Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Nazım Hesapların Önemi

 1. Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Nazım Hesaplar - Tek Düzen Muhasebe Sizsteminde Nazım Hesapların Dış Ticaretteki Yeri - 320 102 Kodları Nasıl Kullanılır - Yabancı Paralı İşlemlerde Nazım Hesaplar


  1. GİRİŞ
  Muhasebe, mutlaka ki insanlık tarihi ile birlikte başlamış ve hâlâ gelişmekte olan bir
  olgudur. Bilinen en eski muhasebe kayıtları Eski Mısır Medeniyetiyle başlayan ve
  mal teslimlerini içeren, daha sonra Mezopotamya Medeniyetlerinde gelişme gösteren
  hesap kayıtlarıdır (Güvemli, 1995).
  Batı Avrupa uygarlıklarında, ticarette değil de denetim amaçlı olarak Devlet ve
  Manastır yönetimlerinde gelişen muhasebe olgusu nihayet 15. yüzyılda, günümüzde
  de uygulanmakta olan çift taraflı kayıt düzenine kavuşmuştur.
  Sanayi devriminin ardından hızla gelişen sermaye piyasası 20. yüzyılda uluslararası
  boyutlara ulaşmış ve küreselleşme kavramı tüm dünya piyasalarını esir almıştır.
  Ülkelerin herbiri kendi içerisinde finansal piyasaları geliştirmek istediklerinde bilgi
  tekdüzeliğini ulusal yasalar çıkartarak sağlamışlardır. Ulusal boyutları aşan
  yatırımlar yapacak yer arayan büyük sermaye sahipleri yabancı ülkelere yayılmışlar
  ancak kendi düzenlerine uygun bilgi eksikliği genişlemenin önünde büyük bir engel
  oluşturmuştur.
  Sermayenin yayılması ve ekonomik gelişmeyi desteklemek amacı ile 21. yüzyıl
  uluslararası birliklerin kurularak küreselleşmenin hız kazandığı bir dönem olmuştur.
  Bu birliklerden bazıları, 1948 yılında, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve
  ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi amacı ile kurulan OEEC (Avrupa
  İktisadi İşbirliği Örgütü), ki 1961 yılında adı OECD (Ekonomik İşbirliği ve
  Kalkınma Örgütü) olarak değiştirilmiştir; Kanada, ABD ve Meksika arasında ticari
  ve ekonomik bir birlik olarak kurulan ve 1994 yılında yürürlüğe giren NAFTA
  (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması); ve tek bir ekonomi olarak
  bakıldığında 16.830 milyar dolarlık bir yurt içi hasıla tutarı ile günümüz dünya
  ekonomisinin %31’i oranında bir değer yaratarak en büyük ekonomik birimini
  oluşturan European Union (Avrupa Birliği) bunlardan bazılarıdır (International
  Monetory Fund [IMF], 2008).
  Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulduktan sonra yatırımcıların riskini azaltmak ve
  farklı ülkelerde yapılan yatırımların sonucunun kolay anlaşılabilirliğini sağlamak
  üzere muhasebe ve finansal açılardan uluslararası düzeyde tekdüzeliğe gidilmesi şart
  olmuştur. Finansal bilgilerin tekdüzeliği için yapılan çalışmalar yalnızca ekonomik
  birleşmelerin içinde kalmamış, farklı birleşmeler arasında da ortak çalışmalar
  yapılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli örneğini ABD tekdüzen muhasebe sistemi
  US GAAP ile AB ülkeleri için geliştirilen ve dünya ülkelerinin çoğunda
  uygulanmakta olan IAS (Uluslararası Muhasebe Standartları) ve IFRS (Uluslararası
  Finansal Raporlama Standartları) arasında uyumlaştırma çalışmalarıdır.
  Bu çalışmalar sonucunda dünyanın ekonomik gelişmesi içerisinde yer alacak tüm
  ülkelerin finansal raporlama standartlarının uyum içinde olması ve yatırımcılar için
  en üst düzeyde güvenilir bilgi üretiliyor olması bklenmektedir.

