2012 YGS Sosyal Bilimler Soruları ve Cevap Anahtarı

 1. 2012 ygs sınavı - ygs soruları ve cevapları - 2012 ygs soruları - 2012 ygs sosyal bilimler soruları
  2012 - YGS / SOS SOSYAL BİLİMLER TESTİ

  1.
  Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim
  yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken
  dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve
  olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?

  A)Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması
  B)Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların
  kullanılması
  C)Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla
  deniz kabuklarının kullanılması
  D)Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması
  E)MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma
  parçasının bulunması

  2.
  Orhun Yazıtları’ndaki Türkçede yabancı dil ögelerinin
  oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın
  arttığı görülmüştür.
  Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
  söylenemez?

  A)Kültürel ilişkilerin artmasının
  B)Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin
  C)Farklı dinlerin benimsenmesinin
  D)Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni
  terimlerin girmesinin
  E)Uygur ülkesinde ticaretin artmasının

  3.
  İslam Devleti’nde Hz. Muhammet’ten sonra devlet başkanı
  olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife
  Dönemi’nin ardından halifenin dinî ve siyasi otoritesi, İslam
  dünyasının tümünde kabul görmemiştir.
  Buna, İslam tarihinde görülen,
  I. Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği
  siyasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması,
  II. Abbasiler, Fatımiler ve Endülüs Emevilerinde
  olmak üzere aynı anda üç halifenin olması,
  III. Dört Halife Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim’in kitap
  hâline getirilmesi ve çoğaltılması
  durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunulabilir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)I ve II
  E)II ve III

  4.
  İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan
  Karahanlılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik
  edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır.
  Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yönetim
  gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir.
  Buna göre, Karahanlılar,
  I. İslamiyet’i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir
  siyasi yapı oluşturmuşlardır.
  II. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır.
  III. Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir.
  yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)I ve II
  E)I, II ve III

  5.
  Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını
  sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin
  örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna
  Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da
  onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır.
  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
  olduğu savunulabilir?

  A)Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara
  sahip olduğunun
  B)Ticaretin, Müslüman olmayanların elinde olduğunun
  C)Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığının
  D)Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin
  E)Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma
  olanağı sağlandığının

  6.
  Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te
  yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk
  sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar
  tarafından da örnek alınırdı.
  Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden
  hangisinde etkili olduğu savunulabilir?

  A)Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
  B)Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
  C)İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
  D)Hat sanatının ortaya çıkmasında
  E)Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

  7.
  Batı’da başlayan kadın-erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı
  toplumunu da etkilemiş, kadın hakları tartışılarak
  kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır.
  Bu durumun, Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden
  hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?

  A)Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının
  devam etmesinde
  B)Kadınların harem koşulları içinde eğitimlerini sürdürebilmesinde
  C)Kadının sosyal hayata katılımının giderek artmasında
  D)Kadının çocuk bakımında ailenin en etkin kişisi
  olmasında
  E)Osmanlı kırsal kesiminde kadınların tarım işlerinde
  çalışmasında

  8.
  7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir
  savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak
  için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi
  gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir.
  Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan
  Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı’nda
  Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto
  etmiştir.
  Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
  olduğu savunulamaz?

  A)Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda, yitirdikleri
  toprakların bir kısmını geri aldığının
  B)İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası
  olduğunun
  C)Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika
  oluşturduğunun
  D)Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan
  Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin
  E)İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinden
  rahatsız olduklarının

  9.
  30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar
  Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı
  sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki
  istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça
  belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini
  yerine getirecektir.” demiştir.
  Mustafa Kemal'in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini
  vurguladığı savunulabilir?

  A)Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
  B)Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
  C)Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini
  D)İstanbul Hükûmetinin desteğinin amaçlandığını
  E)Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin
  bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini

  10.
  Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir
  Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden
  hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

  A)Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin
  Batı’da toplanmasının
  B)Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik gizli paylaşım
  anlaşmalarını açıklamasının
  C)Batı bölgesinde bazı Kuvayımilliye yanlılarının
  TBMM’ye karşı ayaklanmasının
  D)İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak
  istemesinin
  E)Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşı’nda fiilen mücadele
  edilmemesinin

  11.
  Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin,
  Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi
  nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal
  “Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla
  savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.
  Mustafa Kemal'in savaş ortamında söylediği bu
  sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu
  savunulabilir?

