OSMANLIDA ÜNVANLAR

  1. * OSMANLIDA ÜNVANLAR *

    ADLİ
    Adil. II. Bayezid, III. Mehmed ve II. Mahmuda verilmiştir.
    AĞA
    Komutan. Ordudaki kıdemli görevlilere, Yeniçeri ağası ve Kızlar ağası gibi saray korumalarına verilmiştir.
    AHRETLİK
    Manevi evlat. Dürrüşehvara verilmiştir.
    AK BAŞLI
    Ak başlıklı. Aktimura verilmiştir.
    ALP
    Kahraman asker. Daha çok ilk dönemde kullanılmakla beraber kabilevi yapılanma sona erdiği dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir.
    AMCAZADE
    Amca çocuğu.
    ARSLAN
    Arslan veya Arslan yürekli.
    AVCI
    IV. Mehmede verilmiştir.Hayatındaki en önde gelen uğraşısı idi. Edirne civarında kendisini bu iptilaya kaptırmıştı.
    BAHİR
    Denizci
    BAHTİ
    Talihli. I. Ahmede verilmiş ve onun tarafından şiirlerinde maslah olarak kullanılmıştır.
    BAŞ
    Lider, Başkan. BaşÇuhadar veya Kapıcı-başı gibi genellikle diğer ünvanlarla beraber kullanılmıştır.
    BEDROS
    Kurnaz. Genel bir Ermeni adıdır ve güya II. Abdülhamidin yüz hatları itibariyle Ermenilere benzediğini ima için ona verilmiştir. Wittlinin anlattığı bir hikayeye göre, Abdülhamidin babası I. Abdülmecid değil, Abdülhamidin annesiyle gizli aşk hayatı yaşamayı başaran bir Ermenidir. Abdülhamidin annesi Trimüjganın muhtemelen Ermeni olması daha kolay anlaşılır bir açıklamadır.
    BEY
    Efendi, Şehzade. Zamanla bu ünvan değerini kaybetti ve daha ziyade İngilizcedeki esquire gibi nezaket ünvanı haline geldi.
    BEYCEĞİZ
    Küçük Şehzade
    BEYLERBEYİ
    Bölge Valisi. Büyük eyaletlerin idarecisine verilmiştir.
    BEYZADE
    Şehzade oğlu.Padişahların kızlarının oğullarına verilen ünvandır. İlk dönemlerdeki Sultanzade ünvanının yerini almıştır.
    CEDDÜL OSMAN
    Osmanlıların Babası.Süleyman Şaha verilmiştir.
    CEMCA
    Cemşid gibi güçlü. Sultan için Doğu dillerinde kullanılan bir ünvan.
    CİHANDAR
    Dünyanın Efendisi. III. Selime verilmiştir.
    CİVAN
    Genç. 2138/ Mehmede verilmiştir.
    ÇAVUŞ
    Rütbeli Er, Haberci
    ÇELEBİ
    Beyefendi. Kibar Efendi, Genç Efendi. II. Mehmed dönemine kadar padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca I. Mehmede de özellikle verilmiştir.
    ÇELEBİ SULTAN
    Kibar Şehzade. 1594 yılına kadar sancak valisi olan padişah oğullarına verilmiş olan ünvandır.
    DAMADI ŞEHRİYARI
    Padişah Damadı. Padişahların kızlarıyla evlenenlere verilen ünvandır. Ancak bu sadece babasının saltanatı döneminde evlenen kızların kocalarına uygulanmıştır. Ayrıca aynı isimlerdeki birkaç veziri seçmek için de bu ünvan kullanılmıştır.
    DAYE
    Süt Anne
    DELİ
    I. Mustafa ve İbrahime verilmiştir.
    DÜZMECE
    Sahte. Kendi adına çıkan isyan döneminde ve aslı konusundaki şüpheye ifade etmek üzere Mustafaya verilmiş ünvandır.
    EBUL FETH
    Fethin babası. II. Mehmede verilmiştir.
    EFENDİ
    I. Abdülmecid döneminden itibaren padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca tarikat üyeleri arasında da bir dereceyi gösteren tabirdir.
    EĞRİ FATİHİ
    III. Mehmede verilmiştir.
    EMİR
    İdareci, Şehzade. Yarı bağımsız idareciler için kullanılmıştır. Ayrıca Selçıklulara bağımlı olduğu süre zarfında I. Osman için kullanılmıştır. 1402-1413 arasındaki Fetret Devri esnasında I. Bayezidin oğullarından birinin açık şekilde üstün idareci olmadığını göstermek için yeniden kullanılmıştır.
    EMİRÜL MÜMİNİN
    Müslümanların İdarecisi. Halifeye verilen isimlerden biri olup I. Selimin Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahlarına da verilmiştir.
    FAHREDDİN
    Dinin öğüncü. I. Osmana verilmiştir.
    FATİH
    İstanbulu fethinden dolayı II. Mehmede verilmiştir.
    FATİHİ BAĞDAT
    Bağdatı fetheden IV. Murada verilmiştir.
    FRENK
    Frank. Başlangıçta Fransadan gelenler için kullanılmışken oldukça genişletilerek herhangi bir Avrupa ülkesi için de kullanılmıştır.
    GAZİ
    Darul Harbde savaşan kişilere ve Hristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere verilen ünvandır. Özellikle de O. Osman, Orhan, I. Murad, I. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murad için kullanılmıştır.
    GENÇ
    II. Osmana verilen isimdir.
    GÖZDE
    Padişahın cariyeleri için kullanılmıştır.
    GÜREŞÇİ
    Güçlü olduğu için I. Mehmede verilmiştir. Güreşçi mi Kürüşçü mü olduğu şeklinde bir şüphe var ise de, doğru şekli Güreşçi şeklindeki Padişah için kullanımıdır.
    HACE, HACİ
    Hacı. Hace kadınlar için, Hacı erkekler için kullanılna formudur. Mekkede Hac görevini tamamlayan kişiye verilen ünvandır.
    HADİMUL HARAMEYNİŞ ŞERİFEYN
    İki mübarek şehir olan Mekke ve Medinenin koruyucusu. I. Selime 1517de Mekke Şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir ünvandır.
    HAFIZ
    Koruyucu. Genişletilmek suretiyle Kuranı ezbere bilen kişiye denilmiştir.
    HAKANÜL BERREYN
    VEL BAHREYN

