TOKAT


 1. TOKAT


  Tokatlilar Buraya Lüften...

   

   

  SERKANCO - 09.02.2005 - 18:52
 2. Tokat

  Tokat

  Bilindiği gibi 19. yüzyılın ikinci yansın-(Terbiyeden-Yoksunum)-da sanayinin gelişmesi, sömürgecilik ve diplomatik ilişkilerin hızlanmasına neden oldu. Bu durum ise aynı zamanda büyük devletler arasında siyasi rekabet, ekonomik çıkar çatışmaları ve anlaşmazlıkları meydana getirdi. I. Dünya savaşı öncesi karışıklıklar merkezi durumuna gelen Avrupa, adeta bir barut fıçısından farksızdı.

  Teknik üstünlük kompleksine kapılan Avrupa, Osmanlı Devleti''''ne "Hasta Adam" gözüyle bakıyor ve onu sömürülecek bir devlet; Türk Milleti''''ni de idare edilmeye muhtaç bir millet olarak görüyordu.

  Osmanlı Devleti''''ne gelince; I. Dünya Savaşından önce 1911 yılında girdiği Trablusgarb Savaşı''''nda son Afrika topraklarını İtal-(Terbiyeden-Yoksunum)-ya''''ya kaptırmış, 1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları''''nda aldığı mağlubiyetle de Rumeli''''deki nüfuzunu kaybetmiştir.

  Çanakkale mucizesine rağmen I. Dünya Savaşı''''ndan da yenik ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi gibi haysiyet kırıcı bir antlaşmayı imzalamak mecburiyetinde bırakılmıştır.

  Türk Milleti''''ne esaret zinciri vurmaya yönelik mütarekenin imzalanmasıyla Osmanlı Devleti artık resmen değilse bile, fiilen yıkılmış sayılmakta idi.

  Türk Milleti, maddi ve manevi bakımdan iyice sarsılmıştı. Memlekette, açlık, sefalet, asayişsizlik ve gelecek konusunda ise ümitsizlik hakimdi.

  Ancak, bütün bu olumsuzluklara rağmen, millet egemenliğine dayalı yeni bir Türk Devle-(Terbiyeden-Yoksunum)-ti kurma fikri ile yola çıkan Mustafa Kemal, Türk Milleti''''nin kurtuluşu yönünde hiç bir za-(Terbiyeden-Yoksunum)-man ümitsizliğe kapılmadı. O, Türk Milletinin vatanı, bağımsızlığı, bayrağı, namusu... gibi kutsal saydığı değerleri korumada her türlü fe-(Terbiyeden-Yoksunum)-dakârlıktan kaçınmayacağını çok iyi biliyordu.

  Türk Milleti''''ne olan güvenini her fırsatta ifade eden Mustafa Kemal, bilindiği gibi 19 Mayıs 1919 günü Samsun''''a çıkarak Kurtuluş Savaşımız yolunda ilk adımı atmış oldu. Samsun''''da başlayan bu yolculuk Kavak, Havza, Amasya ve Tokat istikametinde devam edecek-(Terbiyeden-Yoksunum)-tir.

  Tokat, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Sivas vilayetine bağlı bir sancak merkezi duru-(Terbiyeden-Yoksunum)-munda idi. Bu tarihlerde nüfusu yüz bini aşan Tokat Sancağı''''nda, Türkler çoğunlukta, Rum ve Ermeniler ise azınlık durumunda idi. Zile, Reşadiye, Niksar ve Erbaa Tokat''''a bağlı kazalardı.

  Mondros Mütarekesi''''nin imzalandığı günlerde ve hemen sonrasında Anadolu''''da baş gösteren sıkıntı, şüphesiz Tokat Sancağı halkını da üzmüş ve gelecek hakkında endişeye düşür-(Terbiyeden-Yoksunum)-müştür. Bilhassa, Tokat''''ta azınlık durumunda olan Rumların, merkezi Samsun olmak üzere Tokat''''ı da içine alan bölgede Pontus Devleti kurmak istemeleri, Tokat halkının tedirginliğini daha da artırmakta idi. Bu durum karşısında Tokat''''ta yaşayan Müslümanlar tedbir amacı ile 25 Şubat 1919 tarihinde "Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Tokat şubesini kurdular. Bu şubenin bir ay sonra da merkezi İstanbul''''da olan "Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti''''ne" bağlandığı bilinmektedir.

