OSMANLIDA ÜNVANLAR

 1. * OSMANLIDA ÜNVANLAR *

  ADLİ
  Adil. II. Bayezid, III. Mehmed ve II. Mahmuda verilmiştir.
  AĞA
  Komutan. Ordudaki kıdemli görevlilere, Yeniçeri ağası ve Kızlar ağası gibi saray korumalarına verilmiştir.
  AHRETLİK
  Manevi evlat. Dürrüşehvara verilmiştir.
  AK BAŞLI
  Ak başlıklı. Aktimura verilmiştir.
  ALP
  Kahraman asker. Daha çok ilk dönemde kullanılmakla beraber kabilevi yapılanma sona erdiği dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir.
  AMCAZADE
  Amca çocuğu.
  ARSLAN
  Arslan veya Arslan yürekli.
  AVCI
  IV. Mehmede verilmiştir.Hayatındaki en önde gelen uğraşısı idi. Edirne civarında kendisini bu iptilaya kaptırmıştı.
  BAHİR
  Denizci
  BAHTİ
  Talihli. I. Ahmede verilmiş ve onun tarafından şiirlerinde maslah olarak kullanılmıştır.
  BAŞ
  Lider, Başkan. BaşÇuhadar veya Kapıcı-başı gibi genellikle diğer ünvanlarla beraber kullanılmıştır.
  BEDROS
  Kurnaz. Genel bir Ermeni adıdır ve güya II. Abdülhamidin yüz hatları itibariyle Ermenilere benzediğini ima için ona verilmiştir. Wittlinin anlattığı bir hikayeye göre, Abdülhamidin babası I. Abdülmecid değil, Abdülhamidin annesiyle gizli aşk hayatı yaşamayı başaran bir Ermenidir. Abdülhamidin annesi Trimüjganın muhtemelen Ermeni olması daha kolay anlaşılır bir açıklamadır.
  BEY
  Efendi, Şehzade. Zamanla bu ünvan değerini kaybetti ve daha ziyade İngilizcedeki esquire gibi nezaket ünvanı haline geldi.
  BEYCEĞİZ
  Küçük Şehzade
  BEYLERBEYİ
  Bölge Valisi. Büyük eyaletlerin idarecisine verilmiştir.
  BEYZADE
  Şehzade oğlu.Padişahların kızlarının oğullarına verilen ünvandır. İlk dönemlerdeki Sultanzade ünvanının yerini almıştır.
  CEDDÜL OSMAN
  Osmanlıların Babası.Süleyman Şaha verilmiştir.
  CEMCA
  Cemşid gibi güçlü. Sultan için Doğu dillerinde kullanılan bir ünvan.
  CİHANDAR
  Dünyanın Efendisi. III. Selime verilmiştir.
  CİVAN
  Genç. 2138/ Mehmede verilmiştir.
  ÇAVUŞ
  Rütbeli Er, Haberci
  ÇELEBİ
  Beyefendi. Kibar Efendi, Genç Efendi. II. Mehmed dönemine kadar padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca I. Mehmede de özellikle verilmiştir.
  ÇELEBİ SULTAN
  Kibar Şehzade. 1594 yılına kadar sancak valisi olan padişah oğullarına verilmiş olan ünvandır.
  DAMADI ŞEHRİYARI
  Padişah Damadı. Padişahların kızlarıyla evlenenlere verilen ünvandır. Ancak bu sadece babasının saltanatı döneminde evlenen kızların kocalarına uygulanmıştır. Ayrıca aynı isimlerdeki birkaç veziri seçmek için de bu ünvan kullanılmıştır.
  DAYE
  Süt Anne
  DELİ
  I. Mustafa ve İbrahime verilmiştir.
  DÜZMECE
  Sahte. Kendi adına çıkan isyan döneminde ve aslı konusundaki şüpheye ifade etmek üzere Mustafaya verilmiş ünvandır.
  EBUL FETH
  Fethin babası. II. Mehmede verilmiştir.
  EFENDİ
  I. Abdülmecid döneminden itibaren padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca tarikat üyeleri arasında da bir dereceyi gösteren tabirdir.
  EĞRİ FATİHİ
  III. Mehmede verilmiştir.
  EMİR
  İdareci, Şehzade. Yarı bağımsız idareciler için kullanılmıştır. Ayrıca Selçıklulara bağımlı olduğu süre zarfında I. Osman için kullanılmıştır. 1402-1413 arasındaki Fetret Devri esnasında I. Bayezidin oğullarından birinin açık şekilde üstün idareci olmadığını göstermek için yeniden kullanılmıştır.
  EMİRÜL MÜMİNİN
  Müslümanların İdarecisi. Halifeye verilen isimlerden biri olup I. Selimin Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahlarına da verilmiştir.
  FAHREDDİN
  Dinin öğüncü. I. Osmana verilmiştir.
  FATİH
  İstanbulu fethinden dolayı II. Mehmede verilmiştir.
  FATİHİ BAĞDAT
  Bağdatı fetheden IV. Murada verilmiştir.
  FRENK
  Frank. Başlangıçta Fransadan gelenler için kullanılmışken oldukça genişletilerek herhangi bir Avrupa ülkesi için de kullanılmıştır.
  GAZİ
  Darul Harbde savaşan kişilere ve Hristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere verilen ünvandır. Özellikle de O. Osman, Orhan, I. Murad, I. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murad için kullanılmıştır.
  GENÇ
  II. Osmana verilen isimdir.
  GÖZDE
  Padişahın cariyeleri için kullanılmıştır.
  GÜREŞÇİ
  Güçlü olduğu için I. Mehmede verilmiştir. Güreşçi mi Kürüşçü mü olduğu şeklinde bir şüphe var ise de, doğru şekli Güreşçi şeklindeki Padişah için kullanımıdır.
  HACE, HACİ
  Hacı. Hace kadınlar için, Hacı erkekler için kullanılna formudur. Mekkede Hac görevini tamamlayan kişiye verilen ünvandır.
  HADİMUL HARAMEYNİŞ ŞERİFEYN
  İki mübarek şehir olan Mekke ve Medinenin koruyucusu. I. Selime 1517de Mekke Şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir ünvandır.
  HAFIZ
  Koruyucu. Genişletilmek suretiyle Kuranı ezbere bilen kişiye denilmiştir.
  HAKANÜL BERREYN
  VEL BAHREYN