  A)Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına
  B)Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine
  C)Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna
  göre belirlendiğine
  D)Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin
  büyüklüğüne
  E)Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

  12.
  Millî Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin “Yenilmiş,
  parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa
  kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit
  şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın
  bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi
  şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Gümrü
  B)Lozan C)Moskova D)Ankara E)Kars

  13.
  Misakımillî sınırları içinde TBMM Hükûmetinden
  başka bir hükûmet olamayacağının aşağıdakilerden
  hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?

  A)Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına
  B)Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına
  C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına
  D)Halifeliğin kaldırılmasına
  E)Saltanatın kaldırılmasına

  14.
  Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık
  tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.”
  demiştir.
  Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden
  hangisinin yapıldığı savunulamaz?

  A)Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  B)Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması
  C)Millet Mekteplerinin açılması
  D)Yeni Türk alfabesinin oluşturulması
  E)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

  15.
  Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver
  Paşa’nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için
  harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini
  “Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle
  oynamak olur mu?” diye eleştirmiştir.
  Yaptığı inkılaplar düşünülerek Mustafa Kemal'in bu
  eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılabilir?

  A)İnkılaplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık
  tanımamak gerekir.
  B)İnkılap sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte
  verilmelidir.
  C)İnkılaplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte
  sürdürmek gerekir.
  D)İnkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir.
  E)İnkılaplar yapılırken uygulamaların yakından takibi
  sonucu olumlu etkiler.

  16.
  UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başlamaktadır.
  Bu nedenle de barışın savunulması öncelikle insanın
  düşüncesinde gerçekleştirilmelidir.” ilkesini tüm
  dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.
  Atatürk’ün, UNESCO’nun kuruluşundan yıllar önce
  söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu ilkenin
  dile getirildiği savunulabilir?

  A)Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan
  yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında
  uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık
  olamaz.
  B)Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza
  kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar
  olmalıyız.
  C)Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden
  uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.
  D)Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet
  için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
  E)Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak,
  kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak… hak ve
  özgürlüğüne sahiptir.

  17.
  Millî güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin
  millî hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve
  millî menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin
  toplamıdır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin
  siyasi gücünün yüksek olabilmesi için gereken koşullardan
  biri olduğu savunulamaz?

  A)Uluslararası kuruluşlarda etkin olması
  B)İç politikasının güçlü olması
  C)Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması
  D)Diğer ülkelerle ilişkilerinde kendi çıkarlarını koruması
  E)Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması

  18.
  Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim
  içindedir.
  Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşerî faaliyetler
  üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha
  fazladır?

  A)İtalya’da Etna Yanardağı çevresinde toprakların
  geçirimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin
  azalmasının
  B)Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda
  deniz ulaşımının aksamasının
  C)İzlanda’da meydana gelen volkanik patlamalar
  sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini
  etkilemesinin
  D)Konya Havzası’nda obrukların oluşumu sonucu
  tarım alanlarının zarar görmesinin
  E)Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu
  falezlerin gerilemesinin

  19.
  18. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük
  ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır.
  Sporcular bu haritalar ile yer şekillerini belirleyerek
  en kısa zamanda yönlerini ve hedeflerini bulmaya
  çalışırlar.
  Buna göre, Uludağ’da yapılacak bir yarışmada sporcuların
  yarışma alanına ait aşağıda birer parçası verilen
  haritalardan hangisini kullanması daha
  uygundur?
  20.  Yukarıdaki şekilde Kuzey araleli üzerinde yer
  alan K, L, M ve N merkezlerinde aynı günde ve aynı
  anda güneşin, gökyüzündeki konumu gösterilmiştir.
  Buna göre,


  Diğerlerine göre en batıda yer alan merkez


  ----
  I
  ’dir.
  Diğerlerine göre K merkezinin başlangıç
  meridyenine göre konumu


  ---- .
  II  Diğerlerine göre güneşin en erken doğduğu
  merkez  ----

  III

  ’dir.


  cümlelerindeki boş bırakılan yerlere getirilmesi
  gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
  verilmiştir?


  I
  II
  III
  A)
  K
  en yakındır
  N
  B)
  N
  belirlenemez
  K
  C)
  M
  en uzaktır
  L
  D)
  N
  en yakındır
  K
  E)
  L
  belirlenemez
  M


  21.
  Batı Meridyeni üzerinde bulunan Samoa Bağımsız
  Devleti’nin başkenti Apia, ülke meclisinin aldığı kararla;

  * Doğu Meridyeni üzerinde bulunan Avustralya’
  nın başkenti Kanberra’nın 21 saat 20 dakika geri-

  * Yeni yıla en son giren başkent iken 2012’ye ilk giren
  başkent olmuştur.

