Geometride Kavram Yanılgıları

 1. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerinin “doğru,
  doğru parçası, ışın” konularındaki kavram yanılgılarını tespit etmek ve bu
  yanılgıların cinsiyet, matematik karne notu, geometri ilgi düzeyi, ayda
  okunan kitap sayısı, farklı kaynaklardan yararlanma durumu ve Türkçe karne
  notu değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.
  Araştırmanın örneklemini, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Ticaret ve Sanayi
  Odası İlköğretim Okulu’nda bulunan toplam 103 altıncı sınıf öğrencisi
  oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, öğrencilerin “doğru,
  doğru parçası, ışın” konularındaki kavram yanılgılarını tespit etmek için 10
  adet çoktan seçmeli sorunun bulunduğu bir test ve Erol (1989) tarafından
  “Math Anxiety Rating Scale –MARS-A” adlı ölçekten Türk kültürüne
  adapte edilmiş olan Matematik Kaygısı Ölçeği (MKÖ) ve öğrencilerin
  demografik özelliklerini belirlemek amacıyla demografik bilgi formu
  kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, frekans tabloları, t-testi ve
  varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre;
  matematik karne notu, geometri ilgi düzeyi, farklı kaynaklardan yararlanma
  durumu ve Türkçe karne notunu grupları arasında kavram yanılgılarının
  oluşmasına ilişkin farklılıklar olduğu ortaya çıkarken; cinsiyet ve ayda
  okunan kitap sayısı durumları arasında kavram yanılgılarının oluşması ile
  ilgili olarak farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kaygı ölçeğine göre
  de; matematik kaygısı yüksek olan öğrencilerin kavram yanılgılarına daha
  sık düştükleri, kaygı düzeyi düşük olan öğrencilerin ise kavram yanılgılarına
  daha az düştükleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak
  kavram yanılgılarının giderilmesi konusunda öneriler sunulmuştur.
  Kavram (concept), kelimenin isim halidir ve bir görüş veya düşünce
  özellikle nesnelerin bir sınıfının genelleştirilmiş bir görüşüdür. Kavramlama
  (conception), olay zincirlemelerinin veya bazı işlerin başlangıcı; zihinsel
  algılama davranışı, süreci veya gücü; özellikle soyut fikirlerin oluşması;
  orijinal bir fikir, model veya plan demektir. Kavram yanılgısı
  (misconception), bazı sözlüklerde yanlış anlama olarak da geçmektedir ve
  kavramlamanın yanlış veya eksik yapılması demektir. Yukarıdaki
  açıklamaların hiçbir yerinde hata veya bilgi eksikliğinden dolayı verilen
  yanlış cevap diye bir şey söz edilmemektedir. Kavram yanılgısı bir hata
  değildir veya bilgi eksikliğinden dolayı yanlış verilen cevap değildir.
  Kavram yanılgısı zihinde bir kavramın yerine oturan fakat bilimsel olarak o
  kavramın tanımından farklı olması demektir. Hatalarının doğru olduklarını
  sebepleri ile birlikte açıklıyorlarsa ve kendilerinden emin olduklarını
  söylüyorlarsa o zaman kavram yanılgıları var diyebiliriz. Yani bütün kavram
  yanılgıları birer hatadır ama bütün hatalar birer kavram yanılgıları değildir.
  Öğrencilerin yanlış inançları ve deneyimleri sonucu ortaya çıkan davranışlar
  olarak tanımlanmaktadır.
  İsmi ne olursa olsun ya da hangi terim kullanılırsa kullanılsın ortada bir
  gerçek var ki öğrenciler sınıfa gelirken bu alternatif düşüncelerini de
  beraberlerinde getirmektedirler. Öğrencilerin sahip olduğu bu kavramlar,
  kendi içlerinde belirli bir bütünlük halinde olduklarından ve günlük hayattaki
  bazı tecrübelerinden destek aldığından dolayı değiştirilmeye ve olumlu
  yönde geliştirilmeye dirençlidir. Bu durum, öğrencinin yanlış anlamaya
  sahip olduğu o kavramın ilişkili olduğu diğer kavramları öğrenmesinde de
  olumsuz etkiler yapmaktadır.
