Depremlerin Zararlarını Azaltmak İçin Neler Yapardınız

 1. deprem riskini azaltmak için - deprem riski nasıl azalır - deprem


  6. DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINDA
  KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR
  6.1. Gerekçe ve Güncel Durum

  Depremler sonrasında yapılan yardımlar, ödenen tazminatlar, yatırım
  giderleri ve tüm ‘yara sarma’ işleri için tüketilen kaynaklarla karşılaştırılacak
  olursa, deprem zararlarının azaltılması amaçlı girişim ve yatırımların, doğru
  ölçek, yer ve sektörlerde yapılması durumunda, ederlerinin defalarca üstünde
  kaynak tasarrufu sağladığı, fiziki ve ekonomik değerlerin kurtarılmasında daha
  verimli olduğu ve değer biçilmesi olanaksız insan hayatı kurtarabildiği
  evrensel bir gerçektir. Türkiye’de bu verimliliğin özellikle yüksek olması
  beklenir. Çünkü tehlike olasılıkları yüksek, tehlike altındaki insan toplulukları
  büyük risklerle karşı karşıya ve olası kayıp hacimleri aşırı düzeylerde
  bulunmaktadır.
  Deprem zararlarının azaltılması amaçlı yatırımlar, bir defalık girişimler
  değil, deprem öncesi dönemlerde düzenli ve yaygınlıkla yerine getirilen,
  olağan yönetim yaklaşımı ve davranış biçimi olmalıdır. Bu yaklaşım, yerleşim
  yerlerinde güvenli zemine sahip arazilerin kullanımınına öncelik veren
  planlama kararları, altyapı sistemleri için doğru güzergah ve yapılar için doğru
  yer seçimi, yapı güçlendirme ve güvenlik artırma işleri, yerel toplulukların
  eğitilmesi kampanyaları gibi kurumlaştırılmış önlemleri de kapsamalıdır.
  Türkiye’nin deprem görmesi olası alanlarının genişliği, kaçak yapılaşmanın
  yaygınlığı, denetimsiz gelişme ve riskli kullanım alışkanlıkları nedenlerinden
  ötürü, yerleşim alanlarının iyileştirilmesi ve yapıların güçlendirilmesi ve
  toplumun genelde hazırlıklı kılınması işleri için, özellikle büyük ölçekli
  kaynaklara gereksinme vardır. Öte yandan, depremler nedeniyle görülecek
  zararların önceden azaltılması için gereken kaynaklar, meydana gelen zararları
  gidermek için gereken kaynaklardan çok daha azdır.
  Türkiye’de deprem zararlarını azaltmayı gözeten bir yönetim sistemi
  bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de deprem öncesi dönemlerde zarar azaltma
  amaçlarıyla kullanılabilecek, düzenli ve büyük bir kaynak oluşturmak için
  seçenekler sınırlıdır.
  Türkiye’nin, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla kaynak
  gereksinmelerini karşılamada bugüne kadar başvurmuş olduğu yol, uluslararası
  kuruluşlardan yardım almak olmuştur. Bunun Türkiye ekonomisi üzerindeki
  olumsuzlukları yanısıra, bu kaynakları sağlayan Dünya Bankası gibi
  kuruluşların politikaları da bugün değişmiştir. Toplumların deprem sonrasında
  büyük borç yükleri altında bırakılmaları yerine, bu toplumların kendi
  özkaynaklarını önceden yaratabilmeleri ve bunları etkin biçimlerde
  kullanmaları öngörülmektedir. 1999 depremleri sonrasında Dünya Bankası
  tarafından sağlanan kredilerin önemli bölümlerinin kullanılmaksızın tutulması,
  hem öngörülen projelere başlanmaması hem de borçlanma maliyetleri
  nedenleriyle iki kez kayba yol açmaktadır. Türkiye’de deprem sonrası kaynak
  ihtiyacını karşılamak üzere başvurulan diğer bir seçenek, devlet bütçesi
  tahsisleridir. Deprem öncesinde zarar azaltma yatırımlarına yönelik, düzenli ve
  teknik gerekçelere dayalı bir kaynak kullanımı, Türkiye’de bir türlü
  gerçekleştirilememektedir.
  6.2. Kaynak Gereksinmeleri

  Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimler, her deprem sonrasında, başka
  yatırımlarından vazgeçmek pahasına, kendi bütçe olanaklarını ‘yara sarmak’
  üzere aktarmak zorunda kalmaktadırlar. Bu zorluklara karşı izlenebilecek en
  akılcı yöntem, afet öncesi dönemlerde zarar azaltıcı projelere ağırlık vermektir.
  Bu çalışmaların bir defaya özgü ya da bir dönemle sınırlı kalmaması için
  kaynak tahsis işlerinin kurumlaştırılması ve kaynakların süreklilik içinde
  döndürülmesi istenir. Türkiye’de altyapı tesisleri, kamu yapıları ve özellikle
  deprem sonrasında yoğun kullanıma konu olacak hastahane, okul, istasyon,
  terminal, açık alanlar ve diğer üst yapı birimlerinin iyileştirilmesi ve
  güçlendirilmesi gerekmektedir. Ulaşım, iletişim, elektrik ve su şebekelerinin
  güçlendirilmesi ve yedeklenmesi zorunlulukları vardır. Bu işlerin bir atılımla
  yerine getirilmesi ise olanaksızdır. Bu nedenle, belirlenecek öncelikler
  uyarınca her yıl düzenli ve sürdürülebilir bir biçimde bu işlere kaynak
  ayrılması ve bu işleyişin, yönetimlerin değişken kararlarından bağımsız bir
  kurumlaşmaya dönüştürülmesi zorunlu görülmelidir. Deprem öncesi
  dönemlerde zarar azaltma amacıyla kullanılan, sürekliliğe sahip kaynaklar
  oluşturmak gereği vardır.
  Kurumlaştırılan ve sürdürülebilir bir biçimde işletilen bu kaynağın
  kullanımında gözetilmesi gereken ilke ise, çoğaltan etkiler yaratmaktır. Her yıl
  düzenli olarak yapılan tahsislerle, zarar azaltma amaçlı projelere ve bunların
  uygulanmasına büyük ölçeklerde kaynak ayrılması, toplumda ilginin ve daha
  fazla kaynağın aynı yönde ve aynı amaçlarla hareketlendirilmesini sağlar. Kişi
  ve kuruluşlar, güçlendirme ve iyileştirme işleri için kendilerine gerekli olan
  kaynakların hiç değilse bir bölümünü, uzun dönemli kredi, ya da ‘kısmi destek’
  biçiminde bulmaları durumunda, kendi öz kaynaklarını da daha geniş ölçülerde
  aynı amaçla kullanmaya daha yatkın olacaklardır.

