Kürtçe kelimeler yazılışları ve türkçe anlamları

 1. H, h halan nara
  halandin nara atmak
  handan teşvik etmek, motive etmek
  handêr teşvik edici
  hanê böyle, şöyle, öyle, söz konusu
  har kuduz, azgın
  harbûn kudurmak, azmak
  harkirin kudurtmak, azdırmak
  hata îro bugüne kadar
  hate hetayê sonsuza kadar
  haş sakın, yatışmış
  haşbûn yatışmak, teskin olmak
  haşî suskunluk
  haşkirin yatıştırmak, teskin etmek
  haşû yüz ile astarın arasına yayılarak doldurulan pamuk
  hatin 1. gelmek, geliş. 2. gelir.
  hator kireç taşlarını dövmekte kullanılan tahta tokmak
  haveyn maya
  haveynbûn mayalaşmak
  haveynkirin mayalamak
  havil yarar, fayda
  havîn yaz
  havîngeh yazlık
  havlêk süpürge
  havoksazî 1.sentaks. 2.cümle bilgisi
  hawar imdat, yardım çağrısı
  hawî 1. sürüden ayrılıp başka sürüye katılan koyun. 2. yarı deli, çılgın
  hawîn hatin canı sıkılmamak
  hawir çevre
  hawirde ithalat
  hawirdor etraf
  hawirparêz çevreci
  hawran pelerin
  hay haber, bilgi
  haydar haberdar, bilgili
  haydarbûn haberdar olmak
  haydarkirin haber vermek, bilgilendirmek
  hayjêhebûn haberdar olmak, bilgi sahibi olmak
  haylêbûn farkına varmak
  hê daha, henüz
  heb tane, tablet, hab
  heban tulum
  hebirman kış için kurtulup saklanılan nar taneleri
  hebişandin hızlı ve oburca yemek yemek
  hebreş çörek otu
  hebûn 1. sahip olmak. 2. varlık, var olmak.
  hêç kendini kaybetmiş, azgın
  hechecik kırlangıç
  hedar karar kılma, yatışma
  hêdî yavaş
  hêdîka yavaşça
  hedirîn karar kılmak, yatışmak
  hefik yutak
  hefsar yular
  heft yedi rakamı
  heftê yetmiş
  heftok beş taş oyunu
  hêja değerli
  hejale pejmürde, pasaklı
  hejandin salamak
  hejar yoksul, fakir
  hejarî yoksulluk
  hejesor iğde
  hejik çalı
  hejîn salamak
  hejîr incir
  hejmar sayı
  hejmartin saymak
  hek ağabey
  hêk yumurta
  heka eğer, şayet
  hekandin kazımak
  hêker örgü ören
  hêkerûn omlet
  hêkî örgü örme işi.
  hêl taraf, yön
  helale lale
  helan kolaylıkla yontulup kazınabilen taş
  helandin eritmek
  helbest şiir
  helbestvan şair
  hêle keklik ve benzeri kuşların avı.
  hêlekan salıncak
  hêlî ayna
  hêlik 1.salıncak. 2.taşak, haya.
  helîn erimek
  hêlîn kuş yuva
  helkehelk nefes nefese kalmak
  helperist çıkarcı, oportünist
  helsengandin değerlendirmek
  helwest tavır, tutum
  helwestgirtin tavır almak
  hem hem
  hêma imge, sembol
  heman aynı
  hêman unsur, öğe
  hemandin bir toprak parçasının otlak yapılmaması için etrafını çevirmek
  hêmanên bingehîn temel öğeler
  hêmayî imgesel
  hember karşı, mukabil
  hembêz kucak, bağır
  hembêzkirin kucaklamak
  hemd istenç, irade
  hêmî çürüyecek duruma gelmiş olan elbise
  hêmin ağırbaşlı, mulayim, vakur
  hemû hepsi
  hemwate eşanlamlı
  hemzik bir yemek çeşidi
  hemzir ufak ama çalışmada güçlü eşek
  henase nefes
  hendef uçurum
  henderan gurbet, diaspora
  hene kına
  henek şaka
  henek kirin şaka yapmak
  henekbaz şakacı
  henekpêkirin alay etmek, dalga geçmek
  heng 1.balarısı. 2.askeriye de alay.
  hengkuj nilüfer
  hênijîn uyaklamak, dalmak
  hênik serin
  hênikahî serinlik
  hênikbûn serinlemek
  hênikkirin serinletmek
  hepik dokuma sırasında sıklaştırmayı sağlayan alet
  heqîp heybe
  her car her defa
  her çawa her nasılsa
  her çend her ne kadar
  her dem her zaman, sürekli
  her kes her kes
  her tim her zaman, sürekli
  her tişt her şey
  her û her sürekli, daima
  her wekî din ve benzeri
  her wiha ayrıca
  hêrandin öğütmek
  herêm bölge
  herêmkî bölgesel
  hereşe tehdit
  hereşelêkirin tehdit etmek
  herî 1.çamur. 2.en
  herî baş en iyi
  herî mezin en büyük
  heridandin gücendirmek, darıtmak
  herifîn yıkılmak, tahrip olmak
  herikîn akmak
  herimandin berbat etmek
  herimîn berbat olmak, boşa gitmek
  hêrs kızgınlık, sinir, öfke
  hêrsbûn kızmak
  hêrsok alıngan, çabuk kızan
  hes 1.his. 2.ses
  hêsa dinlenmiş
  hêsabûn dinlenmek
  hesan bileme taşı
  hêsan kolay
  hêsanî kolaylık
  hesankirin bilemek
  hêsî rüzgarın etkisiyle bir yer de biriken kar yığını.
  hesibandin adlandırmak, bir şeye saymak
  hesin demir
  hesinkar demirci
  hesk kepçe
  hesp at
  hespê sêwak yılkı atı
  hest duygu
  heste çakmak
  hestî kemik
  hestîhêr şiret, inatçı
  hestîn hissetmek
  hêstir göz yaşı
  hestîvk fırıncı spatülü veya küreği
  hestiyar duygulu, duygusal, hassas
  hestpêkirin hissetmek
  hesûd kiskanç
  hêt but
  heta e değin, e kadar
  hetav güneş ışığı
  heterkirin ısrar etmek
  heş ağız içi ağrılarını iyileştirmeye yarayan mavi bir toz
  heşandin doldurmak, dolgu yapmak
  heşaş neşeli, şen
  heşifandin yazarken mürekebi kağıt üzerinde dağıtmak
  hêşîn yeşil
  hêşînnahî yeşillik, sebze
  heşt sekiz
  hêştir katır
  heştirme deve kuşu
  heştpê ahtapot
  hetîk başkalarının rezil olmalarına neden olmak
  hetikandin rezil etmek
  hetîketî rezalet, skandal
  hetikîn rezil olmak
  hetrek sert vuruş
  hev sözcüğe birbirine, beraber anlamı katar
  heval arkadaş, yoldaş
  hevalbend 1.müttefik. 2.kafadengi
  hevalbendî ittifak
  hevaltî arkadaşlık
  hevbajar hemşehir
  hevbeş ortak, özdeş
  hevbuha eşdeğer
  hevçeng bacanak
  hevçerx çağdaş,modern
  hevcure türdeş
  hevdem çağdaş, modern
  hevdeng eşsesli
  hevdil gönüldaş, yürekdaş, yoldaş
  hevdîtin görüşme
  hevedudanî bileşik
  hevenav cins isim
  hêvî umut
  hêvîdar umutlu
  hêvidar im umutluyum, umarım
  hevîr hamur
  hêvişandin esirgemek, muhafaza etmek
  hevkar ortak, meslektaş
  hevkarî işbirliği
  hevkêşe denge
  hevling bacanak
  hevnasîn tanışma
  hêvojkarî eğitim
  hevok cümle
  hêvotin eğitmek
  hevpar ortak
  hevpeyman mütefik, bağlaşık
  hevpeyvîn röportaj
  hevpîşe meslektaş
  hevrê yoldaş
  hevta aynı tarafı tutan.
  hew artık, bundan böyle
  hewa hava
  hewadar havalı
  hewandin barındırmak, bağrına çuisum
  hewce gerekli, lazım
  hewceder muhtaç
  hewdel un çorbası
  hewez şaka, latife
  hêwi nem, rutubet.
  hewîn sabır, dişlik
  hêwirandin kondurmak, barındırmak, konuşlandırmak.
  hêwirîn konmak, konuşlanmak, konaklamak
  hewl çaba, girişim
  hewldan çabalamak
  hewnas ekin biçenlerin başı.
  hewq basamak
  hewş ağıl, avlu
  hewşan yazları dışarıda veya avluda yatma mevsimi.
  heya e kader, e değin
  heya niha şimdiye kadar
  heyam dönem, çağ
  heyber varlık
  heye ku belki
  heyf acıma, üzülme
  heyf e! 1.yazık! 2.öç, intikam
  heyf hilanîn intikam almak
  heyfa min bi te tê! sana acıyorum.
  heykatkirin anlamak
  heylê heyat (dişli)
  heylo heyat (eril)
  heyv gökteki ay
  heyveron ay ışığı, dolunay
  hez sevgi
  hêz güç
  hezandin sarsmak
  hezaz yer kaymasi
  hêzên ewlekariyê güvenlik güçleri
  hêzkar güçlendirici
  hezkirin sevmek
  hibr mürekkep
  hîç hiç
  hil 1.önek. 2. sözcüğe yükseklik, yükselen anlamı yüklar.
  hilanîn 1.bir şey birine veya bir amaç içi
  hov barbar, vahşi
  hovîtî vahşilik
  hoy şart, koşul
  hoz boy, kabile
  hûçik elbise kolu, yen
  hundir iç, içeri, içerde
  hundirîn içsel, dahili
  huner sanat, yetenek
  hunerên dîtbarî görsel sanatlar
  hunerî sanatsal
  hunermend sanatçı
  hûr 1.ufak, küçük. 2.işkembe.
  hûrbijer titiz
  hûrik mink, ufak tefek
  hûrkirin 1.doğramak, ufaltmak. 2.para bozmak.
  hût mitolojik canavar
  Hwd. ve benzeri, vesaire