  Karaların ve Denizlerin Hakanı. Padişahın gücünün ihtişamını ifade eden ünvanlardan biridir.
  HALİFE
  Son Abbasi Halifesinin 1538de ölümüne kadar halifeliği elinde tuttuğu şeklindeki birtakım düşüncelere rağmen, 1517 yılında Halifeliğin I. Selime ve onun mirasçılarına geçmesi, İslamda önemli ölçüde sert tartışmalara neden olmamıştır. Cam. Mod. Hist., 91de Hilafet İslamın temel prensiplerinden biridir ve bütün Müslümanlar tek bir imam tarafından idare edileceklerdir. Ayrıca İmamda Hz. Peygamberin kabilesi olan Kureyşten olacaktır. 1517 yılında İmamlık, Haşimoğullarından Mehmed Ebu Caferin güçsüz ellerindeydi ve halifeliği Kahire Sarayında sembolik olarak devam ettiriyordu. Abbasilerin en son halifesi olarak Sultan Selim lehine halifelikten feragat etti. Bu biçimsel geçiş, Kureyş kabilesine mensup olmamakla birlikte Türk sultanlarının Müslümanların idarecisi veya İmamı olmalarının temeli oldu. Halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mekke Şerifinin Kabenin anahtarlarını Selime göndermesi, böylece Selimin Mukaddes Beldelerin koruyucusu olmasıyla halifeliğin tanınması onaylanmış oldu der. S. Lane Po
  HAN
  Kırım idarecileri için kullanılmıştır. II. Selim tarafından torunu İbrahime verilmiştir.
  HANIM SULTAN
  Prenses Hanım. Padişahların kadın tarafından kız torunlarına verilen ünvan.
  HASEKİ SULTAN
  Gözde Prenses. Erkek evlat doğurmuş olan padişah gözdelerine verilen ünvan. Genellikle ilk dört veya altı anne ile sınırlanmıştır.
  HASEKİ KADIN
  Gözde Kadın. Padişah kızlarının annelerine verilmiştir.
  HATUN
  Hanım. İlk dönemlerde, son dönemlerdeki Valide Sultan yerine padişahın nikahlı eşlerine verilen ünvandır.
  HEZARPARE
  Bin parça. Ölümünden sonra kendisine yapılan suikasde işaret etmek için Ahmede verilen ünvandır.
  HÜMAYUN
  Padişaha ait. -Devlet kuşu, saadet manasına gelen Hümaydan alınmıştır.
  HÜNKAR
  Hükümdar I. Murad ve II. Mehmede verilen ünvan.
  HÜDAVENDİGAR
  Hükümdar, Bey. I. Murada verilmiş ve daha sonra da Bursa Sancağı içinde kullanılmıştır. Yine Orhan ve II. Murad için de kullanılmıştır.
  İLHAMİ
  İlham alan. III. Selime verilen ünvandır.
  KANBUR
  I. Mahmuda verilmiştir.
  KANLI
  Politikasını ima için II. Abdülhamide verilmiştir.
  KANUNUİ
  Adil. II. Mehmede ve özellikle de I. Süleymana verilmiştir.
  KAPUDAN PAŞA
  Amiral. Osmanlı donanmasının başındaki kimseye verilmiştir.
  KARA
  I. Osman ve birçok kişiye verilmiştir.
  KETHÜDA
  Kahya.
  KÖSE
  Sakalsız
  KRAL
  Sırp ünvanı.
  KUL
  Köle.
  KULOĞLU
  Köleoğlu
  KÜRÜŞÇÜ
  Yay gerdiren. Bir sanatta pir kabul edildiği için I. Mehmede verilmiştir.
  LALA
  Terbiyeci. Özellikle hem sarayda, hem de tayin edildikleri sancak valiliklerinde genç şehzadeleri yetiştirenlere verilen ünvandır.
  Lİ/LI/LU
  den,dan Yer isimlerine bağlanır. Kişinin doğum yerini işaret için kullanılmıştır.
  MAKBUL
  Gözde
  MAKTUL
  Öldürülmüş
  MEHDİ ULYAYI
  SALTANAT

