Türkçe Argo Terimler Sözlüğü

 1. A

  abondone: pes etmek
  abanmak: birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak
  abtestini vermek: azarlamak
  afi: gösteriş
  afi kesmek: gösteriş yapmak
  aftos: metres, oynaş
  aklına tükürmek: birinin düşüncesini beğenmemek
  akmak: çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak
  alabandayı yemek: adamakıllı azarlamak
  alarga: uzaktan,açıktan
  alarga etmek: geri çekilmek, uzaklaşmak
  alay geçmek: alay etmek
  alengirli: gösterişli, yakışıklı
  anam avradım olsun: birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz
  anam babam: teklifsiz bir seslenme
  ananın örekesi: saçma bir söze karşı verilen karşılık
  anasının gözü: çok kurnaz, çok açıkgöz
  anafordan: yolsuz veya emeksiz olarak
  anaforcu: yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan
  anaforlamak: yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek
  anahtarcı: kapı, kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse
  andaval: aptal, ahmak,beceriksiz
  andavallı: görgüsüz, beceriksiz
  anlamak: sahip olmayı istemek
  anzarot: rakı
  aparmak: gizlice çalmak
  apiko: hazır, tetik
  arakçı: hırsız
  armut: fazla aptal, budala
  asıntı: sırnaşan, tebelleş olan kimse
  asıntı olmak: sırnaşmak, tebelleş olmak
  aşıramento: çalma, aşırma
  aşmak: görünmeden kaçmak
  aşna fişne: gizli dost
  atmak:

  1. bilmeden, kestirerek söylemek
  2. yalan veya abartılı söz söylemek
  3. söylemek

  atma Recep, din kardeşiyiz: söylediklerin hep yalan, farkındayız
  aval: saflığı sersemlik derecesine varan kimse
  aval aval: aptal bir biçimde, aptal aptal
  avanta: bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç
  avantacı: çıkarcı, beleşçi, bedavacı
  avurtlu: çalım satan, yüksekten atan
  ayarlamak: kandırmak
  ayazda kalmak: boş yere beklemek
  ayna: iyi bir durumda, yolunda
  aynalı: parlak yüzlü, yakışıklı, güzel
  aynasız: hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz
  ayran ağızlı: aptal, budala, sersem
  ayvayı yemek: kötü duruma düşmek, işi bozulmak

  B


  Babaçko : güçlü ve gösterişli,iri yarı kadın
  Babalanmak : diklenmek,kabadayıca davranmak
  Bal kabağı : aptal,beyinsiz
  Balta olma : direnerek birşey istemek,asılmak,musallat olmak
  Bamya tarlası :mezarlık
  Bas git : çekil,yürü git,defol
  Bayılmak : vermek,ödemek
  Bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmak,küfretmek
  Becermek : 1.ırzına geçmek,kirletmek 2.birisini öldürmek
  Beleş : karşılıksız,emeksiz,parasız elde edilen
  Bıçkın :kabadayı
  Bilezik :kelepçe
  Bitirim : 1.çok hoşa giden kimse,yer 2.kahve,kumarhane 3.yaman,zeki,çok beğenilen
  Bitirmiş : bilgili,açıkgöz
  Bitmek : 1.çok sevmek,bayılmak,beğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak
  Boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi
  Bozuk çalmak : canı sıkılmış,yüzü asılmış olmak
  Bozum havası : utangaçlık,mahcupluk
  Bozum olmak : utanmak,utanacak duruma düşmek
  Bözük : yüreklilik,cesaret

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:07
 2. C


  caddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmek,uzaklaşmak
  caka : gösteriş,çalım,kabadayılık,fiyaka
  caka satmak : gösteriş yapmak,çalım satmak
  camekan : gözlük
  canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek
  canını cehenneme göndermek : öldürmek
  cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz
  carta : yellenme
  cartayı çekmek : ölmek
  cavalacoz : değersiz,önemsiz,derme çatma
  cavlamak : ölmek
  cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koyma,sahip çıkma
  cebellezi etmek : cebine koymak
  cızlam : kaçma,savuşma
  cızlamı çekmek : kaçmak,savuşup gitmek
  cicoz : hiç yok
  cicozlamak : kaçamak,uzaklaşmak
  cilalamak : neşesini arttırmak
  cins : garip,tuhaf