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:02
 2. I, i ingirîn inat etmek
  int kin
  intdar kindar
  intîn kin gütmek
  irq irk, soy
  istan yer, mekan anlamlı veren sonek (goristan, Kurdistan gibi).
  istatîstik istatistik
  istêre yatak dolabı
  işev bu gece

  Î, î îca/îcar bu kez, bu sefer
  île adacık
  îlon eylül
  în cuma günü
  încare saksı
  îro bugün
  îsal bu yıl, bu sene
  îsawî hiristiyan
  îslam islam
  îsot biber
  îstgeh durak, istasyon

  J, j jan sancı, sızı, acı
  jana zirav verem
  jandan sancımak, sızlamak, acı vermek
  jandar sızı veya sancı veren.
  jangirtin sancı veya sızıya tutulmak.
  jar 1.sefil, zavallı. 2.zayıf, sıska.
  jarîn inlemek, sızlamak
  jawak vahşi, yırtıcı
  jêbir silgi
  jêderk kaynak, köken
  jêgerîn vazgeçmek
  jêgirtin 1.elinden almak. 2.alıntı.
  jêhatî becerikli, başarlı, yetkin
  jehezkirin birini veya bir şeyi sevmek.
  jehr zehir
  jehrbûn zehirlenmek
  jehrîn zehirli, toksin
  jehrkirin zehirlenmek
  jêkirin kesmek, koparmak, sökmek
  jênager vazgeçilmez
  jeng pas
  jeng girtin pas tutmak
  jengar paslı
  jenîn 1.halaçlamak, taramak, dokunmak. 2.nabız veya kalbin atması. 3.titreşmek, ışık veya şisäğm çakması. 3.zonklamak
  jêr aşağı, alt
  jêrîn aşağı, aşağıda, alt taraf
  ji edat. sözcüğe den, leyin, le, ce, de, da anlamlı yükler
  jî 1.de, da, dahi anlamı veren edat. 2.ömür. 3.yay.
  ji ber ezbere, ezber
  ji ber ku çünkü
  ji ber vê yekê bundan dolayı
  ji besta gotin sayıklamak
  ji bilî den başka
  ji dil û can içten, samimi
  ji îro pê ve bugünden itibaren
  ji kerema xwe re lütfen, zahmet olmasa
  ji mêj ve eskiden beri
  ji nû ve yeniden
  ji rêzê sıradan
  ji xeynî den başka
  jiberkirin ezberlemek
  jimare numara, rekam, sayı
  jin kadın
  jîn yaşam
  jinane kadınca, kadınsı
  jinbav üvey anne
  jinbira yenge
  jîndar canlı
  jinebî dul kadın
  jinem amca hanımı ( karısı )
  jînenîgarî özyaşam, biyografi
  jîr akılı, zeki, yetkin
  jîrane zekice, akıllıca
  jîrî zeka, zekilik
  jivan 1.randevû, buluşma. 2.düelo.
  jixwe zaten
  jixwebawer kendine güvenen
  jixweber kendiliğinde
  jiyan yaşam
  jiyana rojane günlük yaşam
  jiyîn yaşamak
  jor yukarı, yüksek
  jorîn yüksekte, yukarda
  jovan poşman
  jûnî diz, diz kapağı
  jûr oda

