Vergi Çeşitleri

 1. Türkiyede Uygulanan Vergi Türleri


  Gelir Vergisi
  Vergi gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar
  üzerinden alındığı için gelir vergisi adı ile anılmaktadır.
  Gelir Vergisinin Özellikleri
  Bu vergiler bir yıl boyunca gerçek ve tüzel kişilerin
  kazançları üzerinden alınan vergilerdir. Gelir üzerinden
  alınan vergiler, vergiler içerisinde önemli bir paya sahiptir. Gelirlerin beyanın kontrolü ve
  takibi önemlidir. Bu hususlara dikkat edildiği sürece vergi gelirlerinden en büyük pay gelir
  vergilerinden sağlanır. Gelir üzerinden alınan vergiler iki şekilde incelenir. Bunlar, Gelir
  Vergileri ve Kurumlar Vergileridir.
  Konusu
  Gerçek kişilerin bir yıl boyunca elde ettikleri gelir ve kazançları üzerinden alınan
  vergilerdir. Kamu hizmetlerinin finansmanında en fazla yararlanılan vergi gelir vergisidir.
  Gelir vergisinin artan oranlı olması, birtakım indirim, muafiyet ve istisnalara uygun olması
  nedeniyle ve vergi ile ilgili düzenlemelerin, vergi yönetiminin doğru yapılması koşuluyla
  vergi adaletine uygun olarak daha fazla yarar sağlanabilir. Gelir vergisi dolaysız bir vergidir.
  vergiye tabi olacak gelir,
  • Gerçek kişiye ait olmalıdır. Gerçek kişi ise medeni kanun hükümlerine göre hak
  sahibi olabilme ve borç altına girme bakımından ehil olan kişidir.
  • Gelir bir takvim yılı içinde elde edilen gelir olmalıdır. Gelir vergisinde
  vergilendirme dönemi geçmiş olan bir takvim yılıdır.
  • Gelir her türlü kazanç ve iratların toplamıdır. Yani direkt olarak ele geçmese bile
  hak edilmiş olan o yıla ait her türlü kazanç, alacaklar ve elde edilmiş gelirlerin
  toplamı gelir vergisinin konusuna girer.
  • Gelir kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelirin elde edilmesinde yapılan ve
  yapılacak olan her türlü giderler düşüldükten sonra kalan kısım verginin konusu
  olmaktadır. Safi kazanç ve iratların bulunmasında gayri safi gelirden kanunda
  belirtilen giderler düşürülür
  Kurumlar Vergisi
  Kurum kazançları üzerinden alınan vergilerdir. Diğer bir
  ifade ile tüzel kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri safi
  kazançları üzerinden alınan vergilerdir.
  Konusu
  Kurumlar vergisinin konusu kurum kazançlarıdır
  (Kurumlar Vergisi Kanunu md.1). Gelir vergisi konusunda gelir
  sayılan unsurların aynısı kurumlar vergisinde de geçerlidir
  (KVK: md.2). Bir kurum bu unsurlardan hangisinden gelir elde
  etmiş olursa olsun elde edilen gelirler kurum kazancı olarak
  nitelendirilir. Kısacası gelir vergisinde gelirin anlamı ne ise kurumlar vergisinde de aynıdır.
  Yani gelir yıllık, gerçek, safi, genel ve elde edilmiş olmalıdır. Gelir vergisi konusuna
  girmeyen unsurlar, kurumlar vergisi konusuna da girmez.
  Motorlu Taşıtlar Vergisi
  Verginin konusu motorlu taşıtlardır.
  Motorlu olmayan taşıtlar verginin konusuna
  girmez. Verginin konusunu Motorlu
  Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde
  belirtilen tarifelerde yer alan karada,
  havada, denizde, göl ve nehirlerde insan,
  hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle hareket eden taşıtlar oluşturur.
  Vergiyi doğuran olay, taşıtların kayıt ve tescillerindeki özellikler gözetilerek ayrı ayrı
  belirlenmiştir. Vergiyi doğuran olay;
  - Motorlu kara taşıtları için, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca aracın trafik şube
  ve bürolarına kayıt ve tescili,
  -Uçak ve helikopter için Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne
  kayıt ve tescili,
  -Motorlu deniz taşıtları için liman ve belediye siciline kayıt ve tescilidir.
  Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi taşıtın ilgili sicilde adlarına kayıt ve tescil edilmiş
  olan gerçek ve tüzel kişilerdir
  Veraset ve İntikal Vergisi
  Veraset ve İntikal Vergisi, ivazsız (karşılıksız kazanım) olarak el değiştiren servet
  üzerinden alınan bir vergidir. Bir servetin ivazsız el değiştirmesinden vergi alınmasının