  Ç

  çaça : sokak kadını
  çakal : kurnaz,yalancı,düzenci,aşağılık kimse
  çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek
  çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan
  çarık : para cüzdanı
  çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak
  çekmek : içki içmek
  çeyrek : alman markı
  çıkmak : vermeye katlanmak
  çıngar : kavga,gürültü
  çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma
  çuvallamak : başaramamak

  D

  dalga : 1.gizli iş,dalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili
  dalgaya gelmek : yanılmak,dalgınlıkla unutmak
  dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak
  dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse
  dam : tutuk evi
  damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek
  dava : sevgili
  davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz
  dehlemek : kovmak
  delik : cezaevi
  demirhindi : pinti,hasis
  deve olmak : kaybolmak
  dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır
  dikiz : bakma,gözetleme
  dikizlemek : sezdirmeden bakmak,gözetlemek
  dinine yandığım : öfk,kızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü
  diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak
  dolma : yaln hile,dalavere
  dolma yutmak : kanıp aldanmak
  dubara : oyun,düzen
  dubaracı : oyunla,düzenle iş gören,düzenci
  duman : 1.kötü,yaman 2.esrar
  duman attırmak : kötü duruma düşürmek,geride bırakma,birini yıldırma
  duman etmek : dağıtmak,bozmak,yoketmek
  duman olmak : işi,durumu berbet olmak
  dut gibi olmak : çok sarhoş olmak,utanmak,mahçup olmak
  düdük : akılsız,boş kafalı
  düdük makarnası : aptal,anlayışsız
  düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmak,aldatmak,kandırmak
  dükkan : kumarhane
  dümen : dalavere,hile
  dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek
  dümen yapmak : dalavere,hile ile birini kandırmak,aldatmaya çalışmak
  dümeni kırmak : çekip gitmek,uzaklaşmak,kaçmak
  dümenci : 1.en geride olan,sonuncu,en tembel 2.dalavereci,hileci,düzenbaz
  dümencilik : 1.en geride olama durumu,sonuncu olma durumu 2.dalaverecilik,hilecilik,düzenbazlık

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:09

 3. E

  ekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek,atlatmak 2.boşuna harcamak,ziyan etmek 3.yarışta geçmek
  ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse
  ekişmek : 1.utanmak,mahçup olmak 2.sırnaşmak,ısrar etmek
  elden gel : ver
  emmek : uzun süre yararlanmak
  enayi : fazla bön,avanak
  enayi dümbeleği : çok enayi
  ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak
  enselemek : yakalamak
  enselenmek : yakalanmak
  erteke : dikiz
  esnaf : kötü yola sapmış kadın
  eşek cenneti : öbür dünya
  eşekten düşmüş karpuza dönmek : ezmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek

  F

  faça : 1.yüz,çehre,surat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt
  façasını almak : birini mahçup etmek,bozmak
  fasarya : boş anlamsız söz
  fayrap(fire up) : açma,çıkarma
  fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmak,çıkarmak
  fertik çekmek : kaçmak
  fır : pıc,fırlama
  fırlama : pıc
  filinta : yakışıklı,güzel
  film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek
  filo : bit
  fino : esrar
  fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak
  fit olmak : ödeşmek,razı olmak
  fiyaka satmak : gösteriş yapmak
  fora etmek : çekip çıkarmak
  fos : çürük,boş,kof
  fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek
  foslatmak : utandırmak
  frigo : sevimsiz soğuk kimse
  frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi
  frikik yakalamak : açık bacak görmek