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:02
 3. K, k ka 1.hani. 2.saman
  kabra adam, erkek
  kade bir cins börek.
  kadîn samanlık
  kadiz saman yolu
  kaj yumak
  kak ağabey. ayrıca sevgi ve saygı hitabıdır.
  kakêşan samanyolu
  kakil çerez. 2.ceviz, fıstık vb.nin çekirdeği.
  kal yaşlı, ihtiyar
  kalan kın
  kalbûn yaşlanmak
  kalik 1.büyük baba, dede. 2.ata, cet
  kalîn melemek
  kalitî yaşlılık
  kambax berbad
  kamûk üzümü sıkıp şarabını çıkaran kişi.
  kan kaynak, maden ocağı
  kanê hani, nerede, nerde
  kanî çeşme, pınar
  kanik göz kapağı
  kanîn yapabilmek, muktedir olmak
  kap aşık kemiği
  kapan dar ve yürümesi zor yol.
  kapavêtin aşık kemiği oyunu
  kapik kısa ip parçası.
  kapîr dişlerdeki tartar
  kapox biçilmiş otları desteyapıp bağlamak üzere ücretle tutulan işçi
  kar 1.oğlak, keçi yavrusu. 2.sözcüğe yapan, eden, anlamı katan sonek. 3.iş, kazanç, kar.
  karak demir madeni
  karbeşî iş bölümü
  karbidest 1.yetkili. 2.işadamı
  karekew toplu helde yapılan keklik av.
  karesat trajedi, faci, felaket
  karêz 1.pınar. 2.havası serin olan yer, yayla.
  kargeh işyeri
  karger idareci, yönetici
  kargerandin idare etmek
  kargerî yönetim, idare
  karifîn zıkkımlanmak
  karîger etkili, etken
  karîgerî etki, tesir
  karîn yapabilmek, edebilmek
  karistan fabrika
  karker işçi
  karkêş becerikli, bitirim
  karkirin çalışmak, kar etmek
  karmax buğday elemekte kullanılan büyük kalbur.
  karmend memur
  karsaz işadamı
  kartîk marangozlukta kullanilan eye.
  kartol patates
  karûbar iş güç, hizmet, uğraş
  kasik topraktan yapılmış yemek kabı.
  kasox orak
  kat 1.az ürün veren arazi. 2.zaman, vakit
  kate çörek
  kaş yokuş, yamaç
  kaşing kuşak
  kaşkirin çekmek, sürüklemek
  katjimêr saat
  katjimêr çend e? saat kaç?
  kavanî ev hanımı
  kavî kenar, kıyı
  kavil yıkıntı, harabe
  kavir iki yaşındaki koyun
  kavnare antik, eskiye ayit
  kawdan şart, koşul
  kawik saf kişi
  kaxiz kağıt
  kayîn geviş getirmek
  kê kim, kimin
  kebar 1.fecr.2.tekbir
  keç kız, kız evlat
  kêç pire
  keçanî kızlık
  keçêç tavukların eşelendikleri yer
  keçel kel, dazlak
  keçelî kellik
  keçhêlî üvey kız
  keçinî bekaret
  keçxapînok kadın avcısı
  ked emek
  kedî evcil
  kedîbûn evcilleştirmek
  kedkar emekçi
  kedûn küçük su testisi
  kedxwar sömürücü
  kef köpük
  kêf keyf, zevk, eğlence
  kef ji re hatin hoşlanmak, sevmek
  kefandin bir şeyin kenarını bir baştan bir başa dikmek
  kefdan köpürmek
  kefgîr süzgeç, kevgir
  kefkirin köpürtmek
  keftar sırtlan
  keftûleft mücadele, ağız dalaşı
  kefxoy hristiyanların köy yöneticisi
  kêfxweş memnun
  kefxweşî memnuniyet
  kej kumral, sarışın
  kejê sevimli, sempatik sarışın kız çoçuğu
  kek 1.ağabey. 2.ayrıca saygı ve sevgi hitabıdır.
  kel iki yaşında sığır.
  kêlandî tirpan
  kelandin kaynatmak
  kelbetan maşa
  kelê tuzsuz, az tuzlu
  keledoş döğülmüş buğday ile yapılan bir yemek.
  kelejin erkek ruhlu kadın
  kelek sal, kayık
  kêlek yan, yan taraf
  kelem 1.meşe. 2.lahana. 3.engel, rahatsızlık veren
  kelemîz sık sık altına işeyen kişi
  kelepor miras, birkim, varlık
  keleş 1.güzel, alımlı.2.eşkıya, efe
  kelh 1.güzel görkemli. 2.nadir.
  kelhatin kaynamaya başlamak.
  kelî tuzsuz, az tuzlu
  kêlîk kısa an, lahza
  kêlîka din biraz önce
  kelîn kaynamak
  kelk yarar, fayda
  kelkel aşırı sıcak
  kelkela havînê yaz sıcağı
  kelkwergirtin yararlanmak
  kelogirî ağlamaklı, sulu göz
  kelogirîbûn ağlamaklı olmak
  kelwaz şiddetli soğuk
  kêm 1.az, eksik. 2.irin, cerahat.
  kêm û zêde aşağı - yukarı
  kêmanî eksiklik, hata, kusur
  kêmasî eksiklik, hata, kusur
  kêmbûn eksilmek, azalmak
  kêmî yetersizlik, azlık
  kemîn pusu
  kemîndanîn pusu atmak
  kêmkirin azaltmak, eksiltmek
  kemxe ipek, kumaş
  ken gülme, gülüş
  kenandin güldürmek
  kenarî kanarya
  kend 1.hendek, arğ. 2.koyak.
  kend û kosp engel, engebe
  kendal dik yamaç, derin dere ve yanların iki tarafı.
  kendav körfez
  kengê ne zaman
  kenîn gülmek
  kenok güler yüzlü, sempatik, güler
  ker 1.eşek. 2.sağır
  kêr 1.bıçak. 2.yarar, işlev, fonksiyon
  kêrakî pazar günü
  kêran mertek
  kerane zengin
  keratî afiyet olasın anlamında beddua.
  kerb üzüntü, tasa
  kerbeş gavurbaşı dikeni
  kerbûn sağır olmak
  kerem el açıklığı, gönül yüceliği
  kerem bika buyur
  kereng kenger
  kerguh tavşan
  kerî 1.sağırlık. 2.küçük baş hayvan sürüsü. 3.parça, dilim.
  kêrik çakı
  kerîkirin dilimlemek, parçalara ayırmak
  kerixandin teksindirmek, bıktırmak
  kerixîn teksinmek, bıkmak
  kêrkirin bıçaklamak
  kerme kurumuş tezek
  kermêş eşek arısı
  kertek bol, çok
  kertik eye
  kerxur akbaba
  kes kişi, şahıs
  kesaxtin budamak
  kesayetî kişilik, şahsiyet
  keser üzüntü, hüzün
  keser kişandin iç çekmek
  kesirandin üzmek, hüzünlendirmek
  kesirîn hüzünlenmek, üzülmek
  kesk yeşil
  keskesor 1.gökkuşağı. 2.renga renk
  keslan tembel
  kespik nazar boncuğu
  ket yonca
  keş karavana atılan mermi
  kêşan tartmak, çekmek, taşımak
  kêşe sorun
  kêşeya kurdî kürt sorunu
  kêşîn çekilmek, tartılmak, taşınmak
  keşîş papaz
  keşk tarhana
  keştî gemi
  keştigeh liman, rıhtım
  keştîvan gemici
  ketî düşkün, müflis
  ketin 1.düşmek, yıkılmak, devrilmek. 2.girmek, geçmek.
  ketin pey peşine düşmek
  ketin silûkê inzivaya çekilmek
  keval tablo
  kevan 1.yay. 2.parantez
  kevçî kaşık
  kevel koyun v.b. hayvanların derisi
  kever 1.kayaylardan oluşan dağ. 2.benekli keçi.
  kevir taş
  kevîşen kumsal, plaj
  kevjal yengeç
  kevn eski, eskimiş
  kevneperest grici, muhafazakar
  kevneşop kelenek
  kevneşopî geleneksel
  kevok güvercin
  kevot 1.kumru. 2. meyve vermeyen ve dalları kaşık yapılan bir ağaç.
  kew keklik
  kewar 1.ambar. 2.arı kovanı
  kewden ahmak, geri zekalı
  kewşen güneş görmeyen yamaç
  key kral
  keya muhtar
  keyanî krallık
  keybanû kraliçe
  keys firsat
  keyso fırsatçı, oportünüst
  keysperest fırsatçı, oportünüst
  kezeb ciğer
  kêzik böcek
  kêzîn döşemek, kanalizasyon
  kifş belli, açık
  kifşbûn belirmek, belli olmak
  kifşkirin belirtmek, açığa çıkarmak
  kîjan hangi, hangisi
  kil sürme, rastık
  kilam türkü, şarkı
  kilandin yayıl yalmak
  kilb uzun ve kalın çivi
  kilçan el feneri
  kilçêv sürme kalemi
  kilkirin sürme çekmek
  kilor börek, çörek, kömme
  kils kireç
  kin kisa
  kinahî kisalik
  kinbûn kısalmak
  kinc elbise, giysi
  kincjixwekirin soyunmak
  kinclixwekirin giyinmek
  kindir kendir
  kinêr abse, çıban
  kinêzet silsile
  kinik kisa boylu
  kinkirin kisaltmak
  kinoş cimri, pinti
  kinoşe süpürge
  kîp sık, sımsıkı
  kîpkirin sıkmak, sıkıştırmak
  kîr penis, erkek cinsel organı
  kirdan büyük ve kalın oklava.
  kirde özne, fail
  kirêt pis, kirli, çirkin, yoz
  kirîger müşteri, alıcı
  kirin yapmak, etmek, koymak
  kirîn satın almak, kirîn û firotin
  kirîn û firotin alışveriş, alım satım
  kirpandin vurgulamak
  kirtûpan gelişi, güzel, üstün körü
  kirû olgu, fenomen
  kiryar 1.yapan, eden. 2.uygulama.
  kîs torba, cüzdan
  kîte hece
  kîtekît ayrıntı, detay
  kişandin çekmek, tartmak
  kişkirin kışkırtmak
  kizik kıkırdak
  kizwet kiyafet
  klamên serhewa uzun hava
  koç göç
  koçber göçmen
  koçer göçer
  koçkirin göçetmek
  kok üstü başı düzgün
  kok qelandin kökünü kazımak
  kokim çok yaşlı kişi
  kolan cadde, sokak
  kolan,kûçe sokak
  kole köle, esir
  koledar sömürgeci, köle sahibi
  koletî kölelik
  kolîn kazmak, eşelemek
  koloz yün başlık
  kom grup, topluluk
  komar cumhuriyet
  kombûn toplanmak
  komele dernek
  komeleyatî toplumsal, sosyal
  komkarî kolektivizm
  komkirin toplanmak, biriktirmek
  komkujî katliam
  kon çadır
  kon kon vegirtin çadır çadır açmak
  kon vegirtin çadır kurmak
  kone kurnaz, uyanık
  konser konser
  kor kör, ama
  kordûnde çocuğu olmayan
  korebîn dargörüşlü
  koremar kör yılan
  koremişk kör fare, köstebek
  korik loş ışık
  koritî körlük
  kort çukur
  kortal büyük çukur, uçurum
  kotan pulluk
  kotî cüzzam hastalığı
  kotin kemirmek
  kovan hüzün, keder
  kovar degi
  kovî yabanî, vahşi
  kovik 1. huni; 2. argoda kıç
  koxik kümes
  kozik kulübecik, keçi ve kuzu ağılı
  ku nere, nerede, nereden
  ku der neresi
  kûçe sokak
  küçik köpek
  küz testi,çömlek
  kul 1. yara, çıban; 2. keder, elem
  kulab çengel, pençe
  kulav keçe
  kulb obur
  kulek 1. baca, delik; 2. topal, aksayan
  kulî çekirge
  kulîçe pasta, kurabiye
  kulîlk 1. çiçek 2. tomurcuk
  kulîn 1.topallamak 2. yatak dolabı
  kulm yumruk, avuç
  kum başlık, külah
  kum avêtin kavga istemek
  kumik mantar
  kuncî susam
  kund baykuş
  kundir kabak, argoda yeteneksiz, beceriksiz
  kur erkek oğlan
  kûr derin
  kûrahî derinlik
  kûrbûn derinleşmek
  kurdayetî kürtlük
  kurdewarî kürtlere özgü
  kûrebûn ayrıntıları gören, derin görüşlü
  kûrîn sesli ağlamak
  kurkirin traş olmak
  kûrkirin derinleştirmek
  kurm kurt, kurtcuk
  kurmî kurtlanmış
  kurmîbûn kurtlanmak
  kurt kısa
  kurtan semer
  kurtbûn kısalmak
  kurte özet
  kurtêl ekmek artığı
  kurtkirin kısaltmak
  kûsî kaplumbağa
  kûsik şişe
  kusk mavi gözlü
  kuta son, netice
  kutabûn bitmek
  kutahî son
  kutakirin bitirmek
  kutan dövmek, vurmak
  kutek tokmak
  kuşte alçı
  kuştî ölü, makbul
  kuştin öldürmek
  kuştox öldüren, katil
  kûtî 1.it, köpek 2. enik
  kutilk içli köfte
  kutlik içli köfte
  kuvark mantar
  kuxik öksürük
  kuxîn öksürmek
  kûz testi çömlek
  kûze sansar

