Kürtçe kelimeler yazılışları ve türkçe anlamları

 1. Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler ve türkçe anlamları

  1 ez .......... ben.
  2 roj ......... gün, gündüz.
  3 jiyan ..... yaşayış.
  4 heval ..... eş, yandaşı, arkadaş, refakatçi.
  5 delal ...... sevgili, aziz.
  6 te .......... 1.seni. 2.sana.
  7 rojda ..... gün verdi.
  8 ji ........... den, dan.
  9 tu .......... 1.sen. 2.hiç.
  10 zilan ...... sert rüzgar, fırtına.
  11 min ........ ben, benim.
  12 serok ..... önder, şef.
  13 baran ..... yağış, yağmur.
  14 ser ......... 1.baş, kelle. 2.üst.
  15 welat ..... ülke, memleket, vatan, yurt.
  16 be .......... olsun.
  17 bijid ....... süratli.
  18 azad ....... özgür, hür.
  19 kir .......... kısa kulaklı hayvan.
  20 ker ......... 1.eşek. 2.sağır.
  21 çiya ........ dağ.
  22 hejar ...... fakir, sefil, yoksul.
  23 zozan ..... yayla.
  24 gel ......... halk, cumhur.
  25 hez ........ haz, sevgi.
  26 pir .......... 1.çok, fazla. 2.köprü.
  27 dil .......... gönül, kalp, yürek.
  28 dar ......... 1.sonektir. veren, emreden, hükmeden anlamına gelir, fermandar (buyuran gibî). 2.meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir. 3.idam sehpası. 4.ağaç, odun.
  29 baş ......... iyi, güzel, hoş.
  30 nan ........ ekmek.
  31 jin .......... kadın, zevce.
  32 bi ............ nitelik eki. 1.ile 2.fiillerin emir hali ve gelecek zaman hallerini sağlar, dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur, Türkçe’de e, a eki alan fiillerin yerine geçer, kelimelerin öneki olarak yeni kelimeler oluşturur.
  33 zelal ...... arı, duru, berrak, saydam.
  34 şev ........ gece.
  35 zer ......... sarı.
  36 sor ........ 1.al, kırmızı. 2.kızarmış, kızışmış.
  37 gule ....... mermi, kurşun.
  38 here ....... git.
  39 nabe ...... olmaz.
  40 şivan ..... çoban.
  41 her ........ her.
  42 berxwedan direnç, direniş, mukavemet, direnmek, dayanmak.
  43 na ......... 1.hayır. 2.olumsuzluk öneki.
  44 Amed ..... Diyarbakır.
  45 agire ...... frengi.
  46 çav ........ göz.
  47 ciwan ..... genç.
  48 av .......... su.
  49 bawer ..... inanan, güvenen.
  50 agir ........ ateş.
  51 şoreş ...... devrim, ihtilâl.
  52 xwe ........ kendi, kendisi.
  53 ne .......... 1.değil. 2.ne.
  54 ber ......... 1.en, ön, 2.döl, verim, mahsul, 3.meme, 4.taş.
  55 em ......... biz.
  56 me ......... biz.
  57 jan ......... ağrı, sancı, sızı.
  58 ev .......... bu.
  59 şiyar ...... ayık, uyanık.
  60 li ........... 1.-de, -da içinde. 2.isme a, e, ı, i halini verir.
  61 yek ....... bir, tek.
  62 rojing .... damda açılan havalandırma ve güneş ışınlarının içeri girmesi için delik.
  63 xezal ..... ceylan.
  64 gelek ..... bir hayli, çok, epey(ce).
  65 çi .......... ne?
  66 asmin .... ufuk.
  67 adar ...... Mart ayı.
  68 ben ....... 1.ip. 2.çitlembik ağacı.
  69 rojbaş ... günaydın! iyi günler!
  70 da ......... 1.önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını verir. 2.sıfat eki olarak, "de","da", "den", "dan" anlamını verir. 3."dan" fiilinin dili geçmiş zamanı. 4.anne.
  71 dotmam . amca kızı.
  72 reş ........ kara, siyah.
  73 mal ....... 1.mal, meta. 2.mesken.
  74 nav ....... 1.ad, isim. 2.nam, san. 3.ara, vasat. 4.iç.
  75 gul ........ gül.
  76 kirin ...... koymak, "jê" önekiyle (jêkirin) 1.fiil, eylem, yapmak, etmek. 2.kesmek, koparmak, "lê" önekiyle (lêkirin) üstüne dökmek, döktürmek.
  77 berf ....... kar.
  78 mircan ... mercan.
  79 çawa ...... nasıl?
  80 viyan ...... istek, irade.
  81 doz ......... 1.dava, iddia. 2.ülkü, mefkure. 3.tez.
  82 zinar ....... kaya.
  83 bir ........... 1.bölüm. 2.koyun ve keçi sürüsü.
  84 helbest ... şiir.
  85 merd ...... mert.
  86 se ........... it, köpek.
  87 kendal .... yamaç, yar.
  88 diyar ....... 1.açık, belli, bariz, belirli. 2.ülke, memleket. 3.görünür.
  89 we .......... siz, sizin.
  90 ew .......... o, şu.
  91 dayende .. veren, verici.
  92 dem ........ 1.an, zaman, esna, çağ, dönem, lahza, müddet, süre, mühlet, vakit. 2.dem, kıvamına gelmek.
  93 ro ........... gün, gündüz.
  94 can ......... can.
  95 du ........... iki.
  96 kevok ..... güvercin.
  97 bo .......... için.
  98 deng ...... 1.ses, seda. 2.oy, rey. 3.denk, eşit, eşdeğer, muadil.
  99 Gulan ..... Mayıs ayı.
  100 dest ..... el.

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 19:57
 2. A'dan Z'ye kürtçe kelimeler ve türkçe anlamları

