve artan payın getireceği
  kârın firmanın karsılasacağı riski dengeleyemeyeceği nokta hesaplanmalıdır.
  Eğer dengeleyemiyorsa, örneğin ürün yavas büyüyen veya statik bir piyasada
  az bir paya sahipse ve yapılacak harcamanın getireceği pay artısının yaratacağı
  ek kâr bu gideri karsılamıyorsa, pazarlama destek çalısmalarını en azda tutup
  ürünü sağmaya yani ondan en yüksek yararı almaya baslanmalıdır. Daha da
  ileri gidip fiyat yükseltmek, kalite düsürmek, reklam desteğini çekmek yoluyla o
  ürünleri firma kendi eliyle gömüp, serbest kalacak firma kaynaklarını kârlı
  alanlara yöneltebilir. Her ürünün bir isim babası ve koruyucusu olduğundan
  birçok firmada bu köktenci yaklasım yüreklilik ister. Ama özellikle küçülen
  piyasalardaki ufak paylı ürünler için en kesin çözüm çoğu kez köktenci yoldur.
  Eğer ürün büyüyen piyasada yüksek bir paya sahipse payını daha da
  arttırmak çok pahalı olacaktır. Pozisyonu pekistirip korumak en verimli yoldur.
  Firma, payı yüksek, kalitesi de üstün olduğu için tüketicilere kabul ettirebileceği,
  rakiplerinden yüksek fiyattan sağladığı kârın önemli bir kısmını satıs, reklam ve
  satıs promosyonu, arastırma ve gelistirme çalısmalarına rakiplerden fazla
  kaynak ayırarak kullanmak zorundadır. Bu pazarlama desteği en iyi savunmadır
  ve çok yönlü olmak zorundadır. Kalite, dağıtım, reklam, satıs promosyonu; ürün
  her alanda daha iyi olmalıdır. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır bu
  stratejiye göre. Yüzeyini genisletmek için aynı piyasaya seslenen yeni markalar
  çıkarıp mevcudun etrafı çevrilebilir. Bu suretle sınırlı raf yerleri, dağıtım kanalları
  firmanın markalarının kontrolünde kalır; rakipler, piyasaya girip gelisemez.
  Örneğin, Unilever'in tuvalet sabunu piyasasındaki lider markası Lux'u, Reward
  ve Reksona ile çevirmesi bu çok marka stratejisinden kaynaklanmaktadır.
  Büyüyen bir piyasanın ufak bir payına sahip olan firma tutucu bir strateji ile
  yetinemez. Payı artırmaya yönelmelidir. Bunun için de kısa dönem kârlılığını
  uzun dönem hedeflerine feda edecektir. Ürünü gelistirmek, kalitesini yükseltmek
  pahalı çalısmalardır. Denetmek için belki de lidere oranla fiyatını düsürecektir.
  Bu da kısa dönem kârını etkileyecektir. Sesini liderin yanında duyurabilmek için
  önemli ölçüde reklam ve promosyon harcaması yapmak zorundadır. Büyüme
  stratejileri, dolu bir kasa ve serinkanlı yöneticiler ister, gonga saniye kala
  mindere havlu atmamak için. Hesaplarını yanlıs yapan firma meydan savasını
  kazanıp harbi kaybedebilir. Shick'in Amerika'da pazarladığı "Flexamatic"
  elektrikli tras makinası gibi. Firma iki yılda piyasa payını % 8'den % 16'ya
  katlamıstır ancak iki yıldaki zararı 15 milyon dolar olduğundan sonunda
  piyasadan çekilmek zorunda kalmıstır.
  Büyüme sadece fazla para harcayarak olmaz, olmamalıdır. Yaratıcılık, daha
  iyi bir fikir, daha kullanıslı bir ürün, daha cezbedici bir reklam piyasada
  büyümenin kestirme ve kârlı yollarıdır. Philip Morris'in "Marlboro erkeği" ve
  Avis'in "Biz ikinciyiz, daha çaba gösteririz" kampanyaları hep yaratıcılıkları
  sayesinde ürünlerine üstünlük sağladılar, televizyonda daha çok yer alarak
  değil. Procter and Gamble'ın Pringle patates cipsi piyasaya girdiğinde en kaba
  rakibi piyasanın % 2'sine sahipti. Đki sene içinde Pringle ise % 20'yi asmıstı,
  yaratıcılığı sayesinde. Firma, niye kimse % 2'den fazla pay alamıyor diye kendi
  kendine sorduğunda gördü ki, cips 300 kilometreden fazla uzağa tasınamıyor
  ve bu uzaklık içinde bile dörtte biri kırılıyor. Aynı zamanda selefon ambalajları
  nefes aldığından rafta iki aydan fazla kalmayıp, bozuluyordu. Bu nedenlerden
  53
  firmalar bölgesel sınırlar içinde çalısıyorlardı. Tüm Amerika çapında önemli pay
  alabilmek için bu sorunların çözülmesi gerekliydi.
  Bunun için de cipsleri yeknesak bir sekilde üretip üst üste sağlam ve hava
  geçirmeyen bir kutuya koymak sarttı. Ama Procter and Gamble'ın mühendisleri
  gördüler ki patatesler insanlar gibidir; iki tanesi yüzde yüz birbirinin aynı değildir.
  Dilimleri aynı sekilde kesmek ancak çok büyük fire vererek sağlanabiliyordu.
  Bunun üzerine patatesleri kesip, geleneksel sekilde kızartacaklarına kağıt
  üretimine benzeyen bir yöntem buldular. Đlk önce patatesleri kurutup, sırayla un
  ve püre haline getirdiler. Preslerde her cipse bir matematikçinin hiperbolik
  paraboloid diye tanımlayacağı aynı kalıbı verdikten sonra onları kızartıp, tenis
  topu kutusu gibi silindirlerde basınçsız olarak ambalajladılar. Üst üste oturan
  Pringles az yer tutuyor ve sarsıntıdan kırılmadığı için Amerika'yı boydan boya
  kat edebiliyordu. Üstelik hava almayan kutusunda bir yıldan fazla dayanıyordu.
  Đyi tanımlanan bir soruna yaratıcı bir çözüm getirmek sureti ile firma cips
  piyasasındaki en yakın rakibinden on kat fazla paya sahip olabilmisti bes yıllık
  bir süre içinde.
  Ürün, mesaj, pazar seçimi, pazar bölümlenmesi ve piyasa payı ile ilgili
  stratejiler mümkün olduğu kadar somut, açık ve genis kapsamlı olmalıdır.