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:02
 4. L, l labikandin bir işi karıştırmak
  labor bir tür hint kılıcı
  laçik kadın baş örtüsü
  laflafok sarmaşık
  lahor bir tür hint kılıcı
  lak kepekten yapılan köpek yiyeceği
  lakîn köpek yiyeceğinin kabı
  lal keke, dilsiz
  lame elmacık kemiği ile alt çene arasındaki bölüm
  landik beşik
  lapüşk pençe
  lapûşk pençe
  lar 1. öksüz. 2. manda barınağı.
  lareş kangren
  lasayî taklit
  lasayîkirin taklit etmek
  laser sel
  lat yassı kayalar
  latajotin mec. geyik muhabbeti yapmak
  laş vücud, gövde
  lavakirin yalvarmak, yakarmak
  lawij ilahi, türkü
  lawîj ilahi,türkü
  lawlaw sarmaşık
  lay yön, yan, taraf
  layen yön, yan, taraf
  layergir taraftar, yandaş
  lazüt mısır bitkisi
  lazût mısır bitkisi
  lê 1. fakat, ama, yalnız 2. kadına hitap
  lê belê fakat, ama
  lêanîn uyarlamak, uydurmak, adapte etmek
  lêayanbûn içine doğmak
  lebat 1. hareket. 2. organ.
  lêbezîn dövmek
  lebitandin kımıldatmak, harekete geçirmek
  lebitîn kımıldamak, harekete geçmek
  lêborîn 1. geçmek 2. bağışlamak, affetmek
  lebûdî keçe dokuyan
  lêç doğru yoldan sapma
  lêçûn masraf, harcama
  lêdan dövmek, vurmak, işkence etmek
  lêgemardan kuşatmak, ablukaya almak
  lêgerîn aramak, araştırmak
  lêguncîn uymak, uyuşmak, müsait olmak
  lêhatin uymak, yakışmak, yaramak
  leheng kahraman, yiğit
  lehî sel
  lehn ayı, aslan veya yabani hayvan ini
  lêhûrbûn yoğunlaşmak, konsantre olmak
  lêkanîn barıştırmak
  lêkdan birbirine vurmak
  lêker dilbilgisinde fiil, eylem
  lêketin 1.değmek, isabet etmek. 2.yakışmak, yaranmak.
  lêkirin 1. giydirmek, isim koymak 2. duvar onarmak
  lêkolîn incelemek, inceleme
  lêlav sulu kar
  lem kavun, kabak, karpuz gibi bitkilerin teveği
  lemisîn korku veya soğuktan vücudun büzüşmesi
  lemper sini, tepsi
  lênandin isim veya yemek koymak
  lend ayı, aslan veya yabani hayvan ini
  leng topal
  lenger 1. çopa demiri, gemi demiri. 2. geniş tepsi. 3. astronomide uçan daire.
  lengergeh iskele, liman
  lênihêrîn bakmak
  lênîştin araba, hayvan vb. binmek
  lênûsk defter
  lep pençe
  lêp hile
  lêpêçan sarılmak, sarmalamak
  lepik eldiven
  lêpirsîn 1. sormak, soruşturmak, soruşturma. 2. halini, ahavalini sormak. 3. haber röportaj, araştırma.
  lêpok gülünç duruma düşen
  leqandin kıpırdatmak, kımıldatmak
  leqayîbûn rastlamak, karşılaşmak
  lêqelibîn çarpmak, dalmak
  lêqewimî mağdur
  leqîn kımıldamak, kıpırdamak
  lêrahatin bağışıklık kazanmak
  lerizandin titretmek, sarsmak
  lerz titreme, sarsılma
  lerzek çok çamurlu yer
  lerzok titreyen, sarsılan
  lêsiwarbûn bir şeye binmek
  lêsorbûn yoğunlaşmak, ısrar etmek
  lêsorkirin kışkırtmak, teşvik etmek
  letandin susturmak
  lêtemaşekirin izlemek, seyretmek
  leşker asker
  leşkerî askeri
  lêv 1. dudak 2. kenar, kıyı
  levakirin paylaştırmak
  lêvegerandin iade etmek, cevaplamak, karşı gelmek
  leven kamış
  lewitandin kirletmek
  lewitîn kirlenmek
  lewma onun için, zira, ondan dolayı
  lewre çünkü, dolayısıyla, zira, onun için
  lêxebitîn çabalamak, uğraşmak
  lêxêrveanîn şükretmek
  lêxistin vurmak, dövmek
  leylan serap
  lez hız
  lezandin acele etmek
  lezgirtin hızlanmak
  lêzim akraba, yakın
  lezkirin acele etmek
  li de, da, içte, içinde anlamı katan edat
  li aliyê din diğer taraftan
  li dar e yürürlükte, uygulamada olan
  li dijî karşısında, karşıt
  li hemberî min rûnişt karşımda oturdu
  li jêr aşağda
  li jor yukarda
  li paş arkada
  li pêş önde
  li pişta çiyê dağın ardı
  li ser pîyan ayakta
  li vê derê burada
  li xwe kirin giyinmek
  lib tane, tek
  lib û lib tek tek, tane tane
  libê efendim, buyur
  libendê man beklemek
  libendê sekinîn beklemek
  lîberal serbest, liberal
  lîberalîzm liberalizm, serbestlik
  libergerandin yalvartmak
  libergerîn yalvarmak, yakarmak
  liberguhketin kulağına çalınmak
  liberxweketin mahçup olmak
  lidarxistin düzenlemek, organize etmek
  ligel beraber, birlikte, buna rağmen
  ligel vê yekê bununla birlikte, buna rağmen
  lihevbezîn dövüşmek
  lihevcivîn toplanmak
  lihevhatin barışmak, uzlaşmak
  lihêviyê man/sekinîn beklemek
  lihêviyêmayin beklemek
  lihêviyêsekinîn beklemek
  lihevkirin anlaşamak
  lihevrasthatin karşılaşmak
  lihevrûniştin görüşmek, müzakere etmek
  lihevxistin karıştırmak, kapışmak
  lijne kurul, komite
  lîlandin zılgıt çekmek
  liq şube, bölüm
  lîrandin zılgıt çekmek
  lîs tünek, kümes, yuva
  lîsîn tünemek, konmak
  lîstik oyun
  lîstin oynamak
  lîstok oyuncak
  lîtav bataklık
  liv hareket, kımıldama
  livandin kımıldatmak
  livîn kıpıldamak
  liyan kayak sporu
  lod yığın
  lodkirin yığmak
  lok kısa tüylü yük devesi
  lomekirin serzenişte bulunmak, ayıplamak
  lop kalın elbise
  lorandin ninni söylemek, ağıt söylemek
  lorî ninni
  loş ince yufka ekmeği
  lotik atlama, sıçrama
  lotik avêtin sıçramak
  lotikxane argoda diskotek
  lûdo çobanların sürüyü otlarken çaldıkları melodi
  lûtke doruk, zirve

