Çocuğa Dini Sorular[Türkçe-İngilizce]

 1. * MÜSLÜMAN ÇOCUĞA DİNİ SORULAR [TÜRKÇE-İNGİLİZCE] *

  * Müslümanmısın?
  * Elhamdülillah Müslümanım.

  * Müslümanım demenin manası nedir?
  * Allahı bir bilmek, Kuranı Kerimi ve Muhammed Aleyhisselamı tasdik etmektir.

  * Ne zamandan beri Müslümansın?
  * Bela dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

  * Bela zamanı neye derler?
  * Misaka derler. Yani Cenabı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: - Elestü birabbiküm Ben sizin rabbiniz değil miyim? diye sordu. Onlar da: Bela Evet Rabbimizsin dediler.O zamandan beri Müslümanım demektir.

  * Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
  * Allah

  * Sen kimin kulusun ?
  * Allahın kuluyum

  * Dinin hangi dindir?
  * İslam dinidir.

  * Kitabın hangi kitaptır?
  * Kurandır.

  * Din nedir?
  * Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

  * İslam nedir?
  * Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.

  * İman Nedir?
  * Hz.Peygamberin, Allahtan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

  __________________________________________________ _____________

  * Are you a Muslim?
  * Thanks be to Allah Alhamdulillah, I am a Muslim

  * What does it mean to be a Muslim?
  * Knowing that there is only one Allah, and accepting the Holy Quran and Prophet Muhammed

  * Since when have you Muslim?
  * I have been a Muslim since the time of the world Balaa

  * What does Balaa mean?
  * It is a covenant mithaq. That is, Allah asked whwn He created all souls: Am I not your Lord Rabb? They answered Yes, for certain you are our Lord Rabb Balaa.Thus, I have been a Muslim from that time.

  * Who is your Lord Rabb? Who created you?
  * Allah

  * Whose slave are you?
  * I am the slave of Allah.

  * What is your religion?
  * My religion is İslam.

  * Which book do you believe in?
  * I believe in the Holy Quran.

  * What is Din?
  * It is the set of laws which guides the sane people who believe with their free will to the most right, the most beautiful, and everlasting happiness.

  * What is Islam?
  * It is the name of the last divine religion which was sent to human beings by God through His Prophet Muhammad?

  * What is Iman Belief?
  * It is the acceptance and attestation of the decrees which are known in certainty that they are brought from God by the Prophet.

   

   

  KONAMI - 01.02.2007 - 01:07
 2. * Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
  * Allah birdir derim.

  * Allahın bir olduğuna delilin nedir?
  * Surei İhlasın ilk ayeti kerimesidir.

  * Bunun manası nedir?
  * Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

  * Allahın varlığına akli delilin nedir?
  * Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

  * Allahın zatı hakkında düşünce caiz midir?
  * Caiz değildir. Allahın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

  * Allahın sıfatları nelerdir?
  * Allahın sıfatları iki gruba ayrılır.1] Zati sıfatları, altıdır. 2] Subuti sıfatları, sekizdir.

  * Allahın zati sıfatları nelerdir?
  1. Vücüd : Var olmak,
  2. Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
  3. Beka : Varlığının sonu olmamak,
  4. Vahdaniyet : Bir olmak,
  5. Muhâlefetunlil Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
  6. Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.

  * Allahın sübütü sıfatları nelerdir?
  1. Hayat : Diri olmak,
  2. İlim : Bilmek Allah her şeyi bilir.
  3. Semi : İşitmek Allah her şeyi işitir
  4. Basar : Görmek Allah her şeyi görür
  5. İrade : Dilemek Kainatta her şey Allahın dilemesiyle olur.
  6. Kudret: Herşeye gücü yetmek,
  7. Kelam : Konuşmak. Cenabı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
  8. Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. Ondan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.
  __________________________________________________ ______________

  * What would be your answer to someone who asked how many gods there were?
  * I would answer that there is only one.

  * What is your evidence that there is only one Allah?
  * My evidence is the first verse ayah of the Surah allkhlas.