  Matematik eğitiminin en önemli amaçlarından birisi, öğrencileri bilimsel
  okur-yazar niteliğine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Ancak, bu
  nitelikteki bireyleri yetiştirmede çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır
  (Shiland, 1998). Bu bağlamda öncelikle, öğrencilerin öğretim sürecinde ve
  önceki yaşantılarında istemeden ya da farkına varmadan kazanmış oldukları
  günlük hayatta kullanılan çeşitli kavramlarla ilgili yanılgıların ortadan
  kaldırılması gerekmektedir (Osborne, Bell ve Gilbert, 1983).
  Son elli yılda Matematik eğitiminde, özetle Matematiğin ne olduğu,
  ilköğretim düzeyinde ne ölçüde ve nasıl öğretilmesi gerektiği konularda
  önemli düşünce değişiklikleri ve bir takım yenilikler olmuştur. Matematik
  eğitimindeki yeni anlayış, matematiğin tanımına da uygun olarak salt
  matematik öğrenme yerine matematik yaparak, düşünceleri yansıtarak
  matematik öğrenmeyi temel almaktadır. Bu durum, matematik eğitiminde
  köklü bir yenilik olup çok sayıda toplumda yeniliği benimseme ve söz
  konusu değişim kolay olmamakta; geçiş sürecinde sancılı bir dönem
  yaşanmaktadır (Ersoy, 2000). Belirtilen bu yaklaşım ve anlayış, ayrıca
  gözlemlenen genel durum, yalnızca Matematik eğitimine özgü bir sorun
  değildir. Daha açıkçası, her ülkede aynı ölçüde ve yaygın olmasa bile
  Türkiye'de nerdeyse tüm okullarda matematik öğretimi ve eğitimi
  (MÖvE)'nde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, ilköğretim ve ortaöğretim
  öğrencileri, matematik konularını öğrenmede bir takım güçlüklerle ve
  sıkıntılarla karşılaşmakta; ayrıca, matematik derslerinden soğumakta ve
  kaygı duymaktadırlar.
  Kavramların matematik eğitimi sürecindeki önemi çok iyi bilinmektedir.
  Kavramlar, yaşadığımız çevrenin karmaşıklığını azaltarak çevremizde
  gerçekleşen olayları ve çeşitli objeleri tanımamıza yardımcı olurken; insanlar
  arasındaki iletişimi de kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, bilgilerin sistematik
  olarak sınıflandırılmasını ya da örgütlenmesini sağlamaktadırlar (Arnaodin
  ve Mintzes, 1985; Abraham ve Williamson, 1994). Ancak, matematik
  konularına yönelik yürütülen araştırmalar, öğrencilerin birçok kavramı kabul
  edilebilir bilimsel anlamlarından daha farklı bir biçimde algıladığını ortaya
  koymaktadır (Haidar ve Abraham, 1991; Zoller, 1990). Matematik kavramlarına
  ilişkin yapılan çalışmalarda öğrencilerdeki yanlış anlamalara, farklı
  öğrenim seviyelerinde de rastlandığı belirtilmektedir (Griffiths ve Preston,
  1992; Anderson, 1986). Öğrencilerin sahip oldukları yanılgıların değiştirilmesi
  oldukça zordur. Bundan dolayı, kazandırılması istenen yeni bilgiler
  çoğu zaman öğrencilerin ön bilgileriyle çatışmaktadır. Öğrencilerin ön bilgilerinde
  kavram yanılgıları varsa bunlar doğru bir öğrenmeyi engelleyebilmekte
  ve yeni kavram yanılgılarına yol açabilmektedir. İlgili literatür,
  öğrencilerin, yeni bilgileri öğrenmelerinin var olan bilgileriyle yeni bilgileri
  birleştirmeleri sonucu meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle,
  öğrencilerin mevcut bilgi birikimi ile varsa yanılgılarının belirlenmesi ve
  sonrasında bunların dikkate alınarak öğretim etkinliklerinin planlanması
  öğretimin kalitesi açısından önemlidir (Gilbert, Osborne ve Fensham, 1982).