  6.3. Kaynak Oluşturma Seçenekleri

  Deprem zararlarının azaltılması amacıyla kaynaklar yaratılması, ancak
  uzun dönemli bir ulusal zarar azaltma stratejisinin varlığı ve verimli yatırımlara
  öncelik veren bir değerlendirme yönteminin geliştirilmesiyle etkili bir politika
  aracı oluşturacaktır. Bu koşullar ise, özellikle merkezi bir yapılanma ve
  yönetim gerektirmektedir. Söz konusu kaynakların ulusal bir havuzda
  toplanması ve siyasi hedeflerden bağımsız olarak teknik gerekçelerle
  kullanılması sağlanmalıdır. Zarar azaltma amaçlarıyla kullanılacak kaynaklar,
  dünya örneklerinde de görüldüğü gibi, ekonominin kamu ve özel sektör
  kesimlerinden edinilebilir. Depremlerle karşılaşıldıkça Bakanlar Kurulu’nca
  Devlet bütçesinden yapılan tahsisler dışında, farklı Bakanlıkların ve tüm
  kuruluşların yıllık bütçelerinden düzenli kesintilerle ayrılacak kaynakların
  kamu zarar azaltma projelerinde kullanılmak üzere toplanması olanaklıdır.
  Merkezi yönetimce bu amaca hizmet edecek bir diğer kaynak yaratma
  yöntemi, yurttaşlardan doğrudan ve sürekli olarak alınan vergilerin özel
  deprem ek kesintileri ile artırılmasıdır. Ek vergilerle oluşturulan kaynakların
  toplamının ve kullanım biçimlerinin açıklanması ve toplumda özveri ve
  gönüllülüğün kaybedilmemesini sağlamak üzere bu kaynakların yönetiminin
  şeffaflıkla yürütülmesi ana ilke olmalıdır. Ancak bunun sürekli olması ve
  depremle karşılaşılmadıkça yürütülmesi siyasi açıdan kolay değildir. Bu
  nedenle, siyasi olabilirliği daha yüksek görülen seçenek, örneğin geçici
  kullanımlar ve lüks tüketimden seçmeli olarak uygulanacak vergiler olabilir.
  1999 depremlerinden sonra toplanan vergilerden kalan tutarların zarar azaltma
  yatırımlarına yönlendirilmesi sağlanabilmelidir.
  Yerel yönetimlerin de kendi gereksinmeleri için kaynak geliştirmeleri,
  günümüzde çok yönlü olarak yürütülebilecek etkinliklerdir. Burada merkezi
  yönetimin vereceği yetkiler içinde başvurulabilecek ek ve kısmi taşınmaz
  vergileri, dış borçlanmalar, ya da yerel yönetimin kendi alacağı kararlara dayalı
  olarak düzenli toplayacağı özel harç, resim vb. uygulamalar, yerel zarar
  azaltma yatırımlarına kaynak oluşturabilir. Türkiye’nin 1999 depremlerinden
  sonra sağladığı büyük ölçeklerdeki dış yardım ve kredilerin kullanılma biçimi
  de, bilgilenme ve değerlendirme girişimlerine açık tutulabilmelidir.
  Hem merkezi, hem de yerel bir yapılanma gösteren sigorta sisteminin
  ve özellikle Türkiye’de yeni oluşturulan Zorunlu Deprem Sigortası’nın zarar
  azaltma amaçlı yatırımlara yöneltilecek kaynaklar yaratmada ayrıcalıklı bir
  yeri olabilir. Bu konunun kendi içinde ele alınması yerinde görülmektedir.
  6.4. Zorunlu Deprem Sigortası Kaynaklarının Niteliği