  * What is the meaning of the verse ayah?
  * The meaning is; Say: He is Allah, the One and Only!

  * What is your reasonable evidence that Allah exists?
  * The existence of this universe and the continuation of its system and order.

  * Would it be right to think about the essence of Allah?
  * No, it would be improper to think about the essence of Allah because reason is incapable of understanding it. One can only think about the qualitiea of Allah.

  * What are The Divine Attributes of Allah?
  * The Divine Attributes of Allah the Most High are classified in two groups: the Divine Attributes of the Being of Allah al Sifat alDhatiyyah are six and the immutable of the Divine Essence of Allah alSifat al Thubutiyyah are eight.

  * What are the Divine Attributes of the Being of Allah?
  * Al-Wujud : He is the Existing One,
  * Al-Qidam : He is the Pre-Eternal One,
  * Al-Baqah : He is the Everlasting One,
  * Al-Wahdaniyyah : He is the Unique One,
  * Al-Mukhalafatun lil Khawadith : He is Unlike the Created,
  * Al-Qiyam binafsihi : He is the Self Existing One.

  * What are the Immutable Attributes of the Divine Essence of Allah?
  * Al-Hayat : Hei s the Living and Resurrecting One,
  * Al-Ilm : He is the All-Knowing One: Allah the Most High knows everything to such an extent that He even knows the secret intentions of the heart,
  * Al-Sami : He is the All-Hearing One: Allah the Most High hears eveything,
  * Al-Baseer : He is the All-Seeing One: Allah the Most High can see a black ant crawling on a black rock in the dark of night and He can hear the sound of its moving limbs,
  * Al-Iradhah: He has Absolute Will: Alalh the Most High has the quality of divine Determination so that He does whatever He wishes and in whatever manner He wishes,
  * Al-Qudrah : He is the Omnipotent, the Almighty One, and He has power over all things,
  * Al-Qalam : His manner of Speech is Unique to Him; Alalh the Most High spaeks without need of letters or souns,
  * Al-Taqwin : He is the Creator from nothing of all things and beings.

   

   

  KONAMI - 01.02.2007 - 01:09
 3. * Farz Nedir?
  * Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

  * Vâcib Nedir?
  * Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

  * Sünnet Nedir?
  * Peygamber Efendimizin yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

  * Hadis Nedir?
  * Hz.Peygamberin sözleri veya Onun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

  * Mübah Nedir?
  * Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

  * Haram Nedir?
  * Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

  * Helal Nedir?
  * Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

  * Mekruh Nedir?
  * Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

  * Müstehab Nedir?
  * Mendup Hz.Peygamberin bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir

  * Sûre Nedir?
  * Kuranın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

  * Ayet Nedir?
  * Kuranı Kerimde durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

  * Kıblen neresidir?
  * Kabei Muazzamadır.

  * Kimin ümmetindensin?
  * Muhammed Aleyhisselamın.

  * Kimin zürriyetindensin?
  * Adem Aleyhisselamın zürriyetindenim.

  * Kimin milletindensin?
  * İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim

  * Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
  * İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.

  * İmanı yeis nedir? Geçerli midir?
  * Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.

  __________________________________________________ _____________

  * What is Fard Obligatory?
  * It is the thing which is requested to be performed in certainty by the religion.

  * What is Wajib?
  * They are the decrees which their performance are demanded by the religion with the presumptive zannî evidences.

  * What is Sunnat?
  * They are the religious duties the Prophet performed and demanded to be fulfilled by the Muslims.

  * What is Hadith?
  * They are the verbal expression of the utterances or the actions and approvals of the Prophet Muhammad.

  * What is Mubah?
  * They are the things which performing them or not is permissible in religion.

  * What is Haram Prohibited?
  * They are the things which their performance are prohibited with certainty by the religion.

  * What is Halal Lawful?
  * They are the things which there is no religious decree for they are to be done or not.

  * What is Makruh Abominable?
  * It is a thing which its abandonment is demanded by religion by a presumptive evidence.

  * What is Mustahab?
  * They are the religious actions which the Prophet performed sometimes and ignored sometimes.