  Okullarda gözlemlenen ve bazı araştırmalarla belirlenen tüm bu olumsuzlukların
  çok sayıda nedeni olup bir takım olumsuz etmenler ise süreci
  hızlandırmakta; matematik eğitimi sorunlardan bir kısmını azaltmaktadır. Bu
  nedenle, öğrencilerin akademik başarısızlığı, genelde birçok sınıf düzeyinde
  ve bazı konu alanlarında yoğunlaşmakta olduğu, bir kısmına çözüm arandığı
  gözlemlenmektedir. Örneğin, Türkiye'de ilköğretim okullarında “doğru, doğru
  parçası, ışın, düzlem” kavramlarının ve konularının öğretilmesinde öğretmenlerin,
  öğrenilmesinde de öğrencilerin birtakım güçlükleri vardır.
  Kavram yanılgıları birçok alanda birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir.
  Birçok araştırmacı aslında öğrencilerin bilgileri ezberlediklerini, başarılı
  öğrencilerin bile konuyu derinlemesine öğrenmedikleri sonucuna varmıştır.
  Özellikle fen bilimleri ve matematikte öğrencilerin soruları çözerken konuya
  hâkim olmadan, ezberden sadece formülde yerine koyarak çözdükleri sonuca
  varmışlardır. Tabii ki bu sonuçlar eğitim sistemimiz için pek iç açıcı değildir.
  İlgili konu hakkında gerçekleştirilen bazı araştırmalarda; kavram yanılgılarının
  oluşmasındaki temel sebepler aşağıda belirtildiği gibi ifade edilmiştir
  Günlük dilde kullanılan bazı kavramların bilimsel dilde faklı
  işlevlerinin olması,
  Konular ve kavramların öğretilmesinde uygun eğitim ortamlarının
  oluşturulmaması,
  Kavramların birbiriyle bağlantısının kurulmaması ve günlük olaylarla
  ilişkilendirilmemesi,
  Öğrencilerdeki yanlış anlamaların belirlenmemesi ve bu alanda yeterli
  seviyede çalışmaların yürütülmemesi.
  • Öğrenciler derse, çoğunluğu doğal olaylara dayalı olmak üzere, çok
  sayıda ve çeşitli kavram yanılgısına sahip olarak gelirler. Öğrenciler
  bu kavramları karşılaştıkları olayları bilimsel yaklaşımdan farklı bir
  tarzda açıklamakta kullanırlar. Öğrenciler kendi aralarında herhangi
  bir doğal olay hakkında çok sayıda farklı görüşe de sahip olabilirler.
  • Kavram yanılgıları yaş, yetenek, cinsiyet ve kültürel geçmişten
  bağımsızmış gibi görünmektedir. Bunlar inatçı bir şekilde öğrencilerin
  zihninde kalır ve genellikle de geleneksel öğretim yolu ile değiştirilemez.
  Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları, çoğu kez,
  eski bilim adamlarının ve filozofların kavramları ile paralellik
  gösterir.
  • Kavramsal değişim sağlamak üzere tasarlanan öğretim stratejileri
  uygulandığında üç temel sonuç ortaya çıkmıştır: i.) Bilimsel çevrelerin
  görüşü ile uyuşan kavramların oluşumunu kolaylaştırmada başarı
  sağlanmaktadır, ancak, ii.) öğretim süresince gelişen farklı olaylar her
  zaman beklenen bilişsel değişimleri sağlayamamaktadır ve son olarak,
  iii.) öğrenciler testteki sorulara doğru cevap vermiş olsa dahi çoğu kez
  sahip oldukları kavram yanılgılarını sürdürmektedirler.
