Eski Türkçe Kelimeler
 1. T

  Tağ: Kavun, karpuz gibi bitkilerin gövdeleri ve yerde kayılan kolları, dalları*.
  Taharetsiz: Temizlenmemiş, pis.
  Tahayyüm: Acıma, rahmet kılma.
  Tahayyür: Hayale getirme, hayalde canlandırma.
  Tahça: Duvar rafı, duvara çakılmış kapaksız küçük dolap.
  Tahir: Temiz.
  Taht-ınan: Taht ile, tahtla.
  Talak: Boşama.
  Talan: Yağma.
  Talanmak: Yağmalamak, yağma edilmek.
  Talip: İstekli.
  Talip: İsteyen, istekli, öğrenci, bağlı olan.
  Tam taşı: İşaret taşı.
  Tama: Hırsla isteme, aç gözlü.
  Tamaşa: Temaşa, seyretme, hoşlanarak bakma.
  Tamu: Cehennem.
  Tamu: Cehennem.
  Tan etmek: Hoş görmemek, kötülemek, yermek, ayıplamak.
  Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık.
  Tana: Susuzluktan yanmak.
  Tanış: Tanıdık kimse, bildik.
  Tanışak: Tanışalım.
  Tan-yıldızı: Gün doğmadan önce doğu gözeriminde görülen parlak yıldız, Çoban yıldızı. Kervanyıldızı, Çulpan, Venüs.

  Tapşırırsa: Söylerse, bildirirse.
  Tapşırmak: 1. lsmarlamak. 2.Emanet etmek. 3. Söylemek, ad söylemek.
  Tarayı tarayı: Taraya taraya.
  Tarhun: Yenilebilen ve hekimlikte kullanılan güzel kokulu bir bitki; tuzla otu.
  Tariflemek: Tanımlamak.
  Tarikat: Yol manevi yol, usul, tarz.
  Tarlan: Doğan. Sarıya çalgın renkli, iri pençeli doğan.
  Tartılım: Tartılayım.
  Tay: Denk eş.
  Taya: Dadı, süt anası.
  Tecdid: Yenileme, yeniden yapma.
  Tecella: Tur Dağı'nda Tanrı'nın Musa'ya görünüşü.
  Teferrüc: Fikretmek, düşünmek, fikri harekete getirmek.
  Tehi dest: Eliboş, züğürt.
  Tek: Gibi.
  Tekebbür: Kibirlenmek. Kendini büyük görmek.
  Tekebbürlük: Kibirlenme, büyüklük taslama.
  Tekin: Gibi.
  Telef olmak: Yok olmak, ölmek.
  Telli durna: Turna, telli turna.
  Telli: 1 .Kadın adı olarak, 2. Sorguçlu kimi kuş türleri için kullanılır.
  Temaşa: Gezme, bakıp seyretme.
  Temenna: Eli alnına götürerek selamlama işareti yapma.
  Tene: Tane.
  Ter: Yeni, taze.
  Tercüman: Kurbanlık koyun.
  Terezi: Terazi.
  Terkini: Belli bir saatte ve yerde buluşma için sözleşme.
  Terlan yiyenni: Terlan yiyenli. Doğandan daha yırtıcı avcı kuş.
  Terlan-terlen: Sarıya çalgın renkli, iri pençeli doğan.
  Terliyip: Terlemiş.
  Tevekkül: İşi Allah'a bırakıp kadere razı olma.
  Tevür tevür: Biçim biçim, her halinle.
  Tezbahar: 1. İlkbahar. 2. Erken gelen bahar.
  Teze: Taze, yeni.
  Tezelenmek: Yenilenmek.
  Tezelenmek: Yenilenmek.
  Tezkin: Teşbih etmek, benzetmek.
  Tezze: Taze, yeni.
  Tezzele: Tazele, yenile.
  Tıfıl: Küçük çocuk.
  Tığ-ı müjgan: Sevgilinin kaşları ve kirpikleri.
  Tırıntaz: 1. Tirendaz ''tir-endaz'', ok atıcı. 2. Uyumlu giyinmeyi huy edinmiş kimse. 3. Çok temiz kimse.

  Timar: Sağaltma, iyileştirme.
  Tir I: Benzer, denk eş.
  Tir II: Ok.
  Tomur olmak: Tomurmak, tomurcuklanmak, kabarmak.
  Tomur salmak: Tomur sürmek, tomurcuklanmak, filizlenmek.
  Tomur: Kabartı, ağaç ve asmalardaki filiz kabartıları.
  Tor: 1. Ağ, tuzak, kapan. 2. Acemi, toy, bir işi yapmakta becerisi olmayan.
  Tora ilişmek: Ağa takılmak, tuzağa düşmek.
  Tora salmak: Tuzağa düşürmek.
  Tovuz: Tavus kuşu.
  Toy I: Şölen, düğün.
  Toy II: Toy kuşu, iri ya da orta boylu, tüyleri kızıl ve esmer benekli bir av kuşu. Toygun: Ak ve çakır renkli doğan.

  Toy tamaşa: Eğlence, düğün dernek.
  Toylak: Toy Kuşu.
  Toylu tamaşalı: Eğlenceli, düğün dernekli.
  Tozarmak: Toz kalkmak.
  Tozmak: Gezmek, salınarak dolaşmak.
  Tozumak: Tozarmak, tozu kalkmak.
  Tozuyan: Tozaran.
  Töhmet: Karaçalma, suçlama.
  Tökmek: Dökmek.
  Töküp: Dökmüş.
  Tuba: Cennette bulunan ve kökü göklerde, dalları aşağıda olan ağaç.
  Tuğ: Başlangıçta Türklerce kutsal sayılan ve kutas-kotas adı verilen Tibet öküzünün, sonraları atın kuyruk kıllarından yapılan sembol, hükümdarın verdiği saygınlık belirten sorguç.

  Tuğu terlen [terlan-tarlan]: Başında uzun tüyleri olan, sarıya çalgın renkli, iri pençeli avcı kuş; tuğlu doğan.

  Tumaşa: Temaşa, seyretme.
  Tun: 1.Köşe, bucak; gizli yer. 2.Yön, semt.
  Tundan tuna atmak: Diyardan diyara sürüp dolaştırınak, bahtsızlığa uğratmak.
  Tundan tuna: Uzak yerlere, felaketten felakete.
  Tur Dağı: 1.Bir dağ adı. 2.Dinsel inanca göre Tanrı'nın Musa'ya yüzünü yansıttığı dağ.
  Turab: Türap, toprak.
  Turabınnan: Türabından, toprağından.
  Turan: Eski İranlılar tarafından Türk ülkesine verilen ad; Orta Asya.
  Turap: Toprak.
  Tuş gelmek: Karşılaşmak, görünmek.
  Tutam: Tutayıın.
  Tutuban: Tutarak.
  Tutum : Tutam, demet, deste.
  Tutum: Tutayım.
  Tüg: Tiiy, telek.
  Tümen. 1. İran para birimi. 2. İran'da binlik altın. 3. On bin.
  Türki: Türkçe. Türk milletine has.
  Tütün: Duman, gönül yanığının dumanı

   

   

  CA-CHALLENGE - 11.10.2008 - 18:28
 2. güncel

   

   