  Tokat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti''''nin yaptığı hizmetler konusunda araştırmacı merhum Halis CİNLİOĞLU''''nun tespitleri şöyledir:

  Erzurum Kongresi''''ne gönderilen Rıfat Bey''''in 800 liralık yol harcını ödediler. (O zamanın Müdafaa-i Hukuk Heyeti bu parayı hiç bir yardım görmeden yalnız kendi keselerinden verdiler).

  Maraş ve izmir''''de çatışan yurttaşlarımıza "iane" toplandı. Çamaşırlar diktirildi.

  Bir yerden diğer yere taşınan "Darüleytâm" talebesine yardım edildi.

  Genci harpten dönen esirlerimizin yurtlarına kavuşmalarına çalışıldı.

  Şehir içinde yaya Kuva-yı Milliye kuruldu. Çoğu bu gibi işlere yeni atılan gençlerden ibaret olarak bu kuvvet, ihtiyat zabitleri kumandasına verildi.

  Şehir dışı için Mütevellioğlu Nuri Bey kumandasında süvari "Kuva-yı Milliye" kurul-(Terbiyeden-Yoksunum)-du.

  Numara kullanan, adlarını ve sayılarını saklayan adamları vasıtasıyla olan biten işlerden haber alınmaya çalışıldı.

  Tokat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti''''nde görev alanlar: Tahir Rüştü. Hacı Hüsnü, Rıfat (Hamamcıoğlu), Nuri (Mütevelli-(Terbiyeden-Yoksunum)-oğlu), Mehmet (Yağcıoğlu), Vahap (Baloğlu). İbrahim (Yoğurtçuoğlu), Fuat (Evliyaoğlu), Hacı Mustafa (Müftükâtipoğlu), Hafız Agah (Emekli Komiser), İzzet (Gençağaoğlu). Remzi (Doktor), Fehmi (Celepoğlu), Şevki (Emekli Binbaşı), Vehbi (Muhasebecioğlu) ve Salih (Bekçioğlu) beylerdir.

  15 Mayıs 1919''''da Yunanlıların İzmir''''i işgal etmeleri Tokat halkı tarafından tepkiyle karşılanır. Tokat ve kazalarında Redd-i İlhak Cemiyetleri kuruldu. Yunan işgalini protesto et-(Terbiyeden-Yoksunum)-mek amacıyla da 20 Haziran 1919 günü Niksar''''da miting yapıldı. Niksar halkı nümayiş (miting) sonunda alınan kararları "Redd-i İlhak Cemiyeti Reisi Mahir" imzasıyla itilaf Devletleri temsilcileri ile A.B.D. Cumhurbaşkanı Wilson''''a gönderir. Bu kararlarda "Biz Türk olan her vatan parçasının Türk kalmasını istiyoruz. Siz de buna söz vermiş idiniz. Şimdi ise sözü-(Terbiyeden-Yoksunum)-nüzde durmadığınızı görüyoruz. Anadolu''''ya uzatılacak bir tecavüz bizi öldürmek için uzatılan bir adımdır. İnsaniyet ve adalet namına suikastten vazgeçiniz." denilmektedir.

