Zühre Saatleri Hesaplaması

 1. Zühre Saati - Zühre Saati Nedir - Zühre Saati Nasıl Hesaplanır - Zühre Saati Hakkında - Zühre Saati Hesaplama

  Pazar günü

  Saat 1- güneş saatidir bunda muhabbet vekabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.

  Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.
  Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.
  Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz
  Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.
  Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.
  Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz
  Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış
  Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır
  Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.
  Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.
  Saat 12- zuhalin saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir işe yaramadığından her işten sakınılmalıdır.

  Pazartesi günü

  Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır
  Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır
  Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır(müşteri)
  Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır
  Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir
  Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir
  Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır
  Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.
  Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur
  Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar
  Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar
  Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

  Salı günü

  Saat1- merihindir onda adavet verdirmek ve fesat işler hastalıklara ve marazlar icad etmeye yarar nahıstır
  Saat 2- şemse mensuptur nahıstır onda hiçbir şey yapmak muvafık değildir.
  Saat 3-zühredir izdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal etmek muvafıktır
  Saat 4- utarite mahsus bir zamandır onda müşteri celbi alış verişin suratlenmesi ticaretin genişlemesi havas okuyup yazmak münasiptir.
  Saat 5- kamerdir nahıs bir saat olduğundan bir şey yapmamak lazım
  Saat 6- zuhale mensubtur kuvvetini bağlamak göz ağrısı verdirmek hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.
  Saat 7- müşteri saatidir celbi muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler için bu saat çok müsaittir.
  Saat 8- Merih saatidir istediğini bu saatte yap
  Saat 9- şemsin vakti olup nikah izdivaç ve kadınların kalplerini celp için Salih bir saattir
  Saat 10- zühreye mensubtur güzel bir saat olmadığından bir şey yapmamk lazımdır
  Saat 11- utaritin zamanıdır yoldan alıkoymak izdivacı bozmak gibi şeylere yarar
  Saat 12- kamere aittir araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi her şer işlere münasiptir

  Çarşamba günü

  Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir
  Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım
  Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir
  Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur
  Saat 5- merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir
  Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir
  Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır
  Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.
  Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez
  Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.
  Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir
  Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır

  Perşembe günü

  Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir
  Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir
  Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir
  Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir
  Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır
  Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır
  Saat 7- zuhaldir onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır
  Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar
  Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir
  Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır
  Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur
  Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz

  Cuma günü

  Saat 1- zühredir muhabbet celp edilir maksatların hasıl olmasında fayda veren bir saattir
  Saat 2- utarite attir arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsaittir
  Saat 3- kamere mensuptur son derece mezmum ve fena bir saattir onun için bir şey yapmamak lazım
  Saat 4- zühaldir kuyu kazmak ve emsali şeylere hayırlıdır şerleri def etmek için okunan dualar faydalıdır
  Saat 5- müşteriye mahsustur kadınların muhabbetini ekabir indinde sevgiyi celp etmek için munasiptir
  Saat 6- şems saatidir sultanların kalplerini celp etmek ve hacetlerin kabulu için okumak ve yazmak iyidir(yanlış...doğrusu merih)
  Saat 7- zühreye mahsustur kadınları celp ve teshir izdivacı tesis için çalış(yanlış...şems olacak)
  Saat 8- utarite mensuptur her ne istersen yap güzel netice alırsın(yanlış...zühre olacak)
  Saat 9- kamere aittir ara açmak buğz ve adavet koymak ve emsali şeylere münasiptir(yanlış...utarit olacak)
  Saat 10- zuhaldir büyük nahıs zaman olduğundan bir şey yapılmaz(yanlış...kamer olacak)
  Saat 11- müşteriye aittir sait olduğundan hayır için okumak ve yazmak iyidir(zuhal olacak)
  Saat 12- Merih zamanadır yolculuğa çıkmak hayırlıdır(müşteri olacak)

  Cumartesi günü

  Saat 1- zuhaldir bu satte istenilen her iş icra edilebilir zuhalin bir mesud saati var ise oda cumartesi ilk saattir.
  Saat 2- müşteriye aittir insanlar arasını sulh ara bulmak sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılanlar muvafıktır
  Saat 3- merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılanlara müsaittir
  Saat 4- şems vakti olup melikler ve sultanlardan hacetlerin kabulu için yazılan şeylere münasiptir
  Saat 5- Zühre mesut bir zaman olduğundan hayır amellere yarar
  Saat 6- Utarit zamanı olup av için yazılanlar tesir eder
  Saat 7- kamerdir hayırsız bir saat olduğundan bir şey yapılmaması lazım
  Saat 8- zuhaldir marazlar doğum hastalıkları buğz ve adavetin igası için yapıln şeyler tesirlidir
  Saat 9- müşteriye mahsus sait bir saattir
  Saat 10- Merih dir şer işlere müsaittir
  Saat 11- şemse ait karı koca arasını bulup sulh sevgi ve muhabbet için yapılanlara müsaittir
  Saat 12- kamer saatidir melikler vezirler sultanlar indinde itibar temini için okuma ve yazmaya müsaittir(yanlış...zühre olacak)