  Firmanın girmeyi planladığı pazarlar, satılacak ürünleri, bu ürünlerin nitelikleri ve
  fiyatları, nasıl üretilip dağıtılacakları, finansmanın nasıl yapılacağı belirtilmelidir.
  Satıs miktarları, piyasa payları, kârlılık gibi hedefler rakamsal olarak ifade
  edilmeli, bu hedeflere nasıl erisileceği de ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.
  Unutulmamalıdır ki her pazarda bir tek birinci marka olacak diğerleri onun
  pesinden gelip daha ufak piyasa paylarına boyun eğeceklerdir. Birinci olmayan
  marka basarı için özellikle pazar bölümlenmesi ürün gelistirmesi, uzmanlasma,
  kârı vurgulama ve kisisel temas ve yaratıcılığı kullanma yolları ile yeni
  piyasalarda cazip bir yasantı sürdürebilir.
  54
  6 STRATEJiDEN ORGANiZASYONA GEÇiŞ
  Ürününü uluslararası pazarlara sunmaya karar veren firma hedeflerini ve onu
  bu hedeflere ulastıracak stratejileri saptadıktan sonra bu stratejileri en etkin bir
  sekilde uygulayacak organizasyon türüne karar vermelidir. Bu da stratejilerin,
  firmanın kaynaklarının, kuvvetli ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesinden sonra
  ortaya çıkacaktır. Bu durum muhakemesini yapmak ve firmanın organizasyon
  felsefesini tanımlamak için en uygun zaman yıllık bütçe toplantısıdır.
  A - Organizasyon Felsefesi
  Yıllık bütçe toplantısında firmanın pazarlarının ve ürünlerinin durumu
  incelenmeli ve "% su kadar arttı", "bu istikamete yöneldi" gibi genel
  değerlendirmeler yerine, iyi kötü, kazandı, kaybetti gibi acı tatlı gerçekleri
  yansıtan bir açıklıkla durum görüntülenmelidir. Rakipleri, ürünleri, piyasaların
  durumunu incelerken firmanın kendi durumu unutulmamalı, amacı, felsefesi ve
  karakteri ile zıt düsen yollara sapılmamalıdır.
  Amerika'nın en verimli firmalarından olan Procter and Gamble'ın eski Genel
  Müdürü Morgens ise firmanın genel felsefesini söyle tanımlıyor:
  "Yaratıcılığımız en önemli kaynağımızdır. Yeni firma satın almak yerine kendi
  bünyemiz içinden ve yaratıcılığımız sayesinde büyümek hedefimizdir; yeni
  ürünler yaratmak, yeni pazarlara girmek, mevcut ürünlerin performans
  değerlerini yükseltmek yolu ile...
  Bilmediğimiz alanlara girmeyiz. Girerseniz bakarsınız ki garajlardan
  hamburger büfelerine kadar değisik alanlardasınız ve buraları yönetecek
  kadronuz yok. Böyle olunca laçkalasırsınız ve herkes gece uyuyamaz hale gelir.
  Bu isin temeli, eğer iyi bir ürününüz varsa makul bir pazarlama harcaması ile
  basarılı olabilirsiniz. Ama ürününüzde is yoksa iflâsın en kısa yolu o ürüne para
  harcamaktır."
  Bu felsefe ile Procter and Gamble Amerika'da deterjanda (Tide),sampuanda
  (Head and Shoulders), dis macununda (Crest), yemeklik yağda (Crisco), çocuk
  bağında (Pampers), tuvalet kâğıdında (Charmln) piyasa birincisi olan ürünlerini
  ayakta tutabilmektedir. Morgens'in sırrını akılda tutmakta yarar olabilir.
  On üç senedir tek kurus kâr edememis Avis firmasının basına geçip üç yıl
  içinde $ 9 milyon kâra geçirten Robert Townsend de firmanın enerjilerini bir
  yerde toplaması gerektiği inancında:
  "Liderin en önemli fonksiyonlarından biri organizasyonun hedefleri üzerinde
  konsantre olmasını sağlamaktır. Avis'te bir hedefi tanımlamamız altı ay aldı. O
  da suydu: Sürücüsüz otomobil kira piyasasındaki en hızla büyüyen ve yüksek
  kâr marjlarına sahip firma olmak istiyoruz.
  55
  Bu hedef yeter derecede basit olduğu için yazmak gerekmedi. Her
  konusmamıza konu edip, gittiğimiz her yerde anlattık. Sosyal bir önemi de
  vardı, çünkü o zamana kadar Hertz piyasasının ezici bir payına sahipti; General
  Motors gibi düsünüyor ve davranıyordu.
  Hedef isimizin kapsamını da tanımlıyordu: Sürücüsüz otoların kiralanması.
  Bu at gözlüklerini takarak, motel, otel, uçak sirketi, seyahat acentası gibi
  firmaların satın alınmasını düsünmemizi durdurdu. Ayrıca bize sahibi
  olduğumuz limuzin ve tur firmalarını da satmamız gerektiğini gösterdi.
  Bir kere bu hedeflerde karar kıldıktan sonra lider kendi ve adamları
  üzerinde acımasız olmalıdır. Eğer aklına gelen veya onların ağzından çıkan bir
  fikir firma hedeflerinin dısında ise deneysiz onu öldürmelidir.
  Peter Drucker hiçbir zaman su kelimeleri yazdığındaki kadar haklı değildi:
  'Ekonomik sonuçların anahtarı konsantrasyondur... baska hiçbir verim prensibi
  bu temel yoğunlasma ilkesi kadar ihlâl edilmemektedir...'
  Güncel çabaların üstüne çıkıp firmanın etkinlik alanına genis bir perspektiften
  bakabilmek ve nasıl yükseldikçe denizin dibi daha iyi görünürse bu alanla ilgili
  sorunların da öyle derinliğine bir analizini yapabilmek. Bu bakısı sağlayabilmek
  için pilotluk yeteneğine ek olarak analiz gücü gerekmektedir; edinilen bilgi
  mantığın eleğinden geçirilip, kararlara en etkili olacak temel ayrıntılar
  incelenmelidir. Yaratıcılık da hem sorulacak sorularda hem seçilecek
  çözümlerde kendini gösterecektir.Gerçekçilik ise durumun olduğu gibi algılanıp
  pratik çözümlerin bulunmasına yardımcı, olacaktır. Đleri görüs ise sadece o anda
  olup biteni incelemek yerine gelecek simdiki zamana dönüsmeden önlem
  alınmasını ve fırsatların değerlendirilmesini sağlayacaktır.