  Bu bilgilere göre, Samoa Bağımsız Devleti aşağıdaki
  kararlardan hangisiyle yukarıdaki her iki durumu aynı
  anda gerçekleştirmiştir?
  Batı Meridyeni üzerinde bulunan Samoa Bağımsız
  sindeyken 2 saat 40 dakika ilerisine geçmiştir.

  A)Tarih değiştirme çizgisi olarak Greenwich’i kabul
  etme
  B)31 Aralık tarihini Samoa için 21 saat 20 dakika
  olarak kabul etme
  C)Tarih değiştirme çizgisini ülkenin doğusuna
  kaydırma
  D)Ülkenin batısındaki başka bir kenti başkent olarak
  kabul etme
  E)28 gün olan şubat aylarını 29 güne çıkarma

  22.  Yukarıda verilen şekilde bir yerdeki yağışın oluşumundan
  yeryüzüne düşene kadar olan sıcaklık değişimi
  gösterilmiştir.
  Buna göre, bulut ile yeryüzü arasındaki sıcaklık
  değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
  22. İsviçre Alplerindeki kayak merkezleri ile kent merkezleri
  arasında balonla uçuş turları düzenleyen firmalar,
  rüzgârların esme yönlerinden yararlanarak yakıttan da
  tasarruf etmeye çalışmaktadır.
  Dağ ve vadi meltemlerini kullanarak düzenlenen bu
  turların uçuş zamanı, rotası ve yararlandığı meltem
  çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
  belirtilmiştir?
  Uçuş
  zamanı
  Uçuş rotası
  Meltem
  Çeşidi
  A)Gündüz
  Kent merkezinden
  kayak merkezine
  Vadi
  meltemi
  B)Gece
  Kent merkezinden
  kayak merkezine
  Vadi
  meltemi
  C)Gündüz
  Kayak merkezinden
  kent merkezine
  Dağ
  meltemi
  D)Gece
  Kent merkezinden
  kayak merkezine
  Dağ
  meltemi
  E)Gündüz
  Kayak merkezinden
  kent merkezine
  Vadi
  meltemi


  24.

  Merkez
  Sıcaklık
  (oC)
  Maksimum nem
  (g/m3)
  Mutlak nem
  (g/m3)
  K
  25
  30
  15
  L
  15
  20
  15
  M
  5
  10
  15
  N
  0
  5
  15
  P
  -5
  1
  15


  Bu tabloya göre K, L, M, N ve P merkezleriyle ilgili
  aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A)K’nin bağıl nem oranı % 50’dir.
  B)L’de yağış oluşmamıştır.
  C)M’de yağış oluşmuştur.
  D)En fazla buharlaşma N’dedir.
  E)En fazla yoğuşma miktarı P’dedir.

  25.  Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler
  hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi,
  kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada
  bulunduklarının kanıtı olamaz?

  A)2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine
  uyacak şekilde olması
  B)6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaçların aynı
  yaşta olması
  C)8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşulların benzer
  olması
  D)1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve
  benzer olması
  E)5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının
  olması

  26.
  Bir akarsuyun yıllık akım miktarının, havzasına düşen
  yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış katsayısı
  elde edilir. Akış katsayısının 1 olması, akarsuyun
  havzasına düşen yağış tutarı kadar su taşıdığını gösterir.
  Buna göre, bir akarsuyun akış katsayısının 1’den
  büyük olması aşağıdakilerden hangisiyle
  açıklanabilir?

  A)Yıllık buharlaşma miktarının çok fazla olmasıyla
  B)Akarsu havzasının çok geniş olmasıyla
  C)Akarsuyun eriyen buzul sularıyla da beslenmesiyle
  D)Akarsuyun yatak eğiminin fazla olmasıyla
  E)Havzasının kolları tarafından derince yarılmış
  olmasıyla

  27.
  Nüfus ve yerleşmeyle ilgili olarak aşağıda verilen
  özelliklerden hangisinin ortaya çıkmasındaki temel
  etken doğru olarak verilmiştir?