  • Bilimsel kavramlar anlatılırken, çoğu kez, öğrencilerin bunları hemen
  anladıkları düşünülür. Ancak, öğretim süresince öğrencilerin kavram
  yanılgıları sunulan bilimsel kavramlarla, tahmin edilemeyecek kadar
  büyük ölçüde etkileşerek istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabilir.
  Kavram yanılgıları her bir öğrencinin geçmişteki karmaşık kişisel deneyimine
  dayanmaktadır. Bu deneyimler; dünyayı gözlemlemek, kişisel kültür
  ve kullandıkları dil olabileceği gibi televizyon yoluyla öğrenme ve okulda
  alınan matematik dersi öğretimi de olabilir.
  Her bireyin kendine özgü bir geçmişi vardır, dolayısı ile diğer öğrencilerden
  farklı kavram yanılgılarına sahip olabilir. Bütün bu maddelerden çıkartılabilecek
  sonuç her öğrencinin bir birey olduğu unutulmadan her öğrencinin
  zihninde herhangi bir konuyla ilgili önceden edindiği bir bilgi birikimi
  olduğudur. Yani öğrenciler sınıfa geldiklerinde zihinleri boş değildir. Ve
  bizler eğitimde yapılandırmacı yaklaşıma inanıyoruz. Yani öğrencilerin
  bilgiyi zihinlerinde yapılandırdıklarını düşünüyoruz. Onların sınıfta anladıklarını
  kendi cümleleriyle ifade etmelerini istiyoruz. Eğer öğrencilerin
  zihinlerinde herhangi bir konuyu işlemeden önce bir şekilde oluşmuş bir
  kavran yanılgısı var ise bizlerin tedbirimizi ona göre alarak öğrencilerde
  oluşan kavram yanılgısını yok etmeliyiz. Bunun için de önce öğrencilerde
  kavram yanılgılarının oluşumunu fark etmeliyiz. Öğrencilerde oluşan kavram
  yanılgılarını fark etmek için önce bizlerin kavram yanılgılarını ve
  çeşitlerini iyi öğrenmemiz gerekir.
  Kavram yanılgıları daha önce yapılan bazı çalışmalarda aşağıdaki gibi
  sınıflandırılmıştır (Güneş, 2007).
  Önyargılı Fikirler:
  Günlük deneyimlere dayalı popüler kavramlardır. Örneğin, çoğu insan yeryüzündeki
  suların akarsular halinde aktıklarını gözlediklerinden yeraltındaki
  suların da aynı şekilde aktıklarını düşünürler. Bu günlük yaşantıda
  karşılaşılan olaylardan çıkarılan önyargılı bir düşüncedir. Öğrencilerde
  özellikle ısı, enerji ve yerçekimi gibi konularda önyargılı fikirler çok
  yaygındır.
  Bilimsel Olmayan İnançlar:
  Öğrencilerin, efsanevi öğretim gibi, bilimsel eğitim dışındaki kaynaklardan
  öğrendikleri bilgilerdir. Bu bilgilerden bazıları bilimsel bilgilerle çelişebilir
  ve öğrencilerde kavram yanılgısına neden olur.
  Kavramsal Yanlış Anlamalar:
  Öğrencilere öğretilen bilimsel bilginin öğrencilerin önyargılı olarak
  oluşturduğu ve bilimsel olmayan inanışları nedeniyle edindiği bilgilerle
  çelişki ve çatışma oluşturduğunun, başlangıçta, farkına varamaması durumunda
  ortaya çıkar. Öğrenciler, bunun farkına vardıklarında, bu çelişki ve
  çatışmalarla başa çıkmak için yanlış zihinsel modeller oluştururlar ve
  bilimsel kavramlara karşı şüphe ile yaklaşırlar.
