sesli olarak zıt anlamlı kelımelere calısın

 1. ögrenebılırsınız TEGENSTELLİNGEN1 dik dun _ kalın ince

  klein groot_ kücük büyük

  nauw breed _ dar geniş

  lang kort_ uzun kısa

  liefde haat_ sevgi nefret

  oorlog vrede_ savaş barıs

  laatste eerste sonuncu ılkıncı

  donker licht kapalı acık
  zwart wit siyah beyaz

  ochtend avond sabah aksam

  dag nacht gün gece

  zwaar licht agır hafıf

  leuk saai hoş sıkıcı

  aanwezig afwezig mevcut mevcut olmayan

  altijd nooit herzaman hıcbır zaman

  vaak soms sık sık bazen

  traag snel yavas hızlı

  langzaam vlug yavas hızlı

  negatief positief olumsuz olumlu

  arm rijk fakır zengın

  ouderwets modern eskı moda modern


  noord zuid kuzey güney

  oost west dogu batı

  best slechtst en ıyı kötü

  voor tegen icin karsı
  dicht open kapalı acık

  hoog laag yüksek alcak

  vorige volgende gecmıs gelecek

  boven beneden yukarı asagı

  goed slecht iyi kötü

  goed fout dogru yanlış

  mooi lelijk güzel çirkin

  schoon vies temız pis

  duur goedkoop pahalı ucuz

  moe uitgerust yorgun dinç

  dichtbij ver yakın uzak

  voor achter ön arka

  binnen buiten iceri dışarı

  moeilijk gemakkelijk zor kolay

  zoet zuur tatlı eşki

  zoet bitter tatlı acı

  zoet zout tatlı tuzlu

  hard zacht sert yumusak

  boos blij kızgın mutlu

  gelukkig ongelukkig mutlu mutsuz

  koud warm soguk sıcak

  koud heet soguk sıcak

  sterk zwak güclü zayıf

  slim dom kurnaz aptal

  groter kleiner büyük kücük
  oud jong yaslı genc

  gezond ziek saglıklı hasta

  eenvoudig ingewikkeld basıt karmasık

  stil lawaaierig sessızlık gürültü

  vroeg laat erken gec

  ijverig lui calıskan tembel

  vol leeg dolu boş

  moedig laf cesur korkak

  voordeel nadeel avantaj dezavantaj

  waarheid leugen gercek yalan

  waar onwaar dogru yanlıs

  oud nieuw eskı yenı

  levend dood yasamak ölmek

  omhoog omlaag yukarı asagı

  links rechts sol sag

  achterin voorin arka ön

  gisteren morgen dün yarın

  toekomst verleden gelecek gecmıs

  min plus - +

  droog nat kuru ıslak

  opa oma dede ebe

  mannelijk vrouwelijk erkek kadın

  druk rustig kalabalık sakın

  aankomen vertrekken gelmek gıtmek

  retour enkel dönüş gidiş
  dochter zoon kız ogul

  mama papa ana baba

  trouwen scheiden evlenmek ayrılmak

  vrouw man kadın adam

  dorp stad köy sehir

  jongen meisje oglan kız

  niet wel yok var

  na voor sonra önce

  nergens ergens hicbıryerde bir yerde

  knippen plakken kesmek yapıştırmak

  binnenland buitenland yurtici yurtdısı

  dynamisch rustig dinamık sessızlık

  voorzichtig onvoorzichtig dıkkkatlı dıkkatsız

  vriend vijand arkadas düşman

  zeker onzeker emın belırsız

  zichtbaar onzichtbaar görünür görünmez

  gebruikt ongebruikt kullanmak kullanmamak

  geduldig ongeduldig sabırlı sabırsız

  gekreukeld gestreken buruşuk kaplamalı

  gelijk ongelijk haklı haksız

  geluk pech sans sansızlık

  geschikt ongeschikt uygun uygunsuz

  gewoon ongewoon normal anormal

  gezond ongezond saglıklı hasta
  gierig gul acgözlü elı acık

  glad stroef düzgün pürüzlü

  glanzend dof parlak mat

  actief passief etkın pasif

  aardig onaardig nazik kaba

  bang dapper korkak cesur

  bekend onbekend tanıdık yabancı

  beleefd onbeleefd kibar kaba
  onbewust bewust şuurlu şuursuz


  bot scherp kör keskın

  erna ervoor

  daarna daarvoor ondan sonra ondan önce

  dapper laf cesur ödlek

  diep ondiep derin derindegil

  echt onecht gercek yalan

  eerlijk oneerlijk dürüst adaletsiz

  even oneven cift tek

  fijn grof kibar kaba

  handig onhandig becerikli beceriksiz

  helder troebel berrak bulanık

  hierna hiervoor bundan sonra bundan önce

  houden van haten sevmek nefret etmek

  huilen lachen aglamak gülmek

  kapot heel bozuk bütün

  knap dom zekı aptal
  knap lelijk yakısıklı cirkin