  Firmanın seçeceği örgütlenme biçimi hedef ve stratejilerini yansıtacak ve
  onlardaki değismelere kosut olarak gelisecektir. Model, bir ihracat müdürünün
  emrindeki ufak bir bölümden, bütün bir holdinge hizmet eden bağımsız bir
  ihracat sirketine, hatta dıs ülkelerde kurulan firmalara kadar çesitli değisiklikler
  gösterebilir. Uluslararası pazarlamacı firmalarda en çok görülen tür ürün
  müdürlüğüdür.

   

   

  dumanalti - 22.01.2010 - 12:57
 3. B - Ürün Müdürü
  1927’de ilk kez Procter and Gamble tarafından uygulanan ve tedricen
  gelistirilerek zamanımıza ulasan bu sistemde ürün veya marka müdürü küçük
  bir firmanın genel müdürü imis gibi harekete özendirilir. Hiyerarsinin ortalarında
  olan bu kisi bir veya iki yardımcısı ile birlikte tek bir ürün veya ürün dizisi
  üzerinde enerjisini yoğunlastırır ve onlarla ilgili her türlü çalısmayı koordine
  eder. Pazar arastırmasından satısa, ambalaj tasarımından reklama kadar her
  alanın uzmanı ile sürekli iliskidedir, onların bilgi ve çalısmalarını ürünü
  için seferber eder.
  Örneğin, diyelim ki Pampers için ambalaj değisikliği düsünülüyor. Ürün
  56
  müdürü grafik ve ambalaj bölümüyle, belki de reklâm ajansı ile yeni sekil ve
  dizayn üzerinde çalısacaktır. Sonra satıs bölümünün yeni ambalajın raf payına
  etkisi, depolama ve sergilemeye uygunluğu ve piyasa tepkileri konusundaki
  düsüncelerini alacak, arastırma kısmından bazı deneyler isteyecektir. Üretim
  bölümü de maliyet ve üretim zamanlaması konusunda kendisini aydınlatacaktır.
  Sonunda bütün ayrıntıları ile hazırlanmıs Pampers ambalaj değisikliği önerisi,
  ürün müdürü tarafından pazarlama bölüm müdürüne sunulacak, onun da
  önerebileceği değisikliklerle birlikte uygulamaya konulacaktır.
  Ürün müdürünü bir orkestra sefine benzetebiliriz. Kendisi bir enstrüman
  çalmamakla beraber hangi müzisyenlerin hangi anda enstrümanlarını
  çalacaklarını isaret etmekte ve toplu olarak tempoyu kontrol etmektedir. Birçok
  ürün müdürü aynı uzmanın zaman ve kaynaklarına istekli olduğundan hızlı
  sonuç almak isteyen müdürün aynı zamanda iyi bir diplomat ve takım oyuncusu
  olması gerekmektedir. Ürün müdürleri arasında uzmanlardan yararlanma
  konusunda çıkabilecek sorunlar ise bağlı oldukları pazarlama müdürü
  düzeyinde çözülmektedir.
  Ürün müdürünün ciro, kârlılık ve bütçe harcamaları ile ilgili sorumlulukları
  vardır. Satıs, fiyat ve kâr durumlarını izlemek ve yıl basında sunduğu bütçede
  kabul edilen hedeflere ulasabilmek için gerekli önlemleri almak zorundadır.
  Elindeki en önemli araç genel bütçe ile kendisine verilmis reklam ve promosyon
  fonlarıdır. Bunları yaratıcı ve etkili bir sekilde kullanıp hedeflerine ulasmak
  zorundadır. Đsleyebileceği en büyük günah harcamalarında bütçe sınırlarını
  asmaktır. Altında kalmak ise sevap değil tembellik addedilmektedir. Yani turnayı
  gözünden vurmak zorundadır. Bunun için de ürün müdürü sürekli ürünü ile
  yasar, yatar, kalkar, onu gelistirmenin ve pazar payını arttırmanın yollarını
  düsünür. Diğer ürün müdürleriyle olan rekabet de itici rol oynar. Đlke, 'her ürün
  kendi bacağından asılır' dır. Sınırlı firma kaynaklarını kullanabilmek için müdür
  ürünün kârlılığını yüksek düzeyde tutmak zorundadır. Çünkü son kararı veren
  pazarlama müdürü hiçbir ürüne angaje olmamıs hakem niteliğindedir.
  Kazanacak ata arpa verir, yitireni ise saha dısı bırakır. Atsız jokey olmak
  istemeyen ürün müdürü de kosturmak, ürünü gelistirip kuvvetlendirmek için
  onun formülasyonu, ambalajı, reklam ve promosyon kampanyalarıyla ilgili
  yaratıcı adımlar atmak zorundadır. Bunları öneriler halinde üstlerine sunar;
  öneri, gelistirilmek için bes on kere hiyerarside gidip geldikten sonra ilgili
  kisilerin de katkılarını kapsamıs ve dolayısı ile firma deneyini yansıtır sekilde
  "yasalasıp" uygulamaya konulur.
  Her ürüne birinin sahip çıktığı sistemde yüksek moral sağlamak reklam,
  promosyon, planlama gibi bir konunun müdürünün bütün ürünlerden sorumlu
  olduğu islevsel örgüt sisteminden genellikle daha kolaydır. Yalnız yeni sistem
  kurulurken organizasyonları büyültüp hızını kesen, kanını sulandıran bazı
  tehlikeler de unutulmamalıdır. Parkinson Yasasına karsı çıkmanın kolay
  olmadığını bilip isin basından organizasyonu ufak tutmak için önlem alınmalıdır.
  "Đs, tamamlanması için mevcut olan zamanı doldurmak için genisler... yapılacak
  isle o ise ayrılacak kadronun büyüklüğü arasında iliski olmayabilir."
  Normal hiyerarsik fonksiyonel düzende " yöneticiler rakip yöneticilerin değil,
  atlarının sayısını arttırmak isterler ve yöneticiler diğer yöneticiler için is
  57
  yaratırlar." Ürün grubunun boyutlarını ufak tutarak (bir müdür, en çok iki asistan)
  ve yarattığı rekabet ortamından yararlanarak fonksiyonel sistemde sık sık
  meydana gelen bosuna genisleme arazına engel olunabilir. Kadroların firmaya
  girmesi ve büyümesi kolaydır. Su gibi kapı altlarından, anahtar deliklerinden
  sızarlar. Girdikten sonra buzullasır kalırlar. Kurtulmak için bütün binayı atese
  vermekten baska çare kalmaz. Almak kolay, atmak zordur, hatta bir yönetici için
  belki de en zor, en tatsız istir.