    Karaların ve Denizlerin Hakanı. Padişahın gücünün ihtişamını ifade eden ünvanlardan biridir.
    HALİFE
    Son Abbasi Halifesinin 1538de ölümüne kadar halifeliği elinde tuttuğu şeklindeki birtakım düşüncelere rağmen, 1517 yılında Halifeliğin I. Selime ve onun mirasçılarına geçmesi, İslamda önemli ölçüde sert tartışmalara neden olmamıştır. Cam. Mod. Hist., 91de Hilafet İslamın temel prensiplerinden biridir ve bütün Müslümanlar tek bir imam tarafından idare edileceklerdir. Ayrıca İmamda Hz. Peygamberin kabilesi olan Kureyşten olacaktır. 1517 yılında İmamlık, Haşimoğullarından Mehmed Ebu Caferin güçsüz ellerindeydi ve halifeliği Kahire Sarayında sembolik olarak devam ettiriyordu. Abbasilerin en son halifesi olarak Sultan Selim lehine halifelikten feragat etti. Bu biçimsel geçiş, Kureyş kabilesine mensup olmamakla birlikte Türk sultanlarının Müslümanların idarecisi veya İmamı olmalarının temeli oldu. Halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mekke Şerifinin Kabenin anahtarlarını Selime göndermesi, böylece Selimin Mukaddes Beldelerin koruyucusu olmasıyla halifeliğin tanınması onaylanmış oldu der. S. Lane Po
    HAN
    Kırım idarecileri için kullanılmıştır. II. Selim tarafından torunu İbrahime verilmiştir.
    HANIM SULTAN
    Prenses Hanım. Padişahların kadın tarafından kız torunlarına verilen ünvan.
    HASEKİ SULTAN
    Gözde Prenses. Erkek evlat doğurmuş olan padişah gözdelerine verilen ünvan. Genellikle ilk dört veya altı anne ile sınırlanmıştır.
    HASEKİ KADIN
    Gözde Kadın. Padişah kızlarının annelerine verilmiştir.
    HATUN
    Hanım. İlk dönemlerde, son dönemlerdeki Valide Sultan yerine padişahın nikahlı eşlerine verilen ünvandır.
    HEZARPARE
    Bin parça. Ölümünden sonra kendisine yapılan suikasde işaret etmek için Ahmede verilen ünvandır.
    HÜMAYUN
    Padişaha ait. -Devlet kuşu, saadet manasına gelen Hümaydan alınmıştır.
    HÜNKAR
    Hükümdar I. Murad ve II. Mehmede verilen ünvan.
    HÜDAVENDİGAR
    Hükümdar, Bey. I. Murada verilmiş ve daha sonra da Bursa Sancağı içinde kullanılmıştır. Yine Orhan ve II. Murad için de kullanılmıştır.
    İLHAMİ
    İlham alan. III. Selime verilen ünvandır.
    KANBUR
    I. Mahmuda verilmiştir.
    KANLI
    Politikasını ima için II. Abdülhamide verilmiştir.
    KANUNUİ
    Adil. II. Mehmede ve özellikle de I. Süleymana verilmiştir.
    KAPUDAN PAŞA
    Amiral. Osmanlı donanmasının başındaki kimseye verilmiştir.
    KARA
    I. Osman ve birçok kişiye verilmiştir.
    KETHÜDA
    Kahya.
    KÖSE
    Sakalsız
    KRAL
    Sırp ünvanı.
    KUL
    Köle.
    KULOĞLU
    Köleoğlu
    KÜRÜŞÇÜ
    Yay gerdiren. Bir sanatta pir kabul edildiği için I. Mehmede verilmiştir.
    LALA
    Terbiyeci. Özellikle hem sarayda, hem de tayin edildikleri sancak valiliklerinde genç şehzadeleri yetiştirenlere verilen ünvandır.
    Lİ/LI/LU
    den,dan Yer isimlerine bağlanır. Kişinin doğum yerini işaret için kullanılmıştır.
    MAKBUL
    Gözde
    MAKTUL
    Öldürülmüş
    MEHDİ ULYAYI
    SALTANAT