  Tüm bu çalışmalar sırasında yeteri kadar dikkate alınmamış bir konu, finansal
  raporlarda yer almayacak, ancak MSUGT No.1 de sayılan bilanço dipnotlarında
  belirtilmesi gerekecek bazı değerler ile ilgili bilginin nasıl üretileceği konusudur.
  Akreditifler, teminatlar, emanetler, yatırım harcamaları, matrah düzeltmeleri,
  yabancı paralı işlemler gibi konuları bu tür işlemlerin kapsamında sayabiliriz.
  Türkçemize “Nazım Hesaplar” olarak giren ve Tekdüzen Hesap Planımızda 9 No.lu
  Hesap Sınıfında yer alan ve diğer ülkelerin literatürüne “Memo Accounts”,
  “Memorandum Accounts”, “Off-Balance Sheet Accounts” ya da “Comptes
  Spéciaux” olarak geçen hesaplar bu tür işlemlerin takibi için oluşturulmuş
  hesaplardır..
  Bu makalede, Nazım Hesapların finansal tabloların düzenlenmesi aşamasında
  kullanımının gerekliliği, kullanım alanları ve yararları irdelenecektir.
  2. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE NAZIM HESAPLAR
  I Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin III. Bölümü mali
  tabloların ilkeleri ve amaçlarını açıklamaktadır. Bu açıklamalarda mali tabloların
  amaçlarının, işletme ile ilgili kişi ya da grupların işletme ile ilgili konularda karar
  almalarına yardımcı olmak, olarak tanımlanmış ve daha sonraki kısımlarda da mali
  tabloların düzenlenmesi ve sunulması anlatılmıştır.
  Aynı bölümün “Bilanço İlkeleri” başlıklı kısmında bilançonun amacının, belli bir
  tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve gerçeğe uygun olarak yansıtılması
  olarak belirtilmektedir. Aynı bölümün devamında bilançonun varlıkları, kaynakları
  ve öz kaynakları ile ilişkin ilkeleri sıralanmakta ve bilanço kalemlerinin içinde yer
  almayan fakat ilgililerin kararlarını etkileyebilecek bilgilerin de bilanço dipnot veya
  eklerinde açıkça gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  Görüldüğü gibi bilanço ilkelerinin düzenlenmesi ve sunulması bölümlerinde yalnızca
  işletmenin finansal hareketleri gözönüne alınmış, finansal olmayan, ileriye yönelik
  taahhütler, yükümlülükler ya da avantajlar dikkate alınmamıştır.
  Aynı tebliğin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı
  Açıklamaları” başlıklı bölümünde ise Hesap Sınıflarının sonunda “9. NAZIM
  HESAPLAR” hesap sınıfında da da boş olarak 90 ila 99 arası Nazım Hesap grupları
  sıralanmıştır. Ancak, Tekdüzen Hesap Planı olarak sıralanan kebir hesaplarında tüm
  hesaplar ile ilgili açıklama ve örnekler verilirken Nazım Hesaplar ile ilgili hiçbir
  bilgi verilmemiş, bu hesapların kullanımı tamamen işletmelerin inisyatifine
  bırakılmıştır.
  Giriş bölümünde açıklandığı gibi her ülkenin muhasebesinde aynı amaçla kullanılan
  bir hesap bulunmakta, hatta Fransa gibi Kıta Avrupa’sı ülkelerinde hesabın yardımcı
  hesapları, kullanım yerleri ve örnekleri detaylı olarak verilmektedir.