  Konuşma Dilinden Kaynaklanan Kavram Yanılgıları:
  Bir kelimenin bilimsel kullanımı ile günlük hayattaki kullanımının farklı
  olması durumunda ortaya çıkar. Örneğin “iş” kelimesi günlük hayatta
  çalışma hayatını ifade ederken fizikte “iş, bir cisme etkiyen kuvvet ile kuvvet
  sonucu cismin aldığı yolun çarpımı olan büyüklük” anlamında kullanılmaktadır.
  Günlük hayatta durmakta olan bir otomobili hareket ettirmek
  için kuvvet uygulayan ve yorulan bir kişi “iş yapmaktan yoruldum”
  diyebilir, ancak otomobili hareket ettiremediği sürece fiziksel anlamda iş
  yapmış olmaz. Bu iki farklı kullanım öğrencilerde iş kavramının
  anlaşılmasında engel oluşturabilmektedir. Yine (+) ve (-) simgeleri ile temsil
  edilen “pozitif” ve “negatif” yükler ile zamanla bu simgelerin matematikteki
  karşılıkları olan “artı” ve “eksi” kelimeleri arasında bir paralellik
  kurulmuş ve birçok ders kitabında “pozitif yük” yerine “artı yük” ve
  “negatif yük” yerine “eksi yük” ibaresi yanlış olarak kullanılmaya başlanmıştır.
  Doğal Olaylara Dayalı Kavram Yanılgıları:
  Genellikle erken yaşlarda öğrenilir ve yetişkin yaşlara kadar kavram
  yanılgısı olarak zihinde kalır. Örneğin “Aynı yere iki kez yıldırım düşmez”
  görüşü hiçbir bilimsel gerçeğe dayanmasa da halk arasında çok yaygındır.
  Kavram yanılgıları birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu konu
  hakkında daha önce yapılan çalışmalardan bazıları ; “İlköğretim 7. ve 8.
  Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları” adlı
  çalışmadır (Gür ve Seyhan, 2004). Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin
  ondalık sayı kavramı ile ilgili olarak ciddi sorunlara sahip oldukları ve
  konuyla ilgili kavramsal bir anlama geliştiremedikleri saptanmıştır.
  Kavram yanılgıları maalesef eğitim-öğretimin hayatının her aşamasında
  karşımıza çıkabiliyor. Öyleki sadece ilköğretim ya da ortaöğretim öğrencileri
  değil yükseköğretimdeki matematik öğretmen adaylarının bile matematikte
  bazı konularda kavram yanılgılarına düştükleri saptanmıştır. Matematik
  konuları ile ilgili kavramların ve kavramları yorumlayan ifadelerin
  öğrenciler üzerindeki kalıcılığını ölçmek üzere Amasya Eğitim Fakültesi
  İlköğretim Bölümü Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.’da öğrenim
  gören 275 öğrenciye uygulanmış değerlendirme sonunda kavram kalıcılığının
  genel olarak istenen düzeyde olmadığı görülmüştür.(Kandemir, 2004)
  Benzer bir çalışma “Üniversite 2. Sınıf Öğrencilerinin Serilerin Tayininde
  Bazı Yakınsaklık Kriterlerindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları” adı altında
  yürütülmüştür. (Akbayır, 2004) Bu çalışmada analiz dersinde seriler konusunda
  öğrencilerin öğrenme düzeyleri, hataları ve kavram yanılgıları
  öğrencilerin cinsiyetleri açısından incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda
  kız ve erkek öğrenciler arasında dizi ve serilerin karakter tayininde anlamlı
  bir farkın olmadığı sonucuna varılmıştır.