  G

  gaco : kadın,dost,sevgili,metres
  gaga : ağız
  gazlamak : kaçmak
  gazla : defol,git
  gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz
  gebeş : aptal,sersem
  geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz
  gerzek : gerizekalı
  gevşemek : sevmek,hoşlanmak
  geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek
  gıcık : sözleriyle,davranışlarıyla karşısındakini kızdıran,sinirlendiren,sıkan kimse
  gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek
  gıcık etmek : sinirlendirmek,öfkelendirmek
  gıcır : yeni
  gır : 1.söz,lakırdı 2.yalan,uydurma
  gır atmak : konuşmak,laf atmak
  gır geçmek : bol bol konuşmak,çene çalmak
  gır gır geçmek : alay etmek
  gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek
  gümlemek : sınıfta kalmak
  güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek

  H

  hacamat : hafif yaralama
  hacamat etmek : hafifçe yaralamak
  hacamatlamak : hafifçe yaralamak
  hafız : 1.aptal,ahmak,bön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse
  hafızlık : aptallık,ahmaklık
  hali duman olmak : kötü duruma düşmek
  hallenmek : birşeye karşı istek duymak
  hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek
  hap : bir içimlik afyon
  harcamak : yokolmasına,ölmesine sebep olmak
  hasbi geçmek : önem vermemek,ilgi göstermemek,kısa kesmek
  hasta : parasız,züğürt
  haşatı çıkmak : bozulmak,işe yaramaz hale gelmek,çok yorulmak,bitkin düşmek
  hava almak : umduğunu bulamamak,hiçbirşey kazanamamak
  hava basmak : büyüklenmek,gururlanmak
  hava gazı : boş laf,önemsiz şey
  havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek
  haybe : boş,işe yaramaz,anlamsız
  haybeci : işsiz güçsüz,bedavadan geçinen
  haydamak : kovmak,defetmek
  haza : etkisiz,kusursuz
  hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersem,salak ve kaba saba
  hırboluk : sersemlik,salaklık
  hırt : sersem,budala,ahmak
  hırtapoz : sersem,aptal,şaşkın
  hırtapozluk : hırtapoz olma durumu
  hırtlık : sersemlik,budalalık,ahmaklık
  hışır : aptal,sersem
  hıyar : kaba saba,görgüsüz,budala
  hıyarlaşmak : kaba saba,budalaca davranışlarda bulunma
  hoşur : şişman,dolgun,güzel kadın
  hödük : görgüsüz,kaba,anlayışı kıt kimse

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:12
 4. I

  ıska : boşa çıkarma,rast getirememe
  ıska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamak,önem vermemek
  ıskalamak : hedefe rast getirememe
  ıslak karga : çok korkak,çekingen
  ıslatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak


  İ

  iç etmek : eline geçen birşeyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek
  içinden okumak : sessiz bir biçimde sövmek
  ifadesini almak : üstün gelmek,yenmek
  iki seksen uzanmak : bir çarpma,vurma sonucu boylu boyuna serilmek
  ilik gibi : çok güzel,istek uyandıran(kadın)
  imam kayığı : tabut
  imam suyu : rakı
  imanım : kardeş,arkadaş anlamında bir sesleniş
  inek : 1.çok çalışkan öğrenci 2.****
  ineklemek : çok çalışmak,çok çalışarak öğrenmek,hafızalamak
  inmek : vurmak
  iplemek : saygı göstermek,değer vermek
  iskandil etmek : gözetlemek,çevreyi kollamak
  iskele almak : sarkıntılık etmek
  işini görmek : öldürmek
  iyi etmek : soymak,parasını ve/veya malını almak