  3. NAZIM HESAPLARIN YERİ VE ÖNEMİ
  Muhasebe bilgi sisteminin vergi tabanlı uygulamadan uzaklaşıp bilgi tabanlı
  uygulamada yer bulmaya başlaması ile birlikte nazım hesaplar akademik yazında da
  önemli oranda yer bulmaya başlamıştır.
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bakanlığa
  verdiği yetki ile 1.1.1994 tarihinde başlayan mali yıldan geçerli olmak üzere
  yayınlanan ve bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilerin uymakla
  yükümlü oldukları “1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” nin
  “Düzenlemenin Amacı” olarak geçen başlangıç bölümünde, tebliğin temel amacının
  “Mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese
  edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması”
  olarak belirtilmiştir.
  Tekdüzen muhasebe sistemimizin “V - YAPILAN DÜZENLEMENİN VERGİ
  MEVZUATI İLE İLİŞKİSİ VE YAPTIRIMI:” başlıklı bölümü ise, işletmelerin
  mali tablolarını “1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve ekinde
  öngörülen kurallara uygun olarak düzenlemelerini kesin hüküm altına almış ve
  uymayanlara cezai işlemler öngörmüştür. Aynı paragrafın devamı da, vergiye tabi
  safi kazancın tesbitinde, vergi mevzuatınca istenen bilgilerin de sağlanması için
  gerekli düzenlemelerin yapılmasını amirdir.
  Tebliğin yukarıda sayılan maddeleri uyarınca, işletmelerin yalnızca Tekdüzen Hesap
  Planında belirlenen bilanço hesaplarına uygun olarak hazırlayacakları mali tablolar,
  başlangıç bölümünde belirtildiği üzere gerçek durumun yansıtılması kavramı için
  yeterli olmayacaktır. Bu şekilde hazırlanan mali tablolar, işletmenin finansal
  durumunu etkilememekle birlikte geleceğe yönelik yükümlülükler ve avantajlar gibi
  üçüncü kişilere verilmesi gereken bilgileri, ya da vergiye tabi kazancın tesbiti için
  gerekebilecek bilgiler ile yabancı paralar ile ilgili bazı bilgileri içermemiş olacak ve
  sonuç olarak da, karar verme durumunda olan kişi ve grupların gereksinimine uygun
  gerçek durumu yansıtmıyor olacaktır.
  Mali tabloların bu zaafını gidermek için, genel anlamda bir fikir birliğine
  ulaşılamamış olmakla birlikte, gerçek durumun sunulması için nazım hesapların
  kullanımı yaygınlaşmakta, akademik yazında nazım hesaplar ile ilgili yardımcı
  hesaplar yayınlamakta ve bu bağlamda bir birlik sağlanmaya çalışılmaktadır.
  Nazım hesapların kullanımının yaygınlaştırılması için yapılan akademik çalışmaların
  yaygınlaşması sonucunda çeşitli yayınlarda atıf verilmekte olan ve genel kabul
  görme yolundaki bir nazım hesap listesi şu şekilde oluşmuştur (Akdoğan ve
  Sevilengül, 2007: s.771).
  227
  90 TEMİNAT MEKTUPLARI
  900 TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR
  902 TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR
  91 CİROLAR, KEFALETLER VE GARANTİLER
  910 CİROLARIMIZDAN ALACAKLAR
  911 CİROLARIMIZDAN BORÇLAR
  912 KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR
  913 KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR
  914 GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR
  915 GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR
  92 TEMİNAT VE EMANETE VERİLEN KIYMETLER
  920 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZDEN ALACAKLAR
  921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ
  922 EMANETTEKİ KIYMETLERİMİZDEN ALACAKLAR
  923 EMANETTEKİ KIYMETLERİMİZ
  93 TEMİNAT VE EMANETE ALINAN KIYMETLER
  930 TEMİNATA ALINAN KIYMETLER
  931 TEMİNATA ALINAN KIYMETLERDEN BORÇLAR
  932 EMANETE ALINAN KIYMETLER
  933 EMANETE ALINAN KIYMETLERDEN BORÇLAR
  94 YATIRIM HARCAMALARI VE YATIRIM İNDİRİMİ
  95 MATRAH DÜZELTMELERİ
  950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER VE MATRAHA
  EKLENECEK DİĞER TUTARLAR
  951 MATRAHA EKLENECEK TUTARLAR BORÇLU HESABI
  952 VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER VE MATRAHTAN
  İNDİRİLECEK DİĞER TUTARLAR
  953 MATRAHTAN İNDİRİLECEK TUTARLAR ALACAKLI HESABI
  96 MENKUL KIYMETLER CÜZDANI
  960 MENKUL KIYMETLER CÜZDANI
  961 MENKUL KIYMETLER ALACAKLI HESABI
  97 ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER
  970 ÇIKARILACAK MENKUL KIYMETLER
  971 ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER
  979 ÇIKARILACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI HESABI
  98 YABANCI PARALI İŞLEMLER
  980 YABANCI PARALI VARLIKLAR
  981 YABANCI PARALI YÜKÜMLÜLÜKLER
  982 İTHALAT SİPARİŞLERİNDEN BOÇLULAR
  983 İTHALAT SİPARİŞLERİNDEN ALACAKLILAR
  984 İHRACAT SİPARİŞLERİNDEN BORÇLULAR
  985 İHRACAT SİPARİŞLERİNDEN ALACAKLILAR
  989 NET YABANCI PARA POZİSYONU
  99 DİĞER BİLGİLER
  998 DİĞER BORÇLU NAZIM HESAPLAR
  999 DİĞER ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
  Yukarıda görülebileceği gibi, tekdüzen hesap planına girmesi önerilen nazım
  hesaplarda işletmenin bilanço hesaplarında görülmeyen işlemler öncelik sırasına
  göre dizilmiştir. Bu tür işlemler arasında, (90 ve 91 hesap grupları), ileride bir ödeme yapılmasını gerektirebilecek teminat mektupları, cirolar kefaletler ve garantiler ilk
  sırada yerlerini almışlardır. Daha sonra işletmenin bilanço kayıtlarında gözüken
  ancak fiili sayımda görülemediğinden sorun olabilecek, teminata ya da emanete