  gerekçesi, kişinin herhangi bir fedakârlığa katlanmadan servetinde artış meydana
  gelmesindendir.
  Veraset ve intikal vergisi genel olarak veraset (bir kişinin ölümü ile mal varlığının
  mirasçılarına geçmesi) yoluyla ve sağlar arası ivazsız mal intikallerini vergilendirmektedir.
  Mal kavramı ile bahsedilen şey üzerinde mülkiyet oluşturulabilen menkul ve gayrimenkul
  şeylerle mal varlığı içine girebilen sair bütün haklar ve alacaklar anlaşılır.
  Veraset ve intikal vergisinde vergiyi doğuran olay verasetten veya sağlar arası
  gerçekleşen ivazsız kazanımlardır.
  Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset yoluyla veya ivazsız biçimde mal
  iktisap eden gerçek veya tüzel kişidir.
  Veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasında kullanılan matrah ad valorem (değer)
  esasına dayanır. Veraset ve intikal vergisinin matrahı, intikal eden malların mükellefe isabet
  eden safi tutarıdır. Safi tutara, intikal eden malların safi olmayan tutarından kabul edilen
  borçların, masrafların ve varsa istisnaların düşülmesi ile ulaşılır.
  Emlak Vergisi
  Emlak, binalı veya binasız tüm gayrimenkullerden oluşan servettir. Emlak vergisi
  tahsilâtı belediyeler tarafından gerçekleştirilen bir servet vergisidir. Emlak vergisi, bina
  vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki vergiden oluşmaktadır.
  Bina vergisi yurt içinde bulunan binalar üzerinden alınır. Bina hem karada hem de su
  üzerindeki yere her ne şekilde bağlanmış, hangi inşaat türü ve sınıfı olursa olsun sabit
  karakterli inşaatın hepsini kapsar.
  Bina vergisinin mükellefi binanın maliki (sahibi)’dir. Eğer bina üzerinde intifa
  (faydalanma) hakkı kurulmuşsa bu defa mükellef intifa hakkı sahibidir. Binanın maliki yok
  veya intifa hakkı sahibi de yoksa binayı malik gibi tasarruf eden gerçek veya tüzel kişi
  mükellef kabul edilir.
  Verginin oranı araziler ve arsalara ve emlağın büyükşehir ve mücavir alan sınırları
  içinde bulunmasına göre farklılaştırılır. Tablo 2.8.
  Verginin tarhı, vergi değerini tadil eden bazı hallerin meydana gelmesine bağlı
  bildirim veya takdir üzerine gerçekleştirilir.
  Yıllık olarak tarh ettirilen arazi vergisi birincisi Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde,
  ikincisi kasım ayı içinde olmak üzere iki taksitte ödenir. Mükellefin istemesi halinde
  verginin tamamı birinci taksit süresi içinde ödenebilir.
  Katma Değer Vergisi (KDV)
  Katma Değer Vergisi ödeme güçlerinden harcamaları esas alan bir vergidir. Bu vergi
  dolaylı bir vergidir. KDV tüketiciyi vergilendirmeyi esas alan ve bu nedenle tüketici
  üzerinde kalan bir vergidir. Bu verginin esas ödeyeni mal veya hizmeti kullananlardır.
  Verginin mükellefi vergi konusuna giren işlemleri yapan herkestir. Vergilendirme,
  üretici tüketici zinciri içinde yer alan aracıların her birinin kendisinden sonraki aşamada yer
  alan kişilerden aldığı vergiyi belirli esaslar içinde vergi dairesine yatırılmasını içeren
  sorumluluk esasına dayanır. Bu koşullarda KDV’nin mükellefi vergiyi kendisinden sonra
  gelenden tahsil edip vergi dairesine yatırmasından sorumlu olacaktır.
  Kanuna göre verginin konusu aşağıdaki üç gruptan oluşmaktadır:
  • Birinci grup: Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
  teslim ve hizmetler.
  • İkinci grup: Her türlü mal ve hizmet ithalatı.
  • Üçüncü grup: Birinci grup dışında kalan ve kanunun tek tek belirttiği türdeki teslim
  ve hizmetlerdir.
  Katma değer vergisinde matrah, diğer vergi kanunlarında belirtilen matrahlara göre
  taşıdıkları özellikleri nedeni ile bazı farklılıklar göstermektedir. İşlemlerin mal teslimi,
  hizmet ifası, ithalatın veya uluslararası taşıma yapılması, spor-toto ve at yarışları oynanması,
  gümrük depolarında veya açık artırma suretiyle satış gerçekleştirilmesi, altın satışı gibi
  durumlarda matrah taşıdığı özellikleri nedeniyle farklılıklar gösterir.