  G1R1T - 03.02.2009 - 11:54
 3. Osmanlıca Kelimeler - Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları - Eski Türkçe  ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır.
  ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı
  ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi
  ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu
  ABAKAN: Alicenap
  ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
  ABALA: Abla
  ABAR: (Avar): 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Baş eğmez, dirençli
  ABAŞ: Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım)
  ABAY: 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici
  ABAKIYMIŞ: Gönül kırıcı, can yakıcı
  ABÇAR-(Avşar): 1- İşin ehli kişi, iş bitirici 2- Uyumlu, itaatkar
  ABI: 1- Can, ruh 2- Soyluluk
  ABIÇ: Gönüllü
  ABIDAN: İçli, gönül insanı
  ABIK: İçli, gönüllü
  ABIKAN: Mec.Soylu
  ABIL: Gönüllü, İstekli
  ABINAK: Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
  ABINÇ(Avunç): Avunç, teselli
  ABIŞ(Apış): Bacağın diz kapağından yukarısı
  ABIŞKA : İçten, içtenlikle çalışan
  ABIZ: Ruhsal, ruhlarla ilgili
  ABİKE: Alicenap, yüksek gönüllü
  ABİN: Mutlu, memnun, hoşnut
  ACAR: 1-Gayretli,Hareketli 2- Gözü pek, yırtıcı
  ACLAN: Açık,Açılan
  ACU-(Acı,Açığ): 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı,aralık
  ACUN: Dünya, yeryüzü
  ACUNAL: birl. Acun/Al (Almak’tan)
  ACUNAY: birl. Acun/Ay/Mec.”Dünya güzeli”
  ACUNLUK: Dünya malı,dünyalık
  ACUNSUZ: Dünya malında gözü olmayan
  AÇA: 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım
  AÇAN: Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)
  AÇIĞ: 1-Açık,dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş
  AÇIK: (Açığ) Büyük kardeş
  AÇIL: Açık, açılmış
  AÇUK: (Açık) İyi huylu,mülayim
  ADAK: 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu
  ADAL: Sadık, güvenilir
  ADALAN: Ünlü, şöhretli
  ADALDI: Ünlü
  ADALIR: Ünlü
  ADALMIŞ: Ünlü
  ADAN: Uygunluk, liyakat
  ADANIR: Ünlü
  ADANMIŞ: Adaklı,adak olmuş
  ADAR: Adama eyleminde bulunan
  ADAY: Memnunluk,hoşnutluk
  ABDAN: Ünlü
  ADBERİLGEN: Adına layık ve ününü hak etmiş kişi
  ADIKTI: Ünlü
  ADIN: Ünlü,adı anılan
  ADINÇIĞ: 1-Seçkin,mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka
  ADIÖTE: birl. Adı/Öte Mec. Temiz bir üne sahip
  ADIVAR: Ünlü,tanınmış
  ADIYAKŞI: birl. Adı/Yakşı(Adı güzel)
  ADIYAMAN: birl. Adı/Yaman Mec. Ürkütücü bir üne sahip kişi
  ADIYEKE: birl. Adı/Yeke(yeğ) Mec. Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi
  ADKIR: Aygır,erkek at
  ADMIŞ: Ün almış, tanınmış
  ADSAY: birl. Ad/Say Mec. Adına saygı duyulan kişi
  ADSIZ: 1- Fakir,kimsesiz
  AFŞAR (Abçar)
  AFŞIN: Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi
  AFTABA: Su ibriği
  AGA (Ağa,Aka): 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert,koruyucu 3-Büyük erkek kardeş,ağabey
  AGOLA: Yönetici,amir
  AGUN: Tatmin,avuntu
  AGUNMUŞ: Avunmuş,sakin
  AĞAÇA: Akça, beyazca, alımlı
  AĞALAK: Oğlak
  AĞALBAY: Muhterem,saygıdeğer
  AĞAN: 1-Yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
  AĞAR: 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş
  AĞARTMIŞ: 1- Namuslu,dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazı
  AĞAT (Akat): Namuslu, gönüllü, iffetli
  AĞAYA: Makul,geçerli,uygun
  AĞDUK: Kutsal,muhterem
  AĞICI: Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu
  AĞIÇ: Varlık, hazine,servet
  AĞILGAT: 1-Saygıdeğer 2- Yıldız,gezegen
  AĞIM: Yükseliş
  AĞIR: 1- Ağırbaşlı,olgun 2- Ünlü,saygın
  AĞIRBAŞ: birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü
  AĞIŞ: (Ağıç) Hazine, servet
  AĞIT: Mersiye,ölüm türküsü,göğe yükselen feryat
  AĞLAMIŞ: Çileli,çile çeken
  AĞMIK: 1- Ünlü,tanınmış 2- Yüksek rütbeli
  AĞRAK: Yükselen,ilerleyen
  AĞRITMIŞ: Mec. Acı kuvvete sahip kişi
  AĞUL: 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy
  AĞUTUR: Yükselten,yukarı çıkaran
  AĞZUKARA: birl. Ağzı/Kara. Mec. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi
  AK: 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim,hareketlilik 6-Mec.Namusluluk,iffet ve güvenirliğin sembolü
  AKA: Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi
  AKABA: Yokuş,meyil
  AKAÇ: Akıcı
  AKALIN: bir. Ak/Alın mec. Dürüst,namuslu
  AKAN: 1- Akıcı 2- Yükselen
  AKARCA: Dere,ırmak
  AKAR: Dere,akarsu
  AKARSU: Dere,ırmak
  AKAŞ: birl. Ak/Aş mec.Helal rızk
  AKAY: birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır.
  AKBAŞ: birl. Ak/Baş mec. Dürüst,namuslu
  AKBEL: Dürüst,sözüne güvenilir kişi
  AKBERGÜ: birl. Ak/Vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu
  AKÇA: 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para,maliye,hazine
  AKÇALAR: birl.Ak/çalar mec.Ak tenli hanım
  AKÇALI: Zengin,mal sahibi
  AKÇALMAZ: birl. Ak/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım
  AKÇIL: 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış
  AKÇIN: Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli
  AKÇORA: birl. Ak/Çura 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi
  AKEL: birl. Ak/El mec.Dürüst,namuslu
  AKGÜN: birl. Ak/Gün mec. Gelecek,istikbal
  AKHAN: birl. Ak/Han Şamanist gelenekte “İyilik Tanrısı”
  AKI: Eli açık,cömert,zengin gönüllü
  AKIM: 1-Yönelim,yükseliş 2- Akmaktan, akıcı,yayılıcı
  AKIN: 1-Saldırı,hücum 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad
  AKINAY: birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
  AKINCI: 1- Akın eden,saldıran 2- Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan
  AKIŞ: 1-Yükseliş 2-Akmaktan akış 3-Servet,hazine
  AKKARA: birl. Ak/Kara mec.Zıtların bütünlüğü
  AKMAN: birl. 1-Temiz,iffetli 2-Apak,bembeyaz
  AKOBA: birl. Ak/Oba mec.soylu
  AKSAK: 1-Aksayan,seken 2-Yükselen,çıkan
  AKSOY: birl. Ak/Soy mec.Soylu
  AKŞAMAN: birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
  AKŞİT: Yürekli,gözükara
  AKTAN: birl. Ak/Tan seher vakti,şafak
  AKUZ: birl. Ak/Uz (Uzman,usta)
  AKÜN: birl. Ak/Ün mec.Temiz,şöhretli
  AKYOL: birl. Ak/Yol mec.Dürüst,namuslu
  AKYÖN: birl. Ak/Yön mec.Dürüst,namuslu
  AKYÜZ: birl. Ak/yüz mec.Dürüst
  AL: 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış,kızarık 3-El,kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala,alaca 5-Almaktan al
  ALA: Karışık renkli,benekli
  ALABAN (Alban)Timsah
  ALACA: Karışık renkli
  ALAÇUK: Kulübe,baraka,Altay Türklerinde,oda,(Çadırın iç bölmesi)
  ALAGAN: (Algan)Fatih
  ALAGAŞ: Ender rastlanan,nadir
  ALAGÜN: birl. Ala/Gün Gün ortası
  ALAK: Yok edici,öldürücü,alıcı,avlayıcı
  ALAN: 1-Işık,nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan
  ALANÇA: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
  ALANGUVA: birl. Ala/Geyik
  Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı
  3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ’’Meryem Ana” sı gibidir.
  ALAR: Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)
  ALAS (Alaz) Şamanist gelenekte “Ateş Tanrısı’’
  ALASAYVAN: Şafak vakti,Güneşin doğuşu
  ALASI: Erek,amaç,sahip olunması istenen nesne
  ALATAŞ: birl. Ala/Taş Köz,ateş parçası
  ALAYUNT: birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır.
  ALBA: Yükümlülük,hizmet yükümlülüğü
  ALBAGA: Hasılat,savaş yada av ganimeti
  ALBAN: Haraç,ganimet
  ALBATU: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi
  ALBENİ: Çekim,cazibe,sempati
  ALCU (Alçu)Alıcı,avcı
  ALÇİÇEK: birl. Al/Çiçek (Gül’ün Türkçe karşılığı)
  ALÇİN: Kızıl renkli bir çalı kuşu
  ALÇU (Alcu)1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı
  ALDI: 1-Öncü,öndeki,selef 2-Algan,Fatih
  ALDUR: Ok atışı,oklayış
  ALEV (Yalav...Yal kökünden)Ateşten çıkan ışık
  ALGAN: Fatih,Fetheden
  ALGAZIN: Yabani vahşi hayvan
  ALGI: 1-Fetih,Almaktan... alım 2- Fehim,algılama
  ALGIN: 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik,bitiriş
  ALGIŞ (Alkış): Dua,yakarış,niyaz
  ALGU: 1-Tüm,hepsi 2-Toplum,topluluk 3-Silah 4-Alıcı,avcı
  ALGUR: Sakin,kendi halinde,kendinden emin
  ALGÜN: birl. Al/Gün”...Kazak ve Kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri mecz eder.
  ALICI: Alcu,Avcı
  ALIK: Alıngan,Kırgın
  ALIM: 1-Çekim,Cazibe 2-Vergi,Haraç
  ALIMGA: Yazıcı,(Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
  ALIMLI: Çekici,Cazibeli
  ALINAK: birl. Alın/Ak mec.dürüst,namuslu
  ALINCAHAN (Alınçak Han) Oğuzname’ye göre,Türk’ün oğullarından
  ALINÇAK: 1-Çekici,cazip 2- Alıngan,nazik
  ALINGAN: Alınan,incinen,gücenen
  ALK: Bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik
  ALKA: 1-Bitirici,yok edici 2-İleri,ilerici
  ALKABÖLÜK: birl. Alka/Bölük..Vurucu Tim
  ALKAN: Alkan,Fatih
  ALKAR: Bitirici,yok edici
  ALKAŞ: Bitirici,yok edici
  ALKI: Pervasız,vurdumduymaz
  ALKIM: 1-Gökkuşağı 2-Gerdan
  ALKIR: Tamamlayıcı,bitirici
  ALKIŞ: Algış,dua,övme,yüceltme
  ALMA: Elma
  ALMAKAY: Elma yanaklı
  ALMALUK: 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi
  ALMAS: Almaz,nazlı
  ALMILA: Elma
  ALMIŞ: Algan,Fatih
  ALP: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık,
  gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.
  ALPAGU: Düşmanına tek başına saldıran kişi
  ALPAGUT: 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi
  ALPEREN: birl.Alp/Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
  ALPMAN: Alp gibi Alpçe yaşayan
  ALTAÇU (Altaç): Aldatıcı taktik sahibi
  ALTAMIŞ: Aldatıcı,hileci
  ALTAN: 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı,Şafak
  ALTANURUG: (Altın Uruk) Cengiz Kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan
  ALTAY: 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ
  ALTINDAĞ: birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının,diğer adı.
  ALTU (Aldu): 1-İlk,Birinci 2-Algan,Fatih
  ALTUN: Altın
  ALTUNSABAK: birl. Altun/Sabak(sopa,değnek)
  ALUÇ: 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç
  ALUNGAN: Alıngan,nazlı
  ALUNUR: Nazlı
  ALYU: (Algu)
  T..Çağatay Han’ın torunu
  AMAÇ: (Umaç)Gaye, hedef, beklenti
  AMAN: (YAMAN) Sertlik
  AMGAK: Emek/Zahmet
  ANAÇ: 1-Anacık 2-Analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken
  ANAGAY: Anaya çekmiş, anaya benzer
  ANASIOĞLU: birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından)
  ANAT: 1-Anı,Anılan 2- Yakın,hısım
  ANAZ: Yeğrek, evla, eftal
  AND (ANT) 1-Yemin,söz 2- Yakın akraba
  ANDA: Birlikte ant içmiş(kan kardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Andalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)
  ANDAÇ: Hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
  ANDARIMAN: Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi
  ANDIR: Anısı ola hatıra
  ANGAY: Anılarına bağlı olan kişi
  ANGI: 1-Anı,hatıra,2-Yetki, yeterlilik
  ANGIM: Mamur, hakim
  ANGIN: Ünlü, anılan, adı duyulan
  ANGIŞ: Ünlü, meşhur
  ANGIT: Yaban ördeği
  ANIK: 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu
  ANLI: 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza
  ANIT: Anı olsun diye yapılan yapı
  ANITGAN: Anıt yapan
  ANLI: Ünlü, tanınan
  ANNAK: Yadigar, hatıra
  ANT: And, Yemin
  ANTLIĞ: And içmiş, Yeminli
  ANUÇUR: Övülmüş, övülmeye layık
  ANUK: Yadigar, hatıra
  ANUŞ: Anış, anma eylemi, anı
  APA: Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da kullanılmaktadır.
  APAĞ: Apak, temiz
  APAK: Temiz, namuslu,iffetli
  APATEG: (Apatek)birl. Apa/Tegtek(gibi,benzer)
  ARA: Orta yer, ortalık, boşluk, orta
  ARAL: 1-Ada 2- Aralık,orta, ortalık
  ARAS: 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih,baht
  ARASLAN: Arslan (Çuvaşlarca söylenişi)
  ARAT: Cesaret, yüreklilik
  ARBIŞ: Büyü,efsun
  ARBUZ: Büyü, sihir
  ARCA: 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
  ARDA: 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden
  ARDALI: (Ardalu) Yönetici, amir
  ARDIÇ: 1- Halife, artçı 2- Bir ağaç türü
  ARGA: Zeki, akıllı
  ARGAN : (Arkan) Kement, kement bağı
  ARGATU: Yaban koyunu
  ARGIÇ: 1- Kır, mera 2- Gurur
  ARGIN: 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl
  ARGUN: Pars cinsinden avcı bir hayvan
  ARGUŞ: (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2- Haberci, haber veren
  ARGÜDEN: birl. Ar/Güden, Arlı, edepli
  ARI: (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
  ARICA: Soylu, temiz, iyi huylu
  ARIÇ: Barış, sulh
  ARIĞ (Arı, Arık)
  ARIK: 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı
  ARIL: Arınmış, temiz, pak
  ARIN: Saf, arınmış
  ARINÇ: 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık
  ARINIK: Saf, şeffaf, billur
  ARINMIŞ: Temiz, gönüllü
  ARKIN: 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç
  ARKIŞ: 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile
  ARKUN: Halef, geriden gelen, takipçi
  ARKUY: Siper, mevzi
  ARKUZ: (Arguz) Edepli, iyi huylu
  ARLAĞ: Arlı, edepli
  ARLAT: Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
  ARMAGUN: Armağan, hediye
  ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)- Hediye
  ARMAN: 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi
  ARPA: 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl
  ARPAD (Arpa)
  ARSİN: (Ersin) Kurtuluş, istiklal
  ARSALAN: Arslan
  ARSLAN: Yırtıcı hayvan Mec. Cesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder.
  ARSLANBALA: birl. Arslan/Bala..Arslan yavrusu
  ARSLANCIK: Küçük arslan..Arslan yavrusu
  ARSLANÇA: Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip
  ARSU: birl. Ar/Su mec. Namuslu, dürüst
  ARSUN: 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu
  ARTAGAN: Bereket, artuk, fazlalık, bolluk
  ARTAM (Erdem)
  ARTIM: Bereket, bolluk
  ARTUÇ: Mızrak, mızrak ucu
  ARTUK: Fazlalık, üstünlük, bereket mec. Varlık, zenginlik
  ARTUKDOĞAN: birl. Artuk/Doğan
  Kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
  ARTUN: Vakarlı, ölçülü
  ARTUR: Cazibeli, çekici, işveli, fettan
  ARTURU: 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk
  ARTUT: Armağan, hediye
  ARVIŞ: Sihir, büyü, tılsım
  ARZIK: Fanatik, bağnaz, sofu
  ASAN: 1- Sağlıklı, zinde 2- Asma eyleminde olan
  ASENA: Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan
  ASIGLI: Faydalı,Gerekli
  ASIĞ (Ası,Asık) 1- Fayda, Çıkar 2-Kar,temettü
  ASPAR (Asbar) Faydalı, işe yarayan
  ASRAK: Himaye, Koruma
  AŞAN: Aşmak’dan ...mec. Azimli, engel tanımaz
  AŞIT: 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten...İşit, kulak ver
  AŞKAR: 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
  AŞKIN: 1- Aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- Melodi,nağme
  AŞUK: 1-Aşık,aşmış, geçmiş 2- Tolga
  AŞULA: Yılmaz irade sahibi
  AŞUR: Aşırmaktan... mec. Yılmaz, gayretli
  ATA: 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
  ATABAY: birl. Ata/Bay lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan
  ATAÇ: 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk
  ATADAN: Miras, manevi miras
  ATAERİ: birl. Ata/Eri mec.Atalarına ve geçmişine saygılı
  ATAGÜÇ: birl. Ata/Güç mec. Gücünü atalarından almış
  ATAĞ: (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- Atılgan 3- Dağ yolu 4- Çağlayan 5- Bir şahin türü
  ATAHAN: birl. Ata/Han mec. Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
  ATALA: Tanınmış, ünlü ve zengin
  ATALAN: Ünlü, Meşhur
  ATALAY: Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.)
  ATALIK: Miras
  ATALMIŞ: Ünlü, meşhur
  ATAMAN: Ulu, Saygıdeğer kişi
  Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey’in asıl adı budur. Bir kısmı
  Atman, bir kısmı Otman der.
  ATASAGUN: birl. Ata/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır.
  ATAY: 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum
  ATIGAY: Ünlü, tanınmış
  ATIĞ: Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
  ATIL: Ünlü, meşhur
  ATILGAN: Atak, gözüpek,cesur
  ATILMIŞ: Atılgan, gözüpek
  ATIŞ: Ünlü, meşhur
  ATİLAY: Türk tarihinin en önemli kişilerinden,Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardır. Benim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı “İtil/Ay”dır. Ancak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte (Atila,Atilla,Atılay,Atilay,Atalay,Atlıhan vb.) Anlamlar:1- Atacık,babacık 2- İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “İtil” çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen “Atzel” den
  ATLIĞ: Ünlü,zengin
  ATMACA: Yırtıcı bir avcı kuş
  ATMAN: Ünlü, saygın
  ATMIŞ: Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)
  ATSAK: Ünlü, adı duyulan
  ATUK: Bolluk, bereket
  AVAR (Abar) 1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık
  AVAZ: Nara, yüksek perdeli ses, çığlık
  AVCI: Av yapan, avlayan
  AVCIL: Avlayıcı, av işinin uzmanı
  AVGAN: Avuntu
  AVINÇ: Avuntu, teselli
  AVINÇA: Avunç
  AVINGU: Avunç,teselli
  AVLAK: Av yeri, av olanı
  AVKAR: Bozkır bıldırcını
  AVUNÇ: Teselli, avuntu
  AVUÇU: Avunç
  AVUNDUK: Avuntu, teselli
  AVUTMUŞ: Teselli eden
  AY: Dünyamızın uydusu olan gezegen. Ancak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. değerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. Ancak yine de ağırlık kız adlarındadır.Ve kız adlarında önemli bir konumdadır.
  AYAĞ (Ayak) 1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir.
  AYANA: birl. Ay/Ana Altay Türklerinin eski tanrıçalarından
  AYAS: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı
  Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
  AYATA: birl. Ay/Ata Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı
  AYAZ: 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
  AYBAKIM: birl. Ay/Bakım, bakmaktan, bakış
  AYBAN: birl. Ay/Ban mec. Debdebe, şaşa
  AYBANDI: birl. Ay/Bandı (Banmak)
  AYBAR: 1-Ay gibi parlak 2- Heybet,heybetlilik
  AYBI: İmdat, medet
  AYBIN: Onur,şeref
  AYÇIL: Ay ışığı, ay pırıltısı
  AYDA: 1- Ay’a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
  AYDABOLDI: birl. Ayda/Oldu mec. Ay parçası
  AYDAN: Ay parçası
  AYDAR: (Aydar Han) saç perçemi, kakül
  AYDIN: 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver
  AYGAN: İçten, samimi, yaren
  AYGAY: Nara, bağırtı
  AYGIN: Sınırsız, uçsuz, geniş
  AYGIR: Erkek at
  AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü
  AYGUÇI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
  AYIM: Çekicilik, sempati
  AYIMÇA: Ay parçası
  AYINTAP: Mehtap, ay ışığı
  AYIR: Değişik, farklı, başka, fark
  AYIRBAŞ: birl. Ayır/Baş..Değişim, mübadele
  AYIRT: Fark, farklılık, ayırım
  AYITGU: Temyiz
  AYISIG: birl. Ay/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı
  AYIT: Söylemek, anlatmak
  AYITMIŞ: Söyleyen, bildiren, uyaran
  AYKAÇ: Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
  AYKIN: Geniş, ferah, aydınlık
  AYKOYUN: birl. Ay/Koyun
  Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı
  AYLA: 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
  AYLU (Aylı): Aydan
  AYMA: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
  AYMAN: Aya eş değerde
  AYMAZ: Vurdumduymaz, başına buyruk
  AYRAL: Kuraldışı, istisna
  AYRI: Başka, değişik, farklı
  AYRIÇ: Bölüşüm, taksimat
  AYRIKÇA (Ayıkşa): Derviş, mecnun
  AYRUK: 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
  AYSELİG (Aysiliğ) birl. Ay/Silig, dürüst, namuslu
  AYTAK: Konuşmacı, hatip
  AYTAR: Haberci, muhbir
  AYTEK: Konuşmacı, hatip
  AYTIN: Aydın, aydınlık
  AYTIŞ: Nutuk, anlatım, hitabet
  AYTIŞAN: Hatip, konuşmacı
  AYTUK: Hatip, konuşmacı
  AYUK: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
  AYUR: Konu, bahis, bahse konu olan
  AYÜN: birl. Ay/Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
  AYZIT: Şamanist gelenekte “ Ay Tanrıçası”
  AZBOY: Heyecan
  AZGIN: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
  AZLAĞ. Nadir, az rastlanır.
  AZRAK: Nadir, az rastlanır.
  AZUK: (Azuka, Azık): Geçimlik, yiyecek