  verilen kıymetleri “92 hesap grubu” ile, bilanço kayıtlarında gözükmemekle birlikte
  fiili olarak işletme bünyesinde görülen, kendi mülkiyetinde olmadığı halde
  zilyetliğini elinde bulundurduğu kıymetlerin kayıtları “93 hesap grubu”
  bulunmaktadır. “94 hesap grubu” işletmenin yatırım teşvikine tabi harcamalarını ve
  yatırım indirimi tutarının takibini sağlamak üzere oluşturulmuş bir gruptur. Türk
  vergi mevzuatımızın vergiye tabi kazanç kavramı ile, vergi usul kanunu ve
  tebliğlerinin yanısıra muhasebe ve finansal raporlama standartlarının kazanç
  tanımlarının farklı olması, yani işletmelerin vergi bazlı ve bilgi bazlı muhasebe
  düzenlerinin farkı, kanunen kabul edilmeyen giderler ile vergiye tabi olmayan
  gelirler kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamdaki gider ve gelirlerin dönem
  içerisindeki hareketleri sırasında “95 Matrah Düzeltmeleri” hesap grubuna da kayıt
  edilmesi ile dönem sonlarında beyanname düzenleme işlemlerinin hızlanrması ve
  unutma gibi nedenlerden oluşabilecek hataların engellenmesi beklenmektedir. Bu
  hesap grubundaki kayıtların, dönem sonları itibariyle işlevlerini tamamlamış
  olacaklarından ters kayıtlar ile kapatılmaları gerekmektedir.
  İşletmenin satın aldığı menkul kıymetler ile kendi çıkardığı menkul kıymetlerin
  nominal değerleri üzerinden takibini sağlamak üzere “96 ve 97 hesap grupları”
  kullanılabilecektir.
  “98 Hesap Grubu” ise tamamen işletmenin yabancı paralı hareketlerinin takibinin
  kolaylaştırılması ve doğru sonuçların sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir hesap
  grubudur. Bu grubun yararı, yabancı paralı işlemlerden doğan varlık ve kaynakların
  orijinal para cinsinden takibinin kolaylaşması olduğu kadar dönem sonlarında kur
  farkından oluşan kambiyo kâr ya da zararının hesaplanmasındaki kolaylıktır.
  Nazım hesapların amaca uygun olarak kullanılması durumunda hem dönem
  içerisinde doğru bilgiye ulaşım kolaylaşacak, hem de dönem sonlarında değerleme
  ve denetim işlemlerinin yapılması anında hatalar engellenecek ve zamandan tasarruf
  edilebilecektir.
  Bu çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde nazım hesaplar ile ilgili çalışmalarda
  üzerinde en az durulan, buna karşın hem malî tablolarda sunulan bilgilerin yeterli ve
  doğru olması, hem de dönem sonlarında yapılacak çalışmaların doğru ve hızlı
  olabilmesi açısından önemli bir yer tutan “Yabancı Paralı İşlemler” irdelenecektir.
  4. YABANCI PARALI İŞLEMLERDE NAZIM HESAPLAR
  Tekdüzen muhasebe sisteminde muhasebenin temel kavramlarından “Parayla
  Ölçülme Kavramı” tanımlanırken muhasebe işlemlerinin ulusal para birimi ile
  yapılacağını öngörmüştür. Vergi Usul Kanununun 280. maddesinde yabancı paralı
  işlemlerin değerlendirilmesi sırasında ülkemizde Yabancı Para Borsası
  229
  bulunmadığından Maliye Bakanlığının tesbit ettiği kurların uygulanması
  gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No. 130, serbest kur
  uygulaması nedeniyle zorlaşan Maliye Bakanlığı’nın kur tesbiti yerine T.C. Merkez
  Bankası’nca tesbit ve ilan olunan döviz alış kurlarının kullanımını uygun
  görmektedir.
  Parayla Ölçülme Kavramına göre yabancı paralı işlemlerin muhasebe kayıtlarının,
  işlemlerin piyasadan ya da bir bankadan yapılmasına bağlı olarak, o günkü T.C.
  Merkez Bankasınca ilan edilmiş döviz ya da efektif alış kurları, ya da işlemin
  yapıldığı bankanın döviz ya da efektif alış kurları esas alınarak gerçekleştirilecektir
  (Ataman ve Sumer, 2000: s.288).
  Bu bağlamda, örneğin Yabancı Para Kasası hesabının borcuna ve alacağına
  yapılacak tüm yabancı paralı kayıtların kurları farklı olacak ve hesap kalanı eldeki
  yabancı paranın karşılığını göstermeyecek ve hatta değerleme öncesinde bazı
  şartlarda alacak kalanı verebilecektir.
  Bir diğer sorun ise denetim sorunudur. Dönem sonlarında yapılacak bir denetim ya
  da değerleme esnasında önce yabancı para kasasının kalanının doğruluğunun
  saptanması için tüm hareketlerinin incelenmesi ile kalan tutarın fiili kasa ile
  karşılaştırılması yapılacak, daha sonra da herbir kaydın kendi para birimi ile
  karşılığının hesaplanması ve hesap kalanına ulaşılması ile eldeki mevcudun
  bulunması gerekecektir. Sadece bu işlem bile bir dönemin yabancı paralı
  hareketlerinin tümünün elden geçirilmesini gerektirecektir ve bir dönem sonu
  değerlemesi için aşırı bir zaman kaybına neden olacaktır.
  Dış ticaret firmalarında, ithalat ya da ihracat işlemlerinde akreditif ile yapılacak
  işlemlerde, özellikle vadeli akreditiflerde, akreditifin açılması sırasında finansal bir
  hareket olmadığından tekdüzen muhasebe sistemine göre bir muhasebe kaydı
  gerekmemektedir. Konuya biraz daha yakından bakıldığında ise, akreditifin ileriye
  yönelik bir yükümlülük ya da avantaj sağlayacak bir işlem olması nedeniyle
  dipnotlarda belirtilmesi gerekmektedir. Ancak akreditiflerin oluşturulduğu
  dönemlerde bir işlem yapılmaması daha sonra tüm akreditiflerin taranarak ek bir
  çalışma yapılmasına neden olacak, bu tür bir çalışma da yoğun çalışma tempoları
  arasında hata ve unutmalardan dolayı yanlış bilgi üretilmesine ve yine aşırı zaman
  kayıplarına neden olabilecektir.