  Yukarda haftanın yedi gününün gündüzlerine ait saatlere dair şeyh ahmed el bun inin havas okuma hakkında kaydettiği bilgiler verildi. Geceler ise havas kıraatine vefk vs. şeyleri yazmaya ve okumaya daima müsaittir.cenabı vacibül vucud hazretleri cümleyi hayırlara muvafık kılsın.

  Hepimiz günlük yaşamamızda, kendimizi bazen iyi, bazen kötü hissettiğimiz olur.
  Bazen işlediniz çok tez biter, bazen de çeşitli engeller, terslikler olur... Hoşça vakit geçirmek isteriz ama ortada bir sebep yokken tartışmalar, kırgınlıklar yaşayabiliriz. Bunlar gibi daha pekçok örnekler verilebilir.
  Hepimiz büyüklerimizden duymuşuzdur... Aman Salı günü iş yapma sallanır... Pazartesi günü erkenden kalk, işe başla, işlerin rast gider... Cuma günü; yıkan ve yeni elbiseler gjy, hayırlı olur. Veya, Cuma günü, Cuma saatinden evvel alışveriş etmeyin, fazla konuşmayın, gibi... Haftanın günlerinde yapılabilecek veya yapılması iyi olmayacak konularda çeşitli tavsiyelerde bulunulur!..
  Bütün bunlar sanki boş laflar gibi gelse de, aslında gerçek payı da yok değildir. Bu gibi sözlerin hikmeti, belli gün ve saatlerdeki yıldız etkilerine dayanır.
  Günlerin ve gecelerin her saatinde, çeşitli gezegenlerden yeryüzüne sürekli olarak gelmekte olan kozmik ışınlar, tüm birimleri etkileyerek, ihtiva ettikleri manalar yönünde düşünce, konuşma, davranış ve olayların meydana gelmesine vesile olurlar...

  Gerçekte hepimiz, astrolojik etkileri almakta ve onların bizi yönlendirmesine göre yaşamaktayız; ama bunun farkında değiliz!...
  Bu konu ile ilgili olarak, değerli İslam Alimi ve Tasavvuf ehli; Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'leri «MARİFETNAME» isimli çok değerli eserinde, 7 gezegenin gün boyunca olan etkilerinden bahsederek özetle şöyle anlatır...
  İsteyen adı geçen kitapta detaylı olarak inceleyebilir.(*) «Marifetname» Bedir Yayınları.

  "Gezegenlerin açıklanan sıfatlarının, hallerinin kendilerine mahsus saatlerde beden ve ruhlara yaptıkları gizli;
  görünmez tesirleri vardır."
  Yedi gezegenin sıra ile ve saat be saat yeryüzün de yaptıkları tesirleri tesbit edilmiştir. Bu tesirleri nazımla ifade ediyoruz."
  Gene bu konudaki bilgileri, aynı kitabın «Manzume» adlı bölümünde beyitlerle uzun uzun anlatılmıştır... Burada kısa bir bölümü almak istiyorum, fikir vermesi yönünden...
  "Hakkı der, llm-i felek sem ayan ettim
  "Felek ilmini bildirdim
  Otuz beyt içre nahs ve sa'd saati beyan ettim
  Otuz beyt içinde mutlu ve mutsuz saatleri bildirdim
  İki alemde bir bildim mu'essir Zat-ı Mevtayı
  İki alemde de Allah'ı müessir bildim
  Veli rabt eylemiş esbabe ednayı hem alayı
  Yukarda ve aşağıdakileri bir sebebe bağlamış
  Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir Ne kevkeb hükmeder ol dem nüsuhet ya saadettir."
  O anda hangi yıldız mutluluk veya mutsuzluk getirmiştir."
  İbrahim Hakkı Hazretleri bu manzumenin devamında, yıldız saatlerinin nasıl hesaplandığım, tesirlerinin neler olduğunu ve bunlara göre günün hangi saatlerinde ne gibi işlerin yapılmasının daha isabetli olacağım da beyitlerle dile getirmiştir.
  Bu bilgilerin İşığında ve tecrübelerim doğrultusunda, tesbit ettiğim sonuçlar şunlardır. Şayet dilerseniz sizlerde araştırıp, deneyip görebilirsiniz...
  Yıldız saatleri 7 ana grupta toplanır:
  1 - Satürn saati
  2 - Jüpiter saati
  3 - Mars saati
  4 - Güneş saati
  5 - Venüs saati
  6 - Merkür saati
  7 - Ay saati