  Kürtçe kelimeler ve anlamları

  A, a a 1. Kürt alfabesinin ilk harfi. 2. dişil cins edatı.
  a 1. Kürt alfabesinin ilk harfi. 2. dişil cins edatı.
  a 1. Kürt alfabesinin ilk harfi. 2. dişil cins edatı.
  abadanî bayındırlık
  abagine cam, billur
  abajûr abajur
  abal dönme
  abor geçim, iktisad
  aborandin geçindirmek
  aborî ekonomi, iktisat, geçim
  aborînas ekonomist, iktisatçı
  aborzan ekonomist, iktisatçı
  aciz aciz, çaresiz, güçsüz, zayıf
  acizkirin kızdırmak, rahatsız etmek
  acûr 1. kiremit. 2. bir cins salatalık, acur.
  acızbûn aciz olmak, bıkmak, usanmak, rahatsız olmak
  adan 1. süt ürünleri. 2. verimli, bereketli, mümbit. 3. besin.
  adanî bereket, bereketlilik, randiman, verimli, verimlilik
  adanlêbûn bereketlenmek
  adar Mart ayı
  ade şirret, şırnaşık, ısırgan böcekler
  adeb iltihap
  adebûn şırnaşmak
  adekirin yabancı otlardan temizlemek
  adem Adam
  adet adet, töre
  adetî normal, töreye uygun
  adû ısırgan böcekler
  afat afet
  aferîde canlı, yaratık.
  aferîn aferin, varol
  aferînek karakter
  afir yalak, hayvan yemeği.
  afirande eser, yapıt
  afirandin yaratmak, meydana getirmek, türetmek
  afirandinêr yaradılış
  afirîn meydana gelmek, oluşmak.
  afirîndêr türetici, yaratıcı
  afirîner yaratıcı
  afîş afiş
  agah haber, duyum
  agahdar haberdar, bilgi sahibi, bilgili
  agahdarbûn bilgilenmek, haberdar olmak
  agahdarî bilgi, malumat; duyuru ilan
  agahdarkirin bilgilendirmek, haberdar etmek, bildirmek, haber vermek
  agahî enformasyonel bilgi, malumat, bilgi
  agihandin haber vermek, bildirmek
  agir ateş
  agirbaz ateş canbazı
  agirber ateşli silah
  agirberdan ateşe vermek, ateşlemek
  agirbest ateşkes
  agirbest ragihandin ateşkes ilan etmek
  agirbir ateş düşürücü
  agirçav atak
  agirdank ateşlik
  agirdaran ateş yakmak
  agirgeh ateşin yakıldığı yer
  agirgirtin ateş almak, ateşlenmak
  agirhilkirin ateş yakmak
  agirkirin ateş etmek, ateş yakmak
  agirkuj itfayeci
  agirnak yakıcı, ateş gibi, ateşli, ateş rengi
  agirparêz ateşe tapan
  agirparêzî ateşe tapmak
  agirten ateşçi
  agirvêxistin ateş yakmak
  agirxweş sempatik
  ah ah, ilenç
  aheng ahenk, ritim, uyum, mutabakat
  ahengdar uyumlu, ritimli
  aj filiz, sürgün
  ajal 1. sürü, küme, gurub, zümre. 2. hayvan.
  ajan casus, ajan
  ajda filiz
  ajdan filizlenmek
  ajênta acenta
  ajinîn dişleri kürdan vs. ile karıştırmak
  ajne yüzücü
  ajneber yüzücü
  ajnekirin yüzmek
  ajo güdü
  ajodar güdümlü
  ajotin 1. ekmek. 2. sürmek, gütmek.
  ajotkar sürücü
  ajovan sürücü, şoför
  akademî akademi
  akincih yerleşik
  akincihbûn yerleşmek
  akredîtîf akreditif
  akû akü
  al bayrak
  alale lale
  alandin ambalajlamak, sarmak
  alaşkirin kiriş kaplamak
  alav araç, alet, edevat
  alaz niyetlenme, kastetme
  album albüm
  aldaxîname ihbarname
  alerjî alerji
  alî taraf, yön, yan, cihet, cenah, yaka
  alif kışlık hayvan yemi
  alîgir taraftar, yandaş, taraflı
  alîgirtin taraf tutmak
  alîkar yardımcı
  alîkarîkirin yardım etmek
  alîn birbirine geçirmek, dolamak
  alînegir tarafsız, nesnel
  aliqîn takılmak, asılı kalmak, birbirine dolanmak
  alîsor armut
  alistin yalamak
  alkol alkol
  almas elmas
  aloq bademcik
  aloz karışık, bozuk, yoz
  alozî kaos, karışıklık
  altaxî ihbar, ispiyon
  altaxîkirin ihbar etmek
  alternatîf alternatif
  alûbûn kamaşmak
  alûçe can eriği
  alûde pisliğe bulaşan
  alûle 1. dar sokak. 2. koridor.
  alûs samimiyetsiz, yapmacık, sahte kibarlık, sahte davranışlı
  amade hazır, amede
  amadebûn hazırlamak, amede etmek
  amadekirin hazırlamak, amede olmak
  amadeyî hazırlık
  amajekirin sözetmek, belirtmek
  aman kap
  amas iltihab, şişme
  ambargo ambargo
  ambûlans ambulans, cankurtaran
  ambûr tesisat, enstrüman
  ambûrîn alet, malzeme
  ambûrsaz tesisatçı
  amêjen alaşım, terkip
  amir amir
  amîral amiral
  amojin amca hanımı ( karısı )
  amojkar eğitimci, pedagog
  amojkarî pedagoji
  amper amper
  ampûl ampul
  amûr tesisat, enstrüman
  amûrîn alet, malzeme
  amûrsaz tesisatçı
  an 1. ya, veya (hut), yahut. 2. yoksa. 3. çoğul eki.
  an na yoksa
  ananas ananas
  anarşî anarşi
  anatomî anatomi
  andêr soyka
  ango başka bir deyişle, veyahut, yani, demek ki
  anîn getirmek
  anînbîr anımsatmak, çağrıştırmak
  anîs anason
  anix anason
  anjî yada
  anket anket
  anormal anormal
  ansîklopedî ansiklopedi
  antên anten
  antîlop antilop
  antrenman antrenman
  antrenor antrenör
  aort aort
  ap amca
  apandîsît apandist
  apore şok veya paniğe kapılmış
  aqar alan, yüz ölçümü, arazi
  aqil akıl, us
  aqilmend bilge, akıllı, zeki
  ar 1. ateş. 2. ar, haya.
  aram 1. huzurlu, dingin, sakin. 2. sabır. 3. huzur, sükunet, gönenç, istikrar.
  arambexş huzurveren
  arambûn huzur bulmak, sakinleşmek
  aramdar dinlendirici, huzurverici, sakinleştirici, müsekkin
  aramgeh 1. istirahat yeri. 2. kabir.
  aramî huzur, istikrar
  aramxane huzurevi
  aran elem
  araq rakı
  ararot mama
  arask donatı, teçhizat
  arastek 1. donanım. 2. ziynet.
  arastekirin yöneltmek
  arastî bezenmiş, donatılmış, teçhiz edilmiş
  arastin bezemek, donatmak, teçhiz etmek
  arav bulaşık suyu
  ard un
  ardelîn un oluğu
  ardik irmik
  ardû (katı) yakıt
  arena arena
  argon ateş rengi
  argûn ocak
  argûşk bademcik
  arî 1. Hint-Avrupa 'lı. 2. kül. 3. yardım.
  arihandin acıtmak, ağrıtmak
  arihîn acımak, ağrımak
  arîk tavan
  arîkar yardımcı, asistan
  arîkarî yardım
  arîkarîkirin yardım etmek
  arîkarîxwaz yardımsever
  arîle kadın gibi (görünüşlü) erkek
  arimîn dinlenmek
  aring koyun ve keçilerin genel adı
  arîperwer yardımsever
  arîşe sorun, problem
  arîşen manevi, maneviyat, moral
  arîtmetîk aritmetik
  arîxen emin
  arîxenbûn emin olmak
  arizîkirin özelleştirmek
  arkolk maşa
  arkork fırın küreği
  armanc amaç, hedef, gaye, erek
  armûş üzüm posası
  arode çok gezen kadın
  artêş ordu
  artêşgeh ordugah
  artêşxane ordu evi
  arşîv arşiv
  artîşok enginar
  arû salatalık
  arûng erik
  arvan un
  arvane dişi deve
  arzing çırpı
  asan kolay, basit
  asanî kolaylık
  asav ur
  asayî normal, olağan
  asê 1. asi, şaki. 2. yalçın, sarp.
  asêbûn kapanmak, kilitlenmek, tıkanmak
  asêgeh kale, müstahkem mevki, hisar
  asêkirin kapatmak
  asîd asit
  asîman gök, gökyüzü
  asîtan ağıl, havlu
  ask geyik
  aso ufuk
  asogeh son ufuk
  ast düzey
  asteng engel, güçlük
  astrolojî astroloji. bakınız "stêrnasî"
  asûde sakin, dingin
  asûk alışveriş malzemesi
  aş değirmen; yemek
  aşbûn yatışmak, teskin olmak
  aşêf yabani otları ayıklama
  aşêf kirin yabani otları ayıklamak
  aşik mide
  aşît çığ
  aşîtî barış
  aşîtîperwer barış sever
  aşîtîxwaz barış sever
  aşkirin yatıştırmak, teskin etmek
  aşopî hayali
  aşpêj aşçı
  aşûjin iplik
  aşvan değirmenci
  aşxane lokanta
  atmosfer atmosfer. ( bakınız seqa)
  av su
  ava mend durgun, kirli su
  ava tezî soğuk su
  avabûn güneş, yıldız vb. nin batması
  avadan bayındır, mahmur
  avahî bina, yapı
  avakar kurucu
  avakirin kurmak, inşa etmek, oluşturmak
  avan yardakçı
  avasazî mimari
  avdan sulamak
  avdestxane tuvalet
  avdonk et suyu
  avêtin atmak, fırlatmak
  avêtin ser cihkî bir yeri basmak
  avêtina ber hev atışmak
  avgîz su biriken yer
  avî sulak
  avîje temiz
  avik sperm, meni
  avis hayvanların döl tutması
  avisbûn döl tutmak
  avjen yüzücü
  avjenîkirin yüzmek
  avrêj tuvalet
  avrêjk pisuar
  avşile pekmez
  avzêm baharda oluşan geçici pınar
  avzêr yaldız
  avzêrkirin yaldızlamak
  awa biçim, şekil, tarz
  awan fesad, fitneci
  awar helva
  awarte istisna, olağanüstü
  awat umut, istek, iştiya
  awaz ezgi, melodi
  awêne ayna; açık, belli
  awir sert bakış
  awirvedan ters ters bakmak
  ax toprak
  axaftin konuşma, konuşmak
  axîn sızlama, ah çekme
  axînkişandin ah çekmek
  axivîn depreşmek, yaranın azması veya yeniden kanaması
  axûr ahır
  aya acaba
  ayende gelecek
  ayisandin tutuşturmak
  ayîsîn tutuşmak
  aza özgür, bağımsız, gözüpek
  azad özgür, hür
  azadî özgürlük
  azadîxwaz özgürlükçü
  azib bekar
  azîne yöntem, metod