  Türkiye’de, ölçeği, sürekliliği ve yapı stokundan doğrudan alınması
  nedenleriyle, zarar azaltma amacına en uygun olan, Zorunlu Deprem Sigortası
  kaynaklarıdır. Devlet bütçesinden bağımsız tutularak Doğal Afet Sigortaları
  Kurumu (DASK) tarafından yönetilmekte olan bu sigortanın, gelecekte
  Türkiye’de görülen en önemli birikimlerden biri ve güçlü bir değer olarak
  uluslararası piyasalarda yer alması beklenmelidir. Deprem Sigortası Havuzu’na
  yapılan katkıların, toplumun her kesimi tarafından yaygın ölçeklerde ve
  zamanında yapılmasını sağlamak üzere yeni önlemler alınması gündemdedir.
  Zorunlu Deprem Sigortası kaynakları, siyasi etkenlerden göreli olarak uzak,
  zaman içinde dev ölçülere erişmesi olası bir kaynaktır. Bu havuzdan, zarar
  azaltma amaçlı proje ve yatırımlara kaynak ayrılması için, çok sayıda gerekçe
  sıralanabileceği gibi, yasa taslağının 19. maddesine yalnızca bir cümle
  eklenmesi yeterlidir.
  Doğrudan taşınmaz sahiplerinin öz katkı ve tasarrufları ile oluşturulan
  ve yıldan yıla büyüyen Deprem Sigortası kaynaklarının bir bölümünün düzenli
  olarak iyileştirme amaçlı kullanılması, sigorta hedefleri açısından da yerinde
  görülmelidir. Bu kaynaktan ‘sigortalı binalarda hasar azaltıcı tedbirler alınması
  amacıyla yararlanılabilmesi’ konusunun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu
  tarafından da benimsendiği ifade edilmiştir. Zarar azaltma amaçlarına tahsis
  edilecek yıllık paylar başlangıçta ne kadar yetersiz kalırsa kalsın, düzenli ve
  sürdürülebilir bir kurumlaşmanın sağlanması en önemli toplumsal kazanımdır.
  Yakın dönemde sigortanın yaygınlaşması ve birikimlerin artması ile bu payın
  büyük ölçeklere kavuşması olasılığı yüksektir. Hanehalklarının ancak büyük
  bir kısmının sigorta yaptırması durumunda, birikimler etkili bir ölçeğe
  ulaşabilir ve bir depremin açtığı zararlar karşılanabilir. Sigorta sisteminde
  ‘yaygınlaştırma’ hedefi, katılımın genişletilebilmesini ve dolayısıyla kaynağın
  depremlerden etkilenmeyecek büyüklüklere kavuşmasını, ‘etkinleştirme’
  hedefi ise deprem öncesinde risklerin azaltılması için yapılacak yatırımlarla
  deprem sonrası tazminat ödemelerinin küçültülmesini sağlayacaktır. Sigorta
  yaptırmakla, hanehalklarının, kendilerini güvende hissedip risk azaltıcı
  önlemler almaktan uzaklaşmaları olasıdır. Bir büyük afet sonrasında sigorta
  kurumlarını finansal açıdan çözümsüz bırakabilecek asıl istenmeyecek durum
  budur. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortası yıllık gelirlerinden düzenli olarak
  zarar azaltma yatırımlara pay ayrılması, ilgili tüm taraflar açısından yerinde
  görülmelidir.
  6.5. Kaynak Kullanma ve İşletme Yöntemleri