    Büyük saltanat beşiği. Diğer bir ismi de Valide Sultandır.
    MEKRİ
    Kurnaz
    MEST
    Sarhoş. II. Selime verilmiştir.
    MEYVEİ
    Meyve satan
    MIRAHOR
    Ahırların muhafızı. Emiri Ahurdan gelmedir.
    MİRZA
    Şehzade. İran ünvanıdır.
    MUHASSIL
    Vergi tahsildarı
    MUHSİN
    Bağışlayıcı
    MUHTEŞEM
    Avrupalılar tarafından I. Süleymana verilen ünvandır. Türkler kullanmazlar.
    MUID
    Okulda düzeni sağlayan
    MUSAHİP
    Padişaha hususi işlerinde Yardım eden ve daha geniş ifadesiyle Gözde.
    MÜVERRİH
    Tarihçi
    NEBİL / NEBİLE
    Prens/Prenses. Mısır ünvanıdır.
    NAİB
    Vekil.
    NAKKAŞ
    Dekoratör
    NAMZET
    Aday. Henüz tam olarak evlenmemiş, nişanlı olan padişah kızlarına verilen ünvandır.
    NİŞANCI
    Saltanat mührünün muhafızı.
    NİŞANCI OĞLU
    Saltanat mührü muhafızının oğlu.
    OĞUZ
    Temiz veya Genç erkek
    OSMANCIK
    Küçük Osman. I. Osman için kullanılmıştır.
    PADİŞAH
    Hükümdar. İran kaynaklı bir ünvandır. Sultanların çok fazla arzu ettikleri en yüksek makamdır. Herhangi bir kimse tarafından sultanla eş anlamlı olarak da kullanılabilir. Son döenmlerde Fransız Kralları için de kullanılmıştır.
    PALABIYIK
    Kavisli uzun bıyıklı.
    PARE
    Parça. Hezarpare ve Şekerparede olduğı gibi.
    PEHLİVAN
    Şampiyon, Güreşçi. I. Mehmede verilmiştir.
    REİSÜL KÜTTAB
    Katiplerin Reisi.
    RUM
    Rumeli. Temelde Roma ve Roma İmparatorluğu içinde kalan yerleri ifade eder. Böylece Anadolu Selçukluları, İran Selçuklularından ayrılmışlardır. Ayrıca Rum Beylerbeyi altında Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa eyaletlerini de temsil eder.
    SAHİB KIRAN
    Her zaman başarılı Hükümdar. I. Süleyman ve IV. Murada verilen ünvandır.
    SAİBÜL AŞERETİL KAMİLET
    On numarayı tamamlayan. Onuncu sultan olduğu için I. Süleymana verilmiştir.
    SANCAK
    Büyük Bayrak. Eyalet.
    SANCAK BEYİ
    Eyalet İdarecisi.
    SARHOŞ
    II. Selime verilmiştir.
    SARI
    Sarı, Soluk. II. Selime verilmiştir.
    SARIKÇI
    Sarık yapan
    SEDEFİ DÜRRİ HİLAFET
    Hilafet incisinin sedefi. Bir diğer ünvanı da Valide Sultandır.
    SEMEN/SEMİZ
    Şişman
    SERASKER
    Ordu komutanı.
    SEYYİD
    Peygamber soyundan gelen
    SİLAHDAR
    Silahları muhafaza eden memur. Sultanın hususi görevlilerinden biri.
    SİPAHİ
    Atlı asker
    SIĞIR
    II. Selime verilmiştir.
    SOFU
    II. Bayezide verilen ünvandır.
    SULTAN
    Prens. En az üç farklı kullanımı vardır. En geçerlisi, devletin başı olarak kullanımıdır. Sultan Han Muradda olduğu gibi Han ile birlikte Şehzadelik ifadesi anlamında da kullanılmıştır. Bu şekli genellikle padişah oğulları içindir ve özellikle de II. Mehmed döneminden sonradır. bununla beraber eğer isimden sonra kullnaılmışsa o ismin Prenses olduğunu ifade eder Fatma Sultanda olduğu gibi. Yine Haseki ve Valide kelimleri ile de birleştirilerek kullanılmıştır.
