Yasama Yürütme Yargıyı Kimler Yapar

 1. Yasama Yürütme Yargıyı Kimler Yapar - Yasama Yürütme Yargı hakkinda bilgiler  Bilindiği gibi KUVVETLER AYRILIĞI ifadesi, YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI'nın ayrı
  ellerde bulunması ve bu yolla ayrı kurumların hem birbirinden bağımsız
  olması, hem de birbirlerini denetlemesi anlayışını yansıtır...

  ATATÜRK, "müstebit hükümdarların zararını önlemeye matuf" der ama asıl amaç
  Fransız ihtilalinden sonra güçlenen burjuvanın KRAL'ın elinden yetkilerini
  almasıydı, müstebit olsa da, olmasa da!...

  Bize de BATI yönetim sistemlerinden gelmiştir.

  KUVVETLER AYRILIĞI anlayışı gelmeden önce OSMANLI'da denetim yok muydu?..

  Vardı...

  PADİŞAH her kurumu denetler, ORDU ve ÜLEMA da PADİŞAH'ı denetlerdi...
  Uygulamayı daha önce anlatmıştık.

  1876 ve 1908 Anayasalarıyla KUVVETLER AYRILIĞI sistemimize girdi...

  Bunun yarattığı sorunları ortadan kaldırmak için 1920 Meclisi KUVVETLER'i,
  yani YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI'yı elinde tuttu...

  Daha sonra gene AYIRIM benimsendi...

  Bu süreç içinde Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi
  kurumlar oluşturuldu...

  Amaç gene KUVVETLER'in birbirini denetlemesi idi.

  *Ancak gerçek öyle midir?..

  Değildir!..*

  *Görünüşte belki Meclis (Yasama organı) Hükümet'i (İcra organı) denetler!..*
  **
  *Anayasa Mahkemesi Meclis'i denetler!..*
  **
  *Danıştay, Sayıştay Hükümet'i denetler...*

  *Ama "YARGI"YI KİM DENETLER?!!*
  **

  *ATATÜRK, esas gücün İCRA'da olduğunu söyler!..*

  Yani işi yapacak, kararları uygulayacak organ HÜKÜMET'tir!..

  HÜKÜMET, DEVLET'in en tepedeki, en güçlü organıdır...

  Ama bugün bir memurun tayini bile Danıştay'dan dönebilmektedir!..

  Sanki TÜRKİYE'de birileri iş yapan yöneticileri etkisizleştirmek, KANUNSUZ
  iş yapanlara da karışılmasını önlemek için bir "yetki kargaşası"
  yaratmıştır!..

  ATATÜRK, çok haklı olarak TABİAT'ta böyle bir GÜÇ BÖLÜNMESİ'nin olmadığını
  söyler!..

  Yani uygulama GAYRITABİİ'dir!..

  Üstelik HİTLER, MUSSOLİNİ gibi diktatörlerin gelmesini önleyememiştir...

  Hiç bir "demokratik" ülkede sorunları çözmemiş; yolsuzluklar artmış, MAFYA
  tipi örgütler her kuruma sızmış, denetim lafta kalmıştır!..

  Herkesin bildiği sorunları tekrar saymaya gerek yok...

  Biz sadece ÇÖZÜM için düşüncemizi söyleyeceğiz:

  - *Bütün güç MİLLET'dedir!..*

  MİLLET bu gücünü ELEYEREK seçtiği MECLİS'e devreder...

  MECLİS de içinden veya dışardan en EHİL kişiyi CUMHURBAŞKANI seçer.

  CUMHURBAŞKANI, DEVLET'in başı olması hasebiyle hem MECLİS'in, hem
  HÜKÜMET'in, hem YARGI'nın başı, hem de ORDU'nun BAŞKOMUTANI'dır!..

  Kendisini MECLİS seçmiş, yani TAYİN etmiş olduğu için; aslında MİLLET seçmiş
  sayılır..

  Bu yüzden bütün yetkilerin onda toplanmasında MİLLET'İN RIZASI var
  demektir!..

  - CUMHURBAŞKANI isterse MECLİS BAŞKANLIĞI'nı, HÜKÜMET REİSLİĞİ'ni, YARGI'nın
  BAŞI olmayı, BAŞKOMUTANLIĞI başkalarına bırakabilir...

  Ama TEK SÖZ sahibi olması, DEVLET'in GÜCÜ bakımından vazgeçilmez unsurdur!..

  Bir ülkede, bir devlette her kafadan bir ses çıkmaz. Birinin aldığı kararı
  başka biri bozarsa, işler yürümez!..