  K

  kafa ütülemek : çok laf edip tedirgin etmek
  kafayı bulmak : sarhoş olup,neşesi keyfi yerine gelmek
  kafayı çekmek : içki içmek
  kafayı tütsülemek : sarhoş olmak
  kafes : hapishane
  kafese girmek : aldatılıp kendisinden çıkar sağlanmak
  kafese koymak : aldatıp çıkar sağlamak
  kakırdamak : ölmek
  kalay : sövme,küfür
  kalayı basmak : adamakıllı küfür etmek
  kaldırmak : çalmak,aşırmak
  kalıbını basmak : birşeyi güvenle doğrulamak
  kamanço etmek : yüklemek,aktarmak,elden ele geçirmek
  kamış koymak : birine oyun etmek,arabozanlık etmek
  kandil : çok sarhoş
  kantarlı : ağır sövgü,ağır sövmek
  kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal
  kaput gitmek : hiçbir sınavı verememek
  karavana : atış taliminde hedefi vuramam
  kaşalot : aptal,budala
  kaşkaval : aptal,sersem
  katakulli : yalan,dolan,oyun,tuzak,düzen
  kayarto : ahlaksız kimse,melun
  kayışa çekmek : aldatmak,kandırmak
  kaynamak : arada kaybolmak
  kaynatmak : 1.belli etmeden almak,unutturmak 2.konuşmak,sohbet etmek
  kaypak : sözünde durmayan,dönek
  kelek : aptal
  kemik atmak : susturmak
  kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini çok önemli biri gibi görmek
  kepçe kuruk : başkalarının sırtından bedavadan geçinen
  keriz : kolayca kandırılabilen kişi
  kesilmek : çok beğenmek,çok hoşlanmak
  kesişmek : (erkek&kadın)bakışarak anlaşmak
  kesmek : uydurmak,yalan söylemek
  keş : aptal
  kıç atmak : çok istemek
  kıkırdamak : ölmek
  kırmak : kaçmak,uzaklaşmak
  kışlatmak : musallat etmek
  kıtıpiyos : değersiz,bayağı,kötü
  kıtır : uydurma söz,yalan
  kıtır atmak : yalan uydurup söylemek
  kıtıra almak : alay etmek
  kıtırcı : çok yalan söyleyen kimse
  kıyak çakmak : çok uygun düşmek,yakışık almak
  kıyakçı : gözüpek
  kıytırık : değersiz,bayağı,basit
  kirişi kırmak : bulunduğu yerden ayrılmak,kaçıp gitmek
  kocakarı : anne
  kodes : tutukevi,hapishane,karakol
  kokoroz : çirkin kimse
  kokoz : parası olmayan,züğürt
  koltuk : genelev
  kontak : ruh sağlığı yerinde olmayan kimse
  kopil : 1.arsız sokak çocuğu
  kova : futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım
  koyduğum yerde otluyor : hiçbir ilerleme gösteremeyenler için kullanılır
  kuyruğu titremek : ölmek
  kül yutmak : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek
  küp : sarhoş

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:14
 5. L

  lolo : gösteriş,kabadayılık
  lüp : hiç emek vermeden kazanılan şey

  M

  madara : kötü,sevimsiz
  madara etmek : kötü duruma düşürmek
  madara olmak : kötü duruma düşmek
  madik atmak : dolap çevirmek,hile yapmak
  makaraları koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla gülmeye başlamak
  mandepsi : tuzak,oyun
  mandepsiye basmak : tuzağa düşmek,aldatılmak
  mangiz : para
  mantar : uydurma söz,yalan
  mantar atmak : yalan söylemek
  mantarlamak : aldatmak,yalan söylemek
  mars olmak : söz söyleyemeyecek duruma düşmek
  mastor : çok sarhoş
  matiz olmak : sarhoşluktan sızacak duruma gelmek
  matrak : eğlenceli,gülünç,hoş
  maval : yalan,uydurma söz
  maya : arsız,utanmaz kimse
  mayası bozuk : kötü yaradılışlı,karaktersiz
  mehterhane : hapishane
  mektep çocuğu : acemi,toy
  mıhsıçtı : cimri,elisıkı
  mortlamak : ölmek
  mortoyu çekmek : ölmek
  mortocu : imam
  mostra olmak : kendini gülünç bir duruma sokmak
  mostralık : kötü veya yersiz davranışlarıyla göze batan kimse
  mum olmak : razı olmak

  N

  nağme yapmak : bildiği bir şeyi bilmez görünmek
  nalları dikmek : ölmek
  nallamak : öldürmek
  nanay : yok
  ne çiçektir,biliriz : ne mal olduğunu biliriz