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:03
 5. M, m maf hak
  mafdar haklı
  mafê çaranûsê kendi kaderini tayin hakkı
  mafê çarenûsê kendi kaderini tayin hakkı.
  mafên mirovan insan hakları
  mahî beyaz kemik
  mahû dişi domuz
  mak dayik
  makezagon anayasa
  mal servet, mülkiyet
  malbat aile
  maldar zengin
  malêle kaldıraç
  malêz bulamaç
  maliştin (dimale,bimale) simek,süpürmek
  malnişîn emekli
  mam amca, sevgi ve saygı belirten hitap
  mamik tekerleme ve bilmece karşılığı olarak kulanılır
  mamoste 1.öğretmen. 2.üstad.
  man kalmak, kalış
  mand gelecek
  mandelkirin inkar etmek
  mandî yorgun
  mandî nebin kolay gelsin
  manek soylu at
  mang ay oruç tutmak
  mang girtin oruç tutmak
  mange inek
  mar yılan
  margîse bukalemun
  maristan yılanların çok olduğu yer.
  marmasî yılanbalığı
  mast yoğurt
  masûlke kas, adale
  matbûn şok olmak, donup kalmak
  maşelan meltem rüzgarı
  matkirin şok etmek
  mawe süre, mühlet
  max evin bölümleri
  mayî arta kalan, bakiye
  mayîn kalmak, kalış
  mayînde kalıcı, sürekli
  maytêker müdahaleci
  maytêkirin müdahale etmek
  mazûvan ev sahibi, konuk ağırlayan
  me biz, bizim, bize
  mê dişi
  mêbaz kadın avcısı, zampara
  mebest niyet, gaye
  mefsik kevgir
  meh ay
  meha raborî geçen ay
  mehandin mahf etmek, yok etmek
  mehder şefaat
  mêhîn dişil
  mehîr ayran çorbası
  mehkirin nikahlamak
  mehr nikah
  mehu dişi domuz
  mêj geçmiş, eski
  mêjî beyin, ilik
  mêjû tarih
  mêjûnas tarihçi
  mêkut çekiç
  melaq dalkavuk, riyakar
  mele hoca, imam
  mêlede meşale
  melevan yüzücü
  melevanî yüzme
  melisandin tavuklar için sindirmek
  melisîn sinmek
  melkemot ezrail veya cin için söylenir
  melkes süpürge
  memik meme
  memikdank sütyen
  mend sonek, sözcüğe li, lı, lu anlamı katar
  menzel oda
  mer bel
  mêr erkek, adam
  mêrandin göstermek
  mêranî erkeklik, yiğitlik
  merc koşul, şart
  merc girtin bahse girmek
  mered pencere
  merek samanlık
  mêrg çayır, çimen
  meritîn vücutta sıyrılma veya soyulma
  merixîn büyükbaş hayvanların yatması
  merkirin bellemek
  mêrkuj katil, cani
  mertal kalkan
  merş çul, kilim
  merşik çul, kilim
  merx ardınç
  mêrxas yiğit, cesur
  mesaxtin telef etmek, yok etmek
  mesîlk derecik
  mesqelkirin cilalamak
  meş yürüyüş
  mêş sinek, arı
  mêşa hingiv bal arısı
  meşfen teneşir
  meşîn yürümek
  meşk hayvan derisinden yapılan yayık
  meşkar yürüyüşçü
  mêtin 1. emmek 2. sömürmek
  mêtingeh sömürge
  mêtinger sömürgeci
  metirsî endişe, kaygı
  mêvan konuk, misafir
  mêvandarî misafirlik
  mêvanperwer konuksever
  mewîj kuru üzüm
  mey şarap, içki
  meyandin 1. mayalamak, durulamak 2. mecazi olarak politik vb. alanda dondurma
  meyav durgun su
  meyger saki
  meyxur ayyaş
  meyzandin bakmak, seyretmek
  mezinahî büyüklük
  mezinbûn büyümek
  mî koyun
  micik işte gösterilen ciddeyt
  micilge girilen bahis
  miçirandin tokalaşmak
  miçkirin gözlerini kapamak, yummak
  mih koyun
  mij sis
  mij û moran sisli ve dumanlı
  mijar konu, mevzu
  mîna benzer, gibi, aynısı
  mînak örnek
  mîr emir, prens
  mîrkut tokmak, balyoz
  mîrnişîn prenslik, emirlik
  mirov insan
  mirovahî insanlık
  mirovperwer hümanist, insancıl
  mîrza prens, beyefendi
  misilman müsülman
  misîn ibrik
  mist avuç
  mist dan ovmak
  mit budak
  mişag ofis boy
  mişar 1. testere, hizar 2. tarla bölümleri, evlek
  mişext kaçak, sürgün, firar, mülteci
  mişextkirin sürgün etmek, tehcir etmek
  mişmiş kayısı
  mişmişî portakal rengi
  mişt ağzına kadar dolu
  mişt tijî ağzına kadar dolu
  miştkirin ağzına kadar doldurmak
  mixabin maalesef, üzgünüm
  mîz sidik, idrar
  mizgeft cami
  mizgîn müjde
  mizgîndan müjde vermek
  mîzkirin işemek
  mîzok sık sık altına işeyen kişi
  mole sıva
  morî 1. boncuk. 2. karınca.
  morîstan karınca yuvası
  moşek füze
  movik omur, eklem, mafsal
  moz büvelek
  mozkirin hayvanların büvelek sokunca kaçışmaları
  mû kıl
  mûçe maaş, ücret
  mûçing cımbız, pens
  mûdî kinci, eziyet eden
  mujikî paspal, kirli
  mûle çamur
  mûmar tenya, bağırsak şeridi
  mûr asık suratlı ve sessiz kişi
  muzîkjen müzisyen
  muzîknas müzik bilimcisi