  * What is Sura?
  * It is the each chapter of Qur'an separated from each other by the Basmala.

  * What is Ayat?
  * They are the sentences and verses of the Qur’an.

  * To which direction do you turn when worshiping?
  * I turn to the Holy Kaaba in Makkah.

  * Whose community Ummah are you from?
  * I am from the Ummah of Muhammad

  * From whom have you descended?
  * I have descended from Adam

  * Whose nation are you from?
  * I am from the nation of abraham Ibrahim

  * What is a repetance of desperation Tawbai Yais? Is that kind of repentance acceptable?
  * It is the respentance of a dying man who already has Iman and who has acted accordingly.Yes, it is acceptable.

  * What is belief of desperation Imani Yais? Is that kind of faith acceptable?
  * To accept Faith as Pharaoh did just at the moment of death. No.

   

   

  KONAMI - 01.02.2007 - 01:10
 4. * Peygamberimizin babasının adı nedir?
  * Abdullahtır.

  * Annesinin adı nedir?
  * Amine'dir.

  * Dedesinin adı nedir?
  * Abdülmüttaliptir.

  * Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
  * 571de doğdu Mekkede doğdu, 632de Medinede vefat etti.

  * Kaç yaşında iken Peygamber oldu?

  * 40 yaşında.

  * Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?

  * 23 sene peygamberlik yaptı.

  * Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
  * 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.

  * Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
  * 63 yaşında sona erdi.

  * Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
  * Hazreti Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir.

  * Peygamberimizin kaç adı vardır?
  * Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud

  * Peygamberimizin kaç kızı vardı?
  * Dört. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatımadir.

  * Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
  * Üç. Kasım, Abdullah Tayyip, İbrahim hazretleridir.

  * Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?
  * İki. Hasan ve Hüseyin hazretleridir.

  * Bunlar kimin çocuklarıdır?

  * Hz. Ali ve Hz. Fatımanındır.

  * Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
  * Hz. Hatice, Hz. Sûde binti Zema, Hz. Aişe, Hz.Hafsa, Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye

  * Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
  * Onlar bütün müminlerin annesidir.

  * Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
  * Hz.Hatice validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

  * Peygamberimizin son hanımı kimdir?
  * Hz. Aişe validemizdir.

  * Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
  * Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslamı yaymaktır.

  * Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
  * Hz. Aişe dır.

  * Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

  * Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellemdir.

  * Ashâb Ne Demektir?
  * Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır

  __________________________________________________ _____________

  * What is the name of the father of our Prophet have?
  * Abdullah.

  * What is his mothers name?

  * Amina.

  * What is his grandfathers name?

  * Abdulmuttalib.

  * Where was our Prophet Muhammad born and died, when?
  * He was born in Makkah in 571 C.E. and died in 632 C.E. in Madinah.

  * Where is his tomb?

  * He was laid to rest in his tomb in the Mosque of the Prophet Rawza alMutaharra in Madinah.

  * How old was he when he was given the Prophetwood?
  * His prophetwood became a fact when he was 40 years old.

  * How many years did he serve as a Prophet?

  * He performed his prophetic duties for 23 years.

  * When did our Prophet emigrate from Makah to Madinah?
  * He emigrated in 622 C.E.

  * When did his temporary life end?
  * It ended when he was sixtythree.

  * What is the most common name of the Prophet ?

  * His most common name is muhamad peace and blessing be upon him

  * How many names does our Prophet have?
  * He has mny beautiful names. We should know at least four of them: Muhammad , Mustapha , Ahmad and Mahmoud

  * How many daughters did he have?
  * He had four daughters. Zeyneb , Ruqayyah , Umm Kulthum , Fatimah

  * How many sons did he have?
  * Three sons were born to him: Qasim Abdullah or Tayyib , Ibrahim

  * How many grandsons did he have?
  * He had two: Hassan and Hussayn

  * Whose children were they?

  * They were Alis and Fatimas children.