  Bu nedenlerden ötürü Nazım Hesapların en az Tekdüzen Hesap Planındaki hesaplar
  kadar önemli olduğu ve doğru zamanda doğru yerde kullanıldığı durumda işletmenin
  çok büyük yararlar sağlayacağı ortaya çıkmaktadır.
  4.1. Yabancı Paralı İşlemlerin Kaydı
  İşletmeler çok çeşitli nedenlerle kasalarında ya da bankalarda açtırabilecekleri döviz
  tevdiat hesaplarında yabancı paralar bulundurabilirler. Özellikle yabancı para ile
  230
  hareketleri yoğun olan kuruluşların, yabancı para biriminden varlıklarını takip
  etmeleri, her hareketi farklı kurdan kayıtlarına aldıkları için bazı güçlüklere neden
  olmaktadır. Bu güçlüklerin başında, dönem içerisinde yabancı para gereksinimi
  olduğunda ya da dönem sonlarında yapılacak değerleme sırasında eldeki efektif ya
  da dövizin miktarının sayım yapılmadan bilinememesi gelmektedir.
  İşletme stoklarının sürekli envanter yöntemi ile kayıtlara alınmasının getirdiği
  yararları yabancı para işlemlerinde de sağlayabilmek için yabancı para hareketlerinin
  tekdüzen hesap planına uygun olarak yapılan kaydın dışında bir de nazım hesaplara
  yabancı para biriminden kaydedilmesi sorunların aşılabilmesini sağlayacaktır.
  a. İşletmenin çalışmakta olduğu bir bankadan, bankanın ilan ettiği ABD
  Efektif Satış Kuru 1.24 YTL üzerinden satın alınan $10.000 tutarında bir meblağın
  aynı bankada açılan bir döviz tevdiat hesabına yatırılması durumunda yapılacak kayıt
  tekdüzen hesap sisteminde:  Yukarıda yapılan kaydın farklı kurlardan tekrarı sonucu defteri kebir kaydı ilgili kişi
  ve gruplara işletmenin elindeki efektif tutarını göstermeyecektir. Bu durumdaki bir
  işletmenin değerlemesi için herbir kaydın elden geçirilmesi şart olacaktır. Halbuki
  yukarıdaki her kayıttan sonra aşağıda görüldüğü gibi bir Nazım Hesap kaydı hem
  işlemleri son derece kolaylaştıracak hem de doğru sonuçlara ulşılmasını
  sağlayacaktır. Tutarın her an bilinebilmesi için aşağıdaki kaydın yapılması yukarıda
  sayılan nedenlerden ötürü gerekli olmaktadır:  Nazım hesapların yardımcı ve alt hesaplarının düzenlenmesinde, önce para biriminin
  gruplaması yoluna gidilmiş ve birinci kırım “980.01 ABD Doları Varlıklar” hesabı
  ABD Doları ile yapılacak işlemler için kullanılmıştır, diğer para birimleri için “01-
  99” hesaplar sırasıyla kullanılabilecektir. İkinci kırımda ise, yabancı paranın tekdüzen hesap planında hangi kebir hesabında bulunduğu gösterilmek istenmiştir,
  yukarıdaki kayıtta “980.01.102 Bankalar” hesabı kullanılmıştır. Bu kırımda bilanço
  hesaplarının hepsi varlık ya da yükümlülük ayrımı yapılmadan kullanılabilecektir.
  Kaydın alacak tarafında ise, yukarıda nazım hesap planında sunulan “989 Net
  Yabancı Para Pozisyonu” hesabı kullanılmış, birinci kırım olarak da yine ABD
  Doları için “989.01 Net ABD Dolar Pozisyonu” kodu tanımlanarak para birimi
  bazında yeknesaklık sağlanmış ve işletmenin tüm varlık ve yükümlülüklerinin
  farkından oluşan toplam ABD Doları cinsinden net durumunun gösterilmesi
  sağlanmıştır.
  “989 NET YABANCI PARA POZİSYONU” hesabı bir çeşit karşılık hesabı şeklinde
  çalışmakta, farklı yabancı para birimlerini yardımcı hesaplarda ayrı ayrı göstermekte
  ve alacak kalanları yabancı para cinsinden net varlık durumuna, borç kalanları ise net
  yükümlülük durumuna işaret etmektedir.
  b. Yukarıdaki eylemde satın alınan efektiflerin TCMB döviz alış kurunun 1,26
  YTL olarak açıklandığı tarihte $5,000 tutarındaki kısmının döviz tevdiat hesabından
  çekilerek işletmenin kasasına alınması durumunda yapılması gereken kayıtlar
  aşağıdaki gibi olacaktır:  İşletmenin yurt dışı merkezli bir nakliye firmasına yaptırdığı nakliye nedeniyle gelen
  faturasının $ 4,000 tutarında olması ve aynı günün TCMB dolar kurunun 1,28 YTL
  olması halinde yapılacak kayıtlar :  c.İşletmenin ödemesini yabancı para birimi ile transfer etmesi durumunda, örneğin
  yukarıdaki nakliye firmasına banka havalesi yolu ile $3,000 tutarında ödeme
  gerçekleştirmesi durumunda yapması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir, ödeme günü
  TCMB Dolar kuru 1,29 YTL’dir.  Yabancı merkezli firmaların cari hesaplarının takibinde, yabancı paralı işlemlerin
  YTL’ye dönüştürülerek yapılacak kayıtların daha önce fatura alınırken kullanılan kur
  ile aynı olması, böylece cari hesap kalanının ilk döviz kuruna bölünmesi ile döviz
  cinsinden kalanın bulunabilmesi de önerilmektedir. Bu önerinin nedeni dönem
  içerisinde yabancı para bazında borç ya da alacağın bilinebilmesidir. Bu tür
  kayıtlarda her cari hesap hareketinde kur farkı kazancı ya da gideri söz konusu
  233
  olacaktır. Ancak yabancı merkezli firmalar ile yoğun çalışma temposu içerisinde
  olan firmaların aynı kasa hareketlerinde olduğu gibi eski kurları takip etme lüksü
  bulunmayacaktır. Bu durumda yapılacak en doğru kayıt tarzı, her hareketi günlük
  kurdan takip ederek dönem sonlarında kur farklarının olumlu ya da olumsuz etkisini
  finansal raporlara aktarmaktır. Bu arada cari hesap Nazım Hesaplarda yabancı para
  cinsinden de takip ediliyor olacağından yabancı firmanın borç ya da alacağı doğru
  para cinsinden de biliniyor olacaktır.
  Yukarıdaki kayıtta işlem yabancı para cinsinden bir azalmaya neden olmakta ve
  nazım hesap gerektirmektedir.