  Yine üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bir başka çalışma “Buca
  Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik
  Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları” adlı çalışmadır
  . Bu çalışmada da aslında öğrencilerin 9.
  sınıfta matematik dersinde soyut matematik dersinde işlenen konuları
  görmelerine rağmen bu derste başarılı olmadıkları görülmüştür. Araştırmacılar
  öğrencilerin eksik bilgilerinin var olmasının nedenini çeşitli matematiksel
  kavramların üzerinde yeterince durulamamasına bağlı olduğunu
  açıklamışlardır. Ayrıca öğrencilerin yeni öğrenme durumlarında kendi ön
  bilgilerinin kullanmalarındaki yetersizlikleri de bir başka neden olarak
  sunulmuştur.
  Geometri konularındaki kavram yanılgılarını araştıran bir başka çalışma ise
  “Ortaöğretim Örencilerinin Çember Konusundaki Temel Hataları ve Kavram
  Yanılgıları”dır (Özsoy ve Kemankaşlı, 2004). Bu çalışmada; uygulanan 10
  soruluk sınavda öğrencilerin sorularda çemberdeki iç, dış, merkez ve çevre
  açı kavramları arasındaki bağlantıyı kuramadıkları ve sorulardaki çember
  içindeki üçgensel ve dörtgensel bölgedeki açı kavramlarında bazı özellikleri
  uygulamada zorlandıkları gözlenmiştir. Öğrencilerde saptanan bu
  yanılgıların nedenleri arasında Van Hiele’nin dördüncü düzeyi olarak bilinen
  mantıksal çıkarım düzeyinde açıklanan geometrik ispatları yaparken
  aksiyometik yapıyı ve geometrik şekillerdeki özellikleri uygun biçimde
  kullanmamaları gösterilmiştir.
  Maalesef öğrencilerimizin geometri dersini anlama düzeyi cebiri anlama
  düzeyinden de düşüktür. Bizler de öğrencilerimizin geometri konularının
  temelini teşkil eden “doğru, doğru parçası, ışın” konularındaki kavram
  yanılgılarını ve bu yanılgıların nedenlerini tespit edebilmek için bu
  araştırmayı gerçekleştirdik.
  Araştırmanın amacı
  Bu araştırmanın amacı, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi
  Odası İlköğretim Okulu’nun tüm 6.sınıflarında okuyan toplam 103
  öğrencinin ‘doğru, doğru parçası, ışın’ konularındaki kavram yanılgılarını ve
  bununla ilişkili olabilecek demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi
  belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt
  aranmıştır:
  – İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “doğru, doğru parçası, ışın” konularındaki
  kavram yanılgıları nelerdir?
  – İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “doğru, doğru parçası, ışın” konularında
  düştükleri kavram yanılgıları; cinsiyete, Matematik başarısına,
  geometri ilgi düzeyine, ayda okunan kitap sayısına, farklı kaynaklardan
  yararlanma durumuna ve Türkçe başarısına göre farklılaşmakta
  mıdır?
  Bu araştırma öğrencilerin geometri dersinde “doğru, doğru parçası, ışın”
  konusunu kavramaları esnasında ortaya koydukları hata ve kavram
  yanılgılarını ve bu kavram yanılgılarının hangi değişkenlere bağlı olarak
  oluştuğunu belirlemek ve matematik dersini işlerken bu yanılgıları göz
  önünde bulundurmak açısından önem taşımaktadır.
  Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin kavram
  yanılgılarının karşılaştırılması konusunda gerçekçi verilerle bir değerlendirme
  imkânı bulunacağı umulmaktadır.
  Araştırmanın sınırlılıkları
  Bu araştırma 2006–2007 öğretim yılına ilişkin verilerle sınırlı olup, araştırmaya
  katılan öğrencilerin ölçme araçlarındaki soruları cevaplandırırken
  gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttıkları kabul edilmiştir.
  Yöntem
  Örneklem
  Geometrinin bir konusu olan, “doğru, doğru parçası, ışın” ile ilgili kavramlar
  öğrencilere ilköğretim üçüncü sınıftan itibaren verilmeye başlanmakta olup,
  sonrasında 6. sınıflarda gösterilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin bu sınıflarda
  bu kavramları yanlış öğrenmeleri daha sonraki öğrenim hayatlarında da
  aynı hatalara düşmelerine neden olabilmektedir.