  Örneğin, Đngilizler Dover yamaçlarından dürbünle Mans`ı gözleyip
  Napolyon’un beklenen istilasını görünce çanla alarm vermek için bir kadro
  açmıslardı. Bu görev ancak 1945'te, Napolyon'un ölümünden tam 124 yıl sonra
  lağvedildi! Genel olarak verimliliği örnek alınan Đngiliz devlet dairelerinden biri
  olan Koloniler Ofisi'nde sömürgeciliğin en yüksek noktası sayılabilecek 1935'te
  372 memur çalısıyordu. Sömürgelerin % 99'u elden çıktıktan sonra 1954'te
  memur sayısı 1661'e yükselmisti.
  C - Temel Dağıtım Seçenekleri
  Hedefler saptanıp bunlara ulasmak için gerekli pazarlama stratejileri
  olusturulduktan sonra ve bunu yönetecek pazarlama kadrosu kurulduktan sonra
  sıra uygulamaya gelmistir. Firma ürününü çesitli sekillerde hedef pazardaki
  tüketiciye ulastıracaktır. Satıs ve dağıtım için firmanın temel seçenekleri
  sunlardır:
  1. Firmanın kendi satıs elemanları ihracat ürünlerinin satısını dıs
  pazarlara giderek yapabilirler. Firma dıs pazarlarda satıs büroları veya
  satıs sirketleri de kurabilir. Bu örgütlerde görev alacak personelin yurtiçi
  satıs memurlarından daha deneyimli ve yetenekli olması sarttır.
  Firmadan binlerce kilometre uzakta firma prensip ve stratejileri ile ilgili
  hızlı kararlar vermek zorunda kalacaklardır. Sorumluluk alabilecek
  kisilikte olan dıssatım elemanlarının bir veya birkaç dil bilmeleri ve
  değisik kültürlerde çalısabilecek genis görüs ve esnekliğe sahip
  olmaları gereklidir. Dıs pazarlarda görev yapacak satıs elemanları o
  pazarların vatandaslarından da seçilebilir. Bunun avantajı pazarı
  yakından tanımaları ve müsteri üstünde daha etkili olabilmeleridir. Buna
  karsılık firma prensip ve politikalarını yabancı dıssatımcılara
  benimsetmek ve onların çalısmalarını kontrol etmek daha zor olacaktır.
  Bazı durumlarda firma satıs elemanı kullanmadan yazısma yoluyla iliski
  kurduğu müsterilere malını satabilir. Firma gerek satıs elemanı ile
  gerekse yazısma veya telefon bağlantısı ile mal ihraç ettiğinde malın
  bedelini müsterisine faturalar ve tahsilat riskini kendisi tasır.
  2. Satıs mümessili firmayı yabancı pazarda temsil edip, onun adına satıs
  yapar. Genellikle malın mülkiyetini devir almadığı ve stok bulundurmadığı
  gibi tahsilat riskini de tasımaz. Đslevi belirli bir komisyon karsılığı aldığı
  siparisleri ihracatçı firmaya iletmektir. Firma malı mümessile değil onun
  bulunduğu müsteriye sevk eder ve müsteriye fatura keser. Đhracatçı firma
  ile yaptığı anlasma mümessilin bölgesini, alacağı komisyon tutarını ve
  58
  diğer çalısma kosullarını belirler. Firma bir dıs pazarda bir tek mümessil
  kullanabileceği gibi (exclusive anlasma) birçok mümessille de çalısabilir
  (nonexclusive anlasma).
  3. Bayi (distribütör) malı üretici firmadan kendi adına satın alır. Firma malı
  bayisine faturalar ve tahsilatını ondan yapar. Malın mülkiyeti bayinin
  üzerinde olduğundan onun satıs ve tahsilat rizikoları artık ihracatçı
  firmayı ilgilendirmez. Bayi kendi pazarında ürünle ilgili mümessilin
  yapmayacağı çesitli hizmetleri yapar, ömeğin stok bulundurmak,
  müsterilerini finanse etmek, müsterilerine satıs sonrası servisi götürmek
  gibi. Ürünün dağıtımına mümessilden daha çok katkıda bulunduğundan
  bayinin kazancı mümessilinkinden daha yüksektir. Bunu da genellikle
  alıs fiyatının üzerine eklediği belirli bir kâr marjı ile sağlar. Bazı
  durumlarda ihracatçı firma bayinin stoklarının finansmanına yardımcı
  olabilir. Firma dıs pazarın tümü için bir bayi seçebileceği gibi, bölge
  bayileri de kullanabilir. Bayiliğin kosulları mümessillikte olduğu gibi bir
  anlasma ile saptanır.
  Yukarıdaki temel seçeneklerden firmaya en çok inisiyatif tanıyanı ve en
  pahalısı kendi dıs satıs örgütünü kurmaktır. Firmanın boyutları bunu
  gerektirmiyorsa veya kaynakları buna olanak tanımıyorsa diğer iki yoldan biri
  seçilebilir. Eğer ürün dayanıksız tüketim malı ise bir mümessil kullanılabilir.
  Mümessil perakende ve toptan piyasalarındaki kosullar ile değisen tüketici
  istemlerini izleyip ihracatçı firmayı haberdar edecektir. Mümessil çesitli dayanıklı
  tüketim mallarını da satabilir. Ancak malın türü satıs sonrası servis, yedek,
  parça stoklaması gibi faaliyetleri gerektiriyorsa bayilik daha uygun bir dağıtım
  sekli olacaktır.
  D - Bayi Seçimi
  Bayi (veya mümessil) seçimi için atılacak ilk adım bir aday listesi
  olusturmaktır. Bu liste için su kaynaklar kullanılabilir:
  1. Yurtdısındaki ticaret ataseliklerimizin elinde Türkiye ve Türk ürünleri ile
  ilgilenen firmaların listesi olabileceği gibi gerekirse o ülkedeki Ticaret
  Odası, Đthalatçı Birlikleri ve benzeri kuruluslarla temas edip ilgilenenlerin
  ihracatçı firma ile iliski kurmasını sağlayabilirler.
  2. Hedef alınan ülkenin Ticaret Odası ve bağlı kurulusları ile doğrudan
  temas edip üyelerinden ilgilenenler sorusturulabilir. Ayrıca firma bayi
  aradığının ilânını isteyebilir. Çesitli Ticaret Odaları hakkında bilgi
  UNCTAD/GATTın yayınladığı World Directory of Industry and Trade
  Associations (Dünya Sanayi ve Ticaret Birlikleri Rehberi) ve Paris'teki
  Uluslararası Ticaret Odası'nın bastığı World Yearbook of Chambers of
  Commerce (Ticaret Odaları Dünya Yıllığı)'den elde edilebilir.