  -B

  BABAT:Cins, Tür
  BABRAK: Hızlı, çevik, atletik
  BABÜR: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan
  BACI: Kız kardeş
  BAÇAK: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh)
  BAÇMAN: Başlık, Tolga
  BADAN: Batan (Batmaktan...Güneşin batışı)
  BADUR: Batur, bagatur, kahraman
  BADURUK: (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman
  BAGA: 1- Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- Boğa
  BAGATUR: Kahraman, Batur, Bahadır
  BAGAY: Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
  BAGRI: Kararlılık, azim
  BAĞAM: Destek,arka, kuvvet
  BAĞAN: Anıt, abide
  BAĞATUR: Bagatur, batur, bahadır, kahraman
  BAĞDAŞUK: Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
  BAĞDU: Işık, şua, ışın
  BAĞI: Büyü, efsun, bağlılık
  BAĞIM: Bağlı, bağlılık
  BAĞIMSIZ: Bağlı olmayan, özgür
  BAĞIR: 1- Sine, göğüs, kucak 2- Kalp, gönül
  BAĞIRLAK: İri bir kırlangıç türü
  BAĞIŞ: 1- Veriş, ikram 2- Af, af ediş,3- Nezaret
  BAĞLAN: 1- Demet, deste 2- Bağlılık 3- Kızıl renkli bir su kuşu
  BAĞRI: Kararlı, azimli
  BAĞŞI: (Baksı) Kam, doktor
  BAHADIR: Bagatur, Batur, kahraman
  BAHŞİ: Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca
  BAKAÇ: Bakıcı, bakan, nazır
  BAKAN (Bağan): 1- Anıt, abide 2- Bağlayıcı, birleştirici 3- Haşarı, afacan
  BAKAY: Haşarı, ele avuca sığmayan
  BAKIM: Bakma eylemi, nazar, bakış
  BAKIR: Bakır madeni
  BAKIRSOKUM:birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı
  anlamına kullanılmaktadır.)
  BAKIŞ:1- Bakış, nazar 2- İkram 3- af
  BAKSI (Bakşı): Bahşı,doktor, bilgin, büyücü
  BAKTI: Bakan, nazır
  BAKUY: Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
  BAL: 1- Yapışkan sıvı 2- Arı balı 3- Çamur, balçık
  BALA: Yavru, çocuk
  BALABAN (Balıban): 1-Bala bandırılmış 2- İri başlı bir doğan türü
  Ayrıca mecaz olarak “ mahzun ve baygın bakış” anlamını içerir.
  BALACA: Yavrucak, ufaklık
  BALAK (Balak): manda yavrusu
  BALAMAN: Cüsseli, iri kıyım
  BALAMİR: (Balabir) Biricik yavru
  BALANDI: İri yarı, gösterişli
  BALASAGUN: birl. Bala/Sagun Özlenen, beklenen yavru (çocuk)
  BALBAL: 1- Heykel, anıt 2- Mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve
  üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
  BALÇAK: Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
  BALDU: Balta
  BALDUK: Balta
  BALGAY: Ünlü, meşhur
  BALI: Değerli, yüksek, ulu kişi
  BALKAN: Ormanlarla kaplı, dağlık bölge
  BALKIN: Parlak, gözalıcı
  BALKIR: 1- Yağmur arasında çıkan güneş 2- Yağmurun hemen ardından
  çıkan güneş
  BALTA: Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet
  BALTEG: Çamur, çamurlu
  BALUG (Balık) 1- Balçık çamur 2- Ev, köy 3- Suda yaşayan balık
  BAMSI: 1- Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- Baksı, kam
  BANAR: Demet, tutam, deste
  BANGU: (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi
  BANIÇİÇEK: birl. Banı/Çiçek...çiçeğe bandırılmış
  BANLAK: Çağrı, davet, ezan
  BARADAN: 1- Boradan, bora parçası 2- Nara, yüksek ses, bağırtı
  BARAK: Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek
  BARBOL: Varol
  BARÇA: 1- Parça 2- Tüm, tamam, eksiksiz
  BARÇIN: İpekli kumaş, kadife
  BARÇUK (Barçık) Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel
  BARÇUK ART TİGİN: birl. Barçuk/Art/Tigin (Art,ardçı,halef)
  BARDAM: Varlık, ganimet, bolluk
  BARGAN: Varan
  BARDI: Vardı (Varmak...dan)
  BARGAN: Varan, ulaşan
  BARGI: Kadife
  BARGIT: Kadife
  BARGU: Nimet, ganimet
  BARGUŞ: Ganimet
  BARIK(Barı) : Esas, esas olan, mahfuz
  BARIM: Varım, servet, varlık
  BARIN: 1- Güç, kuvvet 2- Barınak
  BARUNDUK: Sığınılacak yer, barınak
  BARIŞ: 1-Varış, gidiş, gidişat 2- Sukunet, sulh 3- Servet, hazine
  BARK: (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan
  bu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra,
  “taştan yapılan ev” anlamında kullanılmıştır.
  BARKAN:Oynak toprak, bataklık
  BARKAT: Heykel, büst
  BARKIN: 1- Gezgin, seyyah 2- Kararlı, azimli
  BARKUK: Servet, varlık
  BARLA: Parlak, göz alıcı
  BARLAK: Parlak
  BARLAS: 1- Çekici, cazip 2- Varlık, servet 3- Temiz, temizlik
  BARLI: Varlıklı, zengin
  BARLIK: Varlık
  BARMAK : (Varmak)
  BARMAKLAK: 1- Varıcı, ulaşıcı 2- Eldiven 3- Varlık
  BARMAN: Varlıklılık, mevcudiyet
  BARS: Pars, leopar
  BARSUK: Porsuk
  BARTIK: Heykel, büst
  BARTU:1- Varlık, servet 2- Menzil, varılacak yer
  BARUG: Mesned, dayanak
  BASAGAR: Ağırbaşlı, mütevazi
  BASAK(Basa)1- Cesur, gözükara 2- Baskın 3- Farklılık, ayırım
  BASAN: 1- Baskın yapan 2- Ölünün ardından verilen yemek 3- Yayan, yayıcı
  BASAR: Baskın, baskıncı
  BASAT:1- Mühür, 2- Yardım, muavenet 3- Busat, pusat,silah 4- başat
  BASGAN: Basan, baskıncı
  BASIK: 1- Gece baskını 2- Basınç, tazyik, baskı
  BASILGAN: Baskıncı
  BASIM: Enerji, güç
  BASIR: Basar
  BASKAK: Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için
  kullanılan ünvanlardan
  BASKIN:1- Galp, muzaffer 2- Ani yapılan saldırı 3- Basık, yaygın genişlemiş
  BASMIL:1- Baskıncı 2- yardımcı, muavin
  BASRUK: Baskı, tazyik
  BASSIZ: Başsız, başına buyruk
  BASTI: Bastıran, baskın yapan
  BASTIK: Basdı, Baskıncı
  BASU (Basut) Tokmak
  BASUÇ: Baskı, tazyik
  BASUT: 1-Yardım, yardımcı 2- Demir tokmak 3- Baskın yapan
  BAŞ: Oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların
  hepsini içeren bir söz
  BAŞACI: Reis, lider, öncü
  BAŞAD(Başat)
  BAŞAGUT:Önde gelen, önde bulunan, sevilen
  BAŞAK:1- Buğday başı 2- Ok ucu...okun ucuna takılan sivri demir 3- Sümbül çiçeği
  BAŞALMIŞ:1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
  BAŞAR: Başarı, kazanç
  BAŞARAN: Başarılı, muvaffak
  BAŞARI: Muvaffakıyet
  BAŞAT:1- Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- Hanlık yapan
  bir soya mensup kişi
  BAŞA: (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre ..Baş-ağa, bazılarına göre
  ise Baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük,
  bugünkü anlamıyla General ordu komutanı
  BAŞBAĞ:1- Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- Gözde, sevgili, en değerli
  BAŞBUĞ: Ordu komutanı, orgeneral
  BAŞÇIL: Şef, lider, önde gelen
  BAŞDAŞ: Denk, akran
  BAŞDU: Başta olan, önde giden
  BAŞEL: birl. Baş/İl..yol gösterici,mihmandar
  BAŞGAK: 1- Başkan,şef 2- Bir tatlı su balığı
  BAŞGÖZ: birl. Baş/Göz 1-Birleşik, ayrılmaz 2- Mec. Evlilik
  BAŞGU: Alnında beyaz lekesi olan at
  BAŞIL: Önde giden, şef
  BAŞKAL: Emir, ferman
  BAŞKAN: Yönetici, şef, başta giden
  BAŞKARA: birl. Baş/Kara...mec. Sert, acımasız,bir kişiliğe sahip olan kişi
  BAŞKIR: Başarı, muvaffakıyet
  BAŞLADAÇU: Başlatıcı, yönetici, hakem
  BAŞLAG: Başlangıç, ilk
  BAŞLAK:1- Başıboş, salınmış 2- Başlangıç
  BAŞLAMIŞ: 1- Kararlı, çalışkan 2-Lider, lider olmuş
  BAŞLIĞ: Başı dik gururlu
  BAŞLIK: Yönetici, şef
  BAŞNAK: Başlıksız, tulgasız
  BAŞŞAD: (Paşa) Ordu komutanı, general
  BAŞTIN: Selef, önceki
  BAŞTINKİ: Baştaki, öndeki, önder
  BAŞVEREN: Fedai
  BAŞVERMİŞ: Kurban, fedai
  BATAK:1- Çamur, bataklık 2- Gizli, gömülü
  BATIŞAD: birl. Batı/Şad
  T...Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen unvan
  BATIM:1- Batma boyu, boy, derinlik 2- Sivri bir aletin saplanması
  BATIR: Batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi
  BATMAZ: 1-Diri, mücadeleci 2- Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
  BATRAK: (Batırak) Mızrak, kargı
  BATSIK: 1- Bastıran, yanaştıran 2- Gün batısı, batı
  BATU: 1-Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- Dayanıklı, metin 3- Gün batısı
  BATUGA: 1- Batu, kahraman 2- Gizli, gizlenmiş
  BATUR: Bagatur, Kahraman
  BATURGAN: 1- Saklayan, gizleyen, gizli 2- Batıran,saplayan
  BATUT: Gizli, saklı
  BAVIRGAN: 1- Şefkatli, koruyucu 2- Bağıran, nara atan
  BAY: Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü
  içeren önemli bir ad. Türk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle
  kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de
  sona gelerek kullanılabilen bir ad.
  BAYA: Bay,baylanmış, zenginleşmiş
  BAYAK: Selef, daha önceki
  BAYAN: (Muyan, buyan) 1- Kalıcılık,sonsuzluk 2- Baht, mutluluk 3- Zenginlik,
  güçlülük,erklik 4- eski dönem Tanrı sıfatlarından 5- Uygur kağanlarının unvanlarından
  BAYAR: Ulu, yüce, kudretli, celil...Tanrı sıfatlarından
  Bulgar hanlığı dönemi,soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
  BAYAT: Tanrı sıfatlarından ,..1- Devletli, kısmetli 2- Kadim, ezeli
  BAYATLI: Devletli, bahtı açık, muktedir
  BAYATLUĞ: (Bayatlı)
  BAYAVUT (Bayagut) Varlıklı, muktedir
  BAYÇA: Varlıklı, muktedir
  BAYÇU (Baycu): Varlıklı, devletli
  BAYDAK: 1- Bağımsız, hür 2- Bekar
  BAYDAN: 1- Cömert, eli açık 2- Şık, yakışıklı
  BAYDAR: Varlıklı, muktedir, egemen
  BAYGIN: Kendinden geçmiş
  BAYIK: 1- Varlıklı, egemen 2- Usta, eli yatkın 3- Doğru sözlü, saygılı, güvenilir
  BAYIN: Çekici, güzel, yakışıklı
  BAYINDIR: Güçlü,varlıklı, egemen
  BAYIR: Yamaç
  BAYITMIŞ: Zengin, kudret sahibi
  BAYLA: Varlıklı, refah içinde olan
  BAYLAK: Rahat, refah içinde
  BAYLAM: 1- Azim, kararlılık 2- Demet, bağ
  BAYLAMIŞ: Varlıklı, güçlü olmuş
  BAYLAN: Nazlı, şımarık
  BAYLANIŞ: İlişki, münasebet
  BAYLIK: 1- Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2- Ganimet
  BAYMAZ: Mala mülke ilgi duymayan kişi
  BAYRAÇ: Varlıklı, zengin
  BAYRAK: Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
  BAYRAM: Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk
  BAYRI: 1- Ezeli, kadim 2- Emektar, tecrübe sahibi 3- Sonradan zapt edilip, yurda dahil edilen toprak
  BAYRIN: Kadim, ezeli, eskiye dayalı
  BAYSA: Madalya
  BAYSAL:1- birl.Bay/Sal 2- Bolluk, rahatlık 3- Asayiş, sükunet
  BAYSAN: Yakışıklı, levent, gösterişli
  BAYSİN: Zengillik, kudret
  BAYTAG: Bolluk, çokluk, kalabalık
  BAYUK: Hazır, amade
  BAYUR: Cesur, gözükara
  BAYUTMUŞ: birl. Bay/Utmuş (yenmiş, muzaffer)
  BAYÜLGEN: birl. Bay/Ülgen
  Şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “mükafat tanrısı”
  BAYÜLKEN: (Bayülgen)
  BAZ: 1- Emin, güvenilir 2- Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
  BAZDA: Hoş, latif, çekici
  BAZIR: Basar, baskıncı
  BAZMAN: Tabi, bağlı, muti
  BECERİ: (Beceriklik) Hüner, marifet, yeterlilik
  BECET: Süs, makyaj, tezniyat
  BEÇİRİK: Becerik, beceri, marifet
  BEÇKAN: İpekten yapılmış sancak
  BEDER: Ziynet, mücevher
  BEDİZ: 1- Resim, heykel, nakış, bezek 2- Taşlara yontularak yapılan süsleme
  BEDİZCİ: Ressam , heykeltıraş, nakışçı
  BEDÜK: Büyük, iri, cesim, ulu
  BEGEÇ: Beyliğe uygun olan
  BEGEN: 1- Beğeni, hoşluk 2- Şehzade, prens
  BEGENÇE: Şehzade, prens
  BEGESİN: Doğruluk, sevap, hayr
  BEGİ: 1- Yiğit, güçlü, 2- Eş- koca
  BEGİSİ:1- Doğru, sevap 2- Beğenilen, imrenilen
  BEGÜM: Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçe’de “beğ”’in
  tam olarak dişi karşılığı
  BEĞ: Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vb. anlamları içerir
  BEĞCEĞİZ: Beycik, Küçük bey
  BEĞÇE: Küçük bey
  BEĞÇEK: Küçük bey
  BEĞDAŞ: Akran,eş,denk
  BEĞDE:1- Aziz, saygıdeğer 2- Adil, adaletli
  BEĞDEŞ: Nazir,benzer
  BEĞDİ: Aziz,muterem, saygıdeğer
  BEĞDÜZ EMEN: birl. Beğdüz/Emen (ruh,can)
  BEĞEÇ:1- Beğliğe layık 2- Beğ çocuğu, küçük bey
  BEĞENDİK: Beğenilen
  BEĞENİ: Hoşa giden, beğenilen
  BEĞENMİŞ: Hoşuna gitmiş
  BEĞER: Beyoğlu, prens, şehzade
  BEĞLEN: Bey soyundan olan
  BEĞLİK: Beylik, beyliğe uygun olan
  BEĞREK: Beyrek, bey çocuğu, küçük bey
  BEK: 1- Bey, beğ 2- Pek, sıkı
  BEKEM: Bey, beyim
  BEKEN: Dayanıklı, metin
  BEKET: Kuvvet, dayanıklılık
  BEKİ: 1- Yiğit,güçlü 2- Eş, koca 3- Şaman, baş şaman
  BEKİK: Güvenli, iyi korunan
  BEKİM: Azimli, kararlılık
  BEL: 1- Bilgi, bilim 2- Belirti,iz, damga 3- Tarlanın orta yeri 4- İki dağın arasındaki geçit
  BELÇİN: Belirti, iz, damga
  BELDEK: İz, işaret, emare
  BELEK:1- Kılavuz, rehber 2- hediye, 3-Kundak bezi
  BELEN:1- Bilen, alim 2- Geçit 3- Sırt, tepe, dağ yolu
  BELET: Belge, delil
  BELGE: Belge, doküman, delil
  BELGİ:1- Belge 2- Bilgi 3- Fark, farklılık, ayırt, alamet
  BELGİN: Belirgin, net, açık
  BELGÜ:1- Belge 2- Sınır taşı, sınır toprağı 3- Yüzük taşı, nişane
  BELİK:1- Doruk, zirve, şahika 2- Saç örgüsü
  BELLEK: Hafıza
  BENEK: 1- Armağan, hediye 2- Bakır para 3- İşlemeli kumaş
  BENGİ: Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
  BENGİLİK: Sonsuzluk
  BENGÜ: Bengi, mengü
  BENİCE: Sonsuzluk, sonsuzluğa giden