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:03
 6. N, n na hayır, olumsuzluk eki
  nacîn orta
  nak sahiplik anlamını katan sonek. Mesela: " tirsnak " korkunç, " xeternak " tehlikeli, riskli.
  nakok çelişik
  nakokî çelişki
  nalebar aykırı, uyuşmaz
  nalenal inleme, inim inim
  nalîn inlemek, sızlamak
  name 1. mektup. 2. sözcüğe belge, kağıt anlamını veren sonek.
  nan ekmek, yemek
  nandan yemek vermek
  nangermî başkasına yaranma
  nangir iyi ürün veren toprak
  nano yiyip içmekten başka bir işi yaramayan
  nanpêj aşçı
  naqos çan, zil
  nas tanıdık, aşina
  nasandin tanıtmak
  nasîn tanımak, bilmek
  naskirin tanımak
  nasname kimlik kartı
  nasnav ünvan
  nasyar dost, tanıdık
  nasyarî dostluk
  nator bağ bekçisi
  nav 1. ad, isim. 2. ara, aralık. 3. iç.
  navber ara, arasında
  navberkar arabulucu
  navbernav ara başlık
  navçe ilçe
  navdank künye
  navdar ünlü, meşhur
  navdêr dilbilgisinde isim
  navend merkez
  navende nûçeyan haber merkezi
  navendî merkezi
  naverast orta
  naverok içerik
  navêş karın veya mide ağrısı
  navgîn araç, gereç
  navgînên hilberînê üretim araçları
  navgînên ragihandinê kitle iletişim araçları
  navhildan adını anmak, zikretmek
  navik göbek
  navlêk terim
  navlêkirin isimkoymak
  navneteweyî uluslararası
  navnîşan adres
  navno ismi çıkan
  navran apış arası
  navroj öğle yemeği
  navsere orta yaşlı
  navtêdan meydan okumak
  navxweyî içsel
  naxêr hayır, hayır olmaz
  ne olumsuzluk takısı. Mesela: " nebaş " iyi olmayan, kötü.
  ne hewe ye gerekli değil
  neasayî anormal
  nebat bitki
  nebaş iyi olmayan, kötü
  necar marangoz
  neçê kötü, fena, uğursuz
  nêçîr av
  necirandin taş yada tahtayı oymak
  nêçîrvan avcı
  nediyar belirsiz, muğlak
  nefel yonca
  nefî sürgün
  nefîbûn sürgün olmak
  nefsbiçûk alçakgönüllü, mütevazi
  neft petrol
  nehberk dokuz taş
  nehek kurban bayramından önceki dokuz gün
  nehên gizli, illegal
  nehênî sır, giz
  neheq haksız
  neheqî haksızlık
  neheqîlêkirin haksızlık etmek
  nehwirandin mırıldanmak
  nêk tığ
  nekes fırsatçı, kişiliksiz
  nelê geçersiz puan
  nema hiç, bundan böyle, artık. Mesela: " Nema! " Kalmadı!, "Nema tê" Artık gelmez.
  neman 1. yokuş. 2. neslin tükenmesi.
  nemaze özellikle
  nemêr iktidarsız erkek
  nemir ölümsüz, ebedi
  nemrût 1. çirkin, korkunç. 2. nemrut dağı. Nuh peygamberin gemisinin fırtına dindikten sonra konduğu dağ.
  nenas bilinmeyen, meçhul
  nepenî gizli
  nepixandin şişirmek, abartmak
  nepixîn şişmek
  nepox balon
  neqandin seçmek, ayıklamak
  neqeb 1. ara. 2. gedik.
  nêr erkek
  nêremok bi****üel, hünsa
  nêrîn 1. bakmak, bakış. 2. eril
  nerm yumuşak, ılımlı
  nermahî yumuşaklık
  nermo elinden iş gelmeyen
  netew ulus
  netêw geçersiz
  neteweperest şöven, milliyetçi
  neteweperwer ulusalcı
  netewî ulusal
  neşuştî 1. yıkanmamış. 2. lanetli.
  netrik kadınların alınlarına bağladıkları gümüş süs eşyası
  netû iyi olmayan, kalitesiz
  nevî torun
  nevîçirk torunun torunu
  nevisî üvey çocuk
  newa ezgi, melodi
  newal dere
  newêrek cesaretsiz, korkak
  newêrîn cesaret edememek, çekinmek
  nex iplik
  nexifîn mide bozulması
  next başlık (parası)
  nexşe harita
  nexwe öyleyse
  nexweş 1. hasta. 2. kötü, hoş olmayan.
  nexweşbûn hastalanmak
  neyar düşman, rakip
  neyînî olumsuz
  neynûk tırnak
  neynûkbir tırnak makası
  nêz yakın, bitişik
  nezan cahil, toy
  nezanî cehalet
  nêzîk yakın, bitişik
  nêzîkbûn yakınlaşmak
  nêzîkîtêdayîn yaklaşım
  nezir adak
  nezirkirin adamak
  nicimîn yürürken hafif topallamak
  nifir beddua
  nifsî kaliteli bezden iç gömleği
  nifş nesil, kuşak
  niftik kibrit
  nîgarkirin çizmek veya tasvir etmek
  nîgaş hayal
  nîgaşî sanal, hayali
  niha şimdi
  nîjad ırk, soy
  nîjadperest ırkçı
  nijdevan akıncı, çete, talancı
  nik yan, yanında
  nika şimdi
  nimandin 1. temsil etmek, göstermek. 2. yumuşatmak, sertliğini gidermek, yumuşak hale getirmek. 3. belirtmek, örneklemek.
  nimêj namaz
  nimêjkirin namaz kılmak
  nimûne örnek
  niqir çentik
  niqirandin çentik açmak
  niqre fazla derin olmayan büyük kazan
  niqut damla
  niqutandin damlatmak
  niqutîn damlamak
  nîr 1. boyunduruk. 2. çağ, dönem.
  nirx değer. " nirxên netewî " ulusal değerler
  nirxandin değerlendirmek
  nîsk mercimek
  nîşandan göstermek
  nîşe not, dipnot
  nişirîn sökülme
  nişîv aşağı
  nişmî titiz
  niştecih yerli, sakin
  niştiman vatan, ülke
  niştimanperwer vatansever, yurtsever
  nişûv iniş
  nitirandin gözettirmek, kollatmak
  nîv yarım, yarısı
  nîvenîv yarı yarıya
  nîvîbûn yarılamak
  nivîn yatak
  nivîs yazı
  nivîsandin yazmak
  nivîsgeh büro, ofis
  nivîsîn yazmak
  nivîskar yazar
  nivîskî yazılı
  nivistin uyumak
  nivişt muska
  nîvro öğle vakti
  nixumandin örtmek, kapatmak
  nixwê tuzsuz
  niyandin cinsel ilişki
  nizimbûn alçalmak
  nizm alçak
  nizmahî alçaklık
  nizmî alçaklık
  noker işbirlikçi, uşak
  nola gibi, aynısı
  nolî gibi, aynısı
  noq batma, dalış
  noqav dalgıç
  noqîkirin batırmak
  nortirvan bekçi
  noş Şerefe!
  noşdarî sağlık
  noşî can be afyet olsun
  noşîn içmek
  nû yeni
  nûbûn yenilenmek
  nûçe haber
  nûçegihan muhabir
  nûh yeni
  nûjen modern, çağdaş
  nûjenî yenilik
  nûner temsilci
  nuqurçandin dürtmek, çimdik atmak
  nûrandin katlamak
  nûrkirin katlamak
  nûser yazar
  nuwaze mükemmel, harikulade
  nûz mayhoş tat

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:04
 7. O, o ode oda
  ol din
  olandan yankılanmak
  olçim geveze
  oldar dindar
  olperest bağmaz
  onî kereste
  organîze organize
  organîzekirin organize etmek, düzenlemek
  oxir uğur. " Oxir be! " Uğurlar olsun.