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:16
 6. O

  okumak : sövmek,küfretmek
  okutmak : satarak elinden çıkarmak
  oltayı yutmak : aldanmak
  omuzlamak : alıp götürmek,sırtlayıp kaçırmak,aşırmak
  orostopolluk : kurnazca iş,dalavere,dolap
  ortaya balgam atmak : bir iş kıvamında iken herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek
  ot : esrar

  Ö

  öküz : cıvalı zar
  ölüsü kınalı : iyi gitmeyen bir iş için sövgü yerine kullanılır
  ördek : uzun yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu
  ötmek : 1.anlamsız,boş konuşmak 2.kusmak

  P


  palas : 1.rahat,kolay 2.kolaylık gösteren,hoşa giden
  pantuflacı : dolandırıcı,yankesici
  papaz uçurmak : içkili eğlence düzenlemek
  parlak : yüzü güzel oğlan
  parlatmak : içki içmek
  pas vermek : kadının,bakışı ve davranışı ile erkeğe cesaret vermesi
  paspal : kötü cins esrar
  pata çakmak : askerce selam vermek
  payandaları çözmek : ayrılmak,kaçmak,uzaklaşmak
  perdahlamak : 1.birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak 2.sövmek,küfretmek
  pestil : hasta
  peygamber öküzü : aptal,ahmak,budala
  pırpırı : uçarı,hovarda
  pilaki : aptal,ahmak
  piliç gibi : güzel ve sevimli kız
  pinpon : yaşlı,çökmüş
  piyaz : bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz
  piyazcı : yüze gülücü,içten olmayan davranışlarda bulunma
  piyazlamak : bir çıkar sağlamak için birini aşırı övmek
  plak bozulmak : can sıkmak
  postu deldirmek : kurşunla vurulmak  R

  racon : 1.yol,yöntem,usul 2.gösteriş,fiyaka
  racon kesmek : 1.görünüşe göre hüküm vermek 2.gösteriş yapmak
  rampa etmek : birinin içki masasına çağrılmadığı halde oturmak
  röntgenci : kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek
  röntgenlemek : kadınları gizlice gözetlemek

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:18
 7. S

  sağmak : aldatarak parasını çekmek
  sağmal inek : aptal yerine konularak kendisinden sürekli çıkar sağlanan
  saksı : baş,kafa
  sallamak : vurmak,tokatlamak
  sallamamak : önem vermemek
  saloz : salak
  salozlaşmak : salak durumuna düşmek
  saraka : alay istihza
  sarakaya almak : alay etmek
  sepet havası çalmak : işinden çıkarmak,sepetlemek
  sigortası atmak : çığrından çıkmak,kötüleşmek
  sinek avlamak : işi veya müşterisi olmamak,boş oturmak
  sivil : çıplak
  sökmek : çıkagelmek
  su kaçırmak : baş ağrıtmak,can sıkmak
  su koyuvermek : cıvıtmak,sözünde durmamak
  sulamak : ödemek,vermek,harcamak
  sulanmak : imrendiğini açığa vurmak
  süt : benzin,mazot
  süzme : kötü,aşağılık,malın gözü

  Ş

  şaban : aptal,alık,saf,şaşkın,budala
  şapa oturmak : içinden çıkılması güç bir duruma düşmek
  şarj etmek : bir şeyi anlamaya,kavramaya çalışmak
  şaşkoloz : şaşı veya şaşkın kimselere hakaret yollu söylenir
  şavalak : aptal,alık,sersem,budala
  şinanay : yok
  şişlemek : kama,çakı gibi bir araçla yaralamak
  şişmek : bozulmak,bozum olmak,utanmak
  şorolap : yalan