  Katma değer vergisinin genel kanunda belirtilen oranı %10’dur. Ancak, Bakanlar
  Kurulu’na bu oranı mal ve hizmet grupları veya perakende ve toptan safhası itibariyle ayrı
  ayrı 4 katına kadar artırma, %1’e kadar indirme yetkisi vermiştir (KDV md.28).
  01.01.2007 yılı için belirlenin KDV oranları aşağıdaki gibidir.
  - I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için………….%1
  - II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için………….%8
  - Bu listelerin dışında kalan teslimlerin tamamı…………%18
  Bu oranlara göre örneğin, I sayılı listede yer alan kuru üzüm, kuru incir, kuru kaysı
  %8, meyan kökü, meyan balı, ıhlamur, kekik, adaçayı %18, gazete, dergi %18, arpa, buğday,
  mısır %8’den vergiye tabidir.
  Katma değer
  vergisi, mükellefler
  veya vergi kesmekle
  sorumlu tutulanlar
  tarafından aşağıda
  belirtilen süresi içinde
  ödenmek zorundadır.
  -Bir aylık vergilendirme dönemine ait vergi, ilgili ayı takip eden ayın 26. günü
  akşamına kadar,
  - Üç aylık vergilendirme dönemine ait vergi, ilgili üçüncü ayı takip eden ayın 26.
  günü akşamına kadar,
  - Vergi sorumluları kesintinin yapıldığı ayı takip eden ayın 26. günü akşamına
  kadar,
  - Mal ithalatı gümrük vergisine tabi ise gümrük vergisi ile aynı zamanda,
  -Mal ithalatı gümrük vergisine tabi değil ise gümrük hattından geçiş anında,
  -İthalatın hizmet ithalatı olması durumunda vergi sorumlusu sıfatıyla izleyen ayın
  26. günü akşamına kadar.
  Damga Vergisi
  Sunulan hizmet veya düzenlenen belgenin özel hukuk ilişkilerine göre düzenlenmesi
  nedeniyle alınan vergidir.
  Damga vergisinin konusuna Kanun’a ekli (I) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar girer.
  Buradaki kâğıt, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle
  düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan
  belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri
  şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.
  Damga vergisinin mükellefi vergi konusuna giren kâğıtları imza edenlerdir. Resmi
  dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların vergisini kişiler öder.
  Damga vergisinde vergiyi doğuran olay vergiye tabi kâğıtların düzenlenmesidir.
  Damga vergisi bazı kağıtlar için değer esaslı (ad valorem), bazı kağıtlar için miktar
  esaslı (spesifik) matrah ölçüsü üzerine oturmuştur. Matrah ölçüsü olarak değer esası dikkate
  alındında hesaplama kâğıtta yazılı parasal tutar üzerinden yapılırken miktar esası dikkate
  alındında adet başına maktu tutara göre belirlenir.
  Vergi konusuna giren kâğıtlar için vergileme oranları kanuna ekli tablo (I) ile
  gösterilmiştir. 2007 yılı için belirlenen damga vergileri ve oranlarından bazıları Tablo2.9.’da
  gösterilmektedir.
  Damga vergisi farklı şekillerde ödenebilmektedir. Bu ödeme şekilleri damga
  konulması, makbuz verilmesi ve istihkaktan kesinti yapılmasıdır (Damga Vergisi Kanunu
  md.14/2). Hangi işlemler için hangi ödeme biçiminin uygulanacağını belirleme konusunda
  Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi ile bazı haberleşme hizmetleri özel iletişim vergisinin kapsamına alınmıştır. Verginin mükellefi, 406 sayılı Kanun uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerdir. Verginin matrahı katma değer vergisi matrahını teşkil eden unsurlardan oluşmaktadır
  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
  Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (20.000.000 TL), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2006 yılı için 24,15 YTL olarak belirlenmişti.
  28/11/2006 tarih ve 26360 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 363 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerleme oranı 2006 yılı için %7,8 olarak tespit edilmiştir.
  Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2007 tarihinden itibaren 26,00 YTL olarak uygulanacaktır.
  Özel Tüketim Vergisi