  3. 0 ülkeye ihracat yapan diğer Türk firmaları eğer ürünleri arasında
  rekabet yoksa yeni ihracatçıya kendi bayileri hakkında bilgi verip onları
  önerebilirler.
  59
  4.Ticari bankaların yurtdısında subeleri olanları ve Türkiye'de örgütü olan
  yabancı bankalar ihracatçıya bayi olabilecek kurulusların adlarına verebilir.
  5. Uluslararası pazarda veya hedef ülkede faaliyet gösteren tasımacılık,
  sigorta ve reklam firmaları da muhtemel bayileri bilebilirler.
  6. Đhracatın yapılması planlanan ülkedeki ticaret fuarlarında da muhtemel
  bayilerle tanısmak olanağı doğabilir.
  7. Ürünle ilgili ticari yayınlarda basılacak ilânlar da bayi bulunmasına
  yardımcı olabilir. Çesitli ülkelerin Ticaret Rehberlerinden de bayi adayları
  saptanabilir.
  Bayi adaylarının listesi hazırlandıktan sonra onlarla mektupla iliski kurulmalı
  ve firma, ihraç edilecek ürün, firmanın önerdiği çalısma kosulları, fiyat sınırları
  ayrıntılı bir sekilde anlatılmalıdır. Gönderilecek fotoğraf, brosür ve örnekler de
  adayların firma hakkında bir yargıya varmasını kolaylastaracaktır. Đliski kurulan
  adaylardan olumlu cevap verenler arasından bayii seçmeden önce bunları bir
  elemeye tabi tutmak ve çesitli ayrıntıları onlardan istemek gerekecektir. Son
  kararı almadan finale kalan adaylarla ülkelerinde görüsmek yararlı olacaktır.
  Adaylarda su üç "K" değerlendirilmelidir:
  - Karakter
  - Kapital
  - Kapasite
  Đncelenen adayın sermayesi ve kredi olanakları, örgütünün kapsamı ve gücü,
  piyasadaki ismi, referansları ve çevresi arastırılmalıdır. Ayrıca su konular
  incelenmelidir:
  - Đs deneyinin süresi
  - Son yıllardaki büyüme hızı
  - Satıs personelinin sayısı, deneyimi
  - Kaç yıldır firmada oldukları
  - Satıs bayileri, bayiliğini yaptığı diğer firmalar
  - Sattığı diğer ürünler
  - Borçları ve alacakları
  Mektupla yetinilmeyip bayi adayı ile görüsme yapmanın bir yararı da,
  yazıhanesini depo ve tasıtlarını incelemeye, yanında çalısanlarla kısa da olsa
  konusmaya, onunla birlikte müsteri ziyareti yapmaya olanak vermesidir.
  60
  Kendisine mutlaka, ürünü ne miktarlarda, hangi tür müsterilere ve nasıl
  satacağı sorulmalı, alınan cevaplar da inandırıcı olmalıdır. Bayiliği alabilmek için
  gerçekçi olmayan vaatlerde bulunan kisi ve firmalardan uzak durulmalıdır.
  Đhracatçı firma eski ve büyük bir kurulusla, ufak ama dinamik ve hızla
  büyüyen bir diğeri arasında bayi seçimi yapmak zorunda kalabilir. Büyük
  bayinin elinde birçok mümessillikler olduğundan, hele isin baslangıcındaki
  hacmi ufaksa, yeni isin üzerine gerektiği kadar eğilemeyebilir. Ufak ve yeni
  kurulmus bayiden daha fazla çaba beklenebilir. Ancak o da deneysizlik
  nedeniyle verimsiz kalabilir. Demek ki her iki unsur aynı bayi adayında yoksa
  ihracatçı firma isim yapmıs bayi adayı ile heyecanlı aday arasında bir seçim
  yapacaktır. Firma bu seçimini ürününe göre yapmalıdır. Pazarlanacak ürün
  teknik bir ürünse ve genis bir kadro gerektiriyorsa piyasada isim yapmıs büyük
  kurulus bayi seçilebilir. Ürünü satmak için özel olanaklar değil, ancak heyecan
  ve çaba gerekiyorsa daha yeni ve kendisini kanıtlamak durumunda olan aday
  seçilebilir.
  Adaylar da bayiliklerini yapacakları firmayı tanımak isteyeceklerinden
  ihracatçı görüsmelerde firmasını ve ürünlerini tanıtmalı ve satmalıdır. Firmanın
  kapasitesi, üretim teknolojisi, yönetici kadrosu, mali olanakları, diğer müsterileri,
  ürün özellikleri bayi adayının merak ettiği konulardır. Đhracatçı yazılı olarak ve
  cazip bir biçimde bu bilgileri aktarmalıdır ki karsı kurulus kendisinin bayiliğini
  yapmak istesin.
  Görüsmeler sonucu bayilik için bir firma seçilip, o da bunu kabui ettikten
  sonra sıra ihracatçı ile onun dıs ülkede malının pazarlamasına yardımcı olacak
  bayi arasındaki iliskileri tanımlayan bayilik anlasmasının hazırlanıp
  imzalanmasına gelmistir.
  E - Bayilik Anlasması
  Türkiye'deki üretici ve/veya ihracatçı firma ile onun ürününü veya ürünlerini
  yabancı bir ülkede dağıtacak ve/veya pazarlayacak firma arasında imzalanacak
  bayilik anlasmasının ana amaçları sunlardır:
  a. Đki kurulus arasındaki iliskiyi tanımlamak,
  b. Bu iliskiyi hukuki temellere oturtmak,
  c.Ticari hedefleri ve çalısma sekillerini belirlemek,
  d. Çıkabilecek anlasmazlıkların nasıl çözüleceğini göstermek.
  Bayilik anlasmasının niteliği bayiliğin kapsamına göre değisecektir. Örneğin,
  bayi ihracatçı adına satıs yapacaksa baska, kendi adına mal stoklayıp satıs
  yapacaksa baska tür anlasma hazırlanacaktır. Her iki anlasma da su ana
  konuları kapsamalıdır:
  1. Anlasmanın tanımı: Anlasmanın basında bunun bir ticari bayilik kontratı
  61
  olduğu beliıtilmelidir.
  2. TarafIar:Tarafların kimler olduğu, hangi hüviyeti (kisisel, firma ortağı, firma
  memuru, vb. olarak) anlasmayı imzalayacakları ve buna yetkili oldukları
  belirlenmelidir.