  Bu arada, 1. Dünya Savaşı''''ndan dönen ihtiyat Zabitleri Tokat''''ta "İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti" adı altında bir cemiyet kurdular. Bu cemiyeti kuranlar hem kendi aralarında yardımlaşmayı sağlamak hem de memleket davalarıyla ilgilenmek amacıyla ortaya çıkmışlardır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti''''nin çalışmalarını yeterli görmeyen ihtiyat Zabitleri: "Memleketin derin yaralarını saracak vatanperver adamları göremiyoruz. Kuvvetli bir heyet yoktur ki, Tokat''''ı bu hususta tanıtabilsin. Kendilerini idareden aciz adamlar, bu tehlikeli zamanlarda Tokat halkım nasıl yönetecekler?" diyerek Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İdari Hey eti''''ne gençlerin de alınmasını istemişlerdi. Sonunda istekleri yerine getirilerek gençlerin de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti''''ne girmeleri sağlanmıştır. Bu durum Tokat''''taki mücadele azmine daha da güç kazandırmıştır.

  9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu''''ya gön-(Terbiyeden-Yoksunum)-derilen Mustafa Kemal Paşa, 26/27 Haziran 1919 gecesini Tokat''''ta geçirdi ve ertesi sabah Sivas''''a hareket etti. Mustafa Kemal Tokat''''a geldiğinde Belediye binasında şehrin ileri ge-(Terbiyeden-Yoksunum)-lenleriyle bir toplantı yaparak memleketin duru-(Terbiyeden-Yoksunum)-mu hakkında genel bilgi verdikten sonra Milli Mücadele''''nin kaçınılmaz olduğu konusunda Tokatlıları ikna etti. Tabii bu arada Mustafa Ke-(Terbiyeden-Yoksunum)-mal Paşa''''nın bazı engellerle karşılaştığımı belirt-(Terbiyeden-Yoksunum)-mek gerekir. Mesela, Sivas''''a hareketi sırasında Sivas Valisi Reşit Paşa, Mustafa Kemal''''i tevkif etmesi için özel olarak görevlendirilir. Ancak Mustafa Kemal Paşa, tedbirliliği ve ince zekâsı sayesinde bu engelleri aşmayı başarmıştır.

  23 Temmuz 1919''''da toplanan Erzurum Kongresi''''nde vatanın bütünlüğü ve milletin is-(Terbiyeden-Yoksunum)-tiklâli ile ilgili kararların alındığı bilinmektedir. Bu kongreye Tokat''''tan Rıfat (Hamamcıoğlu) Bey ile Sabri Efendi (Emekli Askeri Kâtip) katılmışlardır. Rıfat Bey, kongrede yaptığı konuş-(Terbiyeden-Yoksunum)-mada davalarının "Hak ve istiklal" davası olduğunu belirtmiştir. Sivas Kongresi''''ne Tokat''''tan temsilci katılmamasına rağmen, Erzurum Kongresi''''nde Temsil Heyeti üyeliğine seçilen Bekir Sami Bey''''in Tokatlı olmasından dolayı Tokat''''ın Sivas Kongresi''''nde temsil edilmiş ol-(Terbiyeden-Yoksunum)-duğunu söyleyebiliriz.

  Sivas Kongresi sona erdikten hemen sonra Temsil Heyeti, Damat Ferid Paşa hükümetini istifaya zorlamak amacıyla İstanbul ile haberleşmeyi kesme kararı aldı. Alınan bu karara Tokat da aynen uymuştur. 12 Ocak 1920''''de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi''''nde Tokat, Ahmet ve Şevki Beyler ile Ömer Fevzi Efendi tarafından temsil edilmiştir.

  İstanbul''''un İngilizler tarafından işgal edilmesi ve İngilizlerin Meclis-i Mebusan''''ı basarak bazı Mebusları tutuklayıp sürgüne göndermeleri, diğer illerde olduğu gibi Tokat''''ta da nefretle karşılandı. Türk Milleti''''ne yapılan bu haksızlıkları protesto etmek için Tokat ve kazalarında mitingler tertip edildi. Ayrıca, bu vahim olayı kınamak amacıyla itilaf Devletleri mümessillerine telgraflar çekildi.