   

   

  dumanalti - 04.08.2010 - 10:31
 2. Bu işlemler sonucunda görülmektedir ki, tekdüzen hesap planına uygun olarak
  yapılan YTL kayıtlarının kalanları eldeki yabancı paralar ile ilgili doğru bilgi
  verememektedir. Nazım hesaplarda ise, işletmenin yabancı paralar kasasında $5,000
  ile İş Bankası döviz tevdiat hesabında $2,000 bulunduğu, buna karşılık $1,000
  tutarında da bir dövizli yükümlülüğünün olduğu ve toplamda “989.01 Net ABD
  Dolar Pozisyonu” hesabında görüldüğü gibi $6,000 tutarında yabancı paralı varlıkları
  mevcuttur.
  d. Kayıtların bu düzen dahilinde yapılması durumunda, dönem içerisinde her
  an yabancı paralar ile ilgili doğru bilgiye çok çabuk ulaşılabileceği gibi, dönem
  sonlarında gerçekleştirilecek değerleme işlemleri de çok hızlanacak ve hata olasılığı
  azalacaktır.
  Yukarıdaki işlemlerin yapıldığı dönemin sonu itibariyle TCMB ABD Doları alış
  kurunun 1,30 YTL olarak ilan edildiğini benimsersek dönem sonunda sayımlar
  yapılacak ve Nazım Hesap kalanları ile karşılaştırılarak doğrulanacaktır. Eğer
  yabancı para miktarı bazında hata bulunmazsa değerlemeye gidilecektir.
  Değerlemenin yapılması, nazım hesaplardan yabancı paralı kalanı olan hesapların
  kalan tutarları dönem sonu kur ile çarpılarak Tekdüzen Hesap Planındaki
  karşılıklarının vermeleri gereken kalan tutarları bulunacak, YTL hesaptaki kalanlar
  ile olması gereken kalanlar arasındaki farklar da kambiyo kâr ya da zararlarını
  oluşturacaktır.
  ABD Doları Kasası olması gereken kalan tutarı: $5,000 X 1.30 YTL = 6.500,- YTL
  234
  ABD Doları Tekdüzen Hesap kalanı: 6.300,- YTL
  ABD Doları Kasasına eklenmesi gereken tutar, ya da kambiyo kazancı: 200,- YTL
  Tevdiat Hesabı olması gereken kalan tutarı: $2,000 X 1.30 YTL = 2.600.- YTL
  Tevdiat Hesabı Tekdüzen Hesap kalanı: 2.230.- YTL
  Tevdiat hesabına eklenmesi gereken tutar, ya da kambiyo kazancı: 370,- YTL
  Satıcılar hesabı olması gereken kalan tutarı: $3,000 X 1.30 YTL = 3.900.- YTL
  Satıcılar hesabı Tekdüzen Hesap kalanı: 3.870.- YTL
  Satıcılar Hesabına eklenmesi gereken, ya da kambiyo zararı: 50.- YTL
  İşlemlerin toplam kambiyo kazancı: 200.- + 370.- - 50.- = 520.- YTL dir.