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 19:58
 3. B, b ba rüzgar; romatizma; yan, yanında
  ba hatin rüzgar esmek
  babet konu; tür, cins
  bablîsok hortum
  bac vergi
  bacana reş patlıcan
  bacana sor domates
  baçemok yarasa
  bacên neyekser dolaylı vergiler
  bacên yekser dolaysız vergiler
  baçık sigara
  badan bükmek, kıvırmak
  badek sarmaşık; (arabaların direksiyonu)
  badîn kadeh
  bafirok uçurtma
  bager kasırga
  bahor nezle
  bahorî nezle olan kişi
  bahoz fırtına
  bajar şehir, kent
  bajarî şehirli, kentli
  bajarîbûn kentlileşme
  bajarok ilçe
  bajarsazî şehir planlamacılığı
  bajen yelpaze
  bakir guguk kuşu
  bakur kuzey
  bal dikkat, ilgi. "Bala xwe dayîn." dikkat etmek, yoğunlaşmak.
  balaban afacan
  balafir uçak
  balafirkişên uçaksavar
  baldar dikkatli
  bale ebleh, alık
  balexane gökdelen
  balgeh yastık
  balîf yastık
  balinde kartal, şahin vb. kuşlar
  balkêş ilginç, enteresan
  balkêşname ihtarname
  balkişandin dikkat çekmek, vugulamak
  balûle dürüm
  balûr nasır
  balyoz büyükelçi
  balyozxane büyükelçilik
  ban dam
  bandêr luğ, silindir.
  bandev kar fırtınası
  bandor etki
  bandorlêkirin etkilemek
  bane otlak, yayla
  baneşan ünlem işareti
  bang çağrı, ezan
  bangdan ezan okumak
  bangewazî çağrı
  bangîn çığırtkan
  banglêkirin çağırmak, seslenmek
  banî yukarı, damın üstü
  banîje çatı katı
  banîn alışmak, uyum sağlamak
  bapêç karla karışık rüzgar
  bapêş nezle
  bapîr büyük baba, dede
  bar yük; sorumluluk
  baran yağmur
  barandin yağdırmak
  baranî yağmurluk
  bare konu, mevzu
  baregeh üs, kamp
  bareş doğu rüzgarı, karayel
  barîdox durum, vaziyet
  barîn yağmak, yağış
  barkêş nakliyeci
  barkirin yüklemek, taşınmak
  barname irsaliye
  bask kol, kanat
  baş iyi, güzel
  başebaş doğru dürüst, tam olarak
  başî iyilik
  başok akmaca, doğan
  başûr güney
  bav baba
  bavmarî üvey baba
  bawer inanan
  bawerî inanç
  bawerîpêanîn güvenmek, inanmak
  bawerkirin inanmak, güvenmek
  bawermend inanan, mümin
  baweşandin yelpazelemek
  baweşînk yelpaze
  bawî romatizmalı
  bawîşk esnemek
  bayê weşt keşişleme
  baz şahin
  bazbend kolluk; kola bağlanan muska
  bazdan koşmak, atlamak
  bazin bilezik
  bazirgan tüccar
  bazirganî ticaret
  bê 1. önek. 2. sözcüklere siz, sız ve suz eki.
  bê alî tarafsız, nesnel
  bê semt ihtiyatsız
  bê şik kuşkusuz
  bêaheng uyumsuz, ritimsiz
  bêar arsız, hayasız
  bêaram huzursuz, istikrarsız
  bêbav babsız, mec. kalleş, güvenilmez
  bêbext kalleş, arkadan vuran.
  bêbextîkirin kalleşlik yapmak
  bêbingeh asılsız, temelsiz
  bêbinî dibsiz, asılsız, yersiz
  bed kötü, çirkin
  bêdawî sonsuz, ebedi
  bedbext talihsiz, mutsuz
  bedbîn kötümser
  bedew güzel, yakışıklı
  bedewî güzellik
  bedgeh çıkıntı
  bedil takım elbise
  bêdil gönülsüz, isteksiz
  bêg piyon
  bêgane yabancı
  bêgav çaresiz, imkanı olmayan
  bêgavî mecburiyet, imkansızlık
  bêguman kuşkusuz, elbette, tabiki, şüphesiz
  bêhawe sağı solu belli olmayan, tutarsız
  bêhemdî gayri iradi, istemdışı, istemeyerek olan bir şey.
  bêhempa eşsiz, emsalsiz
  behicandin sinirlendirmek, kahretmek, öfkelendirmek; boğulmak
  behicîn kahrolmak, öfkelenmek
  bêhiş 1. akılsız, şuuru yerinde olmayan. 2. bayılan, bayılgan
  bêhişbûn bayılmak
  bêhişketin bayilmak
  bêhişkirin bayıltmak
  behîv badem
  bêhn koku, nefes, soluk. "bêhna xwe berdan" dinlenmek, soluk almak.
  bêhndar kokulu
  bêhnfireh sabırlı, tahammül sahibi
  bêhnlêçikandin nefesini kesmek, güç duruma düşürmek
  bêhnlêçikîn nefesin daralması
  bêhnok virgül
  bêhnpêketin kokuşmak
  bêhntengbûn sıkılmak, daralmak
  bêhntengî can sıkıntısı, sabırsızlık
  behr deniz
  behreme matkap
  behremend yetenekli
  behremendî kabiliyet, yetenek
  behskirin sözetmek
  bêhtir daha çok, daha fazla
  bêhtir pêr üç gün önce
  bêhtir pêrar üç yıl önce
  bej kara
  bêjandin elemek
  bêje 1. kelime sözcük. 2. Söyle!.
  bêjer söyleyen
  bejî karasal
  bêjî piç
  bêjing elek, kalbur
  bêjingkirin elemek
  bejn boy
  bejn û bal boy pos, endam
  bêkar işsiz
  bêkêr gereksiz, işe yaramaz, işlevsiz
  bêkes kimsesiz, öksüz
  bel dik (göz veya kulak)
  belalûk vişne
  belam fakat, ama
  belavkar dağıtımcı
  belavkirin dağıtmak
  belavok elle dağıtılan bildiri
  belawela darmadağınık
  belawelabûn darmadağınık olmak
  belawelakirin darmadağınık etmek
  belbelîtanik kelebek
  belê evet, okey
  beledî şimşek
  belek alaca, siyah beyaz
  belengaz fakir, sefil, zavallı
  bêlête halay
  belgefîlm belgesel
  belgename belge
  belq belirgin, çarpıcı, pırtlak
  belqitandin gebertmek, zıbartmak
  belqitîn gebertmek, zıbarmak
  belqityo! geberesice!
  belweşîn cüzzam
  bêmêjî beyinsiz, ahmak
  ben ip
  benav dışbudak ağacı
  bend ip, cisim; set, engel; paragraf
  bendav baraj
  bende köle, esir
  bendeman beklemek, yolunu gözlemek
  bênder harman
  bendergeh liman, iskele
  bendewar bekleyen, gönülden bağlı
  bendik tire
  bendîname tutuklama müzakeresi
  bendîxane cezaevi
  bengî tutkun, müptela, kara sevdalı
  benî cevîzlî sucuk; kul, köle
  benîşt sakız
  benîzava içgüvey
  bêpar yoksun, mahrum. "bêpar man" yoksun kalmak.
  bêpayan eşsiz, paha biçilmez
  beq kurbağa
  ber 1. ön, öntaraf. 2. taş. 3. meme. 4. ürün, verim. 5. döl.
  bêr kürek
  beramber karşı, karkşılık, eşit, denk
  beran koç
  beranberdan koçbırakımı
  berate leş
  berav çamaşır yıkama günü
  beravêtin hayvanlarda düşük
  beraz domuz
  beraze değirmen taşının altındaki pervaneler
  berbajar varoş, baliyö
  berban balkon
  berbang şafak, tan
  berbejn boyuna takılan muska
  berber karşıt, rakip
  berberî hasımlık, düşmanlık
  berbiçav somut
  berbisk saç tokası
  berbûk geline eşlik eden kadınlar
  berçavk gözlük
  berçavkfiroş gözlükçü
  berdan bırakmak, terketmek, vazgeçmek
  berdar verimli, bereketli; yetişkin, ergen
  berdêl bedel, karşılık
  berdêlkirin takas etmek
  berdewam devamlı, sürekli; devam
  berdewamkirin sürdürmek, devam etmek
  berdil sevgili, aziz; kolye
  berdîwar kimsesiz, öksüz
  bere cephe
  bêrê usulsuz, yolsuz
  berê xwe dan bakmak, yönelmek
  beredayî başıboş, fuzuli, kişiliksiz, işe yaramaz
  berendam aday
  berendamî adaylık
  berespî kireç taşı
  bêrêtî yolsuzluk, usülsüzlük
  berevajî tersyüz
  berevajîkirin tersyüz etmek, çarpıtmak
  berevan savunmacı
  berevanî savunma
  berêvar ikindi, akşam üzeri
  bêrewişt ahlaksız, karektersiz
  berf kar
  berfedîn erimekte olan kar kümeleri
  berfemot kar-pekmez karışımı tatlı
  berfende çığ
  berfîn kardelen çiçeği
  berfireh geniş, ayrıntılı
  berfmalk kar küreği
  berfşo karla karışık yağmur, sulusepken
  berg kitap, dergi vb. kapağı
  bergeh manzara, görünüm, kapsam
  bergîn ciltli kitap
  bergirî önlem, tedbir
  bergirtin döl tutmtak, gebe kalmak
  berguhk kulaklık
  berhem eser
  berhevkar derlemeci, toplayan (toplayıcı)
  berhevkirin toplamak, derlemek
  berhevok derleme, antoloji
  berhewa anlamsız, boş
  berî ova, düzlük
  bêrî 1. masum, günahsız. 2. sürünün sağıldığı yer.
  berî zayîne milattan önce
  berik 1. çakıl. 2. mermi.
  bêrik toz veya kül küreği
  bêrîvan süt sağmaya giden kadın.
  berjêr aşağı doğru
  berjewendî çıkar
  berjewendîperest çıkarcı
  berjor yukarı doğru
  berk havuz
  berkanî sapan
  berkeftî değerli, sevgili, muhterem
  berkeş tepsi
  berkêşan üretmek
  berkêşk çekmece
  berkeşok küçük tepsi
  berkurk kursak
  bermal ev hanımı
  bermayî artık, geride kalan
  bernac kurnaz, uyanık
  bername program
  bernav ön ad, göbek adı
  beroj güneş gören yamaç
  beroş tencere
  berpal yamaç
  berpêşkirin sunmak, takdim etmek
  berpirs sorumlu, mesul
  berpirsiyar sorumlu
  berpirsiyarî sorumluluk
  bersiv cevap, yanıt
  bersivandin cevaplandırmak
  berstûk yaka
  bersûc sanık
  bertek reaksiyon, tepki
  bertîl rüşvet
  berû palamût
  bervang peştemal
  bêrvî vana
  bervihêr anlayışlı, kamil
  berwar yamaç, meyil
  berx kuzu. "Berx ê/a min!" yavrum anlamında hitap.
  berxwedan direniş
  berxwedêr direnişçi, direngen
  berz yüksek, ulu
  berze kayıp
  berzebûn kaybolmak
  berzekirin kaybetmek
  berzeq müstehcen
  berzî yükseklik
  berzile etek
  bes yeter
  bêsemt ihtiyatsız
  beser göz
  bêserî uçsuz, başsız.
  bêserûber düzensiz, plansız, başı bozuk.
  bêserûbin uçsuz bucaksız.
  besimîn gülümsemek
  bêsinc ahlaksız, karaktersiz
  bêsiûd şanssız, talihsiz
  best ilham, esin
  bestenî dondurma
  bestîn bağlamak
  bestir yaygı
  bestlêrabûn ilham gelmek
  bet toy
  betal 1. boş gezen, işsiz. 2. geçersiz, iptal
  betalkirin iptal etmek, geçersiz kılmak
  betan astar
  bêtar felaket, afet
  bêtewş dengesiz
  bêş halktan toplanan para
  beşdar katılımcı
  beşdarbûn katılmak
  beşdarî katılım
  beşdarîtêdekirin katılmak
  beşervekirî yüzü gülen, yüzü ışıldayan
  bêşik şüphesiz, elbette
  beşişîn gülümsemek
  betilandin yormak, yorulmak
  betilî yorgun
  betilîn yorulmak
  betlane tatil, izin, dinlenme
  bêvil burun
  bêxem gamsız, umursamaz
  bexişandin bağışlamak, bahşetmek
  bext şans, talih
  bextewar mutlu
  bextewarî mutluluk
  bextreş talihsiz, şanssız
  bextvekirî şanslı, talihli
  bey kapora
  beyaban çöl, ıssız yer
  beyanî sabah, sabah vakti
  beyanîbaş günaydın
  beybûn papatya
  bêyom uğursuz
  bez koşu
  beza koşucu
  bêzar bıkınmış, bezgin, usanmış
  bêzarbûn bıkmak, usanmak, bezmek
  bêzarkirin usandırmak, bezdirmek, bıktırmak.
  bezîn koşmak
  bêzirav ödlek, korkak.
  bi sözcüklere ile ve cı, li, lı, ca, cu vb. ekleri katan önek.
  bi tevayî hepsi
  bi zanayî bilerek
  bi bandor etkili
  bi dîtina min bence, görüşümce
  bi dizî gizlice
  bi dor sırasıyla
  bi dorvegerî sırayla
  bi dûrketin uzaklaşmak
  bi giştî genellikle
  bi hêrs kızgın, sinirli
  bi hêsanî kolaylıkla
  bi kêr hatin işe yaramak
  bi kinahî kisaca
  bi kinayî kısaca, özetle
  bi kotekî zorla, cebren
  bi kurtasî kısaca, özetle
  bi kurtayî kısaca, özetle
  bi lez û bez alelacele
  bi min 1. bence, bana kalırsa. 2. bana, benimle. Mesela: "Bi min axifî." Benimle konuştu.
  bi piranî çoğunlukla
  bi qewla diya min annemin dediği gibi
  bi rastî gerçekten, sahi
  bi roj gündüzleyin
  bi semt ihtiyatlı
  bi taybetî özellikle
  bi tenê yalnızca, sadece
  bi şev geceleyin
  bi şev û roj gece gündüz
  bi tundî sertçe, şiddetlice
  bi vî awayî bu şekilde, bu tarzda, böylece
  bi vî rengî bu şekilde, bu biçimde
  bi vî şêweyî bu şekilde, bu biçimde
  biadan besleyici
  bîber biber
  bîbik göz bebeği
  bibîranîn anmak, anımsamak
  bibîrbirin idrar etmek, akıl erdirmek
  bibîrxistin anımsatmak, hatırlatmak
  bicihanîn yerine getirmek
  bicihhiştin terk etmek
  bicihkirin yerleştirmek
  biçrik yağda kızartılmış ekmek
  biçûk küçük
  biçûkahî küçüklük, çocukluk
  bîdar uyanık
  bidawîbûn sonuçlanmak, bitmek
  bidawîkirin bitirkek
  biderengîxistin geciktirmek
  bidil istekli, gönüllü.
  biha 1. fiyat, pahalı. 2. kıymet, değer.
  bihabûn pahalılaşmak
  bihar ilkbahar
  bihevşabûn sevişmek
  bihêz güçlü, kuvvetli
  bihêzbûn güçlenmek.
  bihêzkirin güçlendirmek
  bihîstin duymak, işitmek
  bihîstiyar duyarlı, hassas
  bihîstok telefon ahizesi
  bîhok ayva
  bihost karış
  bihuşt cennet
  bij iştah, imrenme
  bîj piç
  bijandin imrendirmek, iştahlandırmak
  bijang kiprik
  bijarte seçkin, elit
  bijartin seçmek, ayıklamak
  bijî yaşa, varol, bravo.
  bijîn iştahı çekmek, imrendirmek
  bijîreş başak
  bijîşk doktor, hekim
  bikaranîn kullanmak, işlemek
  bikarhêner kullanıcı, operator
  bikêr yararlı, elverişli, işlevsel.
  bikêrhatî yararlı, elverişli, işlevsel, kullanışlı.
  bikir 1. bir işi yapan. 2. müşteri, alıcı.
  bikuj 1. öldüren, katil. 2. Öldür!
  bila be! peki!, öyle olsun!
  bilandin mırıldanmak
  bilbil bülbül
  bilêvkirin telafuz etmek
  bilik çocuk penisi
  bilind ulu, yüce, yüksek
  bilindahî yükseklik
  bilindbûn yükselmek
  bilindkirin yükseltmek
  bilûr kaval
  bin alt, dip
  binavêlîstin güreşmek
  binavkirin tanımlamak, isimlendirmek
  binavûdeng ünlü, meşhur
  binbar yükümlülüğü alan
  binbarî yükümlülük
  binçavî gözaltı
  binçavkirin gözaltına almak
  binçeng koltuk altı
  bindest ezilen
  bindestî esaret, ezilmişlik
  binefş menekşe
  binefşî mor renk
  bîner izleyici, seyirci
  binesazî altyapı
  bingeh temel, esas
  bingehdanîn temel atmak
  bingehîn temel, başlıca
  binhişîn bilinçaltı
  binî alt, dip
  binik bardak altı
  binkirask iç çamaşırı
  binpêkirin ayak altına almak, ihlal etmek
  binyad tekel, esas
  bir bölüm, kesim
  bîr 1. hafıza, bellek, şuur. 2. kuyu.
  bira erkek kardeş
  birandin 1. yok etmek, imha etmek. 2. kesmek. Mesela: "der birandin" ağaç kesmek.
  bîranîn anma
  biraşîr süt kardeş
  biraşte izgara
  biraştin pişirmek
  biratî kardeşlik
  birayetî kardeşlik
  birazava sağdıç
  birazî yeğen, erkek kardeşin çocukları
  bîrbir yetkin, ergen, reşit, balığ
  birçî aç
  birçîbûn acıkmak
  birçîtî açlık
  bîrdozî ideolojik
  bêtewş dengesiz
  bêş halktan toplanan para
  beşdar katılımcı
  beşdarbûn katılmak
  birek testere
  birêketin yola koyulmak
  birêkirin yollamak, göndermek
  birêkûpêk düzenli, sistematik
  bireser dilbilgisinde nesne
  bireş yoksul
  birêvçûn yürümek
  birêvebirin yönetmek, idare etmek
  birêveçûn yürümek
  bîrewer aydın, bilinçli, yetkin
  birêxistî örgütlü
  birêxistinbûn örgütlenmek
  birêxistinkirin örgütlemek
  birêz sayın, saygıdeğer, bey
  birin götürmek, taşımak
  birîn 1. kesmek, biçmek. 2. yara
  birinc pirinç
  birîndar yaralı
  birîndarbûn yaralanmak
  biriqandin parlatmak
  biriqîn parlamak
  bîrkor unutkan
  bîrok unutkan
  birû kaş
  biryar karar
  biryardar kararlı
  biryardarî kararlılık
  biryarname kararname
  biryarstandin karar almak
  biryarwergirtin karar almak
  biserîkirin başgöz etmek, evlendirmek
  biserûber düzenli ve planlı
  bisk zülüf
  bîsk kısa an, lahza
  bîska din biraz önce
  bist 1. kavurma sacı. 2. şiş.
  bîst yirmi
  bîstekê bir saniye
  bîşe çalılık
  bîşeng salkım söğüt
  bîşî orman
  bişirîn gülümsemek
  bişkivîn çiçek veya tomurcuk açmak
  bişkoj düğme
  bişkok düğme
  bitim yabani fıstık
  bitir 1. çok gelişmiş hayvan yada bitki. 2. azgın
  bitirbûn azgınlaşmak
  biv çocuklar için tehlikeli, cız
  bivê nevê ister istemez
  bivir balta
  biwêj deyim
  bixapîne yanıltmak
  bixemlîne süsletir
  bixenqîna boğdurmak
  bixêrî şömine, baca
  bixurîne kaşındir
  bixwe yiyecek
  bixwîne okutmak
  biyanî yabancı
  biyom uğurlu
  bizav hareket, etkinlik, faaliyet
  bizdandin ödünü kopartmak
  bizdîn ödü kopmak
  bizdonek ödlek
  bîzdoz ideoloji
  bizin keçi
  bizir 1. küçük tohumlar. 2. bezir, bezir yağı
  bizivîn hareketlenmek, kımıldamak
  bizmar çivi
  bizmik gem, gemcik
  bizot kor
  bizûz güve
  bo nimûne örneğin, mesela
  bobelat felaket, facia, trajedi
  boçik 1. kuyruk. 2. izmarit.
  boçûn görüş, düşünce
  bone münasebet. "bi boneya..." münasebetiyle...
  boqil baldır
  borak adak, kurban
  borandin 1. afetmek, mazur görmek, geçirmek. 2. geçinmek.
  borî geçen, geçmiş
  borîn geçmek
  bot oluk
  boş bol, gür, fazla, geniş (alan)
  boşahî bolluk, gürlük
  boyax boya
  boyaxkar boyacı
  boyaxkirin boyamak
  brûsk 1. şimşek, yıldırım. 2. telgraf.
  brûskvedan şimşek çakması
  bû düğün
  bûçû düğün alayı
  buha fiyat, değer
  buhartin geçirmek
  buhurîn geçmek, zamanı geçmek
  bûjen materyal, malzeme
  bûk gelin, oauncak bebek
  bûka baranê gökkuşağı
  bûka berfê kardanadam
  bûkanî gelinlik
  bûkik arpacık
  bûn olmak
  bûnewer canlı, yaratık
  bûnewerî varoluş
  bûra kayınbirader
  bûrîn böğürmek
  bûse pusu
  bûyer olay
  bûyîn olmak
  bexişandin bağışlamak, bahşetmek
  bext şans, talih
  bextewar mutlu
  bextewarî mutluluk