  los vast gevsek sıkı

  meer minder fazla za

  meest minst enfazla en az

  nu later simdi sonra

  op onder üstünde altında

  openbaar privé kamusal kişisel

  precies ongeveer tam asagıyukarı

  recht krom dogru egrı

  rond vierkant yuvarlak kare

  samen alleen birlikte yalnız

  schuldig onschuldig suclu suçsuz

  slap stijf gevsek katı

  slordig netjes düzensiz düzenli

  stout lief yaramaz degerli

  tam wild evcıl vahsı

  trekken duwen cekmek itmek

  verdrietig blij mutsuz mutlu

  vet mager yaglı az yaglı

  iemand niemand birisi hıc kımse

  iets niets birsey hicbirsey

  ooit nooit

  broer zus abi abla

  echtgenoot echtgenote koca zevce

  hier daar bura ora
  dames heren bayan bay

  ingang uitgang giriş çıkış

  betalen innen ödemek tahsil etmek

  vrolijk verdrietig mutlu mutsuz

  oom tante dayı(amca) teyze(hala)

  herfst lente sonbahar ilkbahar

  eerder later dahaönce sonra

  vraag antwoord soru cevap

  bijzonder gewoon tuhaf normal

  expres per ongeluk kasıtlı kazara

  ouders kinderen annebaba cocuklar

  aankleden uitkleden gıyınmek soyunmak

  vriezen dooien yanmak donmak

  openen sluiten acmak kapamak

  andere dezelfde başka aynı

  kopen verkopen satın almak satmak

  nu straks şimdi sonra

  lengte breedte uzunluk genişlik

  optellen aftrekken toplamak cıkarmak

  lawaai stilte gürültü sessızlık

  zon maan güneş ay

  schoon vuil temiz pis

  boven onder yukarı aşagı

  geven nemen vermek almak

  niets alles hicbirsey birsey
  winter zomer kış yaz

  delen vermenigvuldigen bölme / çarpma*

  nep echt sahte gercek

  onthouden vergeten hatırlamak unutmak

  lekker vies lezzetli igrenc

  winnen verliezen bulmak kaybetmek

  half heel yarım tüm

  verlagen verhogen asagı yukarı

  komen gaan gelmek gitmek

  erin eruit

  branden blussen yakmak söndürmek

  voorkant achterkant öntaraf arkataraf

  weinig veel az cok

  interessant saai ilginç monoton

  vroeger later erken geç

  praten zwijgen konuşmak susmak

  overwinning nederlaag yenilgi malubiyet

  beter slechter en iyi daha kötü

  stoppen doorgaan durmak gitmek

  eten drinken yemek icmek

  water vuur su ateş

  voorjaar najaar ilkbahar sonbahar

  arm been kol bacak

  mevrouw meneer hanımefendı beyfendi

  samen apart birlikte ayrı
  aarde water toprak su

  hemel hel cennet cehennem

  land water toprak su

  kind volwassene cocuk yetişkin

  toegestaan strafbaar serpest suç

  staan zitten durmak oturmak

  aan uit acmak kapatmak

  wakker slapen uyanmak uyumak

  nicht neef kızyegen oglanyegen

  veel beetje cok biraz

  bijna helemaal hemem hemen tamamen

  horizontaal verticaal

  schrijven wissen yazmak silmek

  enkel dubbel tek çift

  bezig klaar meşgul hazır

  geen een yok bir

  groente fruit sebze meyve

  dit dat bu o

  met zonder ile hariç

  zwemmen verdrinken yüzmek bogulmak

  honger dorst aç susuz

  huwen scheiden evlenmek ayrılmak _allah korusun)

  import export ithalat ihracat

  vooruit achteruit ileride geride

  verdienen uitgeven kazanmak harcamak
  kaal behaard kel tüylü

  stijgen dalen yükselmek düşmek

  blind ziend kör görmek

  meester slaaf sahip köle

  regen zon yağmur güneş

  zee aarde deniz toprak

  snelweg voetpad anayol yayayolu

  raak mis isabetli isabetsiz

  smal breed geniş dar

  enkelvoud meervoud tekil cogul

  vrij gevangen serbest tutuklu

  dame heer bayan bay

  duivel engel seytan melek

  nee ja hayır evet

  lezen schrijven okumak yazmak

  nul een sıfır bir

  eten kotsen yemek

  doof horend sagır duymak

  laden lossen yüklemek boşaltmak

  klimmen dalen tırmanmak düşmek

  aandoen uitdoen giyinmek soyunmak

  getrouwd vrijgezel evli bekar

  winst verlies kar zarar

  groeien krimpen büyültmek kücültmek

  afhankelijk onafhankelijk bagımlı bagımsız

   