  Đsimler, adresler, ünvanlar, sirket türleri (anonim, kollektif, vb. gibi), kurulus
  tarihleri, sicil numaraları tam ve doğru olarak belirtilmelidir. Bayiliğin baska
  bir firma veya kisiye devir edilip edilemeyeceği ve devir kosulları
  açıklanmalıdır.
  3. Ana metin: Eğer kontrat iki dilde kaleme alınmıssa bir anlasmazlık
  durumunda hangi metnin esas alınacağı belirtilmelidir.
  4. Baslangıç ve bitis tarihleri: Taraflar ayrı ülkelerde olduklarından
  anlasma değisik tarihlerde imzalanabilir. Dolayısı ile yürürlüğe gireceği
  tarih belirtilmelidir. Anlasmanın normal süresi, yenilenme kosulları ve
  tarihleri ile birlikte feshi için gerekli bildirim süreleri ve fesih nedenleri
  açıklıkla gösterilmelidir.
  5. Ürünler: Kapsamına giren ürünler tanımları ve markaları ile anlasmaya
  sokulmalı, gerekirse kullanısı ve satıs biçimleri anlatılmalıdır. Đhracatçı
  ürünlerinin tümü için aynı kurulusa bayilik vermek istemeyebilir. O
  durumda bayiliğin ihracatçının tüm ürünlerine değil, belirli ürünlere özgü
  olduğu belirtilmelidir.
  Đhracatçının çıkaracağı yeni ürünleri pazarlamaya bayinin hakkı olup
  olmadığı, onun benzeri ürünleri pazarlamakta serbest mi olduğu da
  açıklanmalıdır.
  6. Bayilik bölgesi: Bayinin çalısmaya yetkili olduğu ülkeler, ülke veya bir ülke
  içindeki bölgeler anlasmada tanımlanmalıdır. Bayinin kendi adına alacağı
  malı üçüncü bir ülkeye doğrudan veya dolaylı yollarla yeniden ihracı
  (reexport) yasaklanacaksa bu da açıkça belirtilmelidir.
  7. Bayinin bölgesinde tek yetkili (exclusivity) olup olmayacağı anlasmada
  gösterilmelidir. Đhracatçı gerektiğinde o bölgede kendisi de bazı müsterilere
  doğrudan satıs yapmak istiyorsa veya aynı bölgede birden fazla kisiye
  bayilik verecekse anlasmayı "exclusivity" ilkesine göre yapmamalı, bayi
  kendinin tüm satıslar için tek yetkili merci olmadığını bilmelidir. Ayrıca, kendi
  kanalından geçmeyen ancak bölgesinde yapılan satıslardan bayinin
  komisyon alıp almayacağı da belirtilmelidir.
  8. Bayinin satıs yapmakla yükümlü olduğu müsteri kategorileri de,
  saptanmalıdır. Örneğin, sadece toptancılara mı yoksa perakende
  noktalarına mı gidilecektir? Süpermarket zincirleri hangi kategoriye girer?
  Bu tür sorular anlasmada cevaplandırılmalıdır.
  9. Đhracatçı firmanın hak ve yükümlülükleri ile ilgili su konular da anlasma
  kapsamına alınmalıdır:
  62
  a) Firma bayiden gelen siparisleri belirli bir süre içinde göndermeli,
  göndermeyecekse hızla bayiye bunu bildirmeli, mümkünse nedenini de
  belirtmelidir.
  b) Firma, fiyatları ürünleri, pazarlama plan ve politikası ile ilgili ayrıntı ve
  değisikliklerden bayiyi en kısa sürede haberdar etmelidir.
  c) Eğer firma ilerde o bölgede fabrika kurmak veya lisans vermek yoluyla
  üretime geçmeyi düsünüyorsa, böyle bir durumda bayinin rolünün ne
  olacağı gösterilmelidir.
  d) Firma bayisine tanıdığı yetkilerin korunması için kerdisinin de çaba
  göstereceğini kabul etmelidir.Baska bölgelerde uygulayacağı satıs
  politikalarının bayisini etkilememesi için özen göstermek, mallarının
  taklitlerine karsı mücadele etmek gibi yöntemlerle firma bayiyi koruyacaktır.
  e) Reklâm ve satıs promosyonu: Yapılacak reklam ve satıs promosyonu
  çalısmalarının niteliği ve niceliği, masraflarının hangi ölçüde paylasılacağı,
  kararlarının nasıl alınacağı, üretilen reklam ve promosyon gereğinin
  mülkiyetinin kime ait olacağı, yapacağı reklam harcamaları nedeniyle
  bayinin firmanın markaları üzerinde hak sahibi olup olmayacağı anlasmada
  açıkça gösterilmelidir.
  f) Satıs ve sevkiyat giderlerinin kim tarafından yapılacağı da belirtilmelidir.
  10. Bayinin hak ve yükümlülükleri de ayrıntılı olarak gösterilmelidir:
  a) Bayi, temsil ettiği firmanın çıkarlarını tüm olarak koruyacağını
  kabullenmelidir. Örneğin, mali çıkarlarını koruyabilmek için firma ürünleri
  ile ilgili tahsilatını ayrı bir banka hesabında toplayabilir. Bir iflas
  durumunda firma bu sekilde rizikosunu azaltmıs olur.
  b) Bayi, firma adına kontrat yapma hakkına sahipse bunun boyutları
  belirtilmelidir.
  c) Firmanın önerdiği satıs ve diğer kosullarla bayinin bulunduğu ülkenin
  yasa, mevzuat ve töreleri arasında çeliski olduğu zaman ne yapılacağı
  saptanmalıdır.
  d) Firma, bayisini özellikle kendi ürünleri ile rekabet yaratabilecek ürünleri
  satmaktan yasaklamak istiyorsa bunu anlasmaya koymalıdır. Bu
  sınırlamanın anlasmanın bitiminden sonra belirli bir süre daha devamı da
  istenebilir.Firma bayinin yeni mümessillikler almadan rekabet olasılığı
  açısından kendi onayını almasını isteyebilir.
  e) Bayinin ürünleri kendi adına mı, müsterinin namına mı satın alacağı
  belirlenmeli, kendi adına alacaksa alıs ve satıs fiyatları saptanmalıdır.
  f) Eğer bayi konsinye yani emanet stok bulunduracaksa bu malların hangi
  63
  kosullarla bayiye gönderileceği, geri alınacağı, satıs ve ödemesinin nasıl
  yapılacağı ve sigortasını kimin yükleneceği anlasmada bulunmalıdır.
  g) Satıs sonrası servis ve yedek parçanın müsteriye nasıl sağlanacağı ve
  tahsilatının ne sekilde yapılacağı, özellikle servis gelirinin nasıl
  paylasılacağı açıklanmalıdır.
  h) Bayi, firmaya piyasa ile ilgili ticari ve mali bilgileri, önemli olay, karar ve
  değisiklikleri iletmelidir.