  Yabancı paralı kayıtların düzeltilmesi ve kambiyo kazancının kayıtlara alınması
  yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.  Görüldüğü gibi, değerlemenin yapılması, geçici mizan kalan tutarı ile Nazım Hesap
  kalan tutarının dönem sonu kuru ile çarpılmasının arasındaki fark şeklinde ortaya
  çıkacaktır.
  4.2. Dış Ticaret ile İlgili Bilgilerin Kaydı
  Dış ticaret kapsamında, özellikle yoğun olan yabancı paralı işlemlerin yanında, ileri
  tarihlerde lehte ya da aleyhte yükümlülük doğurabilecek güncel olaylar da
  gerçekleşebilir ve bunların da bazen mali raporların dipnotlarını oluşturabilmek
  bazen de işletme hakkında doğru bilgi üretmek amacıyla kaydedilmesi gerekli
  olabilecektir.
  235
  İşletmenin yurt dışından gerekleştireceği alımlar ya da yurt dışına gerçekleştireceği
  satımlar için ödeme şeklinin akreditif olduğu durumlarda, akreditiflerin önceden
  belirlenmiş yükleme tarihlerinde, yani akreditif metninde tanımlanmış ithal ya da
  ihraç işleminin gerçekleştiği tarihte borç ya da alacak meydana getirecek olması
  nedeniyle, açıldığı andan itibaren bilgi olarak kayıtlarda sunulabilmesi
  gerekmektedir.
  Akreditiflerin açılabilmesi için bankalar, akreditif bedelini peşin alamadıkları ya da
  hesaptan bloke yapamadıkları durumlarda teminat mektubu ya da benzeri garanti
  talebinde bulunabilmektedirler. Bu tür garantiler güncel bir finansal hareket
  yaratmadıklarından ve de bilanço dipnotlarında teminatların belirtilmesi
  gerektiğinden teminat mektupları ya da varsa hesap blokajlarının nazım hesaplarda
  takibi doğru bir hareket olacaktır.
  Bu tür işlemler için bir kayıt örneği aşağıda sunulmuştur.