  BENK: Muhkem, iyi korunan
  BENLİ: Yüzünde ben olan
  BERDİ: Verdi,Kutsal güçler tarafından yollanan
  BEREGEN: Eli açık, cömert, verici
  BERGE: 1- Vergi 2- Berke, kamçı, değnek
  BERGİ: 1- Vergi 2- Eli açık, cömert
  BERGİLİK: Doğal, tabi
  BERİK: 1-Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- Cömert, eli açık
  BERİL: Verici, cömert, eli açık, fedakar
  BERİN: Veren, cömert
  BERİŞ: Veriş, hibe
  BERK: 1- Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- Şiddet, şiddetlilik 3- Korunan, muhkem 4- Yıldırım
  BERKANT: birl. Berk/Ant Altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
  BERKE:1- Kamçı, değnek 2- Dövme 3- Naz, işve
  BERKEM: Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
  BERKİN: Güçlü, güçlendirilmiş
  BERKİT: Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem
  BERKLİĞ: Berkli, güçlü, dayanıklı
  BERKUK: Sert,cesur, dayanıklı
  BERMEK: Vermek, veriş
  BERŞE: Odun kömürü, kül
  BESEN: Bezen,süs, makyaj, gösteriş
  BETİK: (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup
  BEYBUT: Barış, sulh
  BEYGE: Bike, küçük hanım
  BEYGU: Bir şahin türü
  BEYLEM: Buket, demet, çiçek demeti
  BEYLEN: Beyli, beye bağlı
  BEYNEN: Beğenen
  BEYREK: 1- Tim, müfreze 2- Merkez ordu, ordugah
  BEYRU (Bayrı) 1- Ezeli, başlangıçsız 2- Emektar, tecrübeli
  BEZEK: Süs, takı, piraye
  BEZEN: Süs, makyaj
  BEZENMİŞ: Süslü
  BEZGİN: Bez...mekden. Sarsılmış, bıkmış
  BIÇAK: Biçme aracı
  BIÇGIN: Kesen, biçen
  BIÇKAS: Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
  BIÇKI: Bıçak bileme aracı
  BİBİ: Kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım
  (Anadolu’da birçok bölgemizde “hala” anlamında da kullanılır)
  BİÇEK: Bıçak, biçici
  BİÇİK: Biçilmiş, biçimlenmiş
  BİÇİM: Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
  BİÇİN: 1- Biçilmiş,biçime girmiş 2- Ekin, tahıl 3- Biçen, doğrayan
  BİGE: 1- Bakire, temiz kız 2- Bey kız saygıdeğer kız
  BİGEM: Sevilen, el üstünde tutulan kız
  BİGEN: Beğenilen
  BİGENDİK: Beğenilen, ilgi duyulan
  BİKE: Bige
  BİKET: Beylik, beyliğe uygun
  BİL: Bilgi, bilim
  BİLDİK: Bilinen, tanınan, ünlü
  BİLECEN: Bilgiç,çok bilmiş
  BİLEDA: Balta
  BİLGE: Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
  BİLGEKAĞAN: Bilge/Kağan (Aslı, Türk Bilge Kağan’dır)
  T...Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerinden. Türk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe “zaman boyutu”nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa “ Birleşik Türk Devletleri” fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren,yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine “hesap veren” ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı “mengütaş’larda(Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi...İlteriş Kutluk Kağan’ın büyük oğlu, Kül Tigin’in ağabeyi.
  BİLGE TAMGAÇU: birl. Bilge/Tamgacı
  T...Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
  BİLGE TONYUKUK: birl. Bilge/Tonyukuk
  T...Göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi...II Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge Kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
  BİLGEN: Bilen, bilgin, alim
  BİLGİN: Bilim adamı
  BİLGÜ: Bilgi
  BİLİG: Bilgiler, bilim, bilim dalı (orj)
  BİLİK: Bilen, bilgili
  BİLUN: Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık)
  BİNİT: Binilecek nitelikteki, soylu at
  BİRBEN: birl. Bir/Ben Ben mec. Kendini beğenmiş
  BİRÇE: Biricik, yegane
  BİRÇEK: 1- Biricik 2- Saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
  BİREBİN: Yegane, tek, biricik
  BİRGE: 1- Beraber, birlikte 2- Biricik 3-Berke
  BİRGEN: İçine kapanık, münzevi
  BİRİCİK: Tek, yegane, bir tane
  BİRİÇİM: birl. Bir/İçim mec. İmrenilecek güzellik ve çekicilik
  BİRİDİN: Güneyli, güney bölgesinden
  BİRKİT: Birleşik, birleşmiş
  BİŞÜK: Nesil,soy-sop, kavim, kardeş
  BİTERGE: Gerek, hacet, ihtiyaç
  BİTEV: (Bidev) 1- Soylu, soylu at 2- El değmemiş bakir
  BİTİG: Yazı, yazıt
  BİTİGÇİ: Katip, yazıcı
  BİTİGEN: Anıt, yazıt, yazılı taş
  BİTİM: Gaye, hedef, ülkü
  BİTKİ (Bütkü) yerden biten
  BİYAN: (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert ,Eski Tanrı sıfatlarından
  BİYUM: Cömert, eli açık
  BOD: Boy,uruk
  BOGA: Boğa
  BOĞ: Hediye, armağan
  BOĞA: Boğa
  BOĞACA: Boğa gibi güçlü
  BOĞACI: Boğa deviren
  BOĞAÇUK: Küçük boğa, genç boğa
  BOĞAR: Boğucu, güçlü, kuvvetli
  BOĞARCIK: Güçlü, boğucu
  BOĞTAG: Şapka, başlık, hanım başlığı
  BOLCAL: Vade, müddet
  BOLÇAK: Gürz, topuz
  BOLDUÇAĞ: Uygun zaman, olan çağ
  BOLGAN: 1- Soylu at 2-Keşşaf, mucit 3- Olgun, olmuş, ermiş
  BOLGU (Bolgi): Orijinal, özgün
  BONCUK: Mücevher, takı
  BOR: Bora, fırtına
  BORA: Fırtına
  BORDAK: Semiz, şişman, balık etli
  BORDU: Üzüm, asma
  BORKA: Baraka,ev
  BORLA: Burla, üzüm, üzüm salkımı
  BOSUM: Endam, zerafet
  BOSUT (Basat) anlayış, izan, hidayet
  BOŞGUR: Eğitmen, öğretmen, talimci
  BOŞGUT: Öğrenci, şakirt
  BOY: 1- Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- Eda, endam
  BOYDA(Ğ): Soyut, mücerred
  BOYDAŞ: Aynı boyun mensubu
  BOYLA: Unvan veren kişi
  BOYLA BAĞA TARKAN: birl. Boyla/Bağa/Tarkan
  Bilge Tonyukuk’un öteki adı
  BOYLAN: Adına ve soyuna layık
  BOYLUĞ: 1- Soylu 2- Yakışıklı
  BOYSAN: Yakışıklı, heybetli
  BOZ:1- Sert, şiddetli2- Alaca renk,füme rengi3- Toprak rengi
  BOZAN: Bozmak...dan düşmanı yenip dağıtan
  BOZCA:1- Cesur, gözükara 2- Boz rengine kaçan
  BOZCAK: Cesur
  BOZÇİN: Dürüst, güvenilir
  BOZDOĞAN: birl. Boz/Doğan Bir doğan türü
  BOZKIR: Step, çöl, vaha
  BOZKURT: birl. Boz/Kurt
  T...Oğuz Kağan destanında, Oğuz’a yol gösteren efsane kurt. Genel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan “Milli sembol” pozisyonundaki hayvan (Önceleri “Gökbörü” olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak “Bozkurt” olmuştur.)
  BOZLAK: 1- Boz ve kül renginde olan 2- Otlak, mera
  BÖBÜLÜK: Koca, gül
  BÖÇKE:1- Canavar 2- Böcek
  BÖDGE: Çağ, zaman
  BÖG(Bök): Kısmet, nasip
  BÖGÜ:1- Filozof, hikmet sahibi kişi 2- Büyü, sihir 3- Ejderha, canavar 4- Zehirli bir böcek
  BÖGÜR: 1- Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-Kaburga ile kalça arasındaki bölge
  BÖĞDÜN: Bürokrat, yüksek dereceli memur
  BÖĞREK: Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
  BÖĞÜRMÜŞ: Şamatacı, gürültücü
  BÖĞÜŞ: Zeka
  BÖKEN: Ahu, ceylan
  BÖKEVUL: Aşçı, iyi yemek yapan
  BÖKLİ: Yakışıklı,Şık, iyi giyimli
  BÖKLİCE: Şık giyimli
  BÖLE: Pay, nasip, kısmet
  BÖLEN: Bölüm, pay
  BÖLEK: Hediye, armağan
  BÖLÜK: 1- Kısım, ekip, bölüm 2- Pay, nasip
  BÖLÜN: Yönetici, şef
  BÖNGE: Tekme
  BÖNGER: Tekmeleyici, iyi tekme atan
  BÖRÇE: Zülüf
  BÖRÇEK: Zülüf
  BÖRİ: Kurt
  Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad.
  BÖRİTEÇİNE (Börteçine) Benekli bozkurt
  Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt,bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
  BÖRK: Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık
  BÖRKLÜ(Ğ) Saygıdeğer
  BÖRKLÜCE: Saygıdeğer, saygı gösterilen
  BÖRTE: Benek
  BÖRÜ: (Böri) Kurt
  BUBİK: Konca,gül
  BUCAK: 1-Gizli bölge 2- Uzak yer
  BUCUGA: (Buğucu, ceylan avcısı)
  BUDAK: Sert dal parçası mec. Güç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
  BUDAN: (budun)
  BUDAY: Buğday
  BUDRAÇ: Gözü pek, cesur
  BUDULGAN: Yürekli,cesur
  BUDUN: Bütün, Ulu, millet “ Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu.Türkçe’de kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam olarak bu anlamı içermektedir. Millet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken Ulus ise, daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir.Buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus sözcükleri dilimize yer etmiştir. Oysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce kullanıma girmesi gerekmektedir.”
  BUDUNÇAR (Budunçu-Yir) Sözcüğünün tam anlamıyla” Ulusçu”, “milletçi”
  “Oğuz Töresi”’ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
  BUDUNÇİ: Buduncu, Ulusçu
  BUDUNÇİYİR: birl. Buduncu/Yir,yer toprak
  BUGA: Boğa
  BUGAN: 1- Boğan 2- Alamet, işaret, iz
  BUGATEG: Boğa gibi güçlü
  BUGAY: 1-Afacan, ele avuca sığmayan 2- Buğu, ceylan
  BUGU: 1- Buğu, ceylan 2- Böcek, örümcek 3- Canavar
  BUGUR: Sürekli,devamlı, devamlılığı olan
  BUGA: Boğa
  BUĞRA: 1- Genç aygır 2- Genç erkek deve
  BUĞU:1- Ceylan, 2- Yavru geyik 3- Buhar
  BUĞUÇAN: Boğucu, boğaç
  BUKA: Boğa
  BUKAĞI: Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek
  BURAK: Güçlü, yenilmez
  BUKAN: (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez
  BUKUK: Tomurcuk, filiz
  BULAÇ: Bulucu, keşşaf, mucit
  BULAGAN: 1- Olgun, kamil 2- Bulan, bulucu
  BULAK: Göze, kaynak, pınar
  BULAR: Bulur, mucit
  BULASI: Ülkü, bulunması istenen
  BULÇA: 1- Bolluk, ganimet, bereket 2- Bulucu, mucit
  BULÇU: Bulucu, mucit
  BULÇUM: Keşif, buluş
  BULDAN: Bolluk, refah
  BULDU: Önemli, değerli, az rastlanan
  BULDUR: 1-İri su damlası 2- Gözyaşı
  BULDAK: 1- Bulanık, karışık, karma 2- Kıyı, sahil
  BULGAN: 1- Olgun,kamil 2- Bulucu, mucit
  BULGANÇ: Karma, kırma, karışık
  BULGAR: Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
  BULGAŞ: Karışıklık, karmaşa
  BULMAZ: 1- olgunlaşmamış 2- Sakin, tembel
  BULMUŞ: 1- Olgun, erdemli, oturaklı 2- Keşşaf, mucit
  BULU: Anlayış, idrak, izan
  BULUÇ: 1-Bulucu 2- anlayış, fehim
  BULUG: 1- Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- Fidye, haraç
  BULUGAN: Bulan, bulucu
  BULUM: İrfan
  BULUNG: Bulunulan yer, yön, taraf
  BULUŞ: 1-Feraset, buluculuk 2- Manevi destek
  BULUŞGAN: Maharetli, becerikli
  BUMİN: 1- Merkez ordu, çekirdek ordu 2- Puhu kuşu
  BUN: Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
  BUNAK: Bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
  BUNALMIŞ: Üzgün, mahzun
  BUNG: Bun, keder
  BUNLUĞ: Bunlu, kederli
  BUNSUZ: Mutlu, huzurlu
  BURAN: Burmaktan...Burucu
  BURCU: 1- Buruk, burucu 2- Güzel ve keskin koku 3- Biber
  BURÇAK: 1- Nohutgillerden bir tahıl 2- İrmiklik buğday
  BURÇİGEN: Böü/Tigin Moğol ağzındaki söylenişi (Türk ağızlarında Kuzey’e çıkıldıkça T ”ler Ç’ ye dönüşür. Çigin, Tigin, Çengiz Tengiz vb.)
  Çengiz Kagan’ın aile adı. Uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek,Moğol oymaklarının
  arasına karışmış bir oymak
  BURÇİN: Dişi geyik
  BURÇUGİN: Özü sözü bir, güvenilir
  BURÇUK: 1- Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- Varlık, servet 3- Çiçek, gül
  BURKA: Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
  BURKAN: 1- Totem, heykelcilik 2- Hüzün, iç burkuntusu
  BURKE: 1-Burka 2- Berke, kamçı
  BURLA(Hatun): Üzüm, üzüm salkımı
  BURTA: 1- Benek, ben 2- Altın tozu
  BURTAG: Burtak çakıllı, taşlı toprak
  BURUK: Kırgın, alıngan, mahzun
  BURUL: İçli, içten, samimi
  BURUNÇUK: Burulmuş, buruşuk
  BURUNDU: Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç
  BURUNGU: Geçmiş, mazi, hatıra
  BUŞKU:Telaş, heyecan
  BUYAN: (Bayan, Muyan) 1- Kut, baht, mutluluk 2- Sevap,hayır 3- Dayanıklılık, mukavemet
  BUYANDI: Kutlu, bahtı açık
  BUYRA: Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
  BUYRAÇ: Amir, buyuran
  BUYRAT: Engebe, engel
  BUYRUK: 1- Emir, buyruk, buyurma 2- Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da
  kullanılmıştır.
  BUYURUK: Buyruk, emir
  BUZAÇ: Bozucu, bozguna uğratan
  BUZAN: Bozan, düşman birliğini dağıtan
  BÜBÜLÜK: Gül, konca
  BÜDENE: Bir bıldırcın türü
  BÜGÜ : 1- Büyü, sihir 2- Felsefe 3- ejderha
  BÜK: Kıyı, sahil
  BÜKE: 1- Genç kız, küçük hanım (Bike) 2- Bükü, ejderha
  BÜKE BADRAÇ: birl. Büke/Badraç Mitolojideki, yedi başlı ejderha
  BÜKEÇ: Güçlü, bükücü
  BÜKEY: Büken, bükücü, güçlü
  BÜKİN: Hanımcık, küçük hanım
  BÜKLÜM: Kıvrım, büküntü, saçak
  BÜKÜ: Ejderha
  BÜKÜŞ: Bükme eylemi, bükmek
  BÜLEK: Bilek
  T...Kırgızların, Mürti oymağı beylerinden
  BÜLTE: Demet, deste, top
  BÜNGÜ: Tos atmak, kafa vurmak
  BÜR: Gonca; gonca gül
  BÜRÇE: Kurt yavrusu
  BÜRÇEK: 1- Kurt yavrusu 2- Saç kıvrımı
  BÜRGE: 1- Kellik 2- Bahşiş, hediye
  BÜRKEV: Himaye,vesayet
  BÜRKÜT: 1- Bahşiş, hediye 2-Bir kartal türü
  BÜRÜM: Bürülmüş, katlanmış
  BÜRÜNCÜK: İpekten yapılmış, şal, fular
  BÜTE: 1- Fidan 2- Bütünlük
  BÜVET: Baraj, set, su seti
  BÜYÜ: Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik
  BÜYÜK: 1- Olgun, saygıdeğer 2- Bilge 3- Büyü, büyücü