  ı) Bayi, bölgesi içinde satıslarını artırmak amacıyla maliyeti kendisine ait
  olmak üzere alt bayilikler kurma hakkına sahip olacaksa anlasmada bu
  gösterilmelidir.
  i) Bayi, firmanın marka, patent, reklam gereci gibi temel kaynaklarını taklit ve
  haksız rekabete karsı korumayı üstlenmeli, böyle durumlardan firmayı
  hemen haberdar etmeli, firmanın kendisini korumasına yardımcı olmalıdır.
  Genellikle marka ve patentlerin tescili piyasaya girmeden önce firma
  tarafından yaptırılmalıdır.
  Firma, bayiliğini yaptığı için ürünlerinin marka ve patentleri üzerinde
  bayisinin hiçbir zaman hak iddia etmeyeceğini muhakkak anlasmaya
  koydurmalıdır.
  j) Alacakların tahsilatının nasıl yapılacağı, tahsil edilemeyen alacaklardan
  kimin sorumlu olacağı kararlastırılmalıdır.
  k) "Del credere" 1 esasına göre çalısılacaksa garanti miktarını, bayinin
  sorumluluklarını, tahsilat seklini ve diğer kosulları kontratta belirtmek
  gerekir.
  l) Kontratta bayinin belli bir sürede gerçeklestirmeyi garanti ettiği asgari bir
  satıs miktarı gösterilebilir. Bu durumda hedefin gerçeklesmemesi halinde
  uygulanacak yaptırımlar ve gerçeklesmeme nedeni olarak kabul edilecek
  kosullar da belirtilmelidir.
  11.Komisyon: Bayinin alacağı komisyonun hesaplanıs sekli ve oranı açıkça
  belirtilmelidir. Komisyon bayiye çıkarılan faturanın brütü veya neti üzerinden
  olabilir. Eğer net esas alınacaksa brüt toplamdan çıkarılacak sigorta, tasıma,
  gümrük gibi kalemler sıralanmalıdır.
  Anlasmada, kendisinden geçmeden doğrudan firmaya verilen siparislerinden
  bayinin komisyon alıp almayacağı belirtilmelidir.
  1 "Del credere" esasına göre çalısan bayi bir ihracat islemindeki kredi riskini tamamen veya
  kısmen karsılar. Dolayısı ile ihracatçıya alacağının tamamı veya bir kısmını ödemeyi garanti
  eder. Bunun karsılığı olarak normal satıs komisyonuna ek olarak bir "del credere" komisyonu
  alır.
  64
  Aynı sekilde, kendi organize ettiği ama bölgesi dısında gerçeklesen
  satıslardan bayinin alacağı komisyon ne olacaktır?
  Fiyat indirimi, siparisin iptali, malın gümrükten çekilmemesi veya yolda
  yitirilmesi gibi durumlarda bayi komisyonu nasıl değisecektir?
  Bu gibi sorular ile birlikte komisyonun hangi para biriminde, nereye, ne
  zaman ve nasıl ödeneceği anlasmada cevaplandırılmalıdır.
  12.Kontratın süresi, bitimi ve feshi: Kontrat süreli veya süresiz olabilir. Eğer
  süresizse tarafların nasıl feshedilebilecekleri anlatılmalıdır. Anlasmayı
  otomatik olarak geçersiz kılacak iflas, sirketin satısı gibi olaylar varsa,
  açıklanmalıdır. Taraflar sirket değil de kisi ise ölüm halinde ne olacağı
  kararlastırılmalıdır.
  Kontratın bitiminden sonra bayinin elindeki stokların, varsa marka
  tescillerinin, ithal izinlerinin ve benzeri gereç ve hakların ne olacağı da
  anlasmaya konmalıdır. Eğer kontratın feshi nedeniyle taraflara tazminat
  ödenmesi söz konusu ise kosulları gösterilmelidir.
  13.Yasal merciler: Anlasmazlık durumunda hakemlik yoluna mı gidileceği,
  yoksa yasal islemler mi yapılacağı ve kontratın hangi ülkenin yasalarına göre
  islem göreceği belirlenmelidir. Genellikle hakeme gitmek, yasal yollardan
  anlasmazlığa çözüm getirmekten daha hızlı ve az masraflı bir yöntemdir. Bu
  yöntemi seçen taraflar anlasmazlık konularını Ticaret Odası'nırı seçeceği
  hakem heyetine götürmeyi ve onun kararını uygulamayı pesinen anlasmada
  belirtmelidirler. Đstanbul Ticaret Odası da bu konuda üyelerine hakemlik
  hizmeti götürmektedir. Hakem kararları sonra mahkeme kararı ile yasallık
  kazanmaktadır.
  14.Genel Madde: Taraflar kontrata, aralarında gizli veya açık baska bir
  anlasma olmadığını ve iliskilerinin tümünün mevcut anlasma kapsamına
  girdiğini belirten bir "genel madde" koymalıdırlar. Bu ileride taraflardan
  birinden kaynaklanabilecek anlasma dısı isteklere engel olacaktır.
  65
  SONUÇ
  Yakın zamana kadar ülkemizde yeterli sermaye birikimi ve teknoloji
  olmadığı için kurulan tesisler küçük çaplı, üretim düsük ve ihtiyacın altındaydı.
  Dolayısı ile böyle bir ortamda satıs sorunu olmamaktaydı çünkü kaliteye bile
  önem verilmemesine rağmen, kuruluslar mallarını satmakta
  zorlanmamaktaydılar. Ancak gün geçtikçe refah düzeyinin artması, yabancı
  sermayenin ülkemizde gittikçe daha fazla yatırım yapması, yetismis insan
  gücünün ve dolayısı ile kaliteli üretimin artısı ile yavas yavas pazarlama
  faaliyetlerinin önemi ortaya çıkmıstır.