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 19:59
 4. C, c cacir ceviz içi bal karışımı bir yiyecek
  cahş 1. sıpa. 2. işbirlikçi, hain.
  camêr centilmen, cömert
  camûs manda
  can can
  canbaz 1. akrobat. 2. hayvan alım satımcısı.
  canberî karides
  candar canlı
  canecan samimi, içten
  cangorî şehit, fedai
  canî tay
  canik canan
  cankûş hıristiyanları kiliseye çağıran kimse
  car kez, sefer, misli, kat
  cara paşîn son defa
  cara pêşîn ilk defa
  cardin yine, yeniden
  carinan bazen, ara sıra
  carûd kül ve toz küreği
  catir kekik otu
  caw bez, kumaş
  cawbir makas
  cawî elti
  cawker bez dokuyucusu
  cax korkuluk
  cazû cadı, kurnaz veya hileci kadın
  ce arpa
  ceban mezarlık
  cebar kırık çıkıkçı
  cebilxane cephane
  cebirandin kırık ve çıkıkları kaynaştırmak
  cebirîn kaynaşmak
  cedel tartışma
  cedew hayvan omuzunda meydana gelen yara
  ceh arpa
  cehdasî taneleri arpaya benzeyen daha küçük bir bitki
  cehimîn gebermek, defolmak
  cehter kekik otu
  cejn bayram
  cejnane bayramlık
  celaqî iyice koyulaşıncaya kadar kaynatılan pekmez
  celebdar koyun taciri
  celew gem
  cem yan, yanında
  cemawer kitle, ahali
  cemed buz
  cemedanî bir tür sarık
  cemidandin dondurmak
  cemidî donmuş
  cemidîn donmak
  cemser kutup
  cenbelî içimi sert tütün
  cendek ceset
  ceng savaş, harp
  cengawer savaşçı
  cengîn savaşmak
  cênik favori, şakak
  ceqin bir günlük yürüyüşle alınan mesafe
  cercer çırçır
  cerd baskın, saldırı
  cerde korsan, şaki
  cerg karaciğer
  ceribandin denemek, sınamak
  ceribîn denenmek, sınanmak
  cew kırpma makası
  cewêlek lümpen
  cewî çam sakızı
  cewrik enik
  cêwtik deri kese
  cêz çeyiz
  cîgir vekil
  cigur bir mesire günü
  cih yer, mekan. "di cih de" uygun, yerinde. "Di cih de çû!" Hemen gitti. "Cihê daxê ye." maalesef, üzgünüm.
  cîhan dünya
  cîhanî dünyalı
  cihê ayrı, farklı, değişik
  cihê şanaziyê onur verici
  cihêreng özgün, farklı
  cihêtî farklılık, değişik
  cihû yahudi
  cil elbise, giysi
  cildank elbise dolabı, gardrop
  cilşok çamaşırhane
  cinaq lades
  cînavk zamir, adıl
  cincilî saf su
  cindê azize, güzel
  cindî yakışıklı, alımlı, aziz
  cineh ucu kalın sopa
  cinêkirin pamuk toplamak
  cinên küçük bahçe
  cir sohbet, görüşüp konuşma
  cîran komşu
  cîrantî komşuluk
  cis kireç
  cisane kireç ocağı
  civak toplum
  civakî toplumsal, sosyal
  civaknas sosyolog
  civaknasî sosyoloji
  civandin toplamak, biriktirmek
  civat topluluk
  civîn toplantı.
  civîna çapemeniyê basın toplantısı
  ciwan genç, güzel, yakışıklı
  ciwanî gençlik
  ciwanik bayan, hanımefendi
  cîwar yöre, bölge, mekan
  cixirandin kışkırtmak, tahrik etmek
  cixirîn tahrik olmak
  ciyawaz farklı, ayrı, değişik
  ciyawazî farklılık, ayrılık
  co kanal, ark
  cobar dere
  cok kanal, ark
  col karışık, heterojen
  computer bilgisayar, computer
  conega tosun, dana
  cot çift
  cotbûn çifteşmek
  coşandin coşturmak
  coşî coşku, heyecan
  coşîn coşmak
  cotkar çiftçi
  cotkirin çift sürmek
  cûbirk cırcır böceği
  cuda ayrı, farklı
  cudahî farklılık
  cudaxwaz ayrılıkçı
  cûm sakız
  cunûtin ıslak toprak
  cur bi cur türlü türlü
  cure tür, çeşit
  cûrnik kar sularının biriktiği kaya üstü çukurcuklar
  cûtin çiğnemek
  cuwar yem torbası