  - CUMHURBAŞKANI gerekli gördüğünde MECLİS BAŞKANI'nı, HÜKÜMET REİSİ'ni ve
  diğerlerini görevden alabilir!..

  Zaten birini TAYİN edip de, AZL edememe; sanırız sadece bizim sistemimize
  mahsus bir garabettir...

  CUMHURBAŞKANI ülkenin herhangi bir yerinde gördüğü aksaklığa, TAKDİR hakkını
  kullanarak müdahale edebilir!..

  DEVLET'e karşı işlenmiş suçlarda, kişinin yurttaşlıktan atılması,
  sürülmesine, yolsuzluk yapanların mallarına el konulmasına karar
  verebilir!..

  Meclis'te gecikmesinde mahzur olan konularda KANUN hükmünde KARAR ve EMİR
  yayınlayabilir!..

  Bu KARAR ve EMİRLER, ancak MİLLİ İRADE'ye ters, MİLLİ MENFAATLER'e aykırı
  görüldüğü takdirde Meclis'in %51 oyu ile iptal edilebilir!..

  DEVLET'e karşı işlenmiş suçların affı da ancak ona aittir!..

  Bu yetkileri kendisine, buna LÂYIK olduğu için MECLİS tarafından
  seçildiğinde verilmiş olur.

  - CUMHURBAŞKANI yanlış yaparsa, onu da tayin etmiş olan MECLİS görevden alır
  ve gerekirse kendi içinde oluşturacağı ÂLİ DİVAN'da cezalandırılmasına,
  hatta idamına karar verebilir!..

  - ANAYASA MAHKEMESİ, hemen bütün üst kurullar gibi, gereksizdir...

  Bir 27 Mayıs tepkisidir...

  Varlığı ne Anayasa'yı, ne de MİLLET'i, DEVLET'i koruyabilmiştir...

  Kalkması gerekir!..

  - DANIŞTAY'a gelince, adı üstünde, DANIŞMA organıdır!..

  DANIŞTAY MECLİS'ten çıkacak kanunların daha ÇIKMADAN Anayasa'ya, HUKUK'a,
  HAKKANİYET'e ve KAMU VİCDANI'na, MİLLET'in ÖRF ve ADETLER'ine uygun olup
  olmadığı konusunda değerlendirmesini bildirir...

  HÜKÜMET icraatı için de aynı değerlendirmeyi yapar...

  Ancak ne İCRA'nın, ne YASAMA'nın üstüne çıkabilir!..

  İsterse, CUMHURBAŞKANI'na da başvurur...

  Karar ona aittir...

  SORUMLULUK taşımayan organların KARAR yetkisi olamaz!..

  Eğer CUMHURBAŞKANI kendi DANIŞMANLAR'ını tespit eder, onları kullanırsa;
  DANIŞTAY'ın da sebeb-i mevcudiyeti kalmaz!

  - SAYIŞTAY ise sadece DEVLET kuruluşlarını değil, bu kuruluşların
  yöneticilerini, özel sektör firmalarının hesaplarını, bilhassa yabancı
  şirketleri veya ortaklıklıları, servetinin kaynağı belirsiz kişileri
  denetler!..

  Gerektiğinde yolsuzluk yapmış kişinin, vergi kaçıranın ve 1. derece
  yakınlarının mallarına el koyar!..

  Eğer MALİYE BAKANLIĞI bu görevi yüklenirse, ki yüklenmesi gerekir, o zaman
  SAYIŞTAY kaldırılabilir.

  Ayrıca YÖK, RTÜK, BBDK gibi sürü sepet üst kurul da gereksizdir.
  Kaldırılmaları varlıklarından daha çok yarar getirecektir.

  - YARGI yetkisine sahip MAHKEMELER'in, HAKİMLER'in de denetleyicisi, yine
  CUMHURBAŞKANI veya onun tayin edeceği kişi veya organlardır!..

  Yanlış karar veren, yargıyı geciktiren, rüşvet alan, DEVLET'i zarara sokan
  cezasını görür...

  Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz!..

  Çünkü ADALET gerçekten DEVLET MÜLKÜ'nün temelidir.

  ADALET'siz DEVLET olmaz!..

  - Bu sistemde CUMHURBAŞKANI bütün organları denetler, MECLİS de
  CUMHURBAŞKANI'nı!..

  MİLLET de vekillerinin yer aldığı MECLİS'i denetler.

  Seçimle mümkün olmazsa, ORDUSU, ÂLİMLERİ, GENÇLERİ ile denetler!..