  Bu gezegenler aynı sıra île sürekli olarak, hergün ve gece, eşit saat bölümlerinde etkili olurlar.
  Haftalık YILDIZ SAATLERİ şemasında (şema:13) görüldüğü gibi, günler ve geceler 12 şer eşit dilime bölünmüştür. 12 dilimin herbirinde, hergün bir yıldız tesiri etkili
  olmaktadır.
  Gündüz bölümü, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır.
  Gece bölümü, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süredir. Burada esas; önce gecenin, sonra günün gelmesidir.
  Günlük konuşmalarımızda pratik oiarak akşam diye bahsedilen zaman aslında bir sonraki günün gecesidir.
  Örneğin; Pazar akşamı, Pazar günü güneşin batışından itibaren Pazartesi gecesi başlamış demektir. Aynı şekilde, Pazartesi akşamı Salı gecesidir, Salı akşamı Çarşamba gecesidir v.s...
  Pazartesi günü AY saati ile başlar. İşte, büyüklerimizin tecrübeleri neticesi, Pazartesi gününe erken başlarsınız işleriniz rast gider!.. demelerinin nedeni, AY saatinin tezlik ve verimlilik vermesinden dolayıdır.
  Salı günü Mars saati ile başlar. Tecrübelere dayanılarak, Salı iş yapma, sallanır!.. denilmesinin hikmeti de; Mars etkisinin tersliklere neden olmasındandır.
  Çarşamba günü, MERKÜR saati ile başlar.
  Perşembe günü; JÜPİTER saati ile başlar.
  Cuma günü ise; VENÜS saati ile başlamaktadır. Cuma vaktinden evvel alışveriş yapmayın!.. denilmesinin hikmeti ise; Cuma vaktinden bir evvelki saatin daima Mars saati olması nedeni iledir ki, tersliklere, kavgalara müsait bir saattir.
  Cumartesi günü; SATÜRN saati ile başlar. Genellikle bu gün ağır geçen bir gün olur.
  Pazar günü; güneş saati ile başlar. Ziyaretler için iyi bir gündür.
  Pazartesi gecesi; JÜPİTER saati, Salı gecesi VENÜS saati, Çarşamba gecesi SATÜRN saati, Perşembe gecesi GÜNEŞ saati, Cuma gecesi AY saati,
  Cumartesi gecesi MARS saati ve Pazar gecesi de MERKÜR saati ile başlar.
  Genel olarak, hergün ve hergece hangi Yıldız saati ile başlıyorsa onun tesirinde olmakla birlikte, diğer saat dilimlerinde de sıra ile bir yıldızın kuvvetli tesirlerin! alır.
  Gündüz beyinlerimiz bu tesirleri aldığı ve bunun neticeleri yaşandığı gibi; tecrübeler göstermiştir ki; gece de beyin bu tesirleri almağa devam etmektedir...
  Örneğin, gece uyurken gördüğümüz rüya;
  Mars saatine denk gelmişse, şiddet ve sex ağırlıklı olur. Veya Jüpiter saatinde neşeli, hoş rüyalar görmek mümkündür. Ay saatinde ise romantik veya duygusal rüyalar görebiliriz.
  Aynı şekilde; ölüm sonrasında devam eden ruh bedenli hayatta da kişi bu tesirleri almağa devam eder, aynen burçlardan gelen tesirleri aldığı gibi...
  Kıyamete kadar...
  alıntı

   

   

  Nerissa-Su - 27.04.2012 - 11:47Benzer Konular

 1. İntibak Hesaplaması Ödeme Gösterge Tablosu
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.12.2012, 17:03
 2. 2011 Bordro Maaş Hesaplaması - Excel
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 19.02.2012, 00:20
 3. Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.05.2010, 00:35
 4. Gebelik hesaplaması nasıl yapılır
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Hamilelik Ve Çocuk Bakımı.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 21.11.2009, 20:26
 5. SBS Sınıf Puanı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?
  Konuyu Açan: FreddyKrueger, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.06.2009, 21:17

copyright

Soru Cevap