  Özellik
  Temel etken
  A) Kuzey Yarım Küre’de
  orta enlemler, alçak ve
  yüksek enlemlere göre
  daha fazla nüfusa sahiptir.
  klim

  B) Nil Nehri Havzası’nın ağza
  yakın kısımları, orta ve yukarı
  kısımlarına göre daha fazla
  nüfuslanmıştır.

  Su kaynakları
  C) Ekvator çevresinde yerleşme
  sınırı dünya geneline göre
  daha yüksektir.

  Yer şekilleri
  D) Antarktika’da bilimsel araştırma
  istasyonları
  dışında sürekli yerleşim
  alanları bulunmamaktadır.

  Kara ve deniz
  lerin dağılışı
  E) Avrupa’nın güney kıyılarında
  Kıta’nın kuzeyine göre nüfus
  daha fazladır.
  Bakı


  28.
  Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin
  sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı
  durumlarda farklılık gösterir.
  Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinde
  sınırların birbirine en fazla benzerlik göstermesi
  beklenir?

  A)Asya’da doğal gaz çıkartılan yerler – Asya’da doğal
  gazın yoğun olarak tüketildiği yerler
  B)Afrika’da yağmur ormanları – Afrika’da nüfusun
  yoğun olduğu yerler
  C)Kuzey Amerika’da göller yöresi – Kuzey
  Amerika’daki zengin petrol bölgeleri
  D)Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerler – Akdeniz’e
  kıyısı olan ülkeler
  E)Güney Amerika’da Amazon Havzası – Güney
  Amerika’da yağmur ormanları

  29.
  Bir yerdeki nüfusu oluşturan kişiler, yaşları büyükten
  küçüğe doğru sıralandığında, ortada kalan kişinin
  yaşına ortanca yaş denilmektedir. Nüfusun yarısı bu
  yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür.
  Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin yaş gruplarına göre
  nüfus oranları ve ortanca yaş değerleri verilmiştir.

  Yıllar
  0-14 (%)
  65+ (%)
  Ortanca Yaş
  1990
  35
  4,28
  22,21
  2000
  29,83
  5,70
  24,83
  2011
  25,27
  7,35
  29,22


  Bu tablodaki bilgilere göre, Türkiye nüfusuyla ilgili
  aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

  A)0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi,
  nüfus artış hızının yükselmesiyle ilgilidir.
  B)Genç nüfuslu olma özelliğinden, yaşlı nüfuslu olma
  özelliğine doğru gitmektedir.
  C)Ortanca yaşın yıllara göre yükselmesindeki en
  önemli etken, nüfus artış hızının yükselmesidir.
  D)65 yaş üzeri nüfus oranının yıllara göre artması,
  yaşlılığa bağlı ölüm oranlarının artışıyla ilgilidir.
  E)0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi,
  geri kalmış ülkelerle benzerlik gösterir.


  Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında; tropikal
  siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır.
  Buna göre, belirtilen doğal afetler göz önüne
  alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
  söylenemez?

  A)İnsanları sosyal ve psikolojik açıdan etkiledikleri
  B)Bir ülke veya bölge sınırları içinde farklı derecede
  etkili oldukları
  C)Tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdikleri
  D)Aynı alanlarda etkili oldukları
  E)Önceden tahmin edilebilen meteorolojik afetlerden
  oldukları

  31.
  Türkiye’de tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin ekonomiye
  katkısı, tarım bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkları
  ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?

  A)Yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin farklı
  olması
  B)Ekili-dikili arazilerin verimliliğinin farklı olması
  C)Bölge iklimlerinin birbirinden farklı olması
  D)Tüketici nüfusun bölgelere göre farklılık göstermesi
  E)Yer şekillerinin bölgesel farklılıklar göstermesi

  32.
  Her bir akı karasından seçerek
  Varlık dağlarını delip geçerek
  Düzde ben bir insan olmaya geldim

  Nimri Dede’ye ait bir şiirden alınan bu dizelerin her
  biri, sırasıyla felsefenin alt disiplinlerinden hangilerinin
  konusu olabilir?