  F
  Fakı: Fakih, hoca, alim, din bilgini.
  Fakir Emrah: Ercişli Emrah.
  Farı: Yüce.
  Farımak: Yaşlanmak, yıpranmak, yorulmak.
  Farz:1.Müslümanlıkta özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan Tanrı buyruğu. 2.Doğru sonuca varmak için yapılması zorunlu olan.
  Fasık: Günahkar , Hak yolundan hariç olan. Allah'ın emirlerine karşı zıt hareket eden. Büyük günah işleyen ya da küçük günahlarda ısrar eden kimse.
  Faş: Açma, ortaya çıkarma.
  Fazl: Lütuf.
  Fazlı yezdan: Tanrının lütfu.
  Fel: Fi'il. İş, tutum, davranış, oyunbozanlık, dek, desise.
  Felek: Gökyüzü, sema.
  Felek: Kader, talih, baht, şans.
  Fem: Ağız.
  Fena mülkü (Fena şehri): Geçici dünya, kendi varlığından geçme.
  Fena: Yok olma, yokluk, geçiş gitme. Tasavvufta maddi varlıktan sıyrılıp Hakk'a ulaşma.
  Fend: Hile, oyun.
  Ferace: Kadınlar için bol ve uzun üst giysisi. Başörtü.
  Ferağ: Gözyaşı.
  Fere keklik: Erginleşmemiş keklik.
  Ferhat: Ferhat ile Şirin Hikayesi'nin erkek kahramanı.
  Ferişte: Melek.
  Fetalına: Övgü.
  Fe-tebarekallah: Ne kadar bereketli, ne kadar güzel anlamında şaşma bildirir. Allah övmüşte yaratmış anlamında bir söz.
  Feyl: Düşünce, zihniyet.
  Fısk: Hak yolundan ayrılma, isyan etme, günah suç.
  Fıskı: Günahı, suçu.
  Fidanrıar: Fidanlar.
  Figan: Acıyla bağırma, inleme.
  Fil: Satranç oyununda çapraz hareket eden iki taşın adı.
  Firağ [firah]: Ayrılık, ayrılık acısı, firak.
  Firak: Ayrılık, ayrılma, kader, hüzün.
  Firez: Ekin, yeni çıkmaya başlamış ekin.
  Firkat: Dostlardan vesaireden ayrılık, ayrılış.
  Furkan: 1.Kur'an. 2.İyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, hak ile batılı ayıran kanıt. 3.İyiyle kötü ve doğruyla yanlış arasındaki farkı gösteren her şey.