  Büyük saltanat beşiği. Diğer bir ismi de Valide Sultandır.
  MEKRİ
  Kurnaz
  MEST
  Sarhoş. II. Selime verilmiştir.
  MEYVEİ
  Meyve satan
  MIRAHOR
  Ahırların muhafızı. Emiri Ahurdan gelmedir.
  MİRZA
  Şehzade. İran ünvanıdır.
  MUHASSIL
  Vergi tahsildarı
  MUHSİN
  Bağışlayıcı
  MUHTEŞEM
  Avrupalılar tarafından I. Süleymana verilen ünvandır. Türkler kullanmazlar.
  MUID
  Okulda düzeni sağlayan
  MUSAHİP
  Padişaha hususi işlerinde Yardım eden ve daha geniş ifadesiyle Gözde.
  MÜVERRİH
  Tarihçi
  NEBİL / NEBİLE
  Prens/Prenses. Mısır ünvanıdır.
  NAİB
  Vekil.
  NAKKAŞ
  Dekoratör
  NAMZET
  Aday. Henüz tam olarak evlenmemiş, nişanlı olan padişah kızlarına verilen ünvandır.
  NİŞANCI
  Saltanat mührünün muhafızı.
  NİŞANCI OĞLU
  Saltanat mührü muhafızının oğlu.
  OĞUZ
  Temiz veya Genç erkek
  OSMANCIK
  Küçük Osman. I. Osman için kullanılmıştır.
  PADİŞAH
  Hükümdar. İran kaynaklı bir ünvandır. Sultanların çok fazla arzu ettikleri en yüksek makamdır. Herhangi bir kimse tarafından sultanla eş anlamlı olarak da kullanılabilir. Son döenmlerde Fransız Kralları için de kullanılmıştır.
  PALABIYIK
  Kavisli uzun bıyıklı.
  PARE
  Parça. Hezarpare ve Şekerparede olduğı gibi.
  PEHLİVAN
  Şampiyon, Güreşçi. I. Mehmede verilmiştir.
  REİSÜL KÜTTAB
  Katiplerin Reisi.
  RUM
  Rumeli. Temelde Roma ve Roma İmparatorluğu içinde kalan yerleri ifade eder. Böylece Anadolu Selçukluları, İran Selçuklularından ayrılmışlardır. Ayrıca Rum Beylerbeyi altında Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa eyaletlerini de temsil eder.
  SAHİB KIRAN
  Her zaman başarılı Hükümdar. I. Süleyman ve IV. Murada verilen ünvandır.
  SAİBÜL AŞERETİL KAMİLET
  On numarayı tamamlayan. Onuncu sultan olduğu için I. Süleymana verilmiştir.
  SANCAK
  Büyük Bayrak. Eyalet.
  SANCAK BEYİ
  Eyalet İdarecisi.
  SARHOŞ
  II. Selime verilmiştir.
  SARI
  Sarı, Soluk. II. Selime verilmiştir.
  SARIKÇI
  Sarık yapan
  SEDEFİ DÜRRİ HİLAFET
  Hilafet incisinin sedefi. Bir diğer ünvanı da Valide Sultandır.
  SEMEN/SEMİZ
  Şişman
  SERASKER
  Ordu komutanı.
  SEYYİD
  Peygamber soyundan gelen
  SİLAHDAR
  Silahları muhafaza eden memur. Sultanın hususi görevlilerinden biri.
  SİPAHİ
  Atlı asker
  SIĞIR
  II. Selime verilmiştir.
  SOFU
  II. Bayezide verilen ünvandır.
  SULTAN
  Prens. En az üç farklı kullanımı vardır. En geçerlisi, devletin başı olarak kullanımıdır. Sultan Han Muradda olduğu gibi Han ile birlikte Şehzadelik ifadesi anlamında da kullanılmıştır. Bu şekli genellikle padişah oğulları içindir ve özellikle de II. Mehmed döneminden sonradır. bununla beraber eğer isimden sonra kullnaılmışsa o ismin Prenses olduğunu ifade eder Fatma Sultanda olduğu gibi. Yine Haseki ve Valide kelimleri ile de birleştirilerek kullanılmıştır.