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:00
 5. Ç, ç çak iyi hoş
  çakbûn iyimser, hoşörülü
  çal 1. çukur. 2. kuyu.
  çalak faal, aktif, atik
  çalakdar eylemci
  çalakî eylem, etkinlik
  çalkandin çalkalamak
  çalkirin gömmek
  çand kültür
  çandî kültürel
  çandin ekin ekmek, fidan vb. sebze dikmek (ekmek)
  çandinî ziraat
  çandiyar ziraatçı
  çap matbacılık, baskı, basım
  çapbûn basılmak
  çapemenî basın
  çaper yazıcı, printır
  çapger matbaacı
  çapkirin basmak
  çapxane matbaa
  çarbûn meydana gelmek, oluşmak
  çarçek silahşör
  çarçîk bataklık
  çarder kapı çevçevesi
  çarenûs 1. kader, yazgı. 2. akubet
  çareserbûn çözülmek
  çareserî çözüm
  çareserkirin çözmek
  çarîn dörtlük
  çarkirin meydana getirmek
  çarmedor dört taraf
  çarmêrkî bağdaş oturma şekli
  çarnikar dört taraf
  çarpîne mecazi anlamda döenek, kaypak
  çartaq çardak
  çartek dört dörtlük
  çartıl tırmık
  çarwe parmaklara takılarak çalınan araç
  çav göz
  çavbeloq patlak gözlü
  çavberdan göz koymak
  çavbirçî aç gözlü
  çavdêrî gözlem, izlenim
  çavdêrxane gözetimevi
  çavfireh cömert, eli açık
  çavî bölme, gözenek, gişe, hücre
  çavînîbûn nazara gelmek
  çavînîkirin nazar etmek
  çavkanî kaynak, kaynakça
  çavlêbûn gözü olmak, gözetlemek
  çavlêgerandin gözden geçirmek
  çavnebar kıskanç
  çavnebarî kıskançlık
  çavnêr gözlemci
  çavpêketin 1. gözüne ilişmek. 2. ropörtaj.
  çavqîçkirin göz kırpmak
  çavqurcandin göz kırpmak
  çavsivik hor gören
  çavsor zalim, gözü kan bürümüş kişi
  çavteng cimri, pinti
  çavşûjin çekik gözlü
  çaw yaş ağaç, çubuk
  çawa nasıl
  çawanî nitelik
  çax vakit, dönem
  çay çay
  çaydank çaydanlık
  çayger çaycı
  çayxane çay evi
  çê iyi
  çêbûn olmak, oluşmak, düzelmek
  çêbuwar suni, yapay
  çêj tat
  çêjandin tatmak
  çêjdar lezzetli, leziz
  çek silah
  çekbend yelek
  çekdar silahşör, militan
  çêker yapıcı, tamirci
  çêkirin yapmak, oluşturmak, tamir etmek
  çêl kaya
  çêlek inek
  çeleng yakışıklı, görkemli, atik, cesur
  çelik yavru, civciv
  çelitîn bir şeyin kabuğunun soyulması
  çêlkirin sözetmek, bahsetmek
  çelqîn çalkalanmak
  çelûs çok soru soran, ısrarcı
  çelziman çok konuşan, geveze
  çem nehir
  çemandin eğmek, bikmek
  çembil kulp, sap
  çemçûr yaprak biti
  çemçûs cimri, pinti
  çemîhanî dutluk
  çempal büyük yük üzerine konan küçük yük
  çençûz cimri
  çend kaç, birkaç. "çend zarok." birkaç çocuk.
  çendînî nicelik
  çenebaz geveze
  çeng 1. avuç. 2. kulaç.
  çênî kuş yemi
  çep 1. sol. 2. solak.
  çepel pis, kirli
  çeper siper, mevzi
  çepgir solcu
  çepik alkış
  çepiklêdan alkışlamak
  çepil dirsek ile omuz arası kısmı.
  çeprast çapraz, çapraşık
  çeqçeqok 1. değirmen taşının ayar çubuğu. 2. mantar tabancası.
  çeqene sedir ağacına benzer bir ağaç
  çêr küfür, sövgü
  çêrandin otlatmak
  çêrbaz küfürbaz
  çêre ot
  çêregeh otlak, mera
  çêrek küfürbaz
  çêrîn otlanmak
  çerixîn kendi ekseni etrafında dönmek.
  çêrlêkirin küfüretmek, sövmek
  çerm deri
  çermesor kızılderili
  çêrt kuş dışkısı
  çerx 1. çark. 2. kalem tıraşı.
  çerxetûn tava
  çespandin ispat etmek, saptamak
  çêtîkirin parçalamak
  çetir daha iyi, tercih edilir
  çewal çuval
  çewsandin sindirmek, ezmek
  çewsîner baskıcı, zorba
  çewt yanlış
  çewtî yanlışlık, yanılgı
  çexer ayak
  çêyî iyilik
  çi ne. "Çi bû?" Ne oldu?
  çiçik insan memesi
  çiftexas patiska
  çîk 1. kıvılcım, pırıltı. 2. şey, yani anlamında sözcük.
  çikandin 1. suyu kesmek veya kurutmak. 2. ağaç, direk vb. dikmek.
  çiksayî açıkmavi gök, bulutsuz
  çil kırk
  çîleçep zikzaklı dağ yolu
  çilek obur, pisboğaz
  çilemîn kırkıncı
  çilfis aşıran, çırpan
  çilfisandin aşırmak, yürütmek
  çilîçilî yarasa
  çilizîn eşya veya yiyecek dilenmek, otlanmak
  çilm sümük
  çilmisandin soldurmak, pörsütmek
  çilmisî solgun, soluk
  çilmisîn solmak, pörsümek
  çilmo sümüklü
  çilo 1. nasıl? 2. yaprakları dökülmeden kesilen ve daha sonra kurutulan ağaç yaprakları veya dalları.
  çîm bacak
  çima neden?, niçin?
  çiman bir şeyin bir parçasının kesilmesi anlamında fiil.
  çimkî çünkü
  çîn 1. desen, nakış, oya. 2. sınıf.
  çînayetî sınıfsal
  çinîn 1. biçmek. 2. nakşetmek.
  çîp baldır
  çipîsk fiske
  çîqal zayıf, cılız
  çiqas ne kadar?
  çiqinî kabız
  çiqinîbûn kabız olmak
  çira çıra, lamba, fener, fanus
  çirandin yırtmak, mecazi anlamda palavra atmak.
  çirçîrok masal
  çîrik meyvaların kurutulmuşu
  çirikandin hallaçlamak
  çirikvan hallaç
  çirîn yırtılmak
  çirk saniye
  çîrok masal, öykü
  çîrokbêj masalcı
  çîroknivîs öykü yazarı
  çirûsîn parıldamak, parlamak
  çirûsk kıvılcım, parıltı
  çirxatkirin değirmeni durdurmak
  çît bir yazma türü
  çiv dolambaç, dolambaç, zikzak
  çivan kaytarmak, kıvırmak
  çivîk serçe
  çiya dağ
  çiyakêş dağcı
  çîz at sineği
  çizirîn sızmak
  ço çubuk, deynek
  çogan deynek, baston
  çolbir kestirme yol
  çolik hela
  çolistan çöl, kır
  çong diz
  çop gasp
  çopandin gasp etmek
  çopîk ahmak
  çoqil ayak
  çors patavatsız, kaba sapa
  çortan kurutulmuş çökelek
  çov çubuk, deynek
  çûk serçe, bıldırcın vb. kuşlar
  çûle halkı güldüren
  çûn gitmek, gidiş
  çûr kumral
  çûyîn gitmek, gidiş

