2010 BA-BS Formlarındaki Değişiklikler

 1. 2010 BA - BS formları - 2010 ba - 2010 bs

  BA ve BS FORMLARI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİLİKLER

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kayıt dışı ekonomiyi önlemede detaylı verileri topladığı ve 2 yıldır aylık olarak verilmekte olan Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu) ile ilgili 2010 Ocak ayından itibaren bir takım düzenlemeler yapılacaktır. Yapılacak değişiklikleri açıklayan Tebliğ Taslağı görüş ve önerilerin alınması amacıyla kamuoyuna sunulmuş olup, vakit darlığı nedeniyle çok kısa süre içerisinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Tebliğ taslağında öne çıkan hususlara özetle aşağıda değinilmiştir.
  1- BİLDİRİMLERİN VERİLME ZAMANI:

  2010-Ocak dönemine ve sonraki yıl ve dönemlere ilişkin bildirim formları ait olduğu dönemi izleyen ayın 28 inci günü akşamı saat 24:00’e kadar Vergi dairesine internet üzerinden verilmesi ve onaylanması gerekmektedir.
  2010-Ocak Dönemine ilişkin Ba-Bs Formlarının Son verilme ve Onaylanma tarihi 01.03.2010- Pazartesi saat 24:00’dür. (28.02.2010 Pazar gününe denk geldiğinden formlar takip eden ilk iş günü olan 01.03.2010 tarihinde onaylanacaktır.)
  Daha Önceki uygulamada bu formlar ait olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 nci gününe kadar verilmekte idi. (Örneğin 2009-Aralık Dönemine ilişkin Ba-Bs formu 05.02.2010 tarihinde verilecektir.)
  2- BİLDİRİMLERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR;

  Ba ve Bs Formlarını SADECE BİLANÇO esasına göre defter tutan mükellefler vermek zorundadır. İşletme veya Serbest Meslek Erbabı olan mükellefler bu formları vermeyeceklerdir
  3- BİLDİRİM HADDİ

  2009-Aralık Dönemine kadar 8.000 TL olarak uygulanan had, 2010-Ocak ayından itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.
  Form Ba’ya; bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet alışları mal ve hizmet alımı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
  Form Bs’ye; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet satışları mal ve hizmet satışı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.

  Hadlerin uygulanmasında;
  1- Özel matrah şekline tabi mal ve hizmet alış veya satışındaki Katma Değer Vergisi Matraha eklenecektir.
  2- ÖTV’ne tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.
  4- BİLDİRİM HADDİNİN ALTINDA KALAN ALIŞ-SATIŞLAR

  2010-Ocak Dönemi ve sonraki yıllara ilişkin verilecek formlarda 5.000 TL’lik haddin altında kalan alış ve satış bedelleri Bildirimler dahil edilmeyecektir. Daha önceki uygulamada 8.000 TL’lik Haddin altında kalan alış ve satış bedelleri Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı şeklinde Formlarda topluca bildiriliyordu.

  Mükellefin bir dönem içindeki tüm alış veya satışlarının 5.000 TL’lik haddin altında kalması halinde. Tablo II dışındaki tüm bölümler doldurularak onaylanacaktır.
  5- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ

  376 SIRA NUMARALI Vergi usul genel tebliğine göre beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefler Ba-Bs formlarını da elektrnik ortamda vermek zorundadırlar. (Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin formları elden kabul edilmemektedir.)

  Vergi Dairesi Değişen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.

  6- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR;

  6.1–Bildirimler TL olarak doldurulacak ve Kuruş hanesi gösterilmeyecektir.
  6.2–Bir Kişi veya kurumdan yapılan alış ve satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali her bir belge bazında değil o kişi veya kurumdan yapılan alışların toplamı üzerinden yapılacaktır.
  6.3-İthalat işlemleri Form Ba’da Gümrük Giriş Beyannamesinin tarihi esas alınarak yer alacaktır. İthalatın yapıldığı firmanın Vergi numarası 1111111111 olarak yazılacaktır.
  6.4–İhracat işlemleri Form Bs’ye fiili ihracatın gerçekleştiği tarihte intikal ettirilecektir. İhracatın yapıldığı firmanın Vergi numarası 2222222222 olarak yazılacaktır.
  6.5–Aynı mükellefe bağlı merkez ve şubelere yapılan alış ve satışlar birleştirilerek tek satır olarak gösterilecektir.
  6.6-Yapılan Alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde ve belirlenen 5.000 TL’lik haddi aşması durumunda Satış gibi değerlendirilerek Form Bs’ye intikal ettirilecektir. Bu firmaya başka satış gerçekleşmişse, iadeler bu satışa eklenerek tek satırda gösterilecektir.
  6.7-Yapılan Satışların kısmen veya tamamen iade alınması halinde ve belirlenen 5.000 TL’lik haddi aşması durumunda Alış gibi değerlendirilerek Form Ba’ye intikal ettirilecektir. Bu firmadan başka bir alış olmuşsa, alınan iadeler normal alışlara eklenerek tek satırda gösterilecektir.
  7- DÜZELTME İŞLEMLERİ VE DÜZELTMEDE CEZAİ İŞLEMLER;