  A)Epistemoloji - ontoloji - etik
  B)Etik - epistemoloji - estetik
  C)Ontoloji - estetik - etik
  D)Etik - epistemoloji - ontoloji
  E)Ontoloji - estetik - epistemoloji

  33.
  Felsefe çok kullanıldığı hâlde anlamı az bilinen bir
  sözcüktür. Söz gelimi Oğuz için arkadaşı “Onun hayat
  felsefesi gününü gün etmektir.” diyor. Bir firma satış
  felsefesini “Müşterileri mutsuz etmektense daha az
  kazanmaya razıyız.” şeklinde özetliyor. Bir banka kendini
  diğer bankalardan farklı göstermek için “Bizim felsefemiz
  hepsinden farklıdır.” sloganıyla reklam yapıyor.
  Felsefenin kelime anlamının dışında kullanılışıyla ilgili
  bu tarz örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Değişik anlamlar
  yüklenen felsefe sözcüğü aslında Herakleides
  Pontikos’un söylediğine göre ilk olarak Pythagoras
  tarafından kullanılmış, Yunanca “philosophia” sözcüğünden
  gelmektedir.

  Dilimize “felsefe” olarak geçen “philosophia”nın
  kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Gerçeklik bilgisi
  B)Yaşam atılımı
  C)Bilgelik sevgisi
  D)Hayat görüşü
  E)Yaşama sevinci

  34.
  İpten yapılmış bir salıncağın üstünde sallanırken ipleri
  kesersem ne olur deyip denemeye kalkmayız. Çünkü
  bunu yaptığımızda yere düşeceğimizi biliriz. Daha önce
  bunu yapan başka birini görmesek hatta yer çekimi
  kanunundan haberdar olmasak bile düşeceğimizi biliriz.
  Çünkü düşen birçok nesne görmüşüzdür, düşmeyle ilgili
  birçok yaşantımız olmuştur.

  Bu parça bilgi kuramının temel sorularından
  hangisini tartışmaktadır?

  A)Doğru bilgi mümkün müdür?
  B)Bilginin kaynağı nedir?
  C)Doğru ile gerçek aynı mıdır?
  D)Doğru bilginin ölçütü nedir?
  E)Bilgi özneye mi süjeye mi bağlıdır?

  35.
  Yardıma muhtaç aç bir çocuğu doyurma eylemini düşünün.
  Birçok insan, bunun ahlaki açıdan iyi bir davranış
  olduğu konusunda hemfikirdir. Peki, birini bunu yaparken
  izlediğimizde tam olarak gördüğümüz nedir? Aç
  birini doyuran kişi, yardıma muhtaç çocuk, çiğneme
  eylemi ve belki de çocuğun gülümsemesi. Ancak göremediğimiz,
  göremeyeceğimiz bir şey vardır, o da eylemin
  aslını oluşturan “iyilik”. Görülemediğine göre yok
  mu sayılmalıdır? Bence hayır. “İyi” olmadığında ahlaktan
  da söz edilemez. Oysa bende bir “iyi” fikri var.

  Bu parçadan hareketle, varlık hakkında aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?

  A)Bir olandan türediği
  B)Birden çok ilkeden kaynaklandığı
  C)Değişmez olduğu
  D)Düşünülebilir olduğu
  E)Oluş hâlinde olduğu

  36.
  Neden iyilik yapmalıyım? Mutlu veya huzurlu olmak için
  mi yoksa insanları mutlu etmek için mi? Birisi bana iyilik
  yaparsa mutlu olurum, ben de onları mutlu etmeliyim
  diye mi düşünüyorum? “İyilik yap, iyilik bul.” demişler.
  Asıl neden bu mu? Ailem ve tüm tanıdıklarım başkalarına
  iyilik yapmam gerektiğini söylüyor yoksa iyilik
  yapmak toplumsal hayatın vazgeçilmezi mi?
  Bu parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusu
  üzerinde durulmaktadır?

  A)Niçin erdemli olmak gerekir?
  B)Ahlaki eylemin amacı nedir?
  C)Evrensel ahlaktan söz edilebilir mi?
  D)Ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz?
  E)Ahlakla sorumluluk ilişkili midir?

  37.
  Birçok toplumda geçerli olan “Çalmayacaksın!”
  yaptırımı ile karşı karşıya olan bir birey, aşağıdakilerden
  hangisini yaptığında Kant’ın ödev ahlakına
  uygun eylemde bulunmuş olur?