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:00
 6. D, d da 1. önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını katar. 2. sıfat eki olarak, "de", "da", "den", "dan" anlamını verir. 3. "dan" fiilinin dili geçmiş zamanı. 4. anne.
  dab tuzak
  dabaş 1. konu, bahs. 2. araştırma.
  dabêlandin yutmak
  daberizîn saldırmak, çatmak
  dabeş kısım, parça
  dabeşkirin bölmek, taksim etmek
  dabînkirin garanti etmek, güvenceye almak
  dabir apostrof
  daçek dilbilgisinde edat, ilgeç
  daçikandin ağaç, bayrak vb. dikmek
  dad adalet, hukuk
  dadan kapatmak, örtmek
  dadgeh mahkeme
  dadgeha lihevanînê sulh mahkemesi
  dadgeha sezayî ceza mahkemesi
  dadger hakim
  dadkirin yargılamak
  dadyane adil
  dagerandin birşeyi aşağı doğru çevirtmek veya indirtmek
  dagerîn aşağıya doğru inmek
  dagirker işgalci
  dagirkirin işgal etmek
  dagirtin doldurmak, istila etmek
  dahatin inmek
  dahatû gelecek
  dahênan yaratmak, icat etmek
  dahêner yaratıcı, mucit
  dahol davul
  daholjen davulcu
  dahûrandin çözümlemek, analiz etmek
  dahûrîn çözümleme, analiz
  daketin inmek
  dalan dehliz
  daliqandin asmak
  daman etek
  damezrandin kurmak
  damezrîner kurucu
  damilandin gözlerini yummak
  damilîn gözlerin yumulması
  dan 1. vermek, ödemek. 2. dövme buğday. 3. günün öğünleri.
  danasîn tanıtım
  dane veri
  dane berhev karşılaştırmak, mukayese etmek
  dane pey takip etmek
  danezan bildirge, tebliğ
  dange kışın hayvanlara yem verilen yer
  danîn 1. koymak, indirmek. 2. kurmak.
  daniştin oturmak
  danû kaynatılmış buğday
  danûstandin 1. ilişki, alaka, diyalog. 2. alışveriş
  danzanîn bildirmek, belirtmek
  dapalandin damıtmak, süzmek
  dapalîn damıtılmak, süzülmek
  dapêjtin budamak
  dapîr büyükanne, nine
  daqoq tokmak, kapı tokmağı
  daqurtandin yutmak
  dar 1. ağaç, odun. 2. sonektir. veren, emreden, hükmeden anlamına gelir. "fermandar" (buyuran, emreden, komutan, amir gibi). 3. meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir. 4. idam sehpası. 5. sözcüğe "lı", "li" vb. sahiplik eklerini takar. 6. sopa, kalın değnek.
  dara maliye
  darayî mali
  darbest 1. tabut. 2. sedye.
  dardekirin 1. asmak. 2. idam etmek.
  darê dinyayê yeryüzü
  darêjtin türetmek, yaratmak
  darîn ahşap
  daristan orman
  darizandin yargılamak
  darkutik ağaçkakan
  das orak
  dasî 1. kılçık 2. arpa, buğday başağındaki uzantılar.
  daskêş orakçı
  daşir tuvalet, hela
  davetname davet, davetname, çağrı
  daw etek
  dawerivandin durulmak
  dawerivîn durulanmak
  dawestîn ayakta durmak
  dawet düğün
  daweşandin silkelemek
  dawetî davet, davetname, çağrı
  dawî son
  dawîlêanîn sonuçlandırmak
  dawîlêhatin sonuçlanmak, bitmek
  dax keder
  daxbar kederli, üzgün
  daxistin indirmek
  daxkirin dağlamak
  daxuyandin açıklamak
  daxuyanî açıklama
  daxwarin 1. çekinmek, itaat etmek. 2. içine atmak.
  daxwaz istek, talep, arzu
  daxwazname dilekçe
  dayende veren, verici
  dayî ak asma, ören gülü
  dayik ana, anne
  dayin vermek, ödemek
  dê 1. ana, anne. 2. ecek, acak eki katan gelecek zaman eki.
  deban kılıcın demir bölümü
  debar geçim. "Debara xwe kirin." geçinmek
  debeng ahmak, gerizekalı
  def erbane
  defandin itmek, itelemek
  degel 1. komik. 2. cesaret. "bi degel" cesaretli.
  dehfdan itmek
  dehî adak, kurban
  dêhn dikkat. "dêhna xwe dan" dikkat etmek, yoğunlaşmak.
  dejnik tere otu
  dek û dolap hile, entrika
  dêl 1. bedel, bir şeyin yerine verilen. 2. kancık. 3. yerinde, yeri.
  delal sevgili, aziz
  dêlegur dişi kurt
  dêlemar kertenkele
  dêlî üzüm asması
  dêlik 1. kancık, mecazi anlamda kahpê, kalleş. 2. dişi köpek.
  delîve fırsat, imkan
  dem zaman, vakit
  dêm 1. susuz veya çorak arazi. 2. yanak.
  deman kira
  dêman yerleşik, yerli
  demandar kiracı
  demankar kiraya veren
  demankirin kiralamak
  dêmarî üvey anne
  dembûhêrk sohbet
  demdemî kararsız, tutarsız, geçici
  demîn geçici, süreli
  demjimêr saat
  demsal mevsim
  dendik çekirdek
  deng 1. ses, seda. 2. oy.
  dengaz konuşkan olmayan
  dengbêj şarkıcı, türkü söyleyen, masal anlatan halk ozanı, ses sanatçısı
  dengdan 1. seslenmek. 2. oylama, oylamak, nam salmak.
  dengdar dilbilgisinde sessiz harf
  dengdêr dilbilgisinde sesli harf
  dengik kursak
  dengkirin konuşmak, seslenmek
  denglêkirin seslenmek
  dengûbas haber, havadis, ajans
  dengvedan yankı, yankılanmak
  dep yassı tahta
  depreş kara tahta
  deq 1. metin, teks. 2. büyük aşık kemiği. 3. puan. 4. dövme. 5. benek.
  deqaq ütü
  deqel sert toprak
  deqkirin dövme yapmak
  deqlûs takla atma
  der 1. dış, dışarı. 2. hariç. 3. yer.
  dêr kilise
  der bar ilgili, hakkında
  deramet gelir
  deranîn çıkarmak
  derav çamaşır yıkama
  derbasbûn geçmek, aşmak
  derbaskirin geçirtmek, aşırmak
  derben elbise askısı, vestiyer
  derbirin ifade etmek
  dercaw elbezi
  derçik eşik
  derçûn çıkmak, görünmek
  derd dert, acı, hüzün
  derdanik yoğurt yada peynir süzülmesinde kullanılan bez
  derdekopan tatanos
  derdestkirin tutuklamak
  derdmend dertli, acılı, hüzünlü
  derdor çevre, etraf
  dêre fistan
  derek belirsiz
  derence basamak, merdiven
  dereng geç
  derengmayîn geç kalmak
  derew yalan
  derewîn yalancı
  derewkar yalancı
  derewkirin yalan söylemek
  derfet imkan
  dergeh giriş kapısı, büyük kapı
  dergevan kapıcı
  dergîl ağaçtan örülen kapı
  dergistî nişanlı, sözlü
  dergûş beşik
  derhêner yönetmen
  derhûd kefil
  derhûde kefalet
  derhûdname kefaletname
  derî kapı
  derîçe kapakçık
  derîçeyên dil kalp kapakçıkları
  derîn çıkış kapısı
  dêrîn asil, soylu, antika, kadim
  dêriskirin viran etmek
  derîzan kapı önü
  derizandin çatlatmak, yarmak
  derizîn çatlamak, yarılmak
  derkenar ilişikteki not, anekdot
  derketin çıkmak, çıkış
  derketina holê ortaya çıkmak
  derketina nêçîrê ava çıkmak, avlamak
  derkirin çıkarmak, kovmak
  dermale besi hayvanı
  derman ilaç
  dermanafiroş eczacı
  dermanxane eczahane
  dernixûn kapkacak ve paketlenmiş şeylerin ters çevrilmesi
  derpê don, tuman
  derşo bulaşık bezi
  derûder çevre, etraf
  derûn psikoloji
  derûnî psikolojik, ruhi
  derve dışarı, dışarda
  dervekirin soymak, çalmak
  derveyî dışsal, harici
  derxistin çıkarmak
  derxûn tencere kapağı
  derya deniz
  deryevan denizci
  derz çatlak, yarık
  derzî iğne
  derzîdank iğnelik
  derzîlêxistin iğne yapmak
  derzîreq toplu iğne
  dest el
  destar el değirmeni
  destavêtin 1. el atma. 2. sataşmak, sarkıntılık yapmak.
  destavxane tuvalet
  destbend kelepçe
  destbirak 1. kan kardeş, sırdaş. 2. sağdıç.
  destbûrî sözüne önem verilmeyen
  destdan dokunmak
  destdirêjî müdahale, tecavüz, cinsel taciz
  deste 1. buket. 2. kurul. 3. askeriyede takım.
  destêkar müdaheleci
  destexwişk ahiret kardeşi, sirdaş
  destgeh atölye, tezgah
  destgirtî nişanlı, sözlü
  desthilatdar iktidar olan, egemen
  desthilatî iktidar
  destik tutamak, kabza, sap
  destjêberdan bırakmak, vazgeçmek
  destkeftî kazanım
  destmal 1. mendil. 2. havlu.
  destmêjşikandin abdest bozmak
  destnimêj abdest
  destnimêjgirtin abdest almak
  destnîşankirin saptamak, tespit etmek
  destnivîs elyazısı
  destpêk başlangıç, giriş
  destpêkirin başlamak, girişmek
  destşok lavabo
  destû izin, müsaade
  destûrdan izin vermek, müsaade etmek
  destûrname icazetname, onay, diploma
  destxweşîlêkirin başarı dilemek
  destxwişk sırdaş, kankardeş
  deşt ova, düzlük
  dev ağız
  dev jê berdan vazgeçmek, boşvermek
  devavêtin sataşmak, laf atmak
  devbelaş boş konuşan kimse
  dever yöre, bölge
  deverî yerel, mahalli
  devî çalılık
  devik kapak
  devistan çalılık
  devjenî ağız dalaşı
  devkî sözlü
  devliken güleryüzlü, neşeli
  devling pantolon paçası
  devmirî sessiz, konuşmaktan aciz
  devnerm tatlı dilli
  devok ağız, şive
  dew ayran
  dewdew papağan
  dewik kızmış yağın tortusu
  dewisandin bastırmak, sıkıştırmak, basmak
  dewisîn sıkışmak, basılmak
  dewixandin bayıltmak
  dewkil ayran yayığı
  dewlemend zengin
  dewlemendî zenginlik
  dewraze büyük at
  dewre yanlış, hatalı
  dews yer, iz
  dewx baş dönmesi
  dexes kıskanç
  dexesî kıskançlık
  dexl tahıl, hububat
  deydik salıncak
  deyn borç, veresiye
  deyndan borç vermek
  deyndar borçlu
  deyndêr alacaklı
  deynstandin borç almak
  deyz kış için saklanan hayvan yiyeceği
  dezgeh 1. kurum, kuruluş. 2. tezgah.
  dezî ince iplik
  di 1. fiillerin şimdiki zaman halini sağlar. Mesela: dikim, diçim... 2. türkçede "de", "da", "te", "ta", "den", "dan", "içinde" gibi fiil eklerin ve edatların yerini alır. Mesela: "di (3 roja de)" üç günde, üç gün arasında.
  di vî warîde bu konuda, bu alanda
  di heman rojê de aynı gün
  dibe ku belki
  dibetî olasılık
  dibistan okul
  dibistana amadehiyê lise
  dibistana navîn ortaokul
  dibistana seratayî ilkokul
  dîdar görüşme
  difn burun
  digel ile, birlikte
  dihindan önem vermek
  dij karşı, anti
  dijber karşıt, muhalif
  dijmin düşman
  dijminahî düşmanlık
  dijûn küfür, sövgü
  dijwar zor, çetin
  dijwarî şiddet, güçlük, zorluk
  dik sahne, seki
  dîk horoz
  dil gönül, kalp, yürek
  dîl esir, tutsak
  dîlan düğün, eğlence
  dîlangirtin halay çekmek
  dilawêr cesur, yürekli
  dilbaz cilveli, albenili
  dilbikul dertli, kederli
  dildan gönül vermek
  dildar aşık, sevdalı
  dilfireh sabırlı, rahat
  dilgerm samimi, içten
  dilgeş neşeli, coşkulu
  dilgiranî burukluk
  dîlgirtin esir almak
  dilhebûn niyeti olmak
  dilhênikbûn ferahlamak
  dilhişk taş kalpli
  dilîn his, duygu
  dilketî aşık
  dilkirin istemek, niyetlenmek
  dilmayin kırılmak, alınmak
  dilmê rafadan yumurta
  dilnerm yufka yürekli
  dilnizm alçak gönüllü, mütevazi
  dilodîn kararsız, delidolu
  dîlok halayda söylenen türkü
  dilop damla
  dilopkirin damlamak
  dilovan alçakgönüllü, şefkatli
  dilpak temiz kalpli, faziletli
  dilq kılık kıyafet
  dilsar isteksiz
  dilsoz sözüne bağlı, sadık
  dilteng sabırsız, sıkkın, tahammülsüz
  diltenik yufka yürekli; duygusal
  diltepîn kalp çarpıntısı
  diltezîn elim, acı
  dilşa sevinçli, neşeli
  dilxwaz istekli, meraklı
  dilxweş memnun
  dilxweşî memnuniyet
  dilxwexbûn memnun olmak
  dîmen görüntü
  dims pekmez
  dîn deli, çılgın
  dîn û har delirmiş, azgın, çıldırmış
  dînbûn delirmek
  dînik hafif meşref
  dînkirin delirtmek
  dinya dünya
  dinyadîtî görgülü, edepli
  dinyanedîtî görgüsüz, kaba
  diran diş
  diranbeş dişlek
  dirandin yırtmak
  diranqîç dişlek
  diransaz dişçi
  dirav para
  diravname bütçe
  direfş 1. sancak, fılama 2. simge, sembol
  dirêj uzun
  dirêjahî uzunluk
  dirêjbûn uzanmak, uzamak
  dirêjîpêdan devam etmek
  dirêjiya salê yıl boyunca
  dirêjkirin uzatmak
  dirî diken
  dirinde yırtıcı, vahşi
  dirîreşk böğürtlen
  dîrok tarih
  dîrokî tarihi
  dîroknas tarihçi
  dirûşme slogan
  dirûşme qîrandin slogan atmak
  dirûtin elbise vb. dikmek
  dirûv çehre, görünüm, eşgal
  dirûvpêketin benzemek
  dîsa yine, gene
  dîsgotin nakarat
  dîtbarî görsel
  diş baldız
  dîtin görmek, bulmak, görüş
  dîtir başkası, öteki
  divê mecbur, zorunlu, elzem
  divêt mecbur, zorunlu, elzem
  divêtî zorunluluk, mecburiyet
  dîwar duvar
  dîwarlêkirin duvar örmek
  diwaroj gelecek
  dixapîne kandirmak
  dixebite çalışıyor
  dixemilîne süsletmek
  dixeniqîne boğdurulmak
  dixitimîne tıkandırmak
  dixurîne kaşıtmak
  dixwe yemek yiyiyor
  dixweredîtin üşünmemek, erinmemek
  dixweze istiyor
  dixwîne okuyor
  diyar belli, belirgin, açık
  diyarde olgu, fenomen
  diyarî armağan, hediye
  diyarîkirin hediye vermek, ithaf etmek
  diyarker belirleyici
  diyarkirin belirtmek
  diz hırsız
  dîz çömlek
  dizek hırsızlığı seven, klaptoman
  dizî hırsızlık
  dîzik çömlek
  dizîka gizlice
  dizîn çalmak, yürütmek
  dizûtirîn katê de en kısa zamanda
  dobelan bir mantar türü
  dojeder abse, cerehatlı yara
  dojeh cehennem
  dol vadi
  dolmend zengin
  dolmendî zenginlik
  doman süreç
  domandin sürdürmek, devam ettirmek
  domdar sürekli, daima
  domîn devam etmek, sürmek
  don iç yağ
  doq çomak
  dor 1. çevre. 2. sıra.
  dorhatin sırası gelmek
  dorlêgirtin çevrelemek, güç duruma düşürmek
  dormandor etraflı, kapsamlı
  dorpêçkirin ablukaya almak, kuşatmak
  dost dost
  dostanî dostluk
  dot kız
  doşanî sağmal hayvan
  dotin sağmak
  dotir ertesi
  dotira rojê ertesi gün
  dotmam amca kızı
  doxîn uçkur
  doxînsist zampara, çapkın
  doz ülkü, dava, mücadele
  dozger savcı
  dozîn içgüdü
  du iki
  dû 1. arka, arkası. 2. duman.
  dûajo yardımcı çoban
  dubarekirin tekrar, tekrar etmek
  dubendî ikilik, itilaf, çelişki
  ducan hamile, gebe
  ducanîbûn hamile olmak
  duçerxe bisiklet
  dudil ikircikli, karasız, tereddütlü
  dudilî tereddut
  dudu iki
  duh dün
  dukar söylenti, rivayet
  dûkel buhar
  dûmahî devam arkası
  dûmir körelme
  dûmirandin köreltmek, dumura uğratmak
  dûpatkirin belirtmek, vurgulamak
  dûpişk akrep
  dûr uzak
  dûrahî uzaklık
  dûrbîn dürbün
  dûrebîn basiretli, uzağı gören
  dûredest erişilmesi güç, uzak
  dûrî uzaklık
  duristkirin yapmak, meydana getirmek
  durû iki yüzlü, riyakar
  durûtî ikiyüzlülük, riyakarlık
  dûrxistin uzaklaştırmak
  duryan kavşak, yol ayırımı
  dûş hiza, seviye
  duşaxe difteri
  duşem pazartesi
  duşîze bakire
  dûv kuyruk
  dûvedirêj uzun erimli, ayrıntılı
  dûvelenk uydu
  dûvmesas bülbül
  dûvre sonra
  dûxan duman