  * Would you list the names of the Azwaj alTahirah, that is blessed wives of our Prophet ?
  * Khadijah , Sawdah , Aisha , Hafsah , Zaynab bint Khuzaymah , Umm Salamah , Zaynab binti Jahsh , Juwayriyah , Umm Habibah Safiyyah , Maimaunah , Mariyah .

  * Who was the first wife of our Prophet ?
  * Khadijah was the first wife of our Prophet . She was 15 years older than our Prophet and they lead a happy life together for 25 years.

  * What was the last wife of our Prophet?
  * Aisha

  * Would you list some of the reasons why our Prophet got married after the age of 53?

  * Our Prophet got married in order to connect various tribes with Islam, communicate Islamic principles about women through his blessed wives, to save some of them from poverty, and to protect the chasity and purity of some others. The main aim was to spread Islam through women.

  * Which one of his wives died last?
  * Her excellency Aisha died last.

  * Who is the most distinguished and excellent man that came or will come to the world?
  * Our Prophey Muhammad Mustapha

  * What is Ashab?

  * They are the Muslims who saw the Prophet and had conversation with him.

   

   

  KONAMI - 01.02.2007 - 01:11
 5. ALLAH razi olsun sadece cocuklar degil bende dahil bir cogumuzun ögrenmesi gereken temel bilgiler.
  ©LEVIS-501

   

   

  LEVIS-501 - 01.02.2007 - 11:56
 6. * Allahın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
  * Tevhiddir.

  * Tevhid nedir?
  * Allahı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

  * Allahın yasakladığı en büyük günah nedir?
  * Şirktir.

  * Şirk nedir?
  * Allaha ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.

  * Peygamber kime denir?
  * Ahkami ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllahın vazifelendirdiği zata denir.

  * Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
  * Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

  * Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  * Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.

  * En büyük peygamberler kaçtır?
  * 5dir. Hz.Muhammed , Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz.Musa ve Hz. İsadır.

  * Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  * Yirmisekiz

  * İsimlerini sayarmısınız?
  * Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazreti Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

  * Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
  * Bütün insanlığa gönderildi.

  * Resul nedir?
  * Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

  * Nebi nedir?
  * Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

  * İlk nebi kimdir? İlk resul kimdir?
  * Ademdır. Nuhdır.

  * Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
  * Tevrat Musa , Zebur Davud , İncil İsa , KuranKerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

  * Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
  * Cenabı Hakkın, dört kitaptan başka Cebrail vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem 10, Şit 50, İdris 30, İbrahim ise 10 suhuf verilmiştir.

  __________________________________________________ ______________

  * What is Tawhid?
  * It is the belief in God's existence and His Oneness.

  * What is Shirk?
  * It means to associate partners with God. This is done by attaining gods besides Allah and worshipping someone other than Him.

  * Who is called a Prophet?
  * A an who is charged by Allah to communicate the religion of Allah is called a Prophet.

  * How many Prophets have been sent to man?
  * According to a tradition narrated by our Prophet one hundred and twenty four thousand prophets were appointed. Yet, by another tradition the number of Prophets is two hundred twenty four thousand.

  * How many Prophets are mentioned in our Holy Quran?
  * Twenty eight.

  * Would you please list their names?
  * Adam, Enoch, Noah, Hood, Salih, Abraham, Lot, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aaron, David, Solomon, Elijah, Dhulkifl, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Ezra, LoQman, Dhul Qarnain and Muhammad Mustapha, peace upon them all. some call Ezra, Loqman and Dhul Qarnain special friends of Allah awliyahs.

  * What ar Nabi or Rasul
  * He is a distinguished person who conveys to people whatever receives from God.

  * What are the names of the four divine books and which Prophets were they sent to?
  * The Torah to Moses , the Psalms to David, the Gospel to Jesusu and the Holy Quran to our Prophet Muhammad Mustapha

  * What are the written pages suhuf, how many pages are there and to whom were they sent?
  * There are a hundred written pages suhuf which Allah sent by the Archangel Gabriel to some prophets. Ten written pages were sent to Adam , fifity to Seth, , thirty to Enoch , and ten to Abraham

   

   

  KONAMI - 02.02.2007 - 01:19
 7. * Melek nedir?
  * Allahın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

  * Dört büyük melek hangileridir?
  * Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail

  * Meleklerin görevleri nelerdir?
  * Allaha hamd etmek, Onu tesbih etmek, Onu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

  * Cebrailin görevi nedir?
  * Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

  * Mikailin görevi nedir?
  Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

  * İsrafilin görevi nedir?
  * Kıyamette Sura üflemek

  * Azrailin görevi nedir?
  * Allahın emriyle can almak

  * İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
  * Dirilecekler.