  İstanbul''''un işgali ve Mebuslar Meclisi''''nin dağıtılmasından sonra artık İstanbul''''un dışında yeni bir hükümet kurma fikri iyice kuvvet kazanmaya başladı. Nihayet, 23 Nisan 1920''''de Ankara''''da açılan TBMM İstanbul''''u tanımadığını ilan etmek suretiyle Türk Milleti''''nin kurtarılması görevini üzerine almış oldu. Açılan bu yeni mecliste Tokat''''ı temsil eden milletvekilleri ise; Rıfat (Hamamcıoğlu) Bey, Hamdi (Mütevellioğlu) Bey, Mustafa Vasfi (Süsoy) Bey, Nazım (Eski Harput Valisi) Bey ve İzzet (Gençağaoğlu) Bey''''dir.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi''''nin açıl-(Terbiyeden-Yoksunum)-ması kararını tepkiyle karşılayan İstanbul Hü-(Terbiyeden-Yoksunum)-kümeti, Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efen-(Terbiyeden-Yoksunum)-di''''ye 11 Nisan 1920''''de bir fetva verdirerek bu yolla Kuva-yı Milliye ruhunu yok etmeye çalış-(Terbiyeden-Yoksunum)-tı. Anadolu''''nun her tarafına duyurulan bu fetva bazı bölgelerde etkisini göstererek isyanların çıkmasına sebep oldu. Nitekim, 14 Mayıs 1920 günü Postacı Nazım adında biri, Sivas''''ın Yıldızeli kazasına bağlı Kaman köyünde isyan etti. Bu isyana karşı tedbir maksadıyla Tokat''''ta 50 kişilik Kuva-yı Milliye kuruldu. Ayrıca Köprü-(Terbiyeden-Yoksunum)-başı, Niksar Yolu, Çay, Beybağı ve Erenler ma-(Terbiyeden-Yoksunum)-hallelerinde dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı kuvvet bulunduruldu. Bu arada Niksar ve nahiyelerinden de yardım sağlandı.


   

   

  cr@ckman - 09.02.2005 - 19:23
 3. Doğal Güzellikler
  Tokat - Doğal Güzellikleri  TOPÇAM YAYLASI

  Tokat il merkezine 15.km ve 1600 metre yükseklikteki Topçam yaylası temiz havası ve gür ormanları ile olağanüstü bir güzelliğe sahiptir.Yazın yayla evlerinde kalan insanların sıcak konukseverliği misafirleri memnun etmektedir.

  SELEMEN YAYLASI

  Tarih, kültür ve doğal zenginliğin bir arada en üst seviyeye ulaştığı yaylamızdır.1514 yılında çaldıran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, ordusu ile bu yaylada konaklamış ve Cuma namazını bu yaylada kılmıştır.O günden günümüze kadar ilkbahardan itibaren ilk kar düşene kadar her Cuma günü Selemen de yayla pazarı kurulmaktadır.Kurulan pazarda hala mübadele usulü alışverişin yapılıyor olması, yörenin kültürel zenginliğini gösterir.  BATMANTAŞ YAYLASI

  İl merkezine 28 km uzaklıkta ve 1850 metre yükseklikteki Batmantaş Yaylası sık ve gür çam ormanları tertemiz yayla havası ve buz gibi suları ile yayla turizminde hizmet etmeyi beklemektedir.

  AKBELEN ( BİZERİ) YAYLASI

  Tokat il merkezine 29 km uzaklıktadır.Çevrenin en büyük yaylasıdır.(1740 metre).Çim kayağına uygun geniş kırsal alanı, çam ve kayın ağaçlarından oluşan muhteşem manzaralı ormanlarla çevrilidir.

  DUMANLI YAYLASI

  İl merkezine 70 km. uzaklıkta ve 2578 metre yükseklikteki Dumanlı yaylasında rengarenk yayla çiçeklerinin görüntüsü, insanın yaşam sevincini bir kat daha arttırmaktadır.Dumanlı yaylası zinciri çevresinde başta Çatak Yaylası olmak üzere 40 dan fazla yayla bulunmaktadır.  ÇAMİÇİ YAYLASI

  Tokatın Karadeniz e açılan dağları üzerinde bulunan Çamiçi yaylası yazın insanlara konaklama hizmeti vermektedir.Her yıl Niksar Belediyesince Çamiçi yayla şenlikleri burada düzenlenmektedir.Çamiçi yaylasında Turizm Bakanlığından yatırım belgeli tesis yanında nitelikli apart konaklama yerleri ve lokantalar yaz kış hizmet sunmaktadır.

