Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular

 1. Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular - Periyodik cetvel soruları  1. X+3 iyonunun 10 elektronu olduğuna göre X’in periyodik cetvelindeki yeri nedir?
  A) 3.periyot, 3.grup B) 3.periyot, 2.grup
  C) 3.periyot, 4.grup D) 4.periyot, 8.grup

  2. I. Atom numarasına göre düzenlenmiştir.
  II. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir.
  III. Aynı periyottaki elementler aynı değerliği alır.
  Periyodik cetvelle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız III

  3. Son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere ne ad verilir?
  A) Bileşik B) Metal C) Ametal D) Soygaz

  4. 11Na, 20Ca, 15P, 10Ne elementlerinden hangisi ametaldir?
  A) 11Na B) 20Ca C)10Ne D)15P

  5. Nötr Y atomunun 20 protonu vardır. Y atomunun elektron dağılımı nasıldır?
  A) 2-8-8-2 B) 2-8-10
  C) 2-8-18 D) 2-6-8-2

  6. Üçüncü enerji seviyesinde 3 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?

  A) 10 B) 11 C) 12 D) 13
  7. Üçüncü periyot 2A grubu elementinin atom numarası kaçtır?
  A)6 B)10 C)12 D)26

  8. Elektron sayısı 18, yükü (-2) olan bir atomun periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3.periyot 8A grubu B) 3.periyot 6A grubu
  C) 4.periyot 2A grubu D) 4.periyot 1A grubu

  9. Bir elementin periyodik tablodaki yerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerekir?
  A) Kütle numarası B) Atom numarası
  C) Nötron sayısı D) Yükü

  10. 17X elementinin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3. periyot, 6A grubu B) 3. periyot, 7A grubu
  C) 4. periyot, 7A grubu D) 3. periyot, 3A grubu

  11. Periyotlar cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Elementler, periyotlarda atom numarasına göre dizilmişlerdir.
  B) Periyodik tabloda yatay sıraya grup, düşey sıraya periyot denir.
  C) Benzer özellikler taşıyan elementler aynı grupta yer alır.
  D) En kararlı elementler en son grupta yer alır.

  12.
  I. Atom hacmi
  II. Değerlik elektron sayısı
  III. Elektron verme eğilimi
  Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde yukarıdakilerden hangileri artar?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

  13. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
  A) Atom ağırlığı B) Değerlik
  C) Atom numarası D) Kimyasal özellikler

  14. 20X , 11Y, 19Z elementlerinden hangileri aynı grup elementlerdir?
  A) Y ile Z B) X ile Z C) X ile Y D) X, Y ve Z

  15. I. Oda şartlarında genellikle katıdır.
  II. Telve levha haline getirilebilir
  III. Birbirleri ile alaşım yaparlar
  Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir?
  A) Soygazlar B) Ametaller C) Metaller D) Çözeltiler

  16. Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?
  A) Kükürt B) Bakır C) Demir D) Gümüş

  17. Aşağıda verilen elementlerden hangisi metal değildir?
  A) 17N B) 3L C) 20M D) 11K

  18. I – Elektrik akımını iletirler. II – Pozitif yüklü iyon oluştururlar.
  III – Alaşım yaparlar. IV – Kendi aralarında bileşik yaparlar.
  Yukarıdaki özelliklerden hangisi metallere ait değildir?
  A) I B) II C) III D) IV

  19. 9X 17Y elementlerinin ortak özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Moleküler yapıya sahiptir B) Halojen olarak bilinirler
  C) Aynı grupta bulunurlar D) Aynı periyottadırlar

  20. I. Doğada elementel halde bulunurlar.
  II. Bileşik oluşturmazlar.
  III. Gaz halindedirler.
  Bu özellikler hangi element grubuna aittir?
  A) Soygazlar B) Halojenler C) Metaller D) Ametaller

  21. I. Her periyot IA grubuyla başlar, VIIA grubuyla biter.
  II. 8 tane A, 10 tane B grubu vardır.
  III. Periyodik cetvel 7 periyottan oluşur.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
  A) I - II B) I – III C) II - III D) I - II - III

  22. Periyodik cetvelin aynı gurubunda yukarıdan aşağıya doğru;
  I.Atom numarası II.Atom çapı III.Değerlik elektron sayısı
  niceliklerinden hangileri artar?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) II - III

  23. Alkali metaller(1A) grubu elementleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Değerlik elektron sayıları birdir.
  B) Bileşiklerinde daima (+) yüklüdür.
  C) e- sayıları soygazlardan bir eksiktir.
  D) Aktiftirler.

  24. 12 Mg ve 9F maddelerine ilişkin;
  I. Her ikisi de elementtir
  II. Mg elektrik akımını iletir, F iletmez
  III. Kaynama noktaları sabittir
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

  25.
  Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Nötr bir atoma aittir.
  B) 8A grubu elementidir.
  C) Elektron vermiş bir atomdur.
  D) Kütle numarası 11 dir.

  26. Periyodik tabloya ait bilgileri doğru-yanlış ola¬rak işaretleyiniz.
  1. Peryodik cetvelde elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. ……….
  2. Yatay sıralara grup, düşey sıralara periyot denir. ……………
  3. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir…………….
  4. Aynı periyottaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir……..
  5. Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları eşittir……………….
  6. Periyodik cetvelde sağa gidildikçe atom numarası, ametalik özellik,
  elekt¬ron verme eğilimi ve değerlik elektron sayısı artar……………
  7. Periyodik cetvelde aşağıya gidildikçe atom numarası, metalik özellik ve
  elektron verme eğilimi artar………………..
  27.
  Şekildeki nötr X atomu 3. yörüngesinde 2 elektron bu¬lundurmaktadır. Buna göre, X elementinin atom numarası kaçtır?
  28. 3. periyot 3A grubunda bulunan bir elementin +3 yüklü iyonunun elektron sayısı kaçtır?
  29. 3A, 8B, 10C, 17D, 18E ve 20F elementlerinden me¬tal, ametal ve soygaz olanları bulunuz.  Alıntı..

   

   

  N.N. - 09.02.2012 - 20:55Benzer Konular

 1. Periyodik Cetvel Adları
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Kimya.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 11.03.2012, 12:57
 2. Periyodik Cetvel Çizimi
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Kimya.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.03.2012, 12:48
 3. Periyodik Cetvel Tablosu
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Kimya.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.02.2012, 21:12
 4. Periyodik Cetvel Grupları
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Kimya.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.07.2009, 01:47
 5. Periyodik cetvel
  Konuyu Açan: Garip07, Forum: Çevre Bilimi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.04.2009, 11:55

copyright

Soru Cevap