  * Dirildikten sonra ne olacaklar?
  * Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

  * Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan ne olur?
  * Dinden çıkar, kâfir olur.

  * Kabir suali kime sorulmaz?
  * Peygamberlere, çocuklara ve delilere

  __________________________________________________ _____________

  * What is an angel?
  * An angel is created from Divine Light and can take any shape or form. They are sinless and continually in a state of prayer.

  * What are the names of the four Archangels?
  * Gabriel, Michael, Raphael and Azrael

  * What was Gabriel charged with?
  * He was charged with the responsibility of communicating the revelations of the Holy Scriptures of Allah the Most High to the Prophets.This angel acted as the intermediary between Allah the Most Great and His Prophets by revelation.

  * What was Michael charged with?
  * He is charged with the formation of some natural phenomena such as the wind, the rain, the snow, and the growth of vegetation.

  * What was Raphael charged with?
  * He has been charged with the task of blowing the trumpet alThur on Doomsday alQiyamah and again for resurrection of humanity.

  * What was charged with?
  * He is charged with the task of taking the souls at the time of death.*

   

   

  KONAMI - 02.02.2007 - 01:23
 8. * Mezhep kaçtır? Nelerdir?
  * İkidir.İtikatta mezhep, amelde mezhep.

  * Itikattaki mezhep imamları kaçtır? Kimlerdir?
  * İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebül Hasanil Eşari.

  * Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?
  * Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

  * İtikatta mezhebin nedir?
  * Ehli sünnet ve cemaat mezhebidir.

  * Amelde mezhebin nedir?
  * Hanefi mezhebidir.

  * İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
  * Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

  * Diğer üç mezheptekilerin imamı kimdir?
  * Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

  * Fasık Nedir?
  * Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

  * Fitne Nedir?
  * İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

  * Fıkıh Nedir?
  * Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

  __________________________________________________ ______________

  * How many types of canonical school madhab are there?
  * There are two types.

  * How many founding imams are there in the schools of faith? What are they?
  * There are two imams. Imam Abu Mansuri Maturidi and Imam Abu Hasan alAshari, may Allah be pleased with them.

  * How many schools of Deed are there? What are they?
  * There are four schools of deed. They are the Hanafi, Shafii, maliki and Hanbalii

  * What is your school of faith?
  * My school of faith is Ahli Sunnahwal Jamaah.

  * What is your school of deed?
  * My school of deed is Hanafi.

  * Who is the imam of our school of faith?
  * Imam Abu Mansur Muhammad Maturidi is the imam of our school of faith.

  * Who is the imam of the school of faith of those who are from the Shafii, Maliki and Hanbali schools?
  * Their imam is Abul Hasan al, Ashari.

  * Whatis Fasiq Impious?
  * It is the name of a person who is heedless to Gods Commands and prohibitions.

  * What is Fitna?
  * It means a test with the good or bad things, moral collapse, social upheaval and chaos.

  * What is Fıqh jurisprudence?
  * It is a persons knowledge of what deeds are for his benefit and what are for his harm.

   

   

  KONAMI - 03.02.2007 - 01:25
 9. * Otuziki Farzı sayarmısınız?
  * Evet,
  6 sı İmanın şartı,
  5 i İslamın şartı,
  12 si namazın şartı,
  4 ü abdestin şartı,
  3 ü guslün şartı,
  2 si teyemmümün şartı olmak üzere toplam otuziki farz.