  İşte bizim CUMHURİYET, BAŞKANLIK, ADALET, MEŞVERET ve ULÜLEMRE İTAAT
  anlayışımız!..

  Özünü KUVVETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ve TEK-EL'de toplanması ile GÜÇLÜ DEVLET
  fikri teşkil eder!..

  Haa, "bunun örneği var mı?" diyenlere, ATATÜRK'ün Sakarya Meydan
  Muharebesi'ne hazırlanırken MECLİS'in bütün yetkilerini, dolayısiyle TÜM
  KUVVETLER'i kendisinde topladığını, ve 2 yıl kullandığını hatırlatırız...

  Ordunun derlenip toparlanması, artniyetli muhalefetin önlenmesi, sür'atli
  karar alınması ve hainlerin cezalandırılması ancak böyle mümkün olmuştur!..

  Ayrıca ABD Başkanlık sisteminin pek çok yönden buna yakın olduğunu
  söyleyebiliriz...

  ABD Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde Temsilciler Meclisi ve Senato'dan
  geçmiş olmasına rağmen bir kanunu askıya alabilir.

  Tek başına savaş açabilir ve 90 gün kimseye danışmadan bu savaşı
  sürdürebilir...

  Kennedy'nin Küba kuşatması, Bush ve Clinton'un Irak'ı canı istedikçe
  bombalaması bu yetkiye dayanır...

  Bush da öyle yapmıştır...

  Yine Clinton'un Küba ile ticaret yapan ülkelere yaptırım getiren kanunu
  ertelediği de bilinmektedir...

  Yani MECLİS kanun çıkarsa da BAŞKAN gerekli gördüğü takdirde durdurabilir.

  Bir de 1958 De Gaulle hareketi vardır, ibretle incelenmesi gerekir...

  1958 öncesinde Fransa "aşırı demokratik anayasa"sından dolayı hükümet
  bunalımına ve istikrarsızlığa düşmüştü... Parlamento tefessüh etmişti... De
  Gaulle olaya diktatörce müdahale etti. Bir komisyon kuruldu, üç ay
  çalıştı... İstikrar için şu üç şartı sıraladı:

  1- CUMHURBAŞKANI'nın icra yetkisi olmalı!.. Başbakanla bakanları o tayin
  etmelidir!.. Güvensizlik oyu için MECLİS'in %51 oyu şarttır!..

  2- MECLİS yalnız temel kanunları çıkarmalı, diğer kanunlar İCRA'nın
  yetkisinde olmalıdır!..

  3- Seçim kanunu değişmeli, ufak partiler ayıklanmalıdır!..

  Bu teklif halkoyuna sunuldu, kabul edildi...

  Ve Fransa otoriter ancak istikrarlı bir sisteme geçti!..

  Hâlâ da onunla idare edilir.

  Öte yandan ADALET'teki gecikmenin en önemli sebebi nedir, biliyor musunuz?..

  İCRA'nın, yani Hükümet ve DEVLET kurumlarının en açık kanunları bile
  uygulayabilmek için YARGI'ya başvurma mecburiyetidir!..

  Kaçak yapı ve gecekonduların yıkılacağı, KANUN hükmüdür...

  Vergisini ödemeyenin ceza farkı ödeyeceği, bunu da yapmazsa malına haciz
  geleceği, KANUN hükmüdür...

  Ancak DEVLET bu hükümleri mahkeme kararı olmadan uygulayamaz!..

  Polis suçlunun evini bile arayamaz!..

  Yahu, POLİS insan da, HAKİM değil mi?..

  Biri yanılırsa, ötekinin yanılmayacağını iddia etmek doğru olur mu?..

  Bizce bütün bunlar ADALET'i geciktirir.

  Nasıl ki, bir trafik polisi kanunda, yönetmelikte yazan hatayı yapana CEZA
  yazabiliyorsa; belediye zabıtası, vergi memuru KAPATMA CEZASI verebiliyorsa;
  bütün DEVLET kurumları kanunlardaki müeyyideleri uygulayabilmelidirler!..

  *DEVLET KENDİ VATANDAŞINI MAHKEMEYE VERMEZ...

  KANUNU UYGULAR!..
  *
  MAHKEMELER VATANDAŞLARIN BİRBİRLERİ ARASINDAKİ MESELELERİ HALLETMEK İÇİN,
  VEYA BİR DEVLET MEMURUNUN VATANDAŞA HAKSIZLIK YAPMASI DURUMUNDA BAŞVURULACAK
  MERCİLERDİR!..