  T

  takmak : 1.önemsememek 2.borç bırakmak 3.sınavını başaramamak
  tayfa : bir adamın yanında bulunan yardakçıları
  tekke : esrar içilen üstü kapalı yer
  teklemek : kekelemek
  temize havale etmek : kısa yoldan çözümlemek
  tıkır : para
  tıngır : para
  traş : yalan,asılsız,bıktırıcı söz
  tırtıklamak : aşırmak,çalmak
  tiye almak : biryle alay etmek,eğlenmek
  toka etmek : vermek
  topu atmak : sınıfta kalmak
  torpillemek : sınıfta kalmak
  toslamak : para vermek
  tuzlayalım da kokmasın : birine,düşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için kullanılır
  tünel geçmek : aklını yaptığı işe vermemek
  tütsü : içki
  tütsülemek : içki içmek,sarhoş olmak
  tütsülü : sarhoş

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:20
 8. U

  uçlanmak : vermek
  uçurmak : gizlice alıp gitmek
  uydu : birşeye bağımlılığı olan
  uydulaşmak : uydu durumuna gelmek
  uydurmak : cinsel birleşmede bulunmak

  Ü

  üç buçuk atmak : çok korkmak
  üstünden geçmek : ırzına geçmek
  üşütmek : delirmek,saçmalamak
  üşütük : aklını yitirmiş,saçmalayan kimse

  V

  vamp : erkek peşinde koşan kadın
  vardakosta : iri yarı ve gösterişli kadın
  varta : tehlikeli durum
  vartayı atlatmak : tehlikeden kurtulmak
  voli : vurgun,kazanç,kar
  voli çevirmek : tuzağa düşürmek
  voli vurmak : vurgun vurmak
  volta : aşağı yukarı gidip gelme
  volta atmak : bir aşağı,bir yukarı dolaşmak
  volta vurmak : bir aşağı bir yukarı dolaşmak
  voltasını almak : kaçmak,çekilmek,gitmek
  voyvo : alay ederek sataşmak için söylenir
  vurmak : 1.yolsuzca para almak,soymak 2.içki içmek

  Y

  yağcı : dalkavuk
  yahudi : cimri
  yaş : kötü,korkulu,zor
  yaylanmak : çekilip gitmek
  yemlik : kumarda kandırılıp parası alınan kimse
  yeşermek : çok beklemek
  yeşillenmek : 1.birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek,sarkıntılık yapmak 2.başkasının malında gözü olmak,elde etmeye çalışmak
  yırtık : utanması çekinmesi olmayan
  yolunu bulmak : yasal olmayan yollardan kazanç sağlamak
  yollu : kolayca elde edilen kadın
  yutmak : iyice eksiksiz olarak öğrenmek
  yüklü : 1.çok sarhoş 2.varlıklı,paralı
  yürümek : ölmek
  yürütmek : habersiz almak,çalmak

  Z

  zamazingo : dost,metres
  zamkinos : 1.adı birden hatırlanamayan küçük,değersiz şeyler için kullanılır 2.dost,metres 3.kaçma
  zamkinos etmek : kaçmak
  zarta : yellenme
  zartayı çekmek : ölmek
  zemzem kuyusuna işemek : adı anılsın diye herkesi iğrendirip kızdıran kötü bir iş yapmak
  zımbalamak : bıçaklamak,öldürmek
  zırtapoz : zıpır,utanmaz,saygısız,hayta
  zırtapozluk : haytalık
  zirzop : aklına eseni yapan
  zirzopluk etmek : uygunsuz,yakışıksız davranışlarda bulunmak
  zokayı yutmak : aldatılıp zarara sokulmak
  zom : 1.olgun kimse 2.çok sarhoş olan
  zom olmak : çok sarhoş olmak
  zula : kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer
  zula etmek : çalmak,aşırmak

   

   

  Pedaliza - 09.04.2009 - 10:22Benzer Konular

 1. Android Terimler Sözlüğü
  Konuyu Açan: DeRDeST, Forum: Android.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.10.2013, 13:01
 2. Tarih Terimler Sözlüğü
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Tarih Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.01.2012, 01:16
 3. Türkçe Terimler Sözlüğü 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.01.2012, 01:09
 4. Türkçe Terimler Sözlüğü 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.01.2012, 01:09
 5. Css Terimler Sözlüğü
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Webmaster Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.07.2010, 20:04

copyright

Soru Cevap