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:01
 7. ecêblosik tanınmayacak kadar değişen kimse
  ecêbman şaşırmak, şok olmak
  ecibandin beğenmek
  ecîn çiğ köfte
  edilandin düzeltmek, toparlamak
  edilîn düzelmek, uygun duruma gelmek
  efare meyve veya zirai ürün atığı
  egal bir atkı türü
  eger neden
  egît yiğit, cesur
  ekonomî ekonomi, iktisat, geçim
  ekonomîst ekonomist, iktisatçı
  elbik kova
  elende şafak
  eletewş gereksiz ve saçma söz veya hareket
  elîl hasta, sakat
  elimandin öğrenmek, alışmak, alıştırmak
  elimîn öğrenmek, alışmak
  elok hindi
  em biz
  encam sonuç
  encamdan gerçekleştirmek, yapmak
  encamname sonuç bildirgesi
  endam üye. "endamê şanaziyê" onur üyesi.
  endazyar mühendis
  engajekirin engaje etmek
  engajeman engajaman
  enî cephe
  enirandin kızdırmak, öfkelendirmek
  enirîn kızmak, öfkelenmek
  enîşk dirsek
  entellektuel aydın, entellektüel
  eqd çarşı
  er geçim, iktisad
  eraq uzman
  erd yer, arazi
  erdhej deprem, zerzele
  erdnas jeolog
  erdnasî jeoloji
  erdnîgarî coğrafya
  erê evet
  erêkirin onaylamak
  erênî olumlu
  erjeng korkunç, dehşet verici
  erk işlev, rol
  erkdar işlevsel
  errik vay be!, aboo! anlamında ünlem
  erzan ucuz, değersiz
  erzanî ucuzluk
  erzêl direklerin veya dalların üzerine (yatmak için) kurulan kulübe.
  erzên çene
  esmanê dev damak
  et abla
  etar çerçi
  etê ablaya hitap
  eşîr aşiret
  eşkere açık, aleni
  etn kireç ocağı
  ev bu
  ev çend bu kadar
  evdal yoksul, gezgin
  evdoşekalo büyük çekirge
  evîn aşk
  evîndar aşık, sevdalı
  evqas bu kadar
  evsing taşlarla örülen keklik tuzağı
  ew o, şu
  ewiqandin oyalamak
  ewiqîn oyalanmak
  ewk şey, falan anlamında sözcük
  ewle güvenilir, emniyetli
  ewlehî güvenlik
  ewlekarî güvenlik
  ewqas o kadar
  ewr bulut
  ewrawî bulutlu
  ewtîn havlamak
  exte kısırlaştırılmış at
  extirme ganimet
  eyan açık, belli, ayan
  eyar post, deri
  eylo kartal
  ez ben
  ez hew dixwînim bir daha okumayacağım.
  ezbenî efendim anlamında hitap
  ezezî kendini öne çıkarmak
  ezimandin ağırlamak, konuk etmek
  ezman gökyüzü
  ezmûn 1. deney, tecrübe. 2. sınav.
  ezmûngeh laboratuvar
  ezperest bencil, egoist
  Ê, ê êdî artık
  êk işteşlik zamiri
  êl aşiret, kabile
  êm yem
  ên iyelik sıfatların çoğul hali mesela: "dîsketên min" disketlerim.
  êrîş saldırı
  êrîşkar saldırgan
  êrîşkirin saldırmak
  êş ağrı, ızdırap, acı
  êşandin ağırtmak, acıtmak, incitmek
  êşbir ağrı kesici
  êşîn acımak, ağrımak, incinmek
  êtir 1. başka, başkası, artık. 2. sabır.
  êtirkirin sabretmek
  êzing odun
  êzingvan oduncu

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:01
 8. F, f fafik kekeme
  fantên iskambil oyunu
  fatereşk dalak
  faş yüz kızartıcı, utanılacak söz veya davranış
  fayke kazak
  fê sara hastalığı
  fêdar saralı
  fedî utanç
  fedîkar utangaç, çekingen
  fedîkirin utanmak
  fedîyok utangaç, çekingen
  fehmkirin anlamak
  fêkî meyve
  felat kurtuluş
  fêm anlayış, kavrayış
  fêmkirin anlamak, kavramak
  fêmkor darkafalı, anlayışsız
  fena gibi, aynısı
  feq tuzak
  feqe din öğrenimi gören öğrenci
  feqî din öğrenimi gören öğrenci
  fer teksayı. "ferek sol" bir tek ayakabı.
  feraset anlayış
  fêrbûn öğrenmek, alışmak
  fere gerek, lazım
  ferfûr porselan, seramik
  fêrgeh okul
  ferheng 1. kültür, örf, adet. 2. sözlük
  ferhengok cep sözlüğü
  ferişteh melek
  fêrkirin öğretmek, alıştırmak
  ferman 1. buyruk, emir, talimat. 2. katliam, soykırım.
  fermanber memur
  fermanrakirin katliam veya tecrit kararı almak
  fermî resmi
  fermo buyrun
  ferşbûn mahcup olmak
  ferşkirin mahcup etmek
  ferx erkek piliç
  ferzîn santraçta vezir taşı
  fesal biçim, ölçü
  fetilîn dolanmak, dönmek
  fetisandin boğmak
  fetisîn boğulmak
  fetrûm aşı
  fetrûmkirin aşılamak
  fewikandin bir işi elden kaçırmak
  fewikîn bir şeyin elden çıkması, telef olmak
  fihêl aklanma
  fihêlkirin aklamak
  fikar endişe, kaygı
  fikirîn düşünmek
  fileh gayri müslim
  filitîn kurtulmak, kurtuluş
  fincik zıplama
  find mum
  findank mum
  fîntoz cilveli, süslü bayan
  fîqandin ıslık çalmak
  fîqerojk mantar
  firandin uçurmak
  firaq kap, kabkacak, bulaşık
  firaqşok bulaşık makinası
  firavîn öğle yemeği
  firawan geniş, kapsamlı
  fireh geniş, bol
  firehbûn genişlemek
  firehî genişlik, bolluk
  firehkirin genişletmek
  firfat yırtık pırtık
  firfaz zıplama
  firijîn hayvan aksırması
  firîn uçmak, uçuş
  firisandin tıkamak
  firj hayvan aksırığı
  firk 1. seyrek. 2. kramp, kasınç. 3. aralıklı.
  firkandin ovmak
  firkbûn seyrekleşmek
  firkkirin seyreltmek
  firmêsk gözyaşı
  firnik burun delikleri
  firoke helikopter
  firoşgeh mağaza, dükkan
  firoşkar satıcı
  firotin satmak
  fis sessiz yellemek
  fisegur 1. bir yabani mantar türü. 2. yırtık pırtık.
  fisek osurukçu
  fisikîn 1. bükülmek istenen değeğin çatlaması. 2. yürüken ayağın kayması.
  fisirîn tüymek, sıvışmak, kaytarmak
  fîskanî küçük, ufak
  fismirî sinsi
  fistiqîn burkulmak
  fistoqî 1. evde durmayan kimse. 2. evde durmayan köpek.
  fisû kokarca
  fîtê şırfıntı, sürtük
  fişar 1. baskı, zor. 2. saçma veya absürd söz.
  fişkirin sümkürmek
  fîtik ıslık
  fîtiklêxistin ıslık çalmak
  fîtnekar kışkırtıcı, provakatör, fitneci
  fîzar yardım isteyen kimsenin bağırma sesi
  fort palavra
  fote çarşaf
  fûrandin taşırmak
  fûrîn süt, yemek vb. şeylerin taşması