  ZİNAV GÖLÜ

  Reşadiye İlçesinin Yolüstü ( Meğedün) Köyüne 3 Km uzaklıktadır.Gölün suları tatlıdır.Göl bir dere ve küçük sularla beslenir.Ortalama 1.5 km2 alana sahiptir.Gideğeninden ( Gölyalağından) boşalan sular, Kelkit Çayına ulaşır.Kenarında bataklık yerler yoktur.Ortalama derinlik 10-15 m. Civarındadır.Etrafı korunmaya alınmış orman alanıdır.Gölde kızılkanat denilen çok lezzetli bir tatlı su balık türü yaşamaktadır  KAZ GÖLÜ

  Tamamına yakını sazlıklarla kaplı olan Kaz Gölünün kıyısında akşam güneşinin batışını seyretmek yeterde artar bile .Saksağan, akleylek, angıt, alaca balıkçıl, akkuyruk, sallayan, karatavuk, küçük batağan gibi onlarca çeşit kuşu barındıran Kaz gölünde sazlar arasında ilkel sallarla gezinti yapmanın heyecanını yaşamak apayrı bir zevktir.Orman Bakanlığınca Kaz Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak tefrik edilerek avlanma yasaklandıktan sonra kuş türleri artmıştır.

  GÖLLÜ KÖY GÖLÜ

  Reşadiye ilçesinin aynı isimle anılan köyü sınırları içerisinde yer alan göl doğal bir güzelliğe sahiptir.

  MESİRE YERLERİ  Gıj gıj tepesi: Tüm haşmetiyle Tokatın bir bölümünü kuşatan gıj gıj tepesi, özellikle sıcak havalarda Tokatlıların serinlemek için çıktıkları, çam kokularının buram buram yayıldığı, Tokatı adeta uçaktan seyrediyor havası veren olağanüstü güzellikte bir mesire yeridir.

  Gümenek: tarihi Komana Pontika yerleşim yeri üzerinde yer alır.Tokata 10 km .mesafededir.Tozanlı çayının etrafını çevreleyen asırlık ulu ağaçların altında serinleyerek piknik yapmanın zevki bambaşkadır.Özellikle hafta sonları Tokatlıların ilk uğrak yeridir.

  Belediye Şehitler Parkı : Şehir merkezinde Tozanlı deresinin etrafında belediyece düzenlenmiş şehitler parkı, özellikle akşam saatlerinde Tokalıların semaverde çay içme keyfini yaşadığı güzel bir mekandır.

  Ayrıca : Topçam Tekmezar, Batmantaş Yaylası, Alan yaylası, Gözova Regülatörü, Gökçeyol Göleti, Almus Orman evleri, Almus Belediye Parkı, Çatak Yaylası, Niksar Çamiçi Yaylası, Ayvaz Parkı, Erbaa Düden Gölü, Reşadiye Zinav Gölü, Kurt Gölü, Selemen Yaylası, Zile-Şeyh Ahmet, Esvap Çayı, Başçiftlik Düden Yaylası, Sulusaray-Kaplıcalar, Artova Alçakgedik, Baraj bölgemizin mesire yerlerinin başında gelir.

   

   

  karabi_spider - 13.04.2005 - 17:22
 4. KOMŞU TOKAT'A SİVAS'TAN SELAMLAR  [schild]TANRI TÜRK'Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN!![/schild]

   

   

  Anka - 28.10.2005 - 15:02
 5. Gözlerim Zile'yi de aradı.Teşekkürler.