  5. SONUÇ
  Tekdüzen Muhasebe Sistemimizin Muhasebenin Temel Kavramları bölümündeki
  kavramların hepsinin amacı, muhasebenin bilgi üretiminde tüm toplumun
  çıkarlarının gözetilmesi, bu amaç doğrultusunda gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst
  davranılması bulunmaktadır.
  Nitekim, Sosyal Sorumluluk Kavramı, muhasebenin kapsamının tüm toplumun
  çıkarlarına uygun olmasını; Kişilik Kavramı işletmenin ortak ya da sahiplerinden
  ayrı bir kişiliği olduğunu ve bu bağlamda işletmenin tüm gelir ve giderlerinin
  muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı durumda işletmenin kâr ya da zararı ile ilgili doğru
  sonucu verebileceğini; Tam Açıklama Kavramı da, işletmenin mali tablolarının bu
  tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak
  ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.
  Ancak, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin kavramlarında belirtilen bazı konularda
  kendisi de yetersiz kalabilmektedir. Bunlardan bazılarında, ya vergi mevzuatı ile
  uyumsuz olması nedeniyle mali tabloların sonuçlarının düzeltilmesi gerekmekte ya
  da bilgilendirme konusunda kısıtlı kalmaktadır.
  Türkiye Muhasebe Standartları Kavramsal Çerçeve, finansal tabloların niteliksel
  özelliklerini Anlaşılabilirlik, İhtiyaca Uygunluk, Güvenilirlik ve Karşılaştırılabilirlik
  olarak tanımlamıştır. Bu tanımlardan İhtiyaca Uygunluk için “Kullanıcıların
  ekonomik kararlarını geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları
  değerlendirmelerine yardımcı olmak ya da geçmişteki olayları algılamalarını teyid
  etmek veya düzeltmek suretiyle etkiliyorsa, bilgi, uygunluk kalitesini taşır”
  denmektedir (TMS, Kavramsal Çerçeve 16;s.16).
  Hem Türkiye Muhasebe Standartlarında Kavramsal Çerçevesinin Finansal raporların
  niteliksel özelliklerinde “İhtiyaca Uygunluk” tanımı uyarınca, hem de Tekdüzen
  Muhasebe Sisteminin yukarıda sayılan kavramları uyarınca, mali raporlarda yalnızca
  finansal hareketlerin sunulması yeterli olmayacaktır.
  Mali raporların daha sosyal, daha doğru, daha açık, daha anlaşılabilir, daha güvenilir
  ve daha ihtiyaca uygun bilgi üretebilmesi için finansal hareketlerin dışında kalan bazı
  bilgilerin dipnotlarda ya da daha düzenli ve açıklayıcı bir biçim olarak Nazım
  Hesaplarda sunulması şart olmakta ve hatta bazı işlemlerde finansal hareketlerin
  kaydından daha da önemli bir yer tutacağı kesin bir yargı oluşturmaktadır.
  Tüm bu açıklamalar ışığında, Nazım Hesapların da Vergi Usul Kanunu ve Türkiye
  Muhasebe Standartları çerçevesinde yasal bir yer alması ve tekdüzen kapsamında
  uygulanması için gerekli çalışmaların başlatılması doğru olacaktır.

   

   

  dumanalti - 04.08.2010 - 10:34Benzer Konular

 1. Muhasebe Nedir - Aöf Genel Muhasebe Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.05.2012, 00:50
 2. Tek Düzen Hesap Planı - Muhasebe Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.05.2012, 23:59
 3. Eğitim Sisteminde Öğretimin Yeri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.02.2010, 01:39
 4. vBulletin Sisteminde 2 slash '//' Sorunum Var?
  Konuyu Açan: emobonita, Forum: vBulletin Soru Ve Sorunlar.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 24.11.2009, 19:37
 5. Okul Öncesi Eğitim Sisteminde Anaokulları Önemi
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Çocukça.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.08.2009, 18:14

copyright

Soru Cevap