  A)Onu koşulsuz bir buyruk olarak aldığında
  B)Toplumun yararına olacak biçimde davrandığında
  C)Doğruluğundan emin olduktan sonra
  benimsediğinde
  D)İçinden gelen sese kulak verdiğinde
  E)Mutlu olabilecek biçimde davrandığında

  38.
  Sokrates “Adalet nedir?” diye sorduğunda aradığı,
  sadece sözcüğün tanımı değildir. “Adil” sözcüğü her
  çeşit insan, karar, yasa ve anlaşma için kullanıldığına
  göre, bütün bunlarda ortak olan bir şey, hepsinin
  paylaştığı “adalet” denilen ortak bir özellik bulunmalıdır.
  Sokrates’in açığa çıkarmaya çalıştığı şey, bu ortak
  özelliğin niteliğiydi. Öyle ki bunun sonunda tek tek
  olguları, ona ulaşmasına göre adil veya değil diye
  nitelemek mümkün olsun.
  Bu parçada Sokrates’in aradığı ortak özellik aşağıdakilerden
  hangisiyle ifade edilir?

  A)Adaletin sembolü
  B)Adalet duygusu
  C)Fenomen olarak adalet
  D)Oluş olarak adalet
  E)Adalet ideası

  39.
  Giorgione’nin Fırtına adlı tablosuna baktığımızda kompozisyonun
  sanatsal açıdan bir hayli basit olmasına
  karşın figürlerin özel bir dikkatle çizildiğini ve resmin,
  her yere nüfuz etmiş ışık ve hava sayesinde kaynaşıp
  bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Figürlerden bu
  küçük tablonun çoğunu kaplayan manzaraya bakıyoruz,
  sonra tekrar figürlere dönüyoruz. Giorgione, kendisinden
  önce gelenler gibi önce nesneleri ve kişileri çizip
  sonra onları bir mekâna yerleştirmiyor; doğayı, toprağı,
  ağaçları, ışığı, havayı, bulutları ve kentleriyle insanları
  bir bütün olarak düşünüyor.

  Bu parçada anlatılanlara göre Giorgione’nin eserini
  oluştururken güzelliğin hangi niteliğini öne çıkardığı
  söylenebilir?

  A)Yetkin olmak
  B)Orantılı olmak
  C)Aslına uygunluk
  D)Uyumlu bütünlük
  E)Simetrik olmak

  40.
  Bence metafizikçiler ve skolastik dönem düşünürleri,
  masa başında oturup kendi zihinlerinde oluşan materyallerden
  mükemmel teoriler üreten örümceklere benzer.
  Onların gerçeklere büyük bir dikkatle yaklaşmalarını
  bekleyemem. Bu arada mistikleri hiç hesaba katmıyorum
  bile. Ben aynı zamanda, karıncalar gibi hiçbir
  şeye aldırış etmeden bilgi toplayan ancak bunları hipotez
  geliştirmekte kullanmayı düşünemeyen, sözde
  “deneyciler”in yaklaşımını da benimsemiyorum. Bana
  göre bilim insanları arılar gibi olmalıdır: Deney ve gözlemlerden
  veri toplamalı, sonra da doğa kanunlarıyla
  ilintili hipotezleri bir çerçeveye oturtmak için olgularla
  da uygunluklarını araştırmalıdır.

  Bu parçadaki kişinin görüşleri aşağıdakilerden
  hangisine yakındır?

  A)Descartes’ın rasyonalizmine
  B)A. Comte’un pozitivizmine
  C)H. Bergson’un entüisyonizmine
  D)J. Dewey’nin pragmatizmine
  E)J. P. Sartre’ın egzistansiyalizmine  SOSYAL BİLİMLER TESTİ

  1. C
  2. B
  3. D
  4. A
  5. E
  6. B
  7. C
  8. B
  9. E
  10. A
  11. D
  12. B
  13. E
  14. A
  15. D
  16. C
  17. E
  18. C
  19. A
  20. B
  21. C
  22. B
  23. A
  24. D
  25. E
  26. C
  27. A
  28. E
  29. B
  30. D
  31. D
  32. A
  33. C
  34. B
  35. D
  36. B
  37. A
  38. E
  39. D
  40. B

   

   

  Ay Kız - 04.04.2012 - 16:17
 2. rg

   

   

  asbi - 06.05.2012 - 17:32Benzer Konular

 1. 2012 YGS Sosyal Bilimler Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: TUBAYER, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 18.02.2013, 11:41
 2. 2012 YGS Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: ÖSS.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.04.2012, 16:12
 3. 2010 7.sınıf SBS Soruları Ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.06.2010, 13:37
 4. AÖF Genel Matematik Deneme Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.12.2009, 13:41
 5. 2008 ÖSS Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: by_@kreP, Forum: ÖSS.
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj : 10.06.2009, 14:00

copyright

Soru Cevap