   

   

  liamsi - 26.11.2005 - 19:58
 6. eline sağlık kardes

   

   

  corleoni - 27.02.2006 - 15:22
 7. elıne sağlık

   

   

  elevitli - 28.02.2006 - 13:05
 8. Reşadiye - Zınav Gölü

   

   

  bykilic - 27.06.2006 - 10:45
 9. Bizim Eller...


  Gelin seyredelim bizim elleri
  Dolaşalım birer birer köyleri
  Koklayalım misk-i amber gülleri
  Bağban ayrı güzel 'bağ' ayrı güzel...

  İlçeye varmadan sağa dönelim
  Emir Şeyh Yakupa selam verelim
  Fatiha okuyup dua edelim
  Eren ayrı güzel er ayrı güzel

  Altı yüz rakımlı Reşadiyemiz
  Yetmiş dokuz köyle on üç beldemiz
  Her nereye gitsek seni söyleriz
  Sevdan ayrı güzel sen ayrı güzel

  Çermik'e gidelim dostlar topluca
  Şifa kaynağıdır termal kaplıca
  Nereyi kazarsan kaynar ılıca
  Derman ayrı güzel 'em' ayrı güzel...

  Bağdatlı, Karataş sonra Kovanı
  Keses'de yıkarlar bulgur yarmayı
  Kudurur arada Delice Çayı
  Tufan ayrı güzel sel ayrı güzel

  Kapaklıdan geçip şöyle yan üstü
  Pırıl pırıl belde işte Yolüstü
  Nihayet yolumuz buraya düştü
  Zinav ayrı güzel göl ayrı güzel

  Kiresbiden sonra dönelim sağa
  Varalım beş dakka bizim oraya
  Hal hatır soralım emmi dayıya
  Kıran ayrı güzel çal ayrı güzel

  Taşlıcada durup çıkmadan yola
  Uğrayalım bizim Çavuşoğluna
  Merhaba diyelim Durmuş ağama
  Selam ayrı güzel hey ayrı güzel

  Bura Bereketli her yanı çiçek
  Tarlaya varıp da ekin ot biçek
  Panayıra gidek güreş seyredek
  Kısbet ayrı güzel 'don'ayrı güzel...

  Eski Turaç ile Çakraz yan yana
  Hebüllü, Keteni, Halaç o yana
  Cimiden geçelim nazlı Cimbana
  Duman ayrı güzel,'sis' ayrı güzel

  Gelyeme,Elmacık hemen Maşala
  Bozçalı girişi verelim mola.
  Çiseyle dumanı girmiş kol kola
  Poyraz ayrı güzel yel ayrı güzel

  Hikmet Hoca gelsin bize bal versin
  Köksal'a söyleyin bir kuzu kessin
  İplikçi'nin oğlu türkü söylesin
  Kaval ayrı güzel saz ayrı güzel

  Güzleden su içtim dişimde sızı
  Nebişeyhe geldim bastım avazı
  Kırmızı giyinir gelini kızı
  Duvak ayrı güzel fes ayrı güzel

  Pertekle Kuzbağı geldik İslamlı
  Edepli insani hem de irfanlı
  Gör Katı Yaylayı başı dumanlı
  Gece ayrı güzel 'gün ayrı güzel

  Gödülüş,Gördolos bir de Değeri
  Nohutun buğdayın en güzel yeri
  İbrahimşeyh de var,haydin ileri
  Arpa ayrı güzel fiğ ayrı güzel

  Uluköy, Çakıllı, Keçiköy, Yağtaş
  Hasanşeyh Tekkede bekle arkadaş
  Buluruz orada birkaç gönüldaş
  Canan ayrı güzel can ayrı güzel

  Gemene, Gürpınar derken Baydarlı
  Sarraf sanatında epeyce ünlü
  Aslı Oğuz nesli, boyu Beydilli
  Bayram ayrı güzel toy ayrı güzel

  Kurt Gölüne çıkıp piknik yapalım
  Gönülden kasveti pası atalım
  Kuyucakta bir gecelik yatalım
  Gerçek ayrı güzel düş ayrı güzel

  Kızılcören İskefsür'ün düzünde
  İlimde irfanda her daim önde
  Bulunur devlette her kademede
  Prof ayrı güzel 'Doç' ayrı güzel...