  * İmanın şartları kaçtır, nelerdir?
  * Altıdır.
  Allah Tealaya inanmak,
  Meleklerine inanmak,
  Kitaplarına inanmak,
  Peygamberlerine inanmak,
  Ahiret gününe inanmak,
  Kader ve kazaya inanmak.

  * İslamın şartı kaçtır, nelerdir?
  * Beşdir.
  Kelimei şehadet getirmek,
  Namaz kılmak,
  Oruç tutmak,
  Zekat vermek,
  Hacca gitmek.

  * Abdestin farzı kaçtır, nelerdir?
  * Dörtdür.
  Yüzü yıkamak
  Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
  Başının dörtte birini meshetmek
  Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak

  * Guslün farzı kaçtır, nelerdir?
  * Üçdür.
  Ağıza dolu dolu su vermek
  Buruna dolu dolu su vermek
  Bütün bedeni yıkamak

  * Teyemmümün farzı kaçtır, nelerdir?
  * İkidir.
  Niyet etmek
  Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.

  * Namazın farzı kaçtır, nelerdir?
  * Altısı dışarıda 6 sı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.

  * Dışındakiler nelerdir?
  Hadesten taharet
  Necasetten taharet
  Setri avret
  İstikbali kıble
  Vakit
  Niyet

  * İçindekiler nelerdir?
  İftitah tekbiri
  Kıyam
  Kıraat
  Rukü
  Sücud
  Kadei ahire

  __________________________________________________ ____________

  * Would you please tell us the thirty-two obligatory acts fardh?
  * Yes:
  6 pillars of Faith,
  5 pillars of Islam,
  12 obligatory acts of prayer salah,
  4 of minor ablution Wudhu,
  3 of major ablution Ghusl,
  2 of ablution with sand or earth tayammum, for a total of 32.

  * How many are the essential principles of faith?
  * Six.
  To believe in the existence of Allah,
  The Angels,
  The Divine Scriptures,
  The Prophets, the Day of Judgement,
  Destiny, i.e. that all good and bad comes from Allah

  * How many basic pillars are there in Islam?
  * Five.
  Testimony of faith in the Oneness of Allah Kelimahi Tawhid,
  Performing prayer salah,
  fasting sawm,
  Giving the poordue zakat,
  Pilgrimage to Makkah hajj

  * How many obligatory acts are there in minor ritual ablution wudhu?
  * Four.
  Washing the face from hair end and ear lobes to under the chin
  Washing the arms up to and including the elbows.
  Wiping one fourth of the head
  Washing the feet including the ankles.

  * How many obligatory are there in the major ablution ghusl?
  * Three.
  Washing the mouth with plenty of water
  Washing inside the nose with plenty of water
  Washing the hole body without leaving and dry point.

  * How many obligatory acts are there in ablution with sand and earth tayammum if water can not be found?
  * Two.
  Intention for tayammum.
  Hitting both hands twice on the sand; with the frst wiping the face, with the second wiping the arms.

  * How many obligatory acts are there in salah?
  * Six internal and six external, totally twelve.

  * What are the externals?
  Purification of environment
  Purification from excrement
  Covering private parts
  Turning towards the Kaabah in Makkah Qibla
  Time
  Intention

  * What are the internals?
  Opening salah by uttering the words Allahu Akbar
  Standing posture Qiyam
  Recitng Quran
  Bowling with the palms of the hands touching the knees ruku
  Prostrating sadjah
  Staying as long as to say there is only one Allah and Muhammad is His Messengerin the last sitting position of salah.

   

   

  KONAMI - 03.02.2007 - 01:29Benzer Konular

 1. İngilizce Sorular
  Konuyu Açan: .-kral-., Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj : 27.03.2010, 20:49
 2. Dini Sorular Ve Cevapları
  Konuyu Açan: CiCeGiM, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 24.11.2009, 09:56
 3. Dini Sorular -1-
  Konuyu Açan: missx, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 18.02.2009, 09:26
 4. Dini Sorular -2-
  Konuyu Açan: missx, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 12.08.2007, 14:30
 5. Dini Sorular -3-
  Konuyu Açan: missx, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.08.2007, 10:42

copyright

Soru Cevap