  S

  Saba: Gün doğusunda esen hoş ve latif rüzgar.
  Saba: Yazın kuzeydoğudan esen hafif rüzgar, tanyeli.
  Sabbah: Sabah.
  Sadağa: Sadaka.
  Sadr: Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi, kalp, göğüs, ön.
  Safi: Katışıksız, temiz, süzülmüş.
  Sağ: Sağlam, canlı, diri.
  Sağalmadı: İyileşmedi.
  Sağalmak: İyileşmek.
  Sağalmıştır: İyileşmiştir, iyileşti.
  Sağınnan: Sağndan, sağ yanından.
  Sağolmaz: Sağalmaz, iyileşmez.
  Sahat Çukuru: Çukur Sa'd-Saat Çukuru. Doğusu Erivan, güneyi Iğdır olan çukur bölge. Adını XIV. yüzyılda yaşamış olan Türkistan beyi Sa'ad'dan alır.

  Sail: Kibirli, saldıran.
  Sakı[saki]: İçki sunan.
  Saklıyarlar: Konuk ederler, ağırlarlar.
  Sal: 1.Dağ eteği, dağ eteklerindeki geniş düzlükler. 2. Genelde mezar örtüsü olarak kullanılan yassı taş, yassı kum taşı. 3. Sedye.

  Salaca: Hastanın taşındığı sedye, ölünün taşındığı sedye ya da tabut.
  Salak: Salalım, atalım.
  Salatın: Selatin, sultanlar.
  Salıpsan: Düşürdün ki, düşürmüşsün ki.
  Sallana sallana: Salına salına.
  Salmak: 1. Dizmek, koymak. 2.Atmak. 3. Ağlatmak. 4.Göndermek, ulaştırmak, vermek. 5.Düşürmek.

  Sanarsın: Sanırsın.
  Sanasan: Sanasın, sanırsın.
  Sapa: 1.Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan. 2.Sarplık.
  Saralar: Sararlar.
  Saralı: Sarılı.
  Saralıban: Sarararak.
  Saralmak: Sararmak.
  Sarayınnan: Sarayından.
  Sarışak: Sarılalım, sarışalım.
  Satılım: Satılayım.
  Savgat: Armağan.
  Say I: Çalışma, emek.
  Say II: Sayı.
  Say III: Kumda bir takım çizgiler çizerek fal bakma, remil.
  Say IV: Seçme, seçkin.
  Say sayılır: Sayılır, hesap edilir.
  Say saymak: 1.Saymak, hesaplamak. 2.Kumda bir takım çizgiler çizerek fal bakmak, remil atmak.

  Sayrı: Hasta, esenlik durumu bozulmuş.
  Sayrı: Hasta.
  Se: Üç sayısı.
  Seba: Bkz.Saba.
  Sebak: Ders.
  Seb'ül mesan: Yedi kat gökyüzü. Yedi ayetten oluşan Fatiha suresi.
  Sedir: Üstü halı, kilimle örtülü, minderli, yastıklı kerevet, divan.
  Sefa: Gönül şenliği, rahatlık.
  Seferbeylik: Bir ülkeyi savaşa hazırlayacak önlemlerin tümü, seferberlik.
  Sefil Emrah: Ercişli Emrah.
  Sehab: Bulut.
  Seherinen: Seherle, tan ağartısında.
  Sehv: Hata, yanılma.
  Sekiz Cennet: En yüksek gök katında bulunduğuna inanılan cennetin sekiz katı ya da sekiz kapısı.

  Seküş: Sekiş, sekme, sekerek yürüme
  Selbi[Selbihan-Selbinaz]: Ercişli Emrah'ın sevgilisi, Erciş kalesinin başbuğu Miroğlu'nun kızı.
  Selvağacı: [Selvi ağacı, selvi dalı]: İnce uzun boylu.
  Sema: Gökyüzü.
  Semek: Balık.
  Seninnen: Seninle.
  Sennen: Senden, seninle.
  Sentekin: Senin eşin, senin gibi.
  Ser çeşme: Suyun başı.
  Ser: Baş, tepe, uç.
  Ser: Baş.
  Seraser: Baştan başa.
  Serencam: Başa gelen, baştan geçen ibretli hadise.
  Sergerden: Başı dönmüş, şaşkın.
  Sermest eylemek: Serbest eylemek, sarhoş etmek, başını döndürmek.
  Server: Reis, baş.
  Servi hôban: Uzun boylu güzel.
  Serv-i-revan: Uzun boylu sevgili, boyu selviye dönüşmüş, boyu selviyi andıran.
  Settar: Allah'ın sıfatlarından biri. Örten, kapayan, gizleyen.
  Sevdügüm: Sevdiğim, sevgilim.
  Sevecen: İçten seven, koruyarak seven, şefkatli.
  Sevennerin: Sevenlerin.
  Seversez: Severseniz.
  Sevli: Selvi, Selbi.
  Sevmeginen: Sevmekle, sevmek ile.
  Sevülmek: Sevilmek.
  Sevülür: Sevilir.
  Seyrakıp: Rakip, karşıt olan kötü kişi.
  Seyran eylemek: Gezmek, gezinmek.
  Seyran: Seyran, gezme, gezinti.
  Seyrana çıhmak: Gezmeye, gezintiye çıkmak.
  Seyrana düşmek: Gezintiye çıkmak.
  Seyreylemek: Seyretmek.
  Seyreylemiş: Seyretmiş, seyreylemiş.
  Seyrine varmadan: Görmeye gitmeden, görmeye doymadan.
  Seyrine varmak: Görmeye gitmek.
  Seyyah: Gezgin, gezmen.
  Seyyat: Avcı.
  Seza: Layık.
  Sıdk ile: İçtenlikle.
  Sıdk: 1. Doğruluk, gerçeklik. 2.İçten bağlılık.
  Sıdk: Kalp temizliği, ahdına sadık olma, samimi.
  Sıdkınan: Doğru olarak, içtenlikle.
  Sığamak: Sıvazlamak, okşamak.
  Sındırmak: Kırmak, koparmak.
  Sınık: Kırık.
  Sırat mizan: Doğru yol.
  Sıratü'l-müstakim: Doğru yol.
  Sırdaş: Sır ortağı, sır saklayan.
  Sırma: Gümüş tel, altın yaldızlı gümüş tel.
  Sırr-ı yezdan: Tanrı Sırrı.
  Sırrım: Sırrımı.
  Sızıldanmak: Sızlanmak, yakınmak, sürekli yakınmak.
  Sim ü zer: Altın ve gümüş.
  Sim: Gümüş, gümüş, tel.
  Simizer: Sim ü zer, gümüş ve altın.
  Sin I: Mezar, gömüt.
  Sin II: 1. ''S'' harfinin Arap abecesindeki adı. 2.Arap abecesinin on ikinci, Fars ve Osmanlı abecesinin on beşinci harfi.