  Demirci gençleri fazla hovarda
  Dünyanın en güzel kızları burda
  Çıkarlar yayalaya her yıl baharda
  Gelin ayrı güzel kızayrı güzel

  Danişment adını tarihten almış
  Eskiden burada bir devlet varmış
  İnsanları mutlu mesut yaşarmış
  Kağan ayrı güzel han ayrı güzel

  Firenköy, Büşürüm karşı cephesi
  Darıdere derler Çakmak ötesi
  Ünlüdür heryerde dutu pekmezi
  Kiraz ayrı güzel nar ayrı güzel

  Tinyabada Şemşi Kızı söyleriz
  Tilemsede elma toplayıp yeriz
  Sazakta ocakta mantar közleriz
  Ateş ayrı güzel köz ayrı güzel

  Gedahorun üstü bura Çambalı
  Tavaradan önce gelir Kabalı
  Çamlıkaya denen Feselek adı
  Yamaç ayrı güzel düz ayrı güzel

  Batmışın başında bir yiğit çeri
  Erdem Baba yatar Selçuk neferi
  Dizilmiş toprağa yol erenleri
  Yaren ayrı güzel yar ayrı güzel

  Göllüköy, Gülkonak ve Muratkaya
  İnelim oradan şirin Elmaya
  Fardas Deresi'nden dönelim yaya
  Kelkit ayrı güzel çay ayrı güzel

  Dolaştım ilçede şöyle sıradan
  Davul sesi gelir Soğukpınardan
  Gidenleri sordum koca çınardan
  Yarın ayrı güzel dün ayrı güzel

  Tozanlı Vadisi bir başka özel
  Ahlakı, töresi daha da güzel
  Giyimi kuşamı tam Türke özel
  Peşti ayrı güzel, beş ayrı güzel

  Yılancık denilen Eyüp Yaylası
  Sivasla Tokatın ortak merası
  Beşdereden çıkar sazın ustası
  Mızrap ayrı güzel tel ayrı güzel

  Benimle Ficeke gider misiniz
  Tereyağlı ekmek ister misiniz
  Çökelekli yufka sever misiniz
  Peynir ayrı güzel keş ayrı güzel

  Samayır, Dutdibi bir de Gurbetli
  Burda yiğitlerin hepsi heybetli
  Toprağı verimli, hem bereketli
  Yaprak ayrı güzel dal ayrı güzel

  Karşıkent belinden indim aşağı
  Erenlerin olmaz solu ve sağı
  Esenköy,Öküzlü erenler bağı
  Semah ayrı güzel cem ayrı güzel

  Unutmuşuz Konak ile Eymürü
  Yağsiyan, Dalpınar bir de Kündürü
  Gönlüm ister kimse kalmasın geri
  Hatır ayrı güzel 'gam' ayrı güzel...

  Türkoğlu anlattı,devede kulak
  Sarılın a dostlar beraber olak
  Atalım benliği sevgi dokuyak
  Dirlik ayrı güzel 'biz' ayrı güzel...

  Dursun Elmas
  Tokat-Reşadiye
  Taşlıca Ky.

   

   

  bykilic - 27.06.2006 - 10:48Benzer Konular

 1. Tokat Sınav Dershanesi Tokat Merkez
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Tokat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.06.2013, 11:27
 2. Tokat Uzman Sürücü Kursu Merkez Tokat
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Tokat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.11.2012, 09:23
 3. Tokat Mutfağı - Tokat Yayla Tarhanası
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Tokat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.09.2011, 20:22
 4. Tokat - Merkez - Tokat Anadolu Lisesi
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Liseler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.07.2009, 19:29
 5. Tokat - Merkez - Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Liseler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.07.2009, 19:19

copyright

Soru Cevap