  Elektronik ortamda internet üzerinden verilen bildirim formları onaylandıktan sonra, bildirimlerde hata veya eksiklik bulunduğunun anlaşılması halinde, bildirim formları yeniden düzenlenerek gönderilerek düzeltme yapılabilecektir. Düzeltme işlemlerinde hatalı olan eski form iptal edilerek, Daha önce bildirimde bulunulmamış gibi yeni fom düzenlenecektir.

  Hata ve Düzeltme formların hangisinde ise (Ba-Bs) sadece o bildirim düzeltilerek yeniden gönderilecektir.

  Kanuni verilme sürelerindeki düzeltmeler için ceza uygulanmayacaktır.
  Kanuni süresinde formları hiç vermeyen veya Kanuni süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemleri için V.U.K.’nun mükerrer 355 nci maddesi gereği 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kanuni süre geçtikten sonra verilen Ba-Bs formları için tek usulsüzlük cezası kesilecektir.
  8- İŞİ BIRAKMA HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  Mükellefiyetin terk edilmesi halinde, Bildirim Formları işin bırakıldığı TARİHİ izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.
  9- ÖLÜM HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  Mükelleflerin ölümü halinde, bildirim verme sürelerine üç ay eklenir.
  10- TASFİYE HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık olarak vermeye devam edeceklerdir. Tasfiye Sonundaki bildirimler Tasfiye kararının tescil edildiği TARİHİ izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.
  11- BİRLEŞME HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  5520 saylı Kurumlar vergisi Kanunu’nun Birleşme başlıklı 18 nci maddesi uyarınca gerçekleşen birleşmelerde; birleşme tarihine kadar olan alış veya satışlar fesih olan kurum veya kurumlar adına birleşilen kurum tarafından aynı izleyen ayın 28 inci günü akşamına kadar bildirilecektir.
  12- DEVİR HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde; münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formlarının, münfesih kurumun ünvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından devir tarihini takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

  13- DÖNÜŞÜM (NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ) HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  Nev'i değişikliği halinde; nev'i değiştiren şirket adına verilmesi gereken Ba-Bs bildirim formları yeni şirket tarafından terk tarihini takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar verilecektir. (Örneğin Ltd.Şti’nin A.Ş.’ne dönüşmesi )
  14- BİLANÇODAN İŞLETME ESASINA GEÇİŞ HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

  Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin İşletme esasına geçmeleri geçiş bu tarihten itibaren bildirimde bulunmayacaklardır
  İşletme esasına göre defter tutmakta iken Bilanço esasına geçen mükellefler ise geçiş bu tarihten itibaren bildirimde bulunmaya başlayacaklardır.
  15- BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLANLARIN FORMLARI DÜZENLEMELERİ

  Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından, şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir
  16- BİLDİRMLERE DAHİL EDİLECEK& EDİLMEYECEK ALIŞ-SATIŞLAR

  • Noterlerde Yaptırılan işlemler Ba Formunda bildirilmeyecektir.
  • Fatura Düzenlemek suretiyle ortaya çıkan Kur Farkları Haddi Aşması halinde Formlara eklenecektir.
  • Sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından Fatura karşılığı yapılan tazminat ödemeleri KDV Hariç olarak Bildirimlere aktarılacaktır.
  • Döviz Alış Satışları Ba-Bs Formlarına Dahil edilmeyecektir.
  • Kurumlar Vergisinden muaf olanlar, muafiyet hakkını kazandıkları tarihi takip eden aydan itibaren Ba-Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.
  • Kanuni Merkezi yurtdışında olanlar HARİÇ, serbest Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerinde Ba-Bs formlarını verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

   

   

  Nehir - 14.01.2010 - 13:43Benzer Konular

 1. Kromozomlardak Değişiklikler
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.12.2011, 22:53
 2. Ekonomik Değişiklikler
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.10.2011, 00:29
 3. Menepozda Yaşanan Değişiklikler
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kadın Sağlığı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.07.2011, 15:16
 4. Çevremizdeki Değişiklikler Nelerdir
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Çevre Bilimi.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 18.03.2011, 21:36
 5. Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Hamilelik Ve Çocuk Bakımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.12.2010, 22:41

copyright

Soru Cevap