Mevlid-i Şerif - Mevlidi Şerif Sözleri

 1. Mevlidi Şerif Sözleri - Mevlid Sözleri - Mevlid-i Şerif
  Vesiletü'n - Necat Kurtuluş Vesilesi


  Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş Vesilesi)

  Halk arasında Mevlid (Mevlit, Mevlüd, Mevlüt olarak da kullanılır) olarak bilinen bir şiirdir. Süleyman Çelebi tarafından yazılmış olan ve asıl adı "Vesiletünnecat" olan bu şiirin konusu Hz. Muhammed'i övmektir. Mesnevi türündendir, "failatun failatun failun" vezninde yazılmıştır.300'e yakın beyitten oluşmaktadır.

  Hz. Muhammed'in doğum günü, 12 Rebiülevvel'dir. İslam dünyası her yıl bu günü "Mevlid Kandili" olarak kutlar. Mevlid geleneği, yüzyıllardır sürmektedir. Kandiller dışında; çocuk 40'ını çıkınca, bir Müslümanın vefatının 40. gününde, adaklarda, evlenme töreninde, hacıların dönüşünde, sünnet merasiminde, asker uğurlamada mevlid okuma geleneği vardır.

  Bu mevlidlerde Süleyman Çelebi'nin Vesiletünnecat'ı (Kurtuluş Vesilesi) (1402) okunur. Mevlid günleri oruç tutma, geceleri ilahi, dua, vaaz, kıraatle kutlama yaygındır.[1]
  Süleyman Çelebi

  Süleyman Çelebi 1409'da Mevlid mesnevisini yazarak Türk kültürünün önemli parçalarından mevlid törenlerinin mimarı olmuş şair. Orhan Gazi döneminde Bursa'da doğmuştur. Gençliğinde iyi bir eğitim alarak bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Beyazid'in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399'da tamamlanan Ulu Cami'ye imam olarak atanmıştır. Doğum tarihinin 1351, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılıyor. Mezarı Bursa'da Çekirge yolu üzerindedir.

  Mevlid (Vesiletün Necat), Hz. Muhammed'in doğumunu ve hayatını konu edinen