  Günümüzde bir malın satımında ki en önemli etken malın
  pazarlanmasıdır. Bunun nedeni ise, kabaca bir malı satmak için gerekli olan
  sermaye gerek kredilerle olsun, gerek ortaklıklarla olsun kolayca temin
  edilebilmekte, ihtiyaç duyulan teknoloji ise artık ülkemizde bulunabilmekte,
  bulunamasa bile yurtdısından getirilebilmektedir. Bu durumda geriye kalan en
  önemli unsur malın pazarlanması olmaktadır. O nedenledir ki pazarlama,
  özellikle uluslararası pazarlama daha büyük önem kazanmaktadır.
  Bir toplumda yer alan değisimler, o toplumun pazarlama sistemini
  olusturur. Pazarlama alanındaki bilim adamları, pazarlama sistemlerine iliskin
  çalısmalarını; pazarlama sistemlerinin nasıl gelistirilebileceği, konuları üzerinde
  yoğunlastırmıslardır. Her ortaklık, değisimler sisteminde belirli bir yer tutar.
  Ortaklık pazarlama sistemi, ortaklığın pazarları ile olan iliskilerini olusturan ve
  etkileyen, önemli ve karsılıklı iliskileri olan bir takım kurumlar olarak
  tanımlanabilir. Bir ortaklığın pazarlama sistemi, baslıca kurumların, ayrı ayrı
  parçaların ve sistemdeki önemli değiskenler arasındaki islevsel iliskilerin
  ayrıntılı bir biçimde incelenmesi suretiyle kavranabilir. Pazarlama sisteminin
  yönetimi; talep değiskenleri, pazarlama kararı değiskenleri, pazarlama karması,
  pazarlama çabası, pazarlama çabasının ayrımı, pazarlama stratejisi, pazar
  tepkisi ve amaç değiskenlerinin iyice anlasılmasını gerektirir. Pazarlama
  yönetiminin görevi ise,denetlenemeyen talep değiskenlerinin tahmini
  davranısının ısığı altında, ortaklık amaçlarının en üst düzeye çıkaracak, ortaklık
  pazarlama kararı değiskenleri bilesimini bulmaktır.
  Firmanın pazarlama makro-çevresi, ekonomik, teknolojik, yasal ve kültürel
  çevre olarak dört kısımda incelenebilir:
  Ekonomik çevrenin özelliği; kisisel gelirler ve varlıklarda ki artıs kadar
  perakendecilik, toptancılık ve fiziksel dağıtım kanallarında beklenmedik
  değisikliklerin olmasıdır.
  Teknolojik çevrenin özelliği ; teknolojik değisme, uzaya roket fırlatma ile
  ilgili Arastırma ve Gelistirme bütçeleri ve bilimsel ekip arastırmasında esi
  görülmemis bir hızlanısın görülmesi ile teknolojik bulusların geriden mi
  izlenmesi yoksa bu alanda önder durumunda mı olunmasının yerinde olacağı
  konusunda her ortaklığın çok ayrı tutumlara sahip olusudur.
  Yasal çevre ; isletme ve tüketici çıkarlarını inciten tekelci faaliyetler ile
  aldatıcı faaliyetleri ortadan kaldırm ya da azaltmayı amaçlayan kamu politikası
  66
  ve genis bir yasalar düzeninden olusmakta ve son zamanlarda kabul edilen
  yasalar, özellikle tüketicinin daha çok korunmasını amaçlamaktadırlar.
  Son olarak kültürel çevre yumusak, tatlı, sokulgan ve güvenli yasama
  doğru gelisme eğilimi göstermekte ve bunlar, pazarlamacıların sunabileceği
  mallar ve hizmetler için çok önemli sonuçlar yaratabilecek niteliktedir.
  Pazarlama geleneksel olarak, isletmelerce üretilen mallar ve hizmetlerle
  bağıntılı ise de, pazarlama anlayısı öteki türlerdeki “ürünlere” de son derece
  elverislidir. Pazarlama ötesi ise pazarlama kavramları ve araçlarının,
  isletmelerce üretilen malların ve hizmetlerin pazarlanmasına olduğu kadar
  örgütlerin, kisilerin, yerlerin ve amaçların pazarlamasına da uygun olabileceğini
  açıklamaktadır.
  Su ana kadar bahsetmis olduğum mal/hizmet pazarlaması bes pazarlama
  türünden sadece biridir. Bu pazarlama türü kendi içinde dayanıklı malların
  pazarlaması, dayanıksız malların pazarlaması ve hizmet pazarlaması olmak
  üzere alt kısımlara ayrılabilir. Örgüt pazarlaması, bir örgüt ile hedef müsteriler
  arasında ki değisim ve tepkiyi artırmaya yönelik çabaları belirtir. Bu pazarlama
  türü, is örgütleri, hükümet örgütleri, kültürel örgütler ve hizmet örgütleri
  tarafından yürütülür. Kisiler bile pazarlanmaktadır, bu tür pazarlama, siyasal
  aday ve ünlü kisilerin pazarlamasında olduğu gibi güven pazarlaması ve etki
  pazarlamasında da açıkça görülür. Yer pazarlaması, konutlar, isletme yerleri,
  arazi yatırımları, gezi ve ulusal görüntülerle ilgili tutumları etkilemeye ve
  değisiklik yapmaya yönelik çabalardan olusur. Toplumsal pazarlama, toplumsal
  amaçlar ya da toplumsal programlar gibi düsüncelerin benimsenmesini
  etkilemeyi amaçlar.
  Pazarlama anlayısının pazarlama yönetiminin bu yeni alanlardaki rolü,
  henüz ya tam anlamıyla açıklanmamıs ya da denenmemistir. Pazarlama
  anlayısı, pazarlamacının, sunduğu mal ve hizmetleri satın almaları için
  müsterileri kandırmaya çalısmasını değilde, pazarlarının ve müsterilerinin
  gereksinimlerini ve isteklerini karsılayacak malları, fiyatları, dağıtımı ve
  yükseltimi seçmesini gerektirir. Etkin pazarlama uygulaması her zaman, satıs
  yapma ve hizmet sunma ögelerini içerecektir. Pazarlama anlayısı iyi islerse, bu,
  özel davranısın kamu çıkarına hizmet sunmasında son derece gerekli olan bir
  halkayı sağlayabilecektir.

   

   

  dumanalti - 22.01.2010 - 12:58Benzer Konular

 1. Pazarlama Ve Planlama Ders Notları
  Konuyu Açan: dumanalti, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 26.02.2013, 21:43
 2. Uluslararası ilişkilere Giriş Ders Notları - Ünite 5
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 01.06.2012, 17:24
 3. Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.02.2011, 17:42
 4. Pazarlama Yönetim Ders Notları
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.10.2010, 10:30
 5. Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.05.2009, 18:02

copyright

Soru Cevap