   

  ortakoy - 01.03.2010 - 14:13
 2. tegenstellingen 2 achternaam voornaam ad soyat

  alles niets herşey hicbirsey

  arm rijk fakir zengin

  begin einde baslangıç bitiş

  binnenkant buitenkant içeride dışarıda

  binnenland buitenland yurtiçi yurtdışı

  broer zus abi abla

  dames heren bayan bay

  dorp stad köy şehir

  geluk ongeluk mutlu mutsuz

  hand voet ayak el

  honger dorst aç susuz

  iemand niemand birisi hiçkimse

  ingang uitgang içeri dişari

  kind volwassene çoçuk yetişkin

  lawaai stilte gürültü sessizlik

  lengte breedte uzunluk genişlik

  man vrouw adam kadın

  meneer mevrouw beyefendi hanımefendi
  neef nicht oğlan yeğen kız yeğen

  ochtend avond sabah akşam

  onderkant bovenkant alt taraf üst taraf

  oom tante amca teyze

  oorlog vrede savaş barış

  opa oma dede ebe
  optimist pessimist iyimser kötümser

  ouders kinderen annebaba çocuk

  overwinning nederlaag galibiyet malubiyet

  succes mislukking başarı başarısızlık

  voordeel nadeel yarar zarar

  voorjaar najaar ilk bahar son bahar

  voorkant achterkant ön taraf arka taraf

  vraag antwoord soru cevap

  vriend vijand arkadaş düşman

  winst verlies yarar zarar

  winter zomer kış yaz

  zon schaduw güneş gölge

  zonsopgang zonsondergang güneşin doğması güneşin batması

  aandoen uitdoen giyinmek soyunmak

  aankleden uitkleden giyinmek soyunmak

  beginnen stoppen başlamak bitirmek

  bekennen ontkennen tanıdık yabancı

  branden blussen yakmak söndürmek

  delen vermenigvuldigen bölmek çarpmak

  drijven zinken sürmek inmek

  eten drinken yemek içmek

  geven krijgen almak vermek

  groeien krimpen büyümek küçültmek

  inladen uitladen yükselmek alçalmak

  inpakken uitpakken sarmak açmak
  komen gaan gelmek gitmek

  kopen verkopen satın almak satmak

  leven sterven yaşamak ölmek

  lukken mislukken başarmak başarısızlık

  onthouden vergeten hatırlamak unutmak

  openen sluiten açmak kapatmak

  optellen aftrekken toplamak çıkarmak

  praten zwijgen konuşmak susmak

  slagen zakken kalkmak düşmek

  slapen wakker uyumak uyanmak

  staan zitten dikilmek oturmak

  stijgen dalen yükselmek düşmek

  stoppen doorgaaan durmak gitmek

  trouwen scheiden evlenmek ayrılmak

  vergeten herinneren unutmak hatırlamak

  verhogen verlagen yükselmek alçalmak

  verschijnen verdwijnen görünmek görünmez

  vinden verliezen bulmak kaybetmek
  winnen verliezen kazanmak kaybetmek

  vrolijk verdrietig mutlu üzgün

  herfst lente sonbahar ilkbahar

  eerder later daha önce sonra

  vriezen dooien yanmak donmak

   

   

  ortakoy - 01.03.2010 - 14:13
 3. arkadaslar bana bu kadar zıt anlamlı kelımeler yetmez dersenız http://www.wandel-abc.nl/leerwandeling/ ... gering.htm
  ye bakabilirsiniz allah yar ve yardımcınız olsun tabı benımde allah zihin acıklıgı versın kolay gelsın hepinize

   

   

  ortakoy - 01.03.2010 - 14:15
 4. SAOL

   

   

  kızımm - 08.05.2010 - 21:09
 5. bu ne yaf

   

   

  taylancan - 08.05.2010 - 21:11
 6. ne ne kardeşim

   

   

  ortakoy - 09.05.2010 - 13:01
 7. selamun aleykum .arkadaslar . bu vıze kac gunde cıkıyor acaba bı bılgın varmı 12 hafta oldu en kucuk bır bılgı yok ne hollandadakı hanımın evıne kegıtlarınız elımıze gectı belgesı nede baska bır belge nede telefon ettıler bu vıze kac zamanda gelır yada ret ne zamanda bellı olur bır bılgıs olanı varmı bu konuda acaba.

   

   

  necattın palak - 02.07.2010 - 13:55Benzer Konular

 1. Sesli Olarak Kur’an-ı Kerim Okunan Bir Yerde Namaz Kılınabilir Mi
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.02.2013, 09:45
 2. Namazda Sesli Olarak Gülmenin Hükmü Nedir
  Konuyu Açan: Dilara66-Gülümcan, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 21.01.2013, 16:45
 3. Arapça - 3 Kitabı 1-6 Ünitelerinin Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelimeleri
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.12.2012, 00:28
 4. nazeggen sesli olarak dinlen ve calısın
  Konuyu Açan: ortakoy, Forum: Hollandaca.
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj : 21.03.2010, 13:53
 5. Sesli chat paneli,sesli chat,sesli chat script bedava,bedava panel
  Konuyu Açan: ufukgul190, Forum: PHP ASP HTML.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 21.07.2009, 12:13

copyright

Soru Cevap