  SULTANÜL GUZAT
  Gaziler sultanı. İlk dönem ünvanıdır. I. Murad ve diğerlerine verilmiştir.
  SULTANZADE
  Prenses oğlu. Padişah kızlarının oğullarına veya erkek torunlarına verilen ünvandır.
  ŞAHI ALEM PENAH
  İmparator, Dünyanın barınağı. Padişahın üstünlük ünvanlarından biridir. İran menşelidir.
  ŞAHİN
  Sokullu Mehmed Paşaya verilmiştir.
  ŞAHZADE/ŞEHZADE
  Padişahın oğlu. I. Mehmed ile başlayarak padişahların oğullarına verilmiştir.
  ŞEHİD
  Savaşta dini uğruna ölen kişi. I. Murad ve II. Osmana verilmiştir.
  ŞEHRİ
  Şehirli
  ŞEYH
  Edebaliye verilmiştir.
  ŞEYHÜLİSLAM
  Müfti. Halifenin altında olup İslamın başkanıdır.
  ŞÜCAEDDİN
  Dinin kahramanı. Orhana verilen ünvandır.
  TAVAŞİ
  Hadım
  TAVİL
  Uzun. Sokullu Mehmed Paşaya verilmiştir.
  TİRYAKİ
  Genellikle uyuşturucu veya sigara tiryakiliği için kullanılır.
  UĞURLU
  Şanslı
  VALİDE
  Anne.
  VALİDE SULTAN
  Prenses Anne. Saltanatları döneminde padişahların annelerine verilen ünvandır. XVI. yüzyılda girmiştir.
  VELİ
  II. Bayezide verilen ünvandır.
  VELİAHT
  Tahta geçecek şehzade. Tahta geçecek kişi için son dönemde kullanılmıştır. Ancak 1876 Anayasası tahta çıkacak şehzadenin en yaşlı erkek evlat olmasını belirleyinceye ve diğer şehzadeleri reddedinceye dek uygulanamamıştır. Hatta VI. Mehmede Veliahdı Sani Tahtın ikinci varisi ünvanı verilmişti. Benzer bir makam, Kırım Hanlarından Nureddine de verilmiştir.
  VEZİR
  Bakan. Ağır sorumluluk yüklenen.
  VEZİRİ AZAM
  Başbakan, Baş vezir. Bir diğer formu da Sadr-ı Azamdır.
  VOYNUK
  Bulgar savaşçısı
  VOYVODA
  İdareci. Moldavya ve Lehistan prensliklerinden birinin yöneticisine verilen ünvandır.
  YAĞLIKÇI
  Yağlık satan
  YAVUZ
  Yiğit. I. Selime verilmiştir.
  YENİÇERİ
  Yeni askerler. Meşhur Yeniçeri Ocağı mensupları.
  YILDIRIM
  I. Bayezide verilmiştir.
  ZADE
  Oğlu. Genellikle ın soyu anlamında genişletilmiştir.

   

   

  KONAMI - 15.04.2007 - 00:11
 2. paylaşımınız için tşk ederim KONAMI

   

   

  milkboy - 21.04.2007 - 01:40Benzer Konular

 1. Atatürk’e Verilen Kıdem Nişan Madalya ve Ünvanlar
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.01.2011, 19:05
 2. Osmanlı'da Ünvanlar
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 13.07.2009, 11:51
 3. Osmanlida Toprak Idaresi..
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.05.2008, 13:11
 4. OSMANLIDA MiNYATUR
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 02.06.2007, 12:22

copyright

Soru Cevap