  Sin: Çin.
  Sina: Sine, göğüs.
  Sine: Göğüs, gönül, yürek.
  Sine: Göğüs, kalp, iç.
  Singirlenmek: Gerdanın sineye doğru güzelliğini bozmayacak bir ölçüde inmesi.
  Sipin vahtı: Dua, yakarma zamanı; alatan; tan yerinin ağardığı zaman.
  Sitem: 1. Bir kimseye, yaptığı güce gidecek bir eylemin ya da söylediği sözün yarattığı kırgınlık v.b. olumsuzlukları öfkelenmeden belirtme. 2. Haksızlık, eziyet.

  Sitemkar: Sitem eden, sitemli, sitem taşıyan zulum ve haksızlık eden.
  Somat: Şölen sofrası, sofra.
  Sona: Suna, dişi ördek.
  Sorak: Merak, düşkünlük.
  Soraram: Sorarım.
  Sormak: Emmek, sorumak, soğurmak,
  Sökel düşmek: Halsiz düşmek.
  Söylerem: Söylerim.
  Söylüyüm: Söyleyeyim.
  Sözün sayı: Sözün doğrusu.
  Sözüni: Sözünü.
  Sufra: Sofra.
  Sulb: Soy , sülale, zürriyet.
  Sücut etmek: Secde etmek.
  Sücut: Secde.
  Südkar: Şeker .
  Süheyl: Süheyl yıldızı, sevgili.
  Süleyman: Kur'an'da anılan peygamberlerden biri, İncil'de de adı geçen İsrail kıralı (İ.Ö.970-93 1 arası). Kur'an'ın bir çok ayetinde Süleyman peygambere verilen iistiin güçler, ilalıi nİnıetier ve saltanattan söz edilir. Kur'an'a göre Süleynıan, Davut peyganıberin oğludur. Süleylan peygamberin kuşların dilini bildiğine, rüzgara ve cinlere hükmettiğine inanılır. Divan ve Halk şairleri, Süleyman peygamberin doğa üstü güçlerine ve kudretli yüzüğüne (Mührü Süleyman) şiirlerinde telmih yoluyla, sıkça değinirler. Divan ve Halk şiirinde Süleyman peygamber kuvvet ve kudret örneği olarak işlenir.

  Sümme veçhullah: Allah'ın.
  Sünnet: Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli davranışlarının ve değişik konularda söylemiş olduğu sözlerin tümü. İbadet yönünden sünnet, farz olan nazalardan önce ve sonra kılınan namazlardır.

  Süresen: Süresin.
  Süryani: Eski Suriye halkında, Samilerin Arami kolundan olan.
  Süsen: Süsen Çiçeği.
  Süz: Süzülerek.
  Süzmege: Süzmeye.
  Süzük: Süzgün, baygın.


  Ş

  Şad olmak: Sevinçli olmak, neşelenmek.
  Şad: Sevinçli, şen.
  Şadda: Kuşak.
  Şadlığ deryası: Sevinç denizi.
  Şadlığ-şadlık: Sevinç, sevinçlilik.
  Şadlık ünü: Sevinç sesi, sevincin sesi.
  Şahanterlan: Şahin kuşu.
  Şahan-terlan: Şahin kuşu.
  Şahbaz: İri bir tür akdoğan.
  Şakkü'l - kamer: Ayın ikiye bölünmesi.
  Şamama: Güzel kokulu, yuvarlak, sarı kırmızı ya da sarı kahverengi çizgili bir tür küçük kavun. Saz şairlerinin şiirlerinde genç kız memesi kimi kez şamamaya benzetilir.

  Şana: Tarak.
  Şar: Şehir, kent, pazar.
  Şaşarsız: Şaşırırsınız.
  Şavk: Işık.
  Şavkı çalmış: Işığı vurmuş.
  Şayan: Yakışır, yaraşır, değer.
  Şaz: Şad, mutlu, mutluluk.
  Şaz: Şad, sevinç, neşe, mut.
  Şefi: Ela göz, tatlı şaşı.
  Şefteli: Şeftali.
  Şeher: Şehir, kent.
  Şekva: Şikayet, aciz kaldığını ve zavallılığını haber vermek.
  Şem: Balmumundan yapılma mum.
  Şems ü kamer: Ay ve güneş.
  Şems: Güneş.
  Şeraben tahur: Cennete mahsus şurup.
  Şerik: Ortak, ders, okul arkadaşı.
  Şeş: Altı (sayı).
  Şevle: Şule, alev, yalım, parıltı.
  Şeyda bülbül: Gülün sevgisiyle kendini yitirmiş bülbül.
  Şeyda: Şaşkın, deli, sevda delisi.
  Şikar eylemek: şikar eylemek, avlamak.
  Şikar: Av.
  Şikest eylemek: Kırmak.
  Şikeste: Kırılmış, incinmiş.
  Şire: 1.Şıra, daha mayalanmamış üzüm suyu; 2. Kimi meyve sularına verilen ad.
  Şirin güftar: Tatlı söz.
  Şirin: Ferhat ile Şirin hikayesinin baş kadın kişisi.
  Şirin: Tatlı, sevimli.
  Şita: Kış.
  Şol: Şu.
  Şovg-şovg: Şavk, ışık, parıltı.
  Şövle: Şule, alev, yalım, parıltı.
  Şuğ: Filiz, ağacın ilkbahar sürgünü.
  Şuh-i-terlen: Özgürce uçan doğan.
  Şule: Alev, ateş. alevlenmiş olan.
  Şule: Alev, yalım.
  Şüşe çekmek: Büyümeye, biçimlenmeye başlamak.
  Şüşe: Şişe, sıvıların, özellikle içkilerin konulduğu camdan yapılmış dar ağızlı kap.

  T

  Tağ: Kavun, karpuz gibi bitkilerin gövdeleri ve yerde kayılan kolları, dalları*.
  Taharetsiz: Temizlenmemiş, pis.
  Tahayyüm: Acıma, rahmet kılma.
  Tahayyür: Hayale getirme, hayalde canlandırma.
  Tahça: Duvar rafı, duvara çakılmış kapaksız küçük dolap.
  Tahir: Temiz.
  Taht-ınan: Taht ile, tahtla.
  Talak: Boşama.
  Talan: Yağma.
  Talanmak: Yağmalamak, yağma edilmek.
  Talip: İstekli.
  Talip: İsteyen, istekli, öğrenci, bağlı olan.
  Tam taşı: İşaret taşı.
  Tama: Hırsla isteme, aç gözlü.
  Tamaşa: Temaşa, seyretme, hoşlanarak bakma.
  Tamu: Cehennem.
  Tamu: Cehennem.
  Tan etmek: Hoş görmemek, kötülemek, yermek, ayıplamak.
  Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık.
  Tana: Susuzluktan yanmak.
  Tanış: Tanıdık kimse, bildik.
  Tanışak: Tanışalım.
  Tan-yıldızı: Gün doğmadan önce doğu gözeriminde görülen parlak yıldız, Çoban yıldızı. Kervanyıldızı, Çulpan, Venüs.

  Tapşırırsa: Söylerse, bildirirse.
  Tapşırmak: 1. lsmarlamak. 2.Emanet etmek. 3. Söylemek, ad söylemek.
  Tarayı tarayı: Taraya taraya.
  Tarhun: Yenilebilen ve hekimlikte kullanılan güzel kokulu bir bitki; tuzla otu.
  Tariflemek: Tanımlamak.
  Tarikat: Yol manevi yol, usul, tarz.
  Tarlan: Doğan. Sarıya çalgın renkli, iri pençeli doğan.
  Tartılım: Tartılayım.
  Tay: Denk eş.
  Taya: Dadı, süt anası.
  Tecdid: Yenileme, yeniden yapma.
  Tecella: Tur Dağı'nda Tanrı'nın Musa'ya görünüşü.
  Teferrüc: Fikretmek, düşünmek, fikri harekete getirmek.
  Tehi dest: Eliboş, züğürt.
  Tek: Gibi.
  Tekebbür: Kibirlenmek. Kendini büyük görmek.
  Tekebbürlük: Kibirlenme, büyüklük taslama.
  Tekin: Gibi.
  Telef olmak: Yok olmak, ölmek.
  Telli durna: Turna, telli turna.
  Telli: 1 .Kadın adı olarak, 2. Sorguçlu kimi kuş türleri için kullanılır.
  Temaşa: Gezme, bakıp seyretme.
  Temenna: Eli alnına götürerek selamlama işareti yapma.
  Tene: Tane.
  Ter: Yeni, taze.
  Tercüman: Kurbanlık koyun.
  Terezi: Terazi.
  Terkini: Belli bir saatte ve yerde buluşma için sözleşme.
  Terlan yiyenni: Terlan yiyenli. Doğandan daha yırtıcı avcı kuş.
  Terlan-terlen: Sarıya çalgın renkli, iri pençeli doğan.
  Terliyip: Terlemiş.
  Tevekkül: İşi Allah'a bırakıp kadere razı olma.
  Tevür tevür: Biçim biçim, her halinle.
  Tezbahar: 1. İlkbahar. 2. Erken gelen bahar.
  Teze: Taze, yeni.
  Tezelenmek: Yenilenmek.
  Tezelenmek: Yenilenmek.
  Tezkin: Teşbih etmek, benzetmek.
  Tezze: Taze, yeni.
  Tezzele: Tazele, yenile.
  Tıfıl: Küçük çocuk.
  Tığ-ı müjgan: Sevgilinin kaşları ve kirpikleri.
  Tırıntaz: 1. Tirendaz ''tir-endaz'', ok atıcı. 2. Uyumlu giyinmeyi huy edinmiş kimse. 3. Çok temiz kimse.

  Timar: Sağaltma, iyileştirme.
  Tir I: Benzer, denk eş.
  Tir II: Ok.
  Tomur olmak: Tomurmak, tomurcuklanmak, kabarmak.
  Tomur salmak: Tomur sürmek, tomurcuklanmak, filizlenmek.
  Tomur: Kabartı, ağaç ve asmalardaki filiz kabartıları.
  Tor: 1. Ağ, tuzak, kapan. 2. Acemi, toy, bir işi yapmakta becerisi olmayan.
  Tora ilişmek: Ağa takılmak, tuzağa düşmek.
  Tora salmak: Tuzağa düşürmek.
  Tovuz: Tavus kuşu.
  Toy I: Şölen, düğün.
  Toy II: Toy kuşu, iri ya da orta boylu, tüyleri kızıl ve esmer benekli bir av kuşu. Toygun: Ak ve çakır renkli doğan.

  Toy tamaşa: Eğlence, düğün dernek.
  Toylak: Toy Kuşu.
  Toylu tamaşalı: Eğlenceli, düğün dernekli.
  Tozarmak: Toz kalkmak.
  Tozmak: Gezmek, salınarak dolaşmak.
  Tozumak: Tozarmak, tozu kalkmak.
  Tozuyan: Tozaran.
  Töhmet: Karaçalma, suçlama.
  Tökmek: Dökmek.
  Töküp: Dökmüş.
  Tuba: Cennette bulunan ve kökü göklerde, dalları aşağıda olan ağaç.
  Tuğ: Başlangıçta Türklerce kutsal sayılan ve kutas-kotas adı verilen Tibet öküzünün, sonraları atın kuyruk kıllarından yapılan sembol, hükümdarın verdiği saygınlık belirten sorguç.

  Tuğu terlen [terlan-tarlan]: Başında uzun tüyleri olan, sarıya çalgın renkli, iri pençeli avcı kuş; tuğlu doğan.