  Bu araştırmanın örneklemini 2006–2007 öğretim yılında Bursa’nın İnegöl
  ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu’nda okuyan tüm
  6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 103 öğrenciye anket ve başarı
  testi uygulanmıştır.
  Veri toplama aracı
  Bu çalışmada ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin “doğru, ışın, doğru parçası”
  konularındaki hata ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla 10 adet
  çoktan seçmeli sorunun bulunduğu bir test uygulanmıştır. Bu testteki sorular
  3 kısımda incelenmiştir.
  a) Modellemeyle ilgili oluşan kavram yanılgıları: Modellemeyle ilgili
  oluşan kavram yanılgıları; testteki 1. ve 9. sorular bu tip kavram
  yanılgılarını tespit etmek amacıyla sorulmuştur. Bu sorular
  öğrencilerin doğru modelini ya da ışın modelini birbirinden ayırıp
  ayıramadıklarını belirlemek amacıyla sorulmuştur.
  b) Geometrik gösterim ile ilgili kavram yanılgıları: Geometrik gösterim
  ile ilgili kavram yanılgıları; testteki 3. ve 6. sorular bu tip kavram
  yanılgılarını ölçmek amacıyla sorulmuştur. Bu sorularda öğrencilerin
  verilen geometrik gösterimleri yanlış yorumlayıp yorumlamadıkları
  tespit edilmeye çalışılmıştır.
  c) Tanım ve özellikler ile ilgili kavram yanılgıları: Tanım ve özellikler
  ile ilgili kavram yanılgıları; testteki 2, 4, 5, 7 ve 10. sorular bu tip
  kavram yanılgılarını ölçmek amacıyla sorulmuştur. Burada da
  öğrencilerin ‘doğru doğru parçası, ışın’ kavramlarının özelliklerindeki
  hata ve yanılgılarını tespit etmek amaçlanmıştır.
  Verilerin toplanması aşamasında öğrencilerin matematik kaygısını ölçmek
  için, Richardson ve Suinn (1972)’in geliştirdiği “Math Anxiety Rating Scale
  –MARS-A” adlı ölçekten Erol tarafından Türk kültürüne adapte edilmiş olan
  Matematik Kaygısı Ölçeği (MKÖ) kullanılmıştır. Matematik kaygısı ölçeği;
  geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapıldığı 45 maddelik 5’li likert tipi
  bir ölçektir (Erol, 1989). MARS-A kaygı ölçeğinde; verilen 45 maddenin her
  biri için “her zaman”, “sıkça”, “bazen”, “ender” ve “hiçbir zaman”
  durumlarından birinin seçilmesi istenir. Ölçek puanı hesaplanırken; bu
  cevaplara sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1 puan verilir. Toplam sonuç puanına göre;
  büyük puan yüksek matematik kaygı seviyesini, küçük puan ise düşük
  matematik kaygı seviyesini belirtir. Bu çalışmada deneklerin toplam kaygı
  puanı yerine, ortalama kaygı puanları esas alınmış ve elde edilen ortalama
  kaygı puanlarına göre kaygı düzeyleri “düşük düzey kaygı”, “orta düzey
  kaygı” ve “yüksek düzey kaygı” şeklinde sınıflandırılmıştır.
  Bu ölçek dışında öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla,
  araştırmacı tarafından hazırlanan bir demografik bilgi formu da
  kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda; cinsiyet, matematik karne notu,
  geometri ilgi düzeyi, ayda okunan kitap sayısı, geometri çalışırken farklı
  kaynaklardan yararlanma durumları ve Türkçe karne notu gibi sorular yer
  almıştır.
  Verilerin analizi
  Toplanan verilerin analizinde, frekans tabloları, t-testi ve varyans
  analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca kaygı ölçeğine göre de öğrenciler üç
  grupta incelenmiştir.