  Deprem zararlarının azaltılması için kullanılacak parasal yatırımlar hem
  ölçekçe büyük, hem de sürekliliği ve dönüşleri sağlanmış kaynaklar olmalıdır.
  Yapılacak iyileştirme ve güçlendirme işleri, yeterli teknik standartlarda ve
  ekonomik verimliliği sağlayacak biçimlerde yerine getirilmeli ve denetlenebilir
  bir yöntemle yürütülmelidir. Bu düzen, oluşturulacak bir havuz ve oldukça
  küçük kadrolar ile yönetilebilecek bir işleyiştir. Bu nedenle, Zorunlu Deprem
  Sigortası payları gibi merkezileştirilmiş bir kaynağın varlığı
  kurumsallaştırılmalı, ancak başka kanallardan da bu havuza katkılar
  yapılabilmesi yolu açık tutulmalıdır.
  Özellikle yerel yönetimlerin, kamu birimlerinin, ya da kişilerin,
  hazırladıkları projeler ve olabilirlik raporları ile bu tür bir kaynaktan
  yararlanmak üzere başvurmaları durumunda, yüksek risk taşıyan kentsel
  alanların, yapı ve donanımların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için önemli
  olnak sağlanmış olacaktır. Bu tür projelerin kısıtlı bir kaynaktan yararlanmak
  üzere başvurmaları, proje önerilerinin de daha başarılı ve verimlisinin
  üretilmesini kamçılayan bir yarışma ortamı oluşturur. Hangi projenin Türkiye
  koşullarında daha verimli (yani daha az kaynak tüketerek daha büyük ölçüde
  zarar azaltmakta) olduğu konusu gündemde kalacak; bu konuda toplumsal
  bilincin gelişmesi yolu açılacaktır. Özendirici bir kaynağın
  kurumsallaştırılması ve politika kararlarından bağımsız kalarak sürekli bir
  işleyişe kavuşturulması, zarar azaltma girişimlerine en önemli katkı olacaktır.
  Zorunlu Deprem Sigortası Fonu’nun yönetim giderlerini karşılamak
  üzere ayrılan pay (%15) kadar yıllık bir kaynak ile, Türkiye’de yerleşmelerin
  altyapısını düzeltmek ve depreme hazırlık çalışmalarını başlatmak, yerel
  yönetimleri, ilgili kuruluşları ve kişileri harekete geçirmek olasıdır. Yapı
  stokunun genişleme eğilimleri de göz önünde tutulursa, nemalanarak ve
  katlanarak büyüyecek bu birikimin yıldan yıla iyileştirme ve güçlendirme
  yatırımlarına yöneltilmesi, başarılı sonuçlar yaratabilir. Bu kaynakla
  yapılabilecekler arasında,
  • Deprem tehlikesi taşıyan yerleşmelere ait mikro bölgeleme haritalarının
  elde edilmesi;
  • Kentsel risk analizleri ve ‘Sakınım Planları’nın hazırlanması;
  • İmar planlarının düzeltilmesi;
  • Yüksek riskli alanlarda eylem programlarının uygulanması işleri sayılabilir.
  Bu yaklaşım, Türkiye’de depreme ilişkin bir zihniyet ve strateji
  değişikliğinin en önemli adımı olacaktır. Ayrıca, yerel yönetimlerin
  önerecekleri çevre düzenleme ve yapı güçlendirme, kentsel iyileştirme
  projelerine bu kaynaktan özendirme ödenekleri sağlanabilir. Yerel yönetimler
  de kendi yetkileri içinde, yapıların sigorta kapsamına girmelerini özendirecek
  ve hatta zorlayacak önlemler alabilirler. Bu yaklaşımla, Doğal Afet Sigortaları
  Kurumu ve yerel yönetimler arasında dayanışmalar yaratılabileceği gibi,
  toplumsal gönüllülüğün artırılması da olanaklıdır.
  Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ayrılacak payların ayrı bir
  hesapta tutularak, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları ile bireylerin
  hazırlayacakları proje ve olabilirlik raporları ile başvuruda bulunmaları
  duyurusunun yapılması, bu işleyişin ilk adımıdır. İletilen projelerin
  değerlendirilmesi ve öncelikler belirlenmesi için bağımsız uzman kurullara
  danışılabilir. Deprem zararlarını azaltma amacına uygun görülen projeler,
  niteliklerine göre kısmi ve aşamalı olarak desteklenebilir. Bu desteğin genelde
  uzun dönemli ve reel faizli kredi biçiminde olması, ancak özel durumlarda
  karşılıksız olarak kullanılması yerinde görülmeli ve asıl hedefin zarar azaltan
  yatırımlar için yerel kaynakların harekete geçirilmesi olduğu göz önünde
  bulundurulmalıdır. Uygulamalar izlemeye alınmalıdır.
  Bu yaklaşımla, Zorunlu Deprem Sigortası’na ilişkin kamu oyununun
  daha olumlu düşünce ve kavrayışlara yol açması ve gönüllülüğün artması
  beklenir. Bu kaynak, başlangıçta ne kadar kısıtlı ve yetersiz olursa olsun,
  sigorta yaptırmayı yerinde görecek psikolojik ortamın yaratılmasına, zarar
  azaltmaya yönelik davranış ve yargıların geliştirilmesine, kamunun bu konuda
  kararlılık içinde olduğunun gösterilmesine, halkın ve ilgili tarafların deprem
  eğitimine ilgilerinin artmasına katkılar sağlayacak, farklı yönlerde çoğaltan
  etkiler yaratacaktır.

  6.6. İlgili Kuruluşlar


  Başbakanlık, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Devlet Planlama
  Teşkilatı, Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler,
  büyükşehir belediye başkanlıkları vb. bu çalışmaların yürütülmesinde anahtar
  kuruluşlardır.

   

   

  Nehir - 19.01.2010 - 10:14Benzer Konular

 1. Depremlerin Zararlarını Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.05.2012, 09:49
 2. Deprem Zararlarını Azaltmak için Ne Yapmalı
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 20.03.2012, 23:42
 3. Tüyleri Azaltmak İçin
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Saç Ve Vücut Bakımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.09.2010, 07:49
 4. Elinizden Gelse Neler Yapardınız ?
  Konuyu Açan: cobra_R, Forum: Geyik Muhabbeti.
  Cevaplar: 178
  Son Mesaj : 26.08.2009, 19:52

copyright

Soru Cevap