  Tumaşa: Temaşa, seyretme.
  Tun: 1.Köşe, bucak; gizli yer. 2.Yön, semt.
  Tundan tuna atmak: Diyardan diyara sürüp dolaştırınak, bahtsızlığa uğratmak.
  Tundan tuna: Uzak yerlere, felaketten felakete.
  Tur Dağı: 1.Bir dağ adı. 2.Dinsel inanca göre Tanrı'nın Musa'ya yüzünü yansıttığı dağ.
  Turab: Türap, toprak.
  Turabınnan: Türabından, toprağından.
  Turan: Eski İranlılar tarafından Türk ülkesine verilen ad; Orta Asya.
  Turap: Toprak.
  Tuş gelmek: Karşılaşmak, görünmek.
  Tutam: Tutayıın.
  Tutuban: Tutarak.
  Tutum : Tutam, demet, deste.
  Tutum: Tutayım.
  Tüg: Tiiy, telek.
  Tümen. 1. İran para birimi. 2. İran'da binlik altın. 3. On bin.
  Türki: Türkçe. Türk milletine has.
  Tütün: Duman, gönül yanığının dumanı.

  U

  Uca: Yüce, yüksek, yüksek yer.
  Ucalanmak: Büyümek, boy atmak.
  Ucalık: Yücelik, saygınlık.
  Ucalmak: Yükselmek, yücelmek.
  Ucasına: Yükseğine, yücesine.
  Ucun ucun: Gizli gizli, bir yandan da...
  Uçmak: Cennet.
  Uğrun: Gizli.
  Ukba: Ahret.
  Ulak: Haberci.
  Ulanmak: Ulaşmak, kavuşmak, eklenmek.
  Umar: Çare.
  Umdurmak: Ummasını sağlamak.
  Umman: Büyük deniz, engin deniz, okyanus.
  Umman: Engin deniz, okyanus.
  Unulmaz: Onulmaz, iyileşmez.
  Unutmuşam: Unuttum, unutmuşum.
  Urmak: Vurmak.
  Urum: Rum.
  Usalmak: Uslanmak.
  Ussuz: Akılsız, düşünemez.
  Ustaz: Üstad.
  Uşağ-Uşak: Çocuk.
  Uşdu: Uçtu.
  Uyuram: Uyurum.


  Ü

  Üce: Yüce, yüksek.
  Ülfet: Kaynaşma, görüşme, konuşma.
  Ümmet: Bir peygambere inanıp bağlanan cemaat.
  Ün: Ses, yüksek ses.
  Ürek: Yürek.
  Ürküşmek: Ürkmek, bir şeyden korkup birden sıçramak.
  Üryan: Çıplak.
  Üsdüne: Üstüne.
  Üsgek: Yüksek, yüce.
  Üsgüf: Üsküf.
  Üsküf: 1. Başlık, serpuş 2. Simle bezeli baş örtüsü. 3.Genç kızların ve gelinlerin giydikleri, genellikle kırmızı renkli, ince keçe, şayak ya da çuhadan yapılmış başlık.

  Üşe: (Üşmek) Toplanmak, üşüşmek.
  Üz: Yüz, çehre.
  Üzdürmek: Sızdırmak, süzdürmek.
  Üzmege: Üzmeye.

  V

  Vade gelmek: Ömrün dolması, ömür süresinin dolması.
  Va'de gelüben: Günün biter, ömrüm dolarsa.
  Vade: Ömür, ömür süresi.
  Vaha : Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi.

  Vahdet: Yalnızlık, teklik, birlik.
  Vahşet: Vahşilik.
  Vahtıdır: Zamanıdır.
  Vakt: Vakit, zaman.
  Vaktında: Vaktinde, zamanında.
  Vala: İpekten baş ve yüz örtüsü.
  Varak: Yaprak, kağıt veya kitap yaprağı, yazılmış kağıt.
  Vasf etmek: Överek ve anlatarak tarif etme, övme.
  Vasfetmek: Anlatmak, tanımlamak, nitelendirmek.
  Vasl: Birleştirme, kavuşma.
  Velbağsü bağdel mevt: Öldükten sonra dirilme (Haktır).
  Velekad: Asalet, iyilik.
  Velvele: Gürültü, bağrışma.
  Veran olmak: Yıkılmak, haraplaşmak.
  Veran: Viran, yıkık.
  Verende: Verdiği zaman.
  Veresen: Veresin.
  Vermenem: Vermem, ben vermem.
  Vesvas: Kur'an-ı Kerim'de Nas suresi. 114/4. ayet.
  Vesvese: Şüphe, kuruntu.
  Virana: Virane, yıkıntı.
  Vird: Sık sık ve devamlı okunan dua. Bir cüz.
  Visal: Kavuşma -sevgiliye kavuşma- .
  Vurasız: Vurasınız.
  Vurmak: Sapmak, yönelmek.
  Vücut şehri: Beden, can, özvarlık.

  Y

  Yad ölke: Yabancı ülke, yabancı diyar.
  Yadet: Hatırla.
  Yad-yad: Yabancı.
  Yağı: Düşman, hasım.
  Yağlık: Büyük mendil, çevre.
  Yahşı: İyi güzel, çok güzel.
  Yakaram: Yakarım, yandırırım.
  Yalçın: Laçin, benekli doğan.
  Yaldak: Yalancı, aldatıcı.
  Yalguz: Yalnız, tek başına.
  Yan vermek: Arka çıkmak, desteklemek.
  Yanağın zencirlenmesi: Yanağın kızarması, al al olması.
  Yanah: Yanak.
  Yanaknan: Yanak ile.
  Yapalağ[yapalak]: Puhu kuşu, baykuş.
  Yar vasfı: Sevgilinin nitelikleri.
  Yara: Yare, sevgiliye.
  Yaran: Yaren, arkadaş, dost.
  Yaratan usta: Tanrı.
  Yarı: Yari, sevgiliyi.
  Yarım: Yarim, sevgilim.
  Yarıma: Yarime, sevgilime.
  Yarımdır: Yarimdir, sevgilimdir.
  Yarın: Yarin, sevgilinin.
  Yarından: Yarinden, sevgilisinden.
  Yarısan: Yarisin, sevgilisisin.
  Yaslanıp: Yaslanmış.
  Yaşınan: Yaş ile.
  Yaşmak: Kadınların başörtüsüyle gözlerini açıkta bırakacak biçimde alınlarını ve ağızlarını örtmeleri.

  Yatam: Yatayım.
  Yaylık: Yağlık, büyük mendil.
  Yazan: Kader yazıcı, Tanrı.
  Yedmek: Bir kimseyi elinden tutarak götürmek.
  Yedullah: Allah'ın eli.
  Yeğ: Yeğin, üstün.
  Yek: Bir
  Yeksan: Yerle bir. Beraber.
  Yel: Rüzgar.
  Yelmek: Dolaşmak, gezmek.
  Yerağ : Silah, öldüren alet.
  Yeren: Yaren, arkadaş. Dost.
  Yeri: Yürü.
  Yeşilbaş: Tüyleri kızıla çalgın kahverengi, beyaz, kara, mavi; başı ve kanat ucu telekleri yeşil renkli erkek ördek. Erkek yaban ördeği.

  Yığılmak: Toplanmak, birikmek.
  Yoh: Yok.
  Yolu tutmak: Yola çıkmak, yola koyulmak, yola düşmek.
  Yoluz: Yolunuz.
  Yosma: Şen, güzel, fettan (genç kadın).
  Yoz: Dava.
  Yöğrük: Hızlı gitmek.
  Yuca: Yüce, yüksek.
  Yulduz: Yıldız.
  Yunmak: Yıkanmak, arınmak.
  Yusuf: İbrani Peygamberi. Yakup peygamberin oğlu, Yusuf'un serüveni Tevrat'ta, Tekvin bölümündedir. Yusuf, Kur'an'ı Kerim'de de yer alır [Yusuf Suresi]. İslami edebiyatlarda ''Ahsen'ül Kısas'' -Hikayenin en güzeli diye anılan Yusuf hikayesinin etkileri Türk Edebiyatı'nda da yaygındır. Yusuf ile Züleyha- Zeliha arasında geçen olaylar birçok mesneviye konu oldu, Yusuf ile Züleyha adını taşıyan bir çok hikaye yazıldı.

  Yuvasın: Yuvasını.
  Yügrük: Yüğrük. İyi yürüyen, iyi koşan, çevik.
  Yükünen: Yüküyle, yükü ile.

  Z

  Zağ: Karga.
  Zahit: Süs ve makamlarından feragat eden kimse. Sofi.
  Zahm: Yara.
  Zahman: Vatan, ülke, bir kimsenin doğup büyüdüğü yer.
  Zail: Sona eren, devamlı olmayan, geçen.
  Zalım: Zalim.
  Zar çekmek-zarı çekmek: Acı çekmek: ağlamak, inlemek.
  Zar etmek: Ağlamak.
  Zar: Ağlama, inleme.
  Zara-çalmak: Ağlatmak, inletmek.
  Zara-salmak: Ağlatmak, inletmek.
  Zarılanmak: Acı çekerek ağlamak, inlemek.
  Zarıncı: Yatalak hasta.
  Zeher: Zehir.
  Zehrimar: Yılan zehiri.
  Zemheri : Kışın en sert dönemi, karakış.
  Zemzem: Kabe yakınındaki bir kuyu, bu kuyunun Müslümanlarca kutsal suyu.
  Zencir: Zincir.
  Zer: 1. Altın. 2. Altın sarısı renk.
  Zer-cığa tel: Turnanın renkli tüyleri ve telekleri.
  Zer-cığa: Altın sarısı ve yeşil karışımı renk, altın yeşili.
  Zerli tuğ: Altın tuğ, altın bezeli tuğ.
  Zerre: Pek ufacık parça.
  Zerrin: Altından yapılma, altın görünüşlü, altın renkli.
  Zikr: Zikir, anma.
  Zilf-zilif: Zülüf.
  Zinet: Ziynet, bezek, süs, takı.
  Zöhre: Zühre. Tahir ile Zühre adlı halk hikayesinin baş kadın kişisi, Tahir'in sevgilisi.
  Züban: Lisan, dil.
  Zükür: Erkekler.
  Zül-cenan: İki cennet.
  Zülfikar: Hz. Ali'nin çatallı kılıcı.
  Zülf-zülüf: Şakaklardan sarkan saç demeti, saç lülesi.


  Hepsini bulamadım. Buldukça eklemeye çalışırım.
  Kanyak :İnernetten Derlenmiştir.

   

   

  By_ultrAslan - 26.06.2009 - 11:52
 4. hepsi bu değildir
  mesela aha ,sümbül,gada,hapap,ede,emmoğlu,cici,nev bahar,meftun
  bunları göremedim.

  genede ellerine sağlık iyi çalışma olmuş

   

   

  alp-perss - 27.06.2009 - 18:13
 5. Bu konuda her zaman arayış içindeyim buldukça ekleyeceğim.

   

   

  By_ultrAslan - 28.06.2009 - 00:07
 6. ne KaDar da zenGin bir DiLe sahiBiz... inGiLizcede Neymiş....:P

  güzeL bir ÇaLışMa...sağoLun...

   

   

  ziki - 08.08.2009 - 19:24
 7. Sizde soğolun

   

   

  By_ultrAslan - 09.08.2009 - 14:20
 8. cok güzel bir calisma

   

   

  digimon - 12.10.2009 - 02:22
 9. Ah, nerede o eski Türkçemiz.Hasret kaldık ona!...

   

   

  Terakkiperver - 15.10.2009 - 01:08Benzer Konular

 1. eski kelimeler
  Konuyu Açan: nur125, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.11.2013, 17:59
 2. Eski Dilde Kelimeler
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.02.2012, 17:14
 3. Eski Türkçenin Tartışılan Söz Varlığı - Eski Türkçe Kelimeler
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.01.2012, 12:38
 4. Eski Türkçe Kelimeler
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.09.2010, 09:32
 5. Eski Türkçe Bazı Kelimeler
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.07.2010, 15:26

copyright

Soru Cevap