  a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

  b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

  c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

  d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

  Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.
  İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

   

   

  dumanalti - 19.01.2010 - 17:17
 2. ya çok sağol walla bende sosyal ödewimi yapcaktım

   

   

  mine201 - 29.04.2011 - 15:17
 3. Sosyal ödevim için yardımcı oldunuz sağolun.

   

   

  Fatma Kobal - 15.02.2012 - 21:09
 4. hELAL BEYLER !!!! BURDAN SOSYAL ÖDEVİMİ YAPTIM !!! SLAYT LA YAPTIM TABİ!!!. kopyala yapiştir yaptim tabiii

   

   

  mekselinahoca - 21.02.2012 - 18:44
 5. Çok teşekkürler. Sosyal Bilgiler ödevimi yaptım. Ayrıca arkadaşım için de çıkartacağım.

   

   

  Niall - Yaren Horan - 13.03.2012 - 17:15
 6. eyw. aqa sper oLmus

   

   

  cilginmans - 04.04.2012 - 19:24
 7. .MükemmeL

   

   

  cilginmans - 04.04.2012 - 19:25
 8. Sınav vardı çalışcam

   

   

  cilginmans - 04.04.2012 - 19:25
 9. ßence çıkarma . ödevini kendi yapsaydı . ama bence
  sen ona neden yardım ediyorsun ki sana bir yardımı dokunmuyor

   

   

  cilginmans - 04.04.2012 - 19:27Benzer Konular

 1. Vergi Çeşitleri
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.02.2011, 20:53
 2. Vergi Muafiyeti Vergi İstisnası Ve Vergi Tarhiyatı
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.02.2011, 20:20
 3. Vergi Tebliği - Vergi Tarhı - Vergi Tahakkuku Ve Tahsili
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.02.2011, 22:36
 4. Vergi Çeşitleri - Kurumlar Vergisi Orantıları
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.10.2010, 15:00
 5. vergi çeşitleri nelerdir
  Konuyu Açan: fikirderyasi, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 09.01.2010, 01:42

copyright

Soru Cevap