    SULTANÜL GUZAT
    Gaziler sultanı. İlk dönem ünvanıdır. I. Murad ve diğerlerine verilmiştir.
    SULTANZADE
    Prenses oğlu. Padişah kızlarının oğullarına veya erkek torunlarına verilen ünvandır.
    ŞAHI ALEM PENAH
    İmparator, Dünyanın barınağı. Padişahın üstünlük ünvanlarından biridir. İran menşelidir.
    ŞAHİN
    Sokullu Mehmed Paşaya verilmiştir.
    ŞAHZADE/ŞEHZADE
    Padişahın oğlu. I. Mehmed ile başlayarak padişahların oğullarına verilmiştir.
    ŞEHİD
    Savaşta dini uğruna ölen kişi. I. Murad ve II. Osmana verilmiştir.
    ŞEHRİ
    Şehirli
    ŞEYH
    Edebaliye verilmiştir.
    ŞEYHÜLİSLAM
    Müfti. Halifenin altında olup İslamın başkanıdır.
    ŞÜCAEDDİN
    Dinin kahramanı. Orhana verilen ünvandır.
    TAVAŞİ
    Hadım
    TAVİL
    Uzun. Sokullu Mehmed Paşaya verilmiştir.
    TİRYAKİ
    Genellikle uyuşturucu veya sigara tiryakiliği için kullanılır.
    UĞURLU
    Şanslı
    VALİDE
    Anne.
    VALİDE SULTAN
    Prenses Anne. Saltanatları döneminde padişahların annelerine verilen ünvandır. XVI. yüzyılda girmiştir.
    VELİ
    II. Bayezide verilen ünvandır.
    VELİAHT
    Tahta geçecek şehzade. Tahta geçecek kişi için son dönemde kullanılmıştır. Ancak 1876 Anayasası tahta çıkacak şehzadenin en yaşlı erkek evlat olmasını belirleyinceye ve diğer şehzadeleri reddedinceye dek uygulanamamıştır. Hatta VI. Mehmede Veliahdı Sani Tahtın ikinci varisi ünvanı verilmişti. Benzer bir makam, Kırım Hanlarından Nureddine de verilmiştir.
    VEZİR
    Bakan. Ağır sorumluluk yüklenen.
    VEZİRİ AZAM
    Başbakan, Baş vezir. Bir diğer formu da Sadr-ı Azamdır.
    VOYNUK
    Bulgar savaşçısı
    VOYVODA
    İdareci. Moldavya ve Lehistan prensliklerinden birinin yöneticisine verilen ünvandır.
    YAĞLIKÇI
    Yağlık satan
    YAVUZ
    Yiğit. I. Selime verilmiştir.
    YENİÇERİ
    Yeni askerler. Meşhur Yeniçeri Ocağı mensupları.
    YILDIRIM
    I. Bayezide verilmiştir.
    ZADE
    Oğlu. Genellikle ın soyu anlamında genişletilmiştir.

     

     

    KONAMI - 15.04.2007 - 00:11
  2. paylaşımınız için tşk ederim KONAMI

     

     

    milkboy - 21.04.2007 - 01:40Benzer Konular

  1. Atatürk’e Verilen Kıdem Nişan Madalya ve Ünvanlar
    Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Genel Konular.
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj : 31.01.2011, 19:05
  2. Osmanlı'da Ünvanlar
    Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Osmanlı Tarihi.
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj : 13.07.2009, 11:51
  3. Osmanlida Toprak Idaresi..
    Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj : 12.05.2008, 13:11
  4. OSMANLIDA MiNYATUR
    Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj : 02.06.2007, 12:22

copyright

Soru Cevap

grafimx