  Bulgular
  Bu bölümde araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen bulgulara ve
  yorumlara yer verilmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin
  karakteristiklerine ilişkin dağılımlar TABLO 1’de görülmektedir.
  Tablo 1. Öğrencilerin karakteristikleri
  f % f %
  Cinsiyet Matematik karne notu
  Kız 48 46,6 Orta 28 27,1
  Erkek 55 53,4 İyi 39 37,9
  Farklı Kaynaklardan Yararlanma Pekiyi 36 35
  Bazen 70 68,0 Türkçe Karne Notu
  Sıkça 33 32,0 Orta 24 23,3
  Geometri İlgi Düzeyi İyi 36 35,0
  Orta 57 55,3 Pekiyi 43 41,7
  Çok 46 44,7 Matematik Kaygı Düzeyi
  Ayda Okunan Kitap Sayısı Az 31 30,1
  5’den az 44 42,7 Orta 38 36,9
  5 veya 5’den çok 59 57,3 Çok 34 33
  Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılan öğrencilerin 48’inin (% 46,6) kız,
  55’inin (% 53,4) erkek olduğu görülmektedir. Geçmiş döneme ait matematik
  ve Türkçe karne notları incelendiğinde ise öğrencilerin birçoğunun matematik
  ve Türkçe derslerinden başarılı oldukları söylenebilir. Geometriye ilgi
  düzeylerine baktığımızda ise çoğunluğun (% 55,3) geometriye ilgisini orta
  düzey olarak nitelendirdiğini söyleyebiliriz. Ayda okudukları kitap sayısına
  bakımından da yine en büyük grubu (% 57,3) 5 veya 5’den çok kitap
  okuyanların oluşturdukları görülmektedir. Geometriye çalışırken farklı
  kaynaklardan yararlanma sıklıkları incelendiğinde ise büyük çoğunluk
  (% 68) bazen farklı kaynaklara başvurduğunu, % 32’lik kısım ise sık sık
  farklı kaynaklardan yararlandığını belirtmiştir.
  Öğrencilerin karakteristiklerine ilişkin bilgilerden sonra bu değişkenler
  bakımından öğrencilerin kavram yanılgılarına düşme farklılıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen t-testi ve varyans analizi sonucunda aşağıdaki
  sonuçlara ulaşılmıştır.
  Kavram yanılgılarında cinsiyete göre farklılıklar
  İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinde “doğru, doğru parçası, ışın” konularında
  oluşan kavram yanılgılarının cinsiyet değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını
  belirlemek amacıyla gerçekleştirilen t-testi sonuçları Tablo 2’de
  verilmiştir.
  Tablo 2. Kavram yanılgılarında cinsiyet grupları arasındaki farklara ilişkin ttesti
  sonuçları
  Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma S.D. t-değeri p
  Başarı Kız 48 4,562 2,202
  Puanı
  Erkek 55 3,964 1,875
  101 1,475 0,144
  Kavram yanılgılarına düşme bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında
  anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t=1,475; p>0,05). Kız öğrenciler
  testteki daha çok soruyu doğru cevaplandırmış ve kavram yanılgılarına daha
  az düşmüş görünmektedir ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı
  olacak düzeyde değildir.

   

   

  Leyl-i Lal - 26.11.2009 - 00:30Benzer Konular

 1. Kavram
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Lise.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.12.2012, 15:45
 2. Kavram
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Lise.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.12.2011, 19:48
 3. Fizikte Kavram Yanılgıları
  Konuyu Açan: uCuRuM ciCegi, Forum: Fizik.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 07.04.2010, 11:04
 4. Göz Yanılgıları biraz ilginç
  Konuyu Açan: Mckodq, Forum: Ilginç Ve Komik Resimler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.10.2009, 19:39
 5. KAVRAM
  Konuyu Açan: JoLiE, Forum: Lise.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.08.2007, 15:50

copyright

Soru Cevap