  Aslında kişiye haksızlık yapan hiç bir zaman DEVLET değildir!.,

  DEVLET görevine haketmediği halde getirilmiş olan beceriksiz veya artniyetli
  KİŞİLER'dir!..

  Ve böyle şahısların davranışlarından sadece haksızlığa uğrayan kişi değil,
  DEVLET de mağdur olur...

  Yani bu heriflerin iki kere cezalandırılmaları gerekir...

  Bu yüzden "devlet-mafya ilişkisi" veya "devlet eşkıya ile anlaştı" gibi
  ifadeler kasıtlıdır!..

  SUÇLULAR'ı kurtarmak, SUÇ'u kimsenin yakalayamadığı DEVLET'in üzerine atmak
  taktiğidir!...

  Hele 1996'da, Uğur Mumcu'nun öldürülmesinde "devletin ihmali" olduğunu öne
  sürerek; DEVLET'in ailesine 15 milyar lira ödemeye mahkûm edilmesi, bir yüz
  karasıdır!...

  İhmal varsa; bekçinin, polisin, emniyet müdürünün, veya bakanındır,

  DEVLET'in değil!..

  Çünkü CUMHURBAŞKANI'ndan KÖY BEKÇİSİ'ne kadar bütün görevliler DEVLET'İN
  YETKİSİ'ni kullanan görevlerdedir, SORUMLULUK tamamen kendilerine aittir!..

  YARGI ile İCRA'yı ve DEVLET'i karşı karşıya getirmek; YARGI'yı İCRA'nın
  üzerine çıkarmak büyük hatadır.

  Öte yandan İCRA da kendi içinde çok başlıdır...

  Mesela sanayi dalında bir işyeri açmak için gerekli belge sayısı 40
  kadardır!..

  Belediye, Sanayi Bakanlığı, Sağlık, Çevre, Maliye Bakanlıklarının çeşitli
  kurumlarında, masalarda günlerce dönüp dolaşmaktan; belgeler sunmaktan, form
  doldurmaktan, damga-mühür bastırtmaktan üretim yapamazsınız...

  Ondan sonra gelir her beş günde bir vergi ödemeye...

  Yok Çöp vergisi...

  Yok KDV, yok sigorta...

  Hele o zıpçıktı Özal'ın icadı olan PEŞİN VERGİ yok mu?..

  Peki, ÜRETİM böyle de İHRACAT farklı mı?..

  Yoo!..

  İNŞAAT ta öyle!..

  Biz Bakanlıkların kendileriyle ilgili hususlarda düzenlemeler yapmalarına
  karşı değiliz!.. Ancak bunlar TEBLİĞ-KARARNAME olarak yayınlanır, sonra
  sadece bir merci bunları takipten sorumlu tutulur...

  Mesela BELEDİYE...

  Belediye'deki İŞYERİ AÇMA, DENETLEME, KOORDİNASYON kısmında bütün bu
  tebliğler bulunur, her birinin uzmanları olur.

  Böylece tek bir yerden vatandaş hem NELERDEN SORUMLU olduğunu öğrenir, hem
  de NELER YAPMASI gerekiyorsa yapar, bir an evvel ÜRETİM'e geçer...

  Takip işini hem BELEDİYE, hem de ilgili Bakanlıklar yapabilir, çıkan
  aksaklıklar da KOORDİNASYON sayesinde düzeltilir.

  *Netice itibariyle her işte pek çok İLGİLİ olabilir ama, sadece bir TEK
  YETKİLİ vardır!..

  O da yetkisini suiistimal ederse, canına okunur!..

  Gördüğünüz gibi, bir DİKTATÖRLÜK değil!..

  Tersine, denetimsiz ve güçsüzlükten pek çok organda oluşmuş KÜÇÜK
  DİKTATÖRLÜKLER'in devrilmesi!..*

   

   

  Nerqish - 21.11.2009 - 13:09
 2. emegine saglik canim

   

   

  bugulu-gözler - 21.05.2011 - 10:03Benzer Konular

 1. Yasama Yürütme Yargı
  Konuyu Açan: LEVIS-501, Forum: Siyaset bilimi.
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj : 17.05.2012, 15:50
 2. Yasama Yürütme Yargıyı Kimler Yapar
  Konuyu Açan: merve_çetinkaya, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 06.04.2012, 12:15
 3. Yasama yürütme yargı
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 25.05.2010, 15:22
 4. Yasama Yürütme Yargı
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Güncel Haberler.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 11.04.2010, 17:25
 5. Söz Kesme Nedir Kimler Yapar
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Evlilik Hazırlığı.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 17.02.2009, 00:35

copyright

Soru Cevap