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:01
 9. G, g ga öküz
  gaçêrîn uzun kuyruklu sığır ve tipi hayvanların sırtında parazit toplayan serçe tipi bir kuş.
  gadan inek ve boğayı çiftleştirmek
  gadar sığır otlak yeri
  gadoş toprak kap
  gaj yumak
  gakovî yabani öküz, bufalo
  galegal konuşma, sohbet
  galegalkirin sohbet etmek, çene çalmak, geyik muhabeti
  galte şaka, alay
  galtefis tembel
  gamêş manda
  gamirok yeni doğan çocukların yakalandığı bir tür hastalık
  gan 1. can. 2. sağmal hayvan memesi
  gandîl iri sağmal hayvan memeleri
  ganî canlı
  garan büyük baş hayvan sürüsü
  garing harman sırasında öküzlerin pisliklerini almak için altlarına konulan bir kap
  garis mısır, darı
  garnigan içinde süt gibi bir sıvı bulunan bir bitki türüdür. Bu sıvı müshildir.
  garte kızak
  gasin saban demiri
  gav 1. adım. 2. an. mesela: "gavadin" biraz önce. "vê gavê" şimdi, şu an.
  gavan sığırtmaç
  gavavêtin adım atmak, işe başlamak
  gavedin biraz önce
  gayin cinsel ilişkide bulunmak
  gaz tepenin en üst noktası
  gazgaz uğultu
  gazî çağrı, sesleniş
  gazîkirin çağırmak, seslenmek
  gazin sitem, şikayet
  gazîname celpname
  gazindok çok sitem eden
  gazîvan tellal
  gazîz incir kurdu
  gazûz güve
  gêç alçı
  gêçkirin alçılamak
  geda dilenci, yoksul
  gedandin dilenmek
  gede erkek çocuğu
  gef tehdit
  gefandin tehdit etmek
  geflêxwekirin tehdit etmek
  gefok tehditkar
  geh bazen, arasıra
  gêj sersem
  gêjbûn sersemleşmek
  gêjkirin sersemletmek
  gejmirandin öğütmek
  gel halk
  gelac 1. fitneci. 2. münakaşa
  gelacî kışkırtıcılık, fitnecilik
  gelale bademcik
  gelawêj 1. ağustos ayı bn. "tebax". 2. venüs gezegeni.
  gelek epey, çok, hayli
  gelemper genel, kamu
  gelemşe sorun, ihtilaf
  gelendar büyük ve iri direk
  gelêrî anonim, folklorik, otantik, halkla ilgili
  gelhe nüfus
  gelî 1. vadi, boğaz, dargeçit. 2. ey hitap ünlemi. "Gelî zarokno!". Ey çocuklar!
  gelo acaba
  gelş ihtilaf, fikir ayrılığı, sorun
  gelwaz ceviziçi ve incir gibi yemişlerin takılıp dizildiği iplik
  gemar pis, pislik, kirli, kir, pasak
  gemaro 1. ambargo. 2. abluka.
  gemirandin bir şeyin biçimini bozmak
  gemor hafif acıya çalan tat
  gengaz mümkün, olanaklı
  gengeşî tartışma, münakaşa
  genî kokuşmuş
  genîbûn kokuşmak
  genijîn kokuşmak
  genim buğday
  genûs cimri
  gep 1. yanak. 2. lokma.
  ger 1. eger, şayet. 2. gezi, seyehat. 3. ters akıntı. 4. arama fiili mesela: "Ez li hevalê xwe gerîyam." Ben arkadaşımı aradım.
  geran dolaşmak
  gerandin gezdirmek, dolaştırmak, idare etmek, yürütmek
  gêrbûn yuvarlanmak, devrilmek
  gerdan kovmak
  gerden boğaz, çene altı
  gerdengaz uzun boylu
  gerdenî tasma
  gerdûm kağnı
  gerdûn evren
  gerdûnî evrensel
  geremol kalabalık, karışıklık
  gerew rehin
  gêrik karınca
  gerîn genmek, dolaşmak
  gerînek girdap
  gerînende direktör, müdür
  gerisandin ezmek, çiğnemek
  gêrkirin devirmek, yuvarlamak
  germ sıcak
  germahî sıcaklık
  germav kaplıca
  germbûn ısımak
  germî bulgur pilavı
  germiyan kışlak
  germjimêr termometre
  germkirin ısıtmak
  gername seyahatname
  gernas yiğit, kahraman
  gerok seyyah, gezgin
  gerran varyoz
  gêrûse eldeğirmeni
  geş canlı, gür
  geşbîn iyimser
  geşedan gelişme
  geşepêdan geliştirmek
  geşt gezi, seyahat
  geştiyar turist
  geştiyarî turizm
  gevez 1. kızıl, gül regi. 2. boyada kullanılan kımızı bir ilaç
  gevizîn ağınmak, debelenmek
  gewr boz, ağarık, beyazımtırak
  gewre büyük
  gewşîn özellik
  gez 1. ılgın ağacı. 2. ısrık.
  gezek ısırgan otu. bn. "gezgezk".
  gezende ısırıcı
  gêzer havuç
  gêzgêrik baş dönmesi
  gezgezk ısırgan otu.
  gêzî süpürge
  gêzirandin oyalamak
  gêzîvan süpürgeci, çöpçü
  gezkirin ısırmak
  gezo kudret helvası.
  geztin ısırmak
  gibîse dört yılda bir şubat ayının 29 çekmesi
  gihan ulaşmak, varmak, yetişmek
  gihandin yetiştirmek, ulaştırmak
  gihanek bağlaç
  gihîştin yetişmek, ulaşmak, olgunlaşmak
  gijbûn 1. tüylerin dikenleşmesi veya diken diken olması. 2. hayvanlarda saldırma sırasında tüylerin kabarması veya dikenleşmesi.
  gijlok dolu yağışı
  gil 1. kil. 2. yuvarlak, yuvarlamak gibi kelimelerin kökü.
  gilar çene altından sarkan tombul etler
  gilare kütük
  gilde yumak
  gildêma ayçiçeği
  gilî şikayet
  gilîdar şikayetçi
  gilik bızır, kilitoris
  gilîkirin şikayet etmek, yakınmak
  gilok yumak
  gilolî yuvarlanan herhangi bir şey
  gindirandin yuvarlamak
  gindirîn yuvarlanmak, devrilmek
  gindor 1. luğ, silindir. 2. kavun.
  ginginok burnundan konuşan
  gir büyük ve iri tepe
  gîr kabız
  giramî saygı, hurmet
  giramîgirtin saygı göstermek
  giran 1. ağır, yavaş, zor, pahalı. 2. ciddi mesela: "giranbe!" ciddi ol!.
  giranbiha değerli, pahalı
  gîrandin ağlatmak
  giranî ağırlık, pahalılık
  girar bulgur pilavı
  girav ada
  gîrbûn kabız olmak
  gîre kabız olan
  girêcan ruhi sıkıntı, stres
  girêdan bağlamak, düğümlemek
  giregir ileri gelen, elit, eşraf, asil kimse
  girêhişk kör düğüm
  girêk 1. düğüm. 2. bağlaç. 3. budak.
  girfan cep
  girgîn azgın, öfkeli
  girgirik çocuk arabası
  girgirok el arabası
  girhan delik veya bir gediğin kendiliğinden kapanması hali
  girî ağlama
  girîn ağlamak
  girîng önemli, mühim, gerek(li)
  girîngî önem
  girîngîdan önem vermek, önemsemek
  girnijandin 1. gülümsetmek. 2. katlamak.
  girnijîn gülümsemek, tebessüm etmek
  girnoz pürüzlü
  gîrobûn ertelenmek
  gîrokirin ertelemek
  girover yuvarlak, küre
  girs iri, büyük
  girse kitle
  girseyî kitlesel
  girtek makbuz
  girş 1. kiriş. Üzerinde döşeme tahtalarını mıhlamak üzere kılıçlama yerleştirilen uzun yassıca direk, 2. hatıl. Duvarı berkitlemek için taşların arasına yatırılan direk. 3. cüsse. Canlıda iri gövde.
  girtî tutsak, mahkum
  girtîgeh cezaevi, hapishane
  girtin almak, yakalamak, kapmak, tutmak, tutuklamak
  girûz pürüzlü
  giryandin ağlatmak
  gît kışın belirli soğuk günleri
  giş tüm, bütün, tamam
  giştî genel
  gîtik kaval kemiği
  givî içine maya atılmış süt
  giya ot
  giyan can, ruh
  giyanewer canlı
  giyanî 1. canlılık. 2. ruhsal.
  gizgizîn 1. karıncalanmak. 2. sıtmadan kaynaklanan titreme.
  gîzre ne yaş ne kuru ağaç
  gobilîna bê esinti
  goçavik gözlük
  goçke nasır
  gokbaz futbolcu
  golik buzağı
  gom 1. yazlık ev. 2. küçük göl, gölcük. 3. köm. 4. suskun pek az konuşan. 5. ortalıkta görülmeyen, kendisinden haber alınmayan, kayıplara karışan. "zarok gombû" çocuk kayıplara kaıştı veya çocuk ortalıktan kayboldu.
  gomik 1. küçük kulübe. 2. kuzu, oğlak ve buzağıların konulduğu havlu
  gopal baston
  gor mezar
  goranî 1. kürtçenin bir lehçesi. 2. şarkı, türkü.
  gorevan mezarcı
  gorî kurban, fedakarlık
  goristan mezarlık
  gornebaş vaşak
  gornebeşk vaşak
  gornepişk mezar soyguncusu
  gosan ağustos böceği
  gosartme rezil, gülünç duruma düşmüş
  gotar 1. makale. 2. nutuk.
  gotegot söylenti
  goşt et
  goştî tuzlanıp kış için saklanan et
  goştpere cenin
  gotin söylemek, demek
  gotindar sözü söyleyen
  gotûbêj söyleşi, tartışma
  gove şahit
  govend halay
  govendger halay çeken
  goyende söyleyen kişi
  goyin nöbet sırası
  goyinger nöbetçi
  gû bok, insan dışkısı
  guh kulak
  guhar küpe
  guhartin değiştirmek, değiştirme, değişim
  guhbirin başının etini yemek
  guhdan dinlemek, dikkate almak
  guhdar dinleyici
  guher ağıl
  guherbar değişken, değişebilir
  guherîn değişmek, değişim
  guherînkar değiştirci, değiştiren
  guherto versiyon
  guhêzbar mobil, taşınabilir
  guhêztin 1. nakletmek, aktarmak, ulaştırmak. 2. tayin etmek. 3. gelini baba evinden damat evine götürmek.
  guhlêbûn 1. duymak, işitmek, farkına varmak. 2. bakmak, dikkat emek. "Guhê te li mal be." Eve dikkat et. veya Eve bak.
  guhlêdêrandin kulak kabartmak, dikkat etmek
  guhnedar umursamaz, aldırmaz
  guhrep kepçe kulak
  gûkirin sıçmak
  gulan mayıs ayı
  gule kurşun
  gulebarankirin taramak, kurşuna tutmak
  guleberbiro ayçiçeği
  gulebûk gelincik
  gûlî 1. ağaç dalı. 2. saç örgüsü.
  gulkelem karnıbahar
  guman şüphe, kuşku
  gumanbarbûn kuşkulanmak, şüphelenmek
  gumgumok kertenkele
  gumş lokma
  gun taşak
  gûn renk
  guncaw uygun, müsait
  gund köy
  gundî 1. köylü. 2. cahil, kaba kişi.
  guneh günah
  gunehdaweşandin günah çıkartmak
  gunehkar günahkar, suçlu
  gunehpêhatin acımak
  gungilî kıvırcık
  gunoyî taşak fıtığı
  gupik topuk
  gur 1. kurt. 2. gür, canlı.
  gurçik böbrek
  gurê manco masallarda adı geçen ve öcü olarak anılan mitolojik kurt
  gurêx kurt köpeği
  gurî 1. uyuz. 2. kel, saçsız.
  gurîbûn uyuz olmak
  gûstêrk ateş böceği
  gustîl yüzük
  guşî salkım
  guvaştin sıkmak
  gûzan ustura
  guzvan yüksek
  gwîzek baldır kemiği (ayak bileğinin iki yanındaki ceviz şeklindeki kemik)

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:01



Benzer Konular

 1. Arapça kelimeler yazılışları ve türkçe anlamları
  Konuyu Açan: MARDINLI1986, Forum: Mardin.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 16.12.2012, 00:42
 2. Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler ve Türkçe anlamları
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.12.2009, 01:15
 3. Türkçe kelimeler ve anlamları ( D )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.02.2009, 12:03
 4. Türkçe kelimeler ve anlamları ( L )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.02.2009, 11:59
 5. Türkçe kelimeler ve anlamları ( U )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2008, 18:29

copyright

Soru Cevap