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:04
 8. P, p paç 1. öpücük. 2. bez parçası, çaput.
  paçik bez parçası, çaput
  paçinî paspal, pasaklı
  paçkirin öpmek
  pak temiz
  pakkirin temizlemek
  pakrewan şehit
  pal dağ eteği
  paldan yaslanmak, uzanmak, yatmak
  paldank 1. koltuk. 2. dayanak.
  pale tarım işçisi
  palgeh koltuk, yastık
  palpiştî destek, dayanışma
  pan yansı, düz
  panaz sahte mücevherler
  pangeh ahır
  panî topuk, ökçe
  pankirin yassılaştırmak, düm düz etmek
  paqij temiz
  paqijî temizlik
  paqijkirin temizlemek
  par 1. arka, geri. 2. geçen sene. 3. pay, hisse.
  parak börek
  parastin savunmak, korumak
  parêz diyet, rejim
  parêzer avukat
  parêzgar vali
  parêzgeh vilayet
  parêzkar koruyucu
  parêzname savunma
  parêzvan koruyucu, savunan
  parkirin paylaştırmak
  parsek dilenci
  parskirin dilenmek
  parsû kaburga
  parzemîn kıta, büyük toprak parçası
  parzûn süzgeç, filtre
  pasevan bekçi, koruyucu
  pastîn yaka
  pate selam
  patelêxistin selamlamak
  paş geri, arka
  paşbêj dedikodu
  paşê sonra
  paşgo ilave, ek
  paşgotin dedikodu
  paşil koyun
  paşilbûn hamile olmak
  paşîv gece yemeği
  paşketin gerileme, gerilemek
  paşling çelme
  paşnav soyadı
  paşverû gerici
  paye rutbe, derece
  payebilind üst düzey, rütbeli
  payîn beklemek
  payîz sonbahar
  paytext başkent
  pê 1. ayak, bacak. 2. sözcüğe ile, la ,le gibi anlamlar yükleyen bağlaç. Mesela: " pê re" ile, birlikte.
  pê ewlebûn güvenmek
  pêbaz yaya köprüsü
  pêbilîn uğraşmak
  pêçan sarımak, sarılamak
  pêçî ayak parmağı
  pedagog eğitimci, pedagog
  pedagojî pedagoji
  pêdaketin uğraşmak, ilgilenmek
  pêdivî gerekli, gereksinim
  pêewlebûn güvenmek
  pêgeh alan, saha, kapsam
  pêgermok volta
  pêgermok gerandin volta atmak
  pêgiran hantal
  pêhesîn fark etmek, hissetmek
  pehîn tekme
  pehînavêtin tekme atmak
  pêjinkar duyarlı
  pejirandin kabul etmek, onaylamakl
  pejirîn kabul edilmek, onaylanmak
  pêjn ses, seda
  pêjna te nayê sesin solgun çıkmıyor.
  pêjna tiştekî kirin sezmek, hissetmek
  pêkan mümkün
  pekandin sıçratmak
  pêkanîn oluşturmak, gerçekleştirmek
  pêkarîn alt etmek, güç getirmek
  pêkenok fıkra
  pêkhatin oluşmak, gerçekleşmek
  pekîn sıçramak
  pêkutî baskı, zulüm
  pel yaprak
  pelandin yoklamak, dokunmak
  pêlav ayakkabı
  pêlêkirin basmak
  pelisandin ufalamak
  pêlîstik oyuncak
  pelişandin yıkmak
  pelişîn yıkılmak
  pêlkirin basmak
  penaber mülteci, ilticacı
  pend 1. öğüt, nasihat. 2. yumak.
  pengizandin sıçratmak, fırlatmak
  pengizîn sıçramak, fırlamak
  penîr peynir
  pênûs kalem
  pênûsdank kalemlik
  pêpan düztaban
  pepûk 1. guguk kuşu. 2. "pepûkê/o" mec. beceriksiz, zavallı.
  pêr önceki gün
  pêrar iki yıl önce
  perav sahil, kıyı
  pêrayîbûn beğenmek
  peresgeh tapınak
  perest sözcüğe aşırı seven, tapan, soven gibi anlamlar katar.
  pergal 1. düzen, sistem. 2. araç, alet.
  pêrgî hev hatin karşılaşma
  pêrgîn karşılaşma
  pêrgîngeh bekleme salonu
  perisandin geliştirmek
  perisîn gelişmek, tekamül etmek
  peritandin yolmak, yırtık pırtık hale getirmek
  peritîn yolunmak
  perkaz pervaz, pencere
  peroş heyecan, telaş, heves
  perpitîn çırpınmak, debelenmek
  perwerdehî eğitim
  perwerdekar eğitimci
  perwerdekirin eğitmek
  perwerdenas eğitim bilimcisi
  pesendkirin onaylamak
  pesindan övmek
  pêsîr göğüs
  pesn övgü
  pest baskı, zulüm
  pêt alev
  pêş ön, önde, önce
  pêşangeh sergi
  pêşbazî yarışma
  pêşbînî tahmin, öngörü
  pêşbirk yarışma
  pêşdaraz önyargılı
  pêşdarazî önyargı
  pêşeng öncü, lider
  pêşewa lider, önder
  pêşgîr havlu
  pêşgotin önsöz
  pêşî 1.sivrisinek. 2.hayalet.
  pêşîn birinci, evvel
  pêşkêşkar sunucu
  pêşkêşkirin sunmak
  pêşketin gelişme
  pêşmerge fedai, savaşçı
  pêşniyar öneri, teklif
  pêşniyarkirin önermek
  pêşniyarname önerge
  pêşniyaz öneri, teklif
  pêşnûma tasarı,proje
  pêşnûmakirin tasarlamak
  pêşû 1.sivrisinek. 2.hayalet.
  pêşveçûn ilerleme
  pêşverû ilerici
  pêşwazî karşılama, protokol
  pêşwazîkirin karşılamak
  pêtîk kibrit
  petîx kavun
  pêvajo süreç
  pevçûn kavga etmek
  pêwendî ilişki
  pêwendî sazkirin ilişki kurmak
  pêwîst gerekli, lazım
  pêwîstî gereksinim, ihtiyaç
  pêxember peygamber
  pexşan nesir, düzyazı
  pey arka
  peya yaya
  peyabûn arabab hayvan vb. den inmek
  peyam mesaj, ileti
  peyarê kaldırım
  peydakirin temin etmek
  peyivîn konuşmak
  peyker heykel
  peykersaz heykeltıraş
  peyman anlaşma, sözleşme
  peymangirêdan anlaşma imzalamak
  peyre sonra, sonradan
  peyrewî taklid
  peyrewîkirin taklid etmek
  peyv sözcük, kelime
  peywir görev, vazife
  peywirdar görevli
  peywirdarkirin görevlendirmek
  pez küçük baş hayvanların genel adı
  pî 1. ayak 2. kol
  pidû damak, diş eti
  pifkirin üflemek
  pijandin pişirmek
  pijîn pişmek
  piling 1.kaplan. 2.cemre.
  pîn tekme
  pîne yama
  pir 1.köprü. 2.çok, fazla
  pîr yaşlı
  piranî çoğunluk
  pîrbûn yaşlanmak
  pirç kıl, saç, tüy
  pîrek kadın
  pîrelk cin
  pîrik 1. nine 2. ebe
  pîroz kusal
  pîrozbahî kutlama
  pîrozkirin kutlamak
  pîrozname tebrikname
  pirpirîk kelebek
  pirs 1.soru, sorun. 2.sözcük.
  pirs arastekirin soru yöneltmek
  pirsgirêk sorun, problem
  pirsîn sormak
  pirsiyar soru, soruşturma
  pirsiyarkirin sormak, soruşturmak
  pirsjêkirin sormak
  pirtûk kitap
  pirtûkfiroş kitapçı
  pirtûkxane kütüphane
  pisîk kedi
  pismam amcaoğlu
  pispor uzman, yetkin
  pisporî uzmanlık
  pîst yaka
  pistepist fısıltı
  pişaftin asimile etmek
  pîşe meslek
  pîşesazî endüstri, senayi
  pişkîn hapşırmak
  pişko cemre
  pişkul küçükbaş hayvan dışkısı
  pişt 1. sırt 2. bel kuşağı 3. ard, arka
  piştên kuşak
  piştepiştî birlik ve beraberlik
  piştevan destekçi, yandaş
  piştevanî destek
  piştgir destekçi, yandaş
  piştgirî destek, dayanışma
  piştgirîkirin desteklemek, katkıda bulunmak
  piştgirtin desteklemek, arka çıkmak
  piştî 1. sırtlanan yük 2. den sonra
  piştî nîvro öğleden sonra
  piştrastbûn güvenmek
  piştrastkirin güven vermek, temin etmek
  piştre sonra, sonradan
  pîvan ölçüt, kriter
  pîvîn ölçmek
  pîvok çiğdem
  piyale bardak, kadeh
  piyan tepsi
  pol 1. sınıf 2. köz, çelik
  polat çelik
  ponijîn derin derin düşünmek
  postager postacı
  poz 1. burun 2. uc, sivrilik
  pozberî çekişme, rekabet, çatışma
  pozbilind kibirli
  pozheçî karga burunlu
  pûç çürük, bozuk
  pûçkirin 1. çürütmek 2. geçersiz kılmak, ilga etmek
  pûg kar tipisi
  pûjan nane
  pûrkirin meyve, sebze vb. soymak
  pûrt kuş tüyü
  pûtepêdan dikkat, özen veya itina göstermek
  puwaz diş dolgusu

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:04
 9. Q, q qabqab takunya
  qad yer, alan, meydan
  qafik kiremit
  qafqiloz toprak kaplar
  qajik sakız ağacından elde edilen sakız
  qalkirin 1. sözetmek, bahsetmek 2. gümüşü yabancı maddelerden arındırmak
  qalo üzerinde ekmek pişirilen yassıtaş ya da kiremit
  qam boy
  qamkinik kısa boylu
  qanik sapan
  qaqê yumurta
  qaqlîbaz martı
  qaqreş rengi siyaha çalan kabak türü
  qarç mantar ağacı
  qarûşe çalı süpürgesi
  qas kadar
  qasid elçi
  qaşo sözde, güya
  qe hiç, asla
  qeb güreş
  qebalek duvar içinde ufak dolap
  qeda bela, felaket
  qedandin bitirmek
  qedemgeh tuvalet
  qedexe yasak
  qedexekirin yasaklamak
  qedîn bitmek
  qef bir kaya ya da ırmak kenarındaki oyuk
  qefş bir tutam ot ya da saç
  qehirandin sinirlendirmek, öfkelendirmek
  qehirîn öfkelenmek, sinirlenmek
  qehitîn bazı şeylerin kıt olması yada hiç bulunmaması
  qelandin kızartmak
  qelax tezek, istifi
  qelew şişman
  qelî kavurma
  qelibîn yarıp geçmek, içine dalmak
  qeliqandin kararsızlığa düşmek, tahrik etmek
  qeliqîn kararsızlığa düşmek, tahrik olmak
  qelîsêl sacda kızartılmış et üzerine, sarmısaklı yoğurt dökülerek yapılan bir yemek
  qelişandin yarmak
  qelişîn yarılmak
  qelîştek yarık
  qelizîn fırsatını kollamak
  qelp sahte
  qels zayıf
  qelsî zayıflık
  qelş yarık
  qelûn pipo
  qemer yağız
  qemirîn bronzlaşmak, kızarmak
  qemsî dedikoducu
  qemtik küçük ipek mendil
  qena bari, hiç olmazsa
  qenc iyi güzel
  qencî iyilik
  qentere oluk şeklinde uzun bir direk
  qeram kapak
  qerandin ıstırabını dindirmek, sukünete kavuşturmak
  qerase 1. iriyarı kimse 2. kaldıraç
  qereçi çingene
  qeresî kiraz
  qerf şaka, espri
  qerfî mizahi
  qerisandin 1. zorlayarak yerleştirmek 2. dondurmak
  qermiçandin buruşturmak, büzmek
  qermiçîn buruşmak, büzülmek
  qermîçok buruşukluk
  qerpal yırtık pırtık, lime lime
  qersûn geniş ağızlı çömlek
  qertaf 1. dilbilgisinde ek 2. kovandan bal almak için kullanılan araç
  qerwaş kadın hizmetçi
  qerz borç
  qerzdar borçlu
  qesem yemin, and
  qet hiç, asla
  qet nebe bari hiç olmazsa
  qetandin koparmak, kesmek, yırtmak
  qeşa buz
  qeşagirtin buz tutmak
  qeşardin bir şeyin kabuğunu soymak
  qeşeng yakışıklı
  qeşmer soytarı, kişiliksiz
  qetîn kesilmek, kopmak, yırtılmak
  qevz sıçrama, atlama
  qewan müzik plağı
  qeware form, kalıp
  qewimîn olamk, meydana gelmek
  qewîn sağlam, dayanıklı
  qewirandin kovmak, def etmek
  qewitî tembih
  qewîtlêkirin tembihlemek
  qewl süz etmek, demek
  qêxane omlet
  qey cümleye sanmak, sanki anlamını katar ve ayrıca her halde anlamına gelir
  qeyar toprak kapları yapıştırmak için kullanılan zamk
  qeyran kriz
  qez ipek
  qezaz ipek satan, elbise diken, terzi
  qîç göz kırpma
  qidûm şekil, biçim
  qijilandin kızartmak
  qijilîn kızarmak
  qijnik kene
  qilêr kir, kirli
  qilîbûn gıdıklanmak
  qilik ağaçtan yapılan kapı kilidi
  qiloç boynuz
  qilûmik 1. felç yada romatizmadan organları eğrilmiş kimse 2. dalları kesilmiş ağaç
  qîm yetinme, kanaat getirme
  qîma xwe pê anîn yetinmek
  qinare mezbaha
  qinik kümes
  qinût cimri, pinti
  qinyat inan
  qîq 1. iskelet 2. zayıf, ince uzun boylu kimse
  qîqbûn iskelet gibi olmak
  qîr zift
  qîrandin bağırmak, feryad ettirmek
  qird maymun
  qirdik kişiliksiz, gülünç
  qirêj kir, kirli
  qirêjbûn kirlenmek
  qirêjkirin kirletmek
  qirên kavga, dövüş
  qirîn çığlık
  qirkirin yok etmek, katliam
  qirpik geğirti
  qirpikhilatin geğirmek
  qisekirin konuşmak
  qoç vahşi hayvan avında kullanılan kapan
  qolinc omuz kürek kemikleri ve buraya gelen sancı
  qonax aşama, merhale
  qonser konser
  qor dizi, sıra
  qorede çok zayıflamış hayvan
  qorik kalça
  qorzî köşe
  qose sigara ağızlığı
  qû guguk kuşu
  qûç taş yığını
  qudûmşkestin şekli bozulmak, takatten düşmek
  qul delik
  qulbik çapa
  quling turna
  qulipandin çevirmek, devirmek
  qulipîn çevrilmek, devrilmek
  qulkirin delmek
  qulqule menteşe
  qulqulî 1. delik deşik 2. mağara
  qûn göt, kıç, makat
  qunc köşe
  quncik köşe
  qûnde homo****uel, argo da ibne
  qûnek homo****uel, argo da ibne
  quntar dağ eteği
  quraftin bükerek kırmak
  qure kendini beğenmiş, kibirli
  qurf büyük korku, panik
  qurtandin yudumlamak
  qurufandin panik yaratmak
  qurufîn paniğe kapılmak
  qusan el ya da ayakta içinde su biriken kabarcıkların meydana gelmesi
  qusandin kesmek, kırpmak
  qut kesik, kopuk
  qût 1. gıda, azık 2. tavuk yemeği
  qutbûn kesilmek
  qûşxane kulpuz tencere
  qutifîn çok korkmak
  qutik gömlek
  qutim ağaçlar kesildikten sonra yerde kalan kökü
  qutkirin kesmek

   

   

  MARDINLI1986 - 11.06.2009 - 20:05Benzer Konular

 1. Arapça kelimeler yazılışları ve türkçe anlamları
  Konuyu Açan: MARDINLI1986, Forum: Mardin.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 16.12.2012, 00:42
 2. Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler ve Türkçe anlamları
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.12.2009, 01:15
 3. Türkçe kelimeler ve anlamları ( D )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.02.2009, 12:03
 4. Türkçe kelimeler ve anlamları ( L )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.02.2009, 11:59
 5. Türkçe kelimeler ve anlamları ( U )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2008, 18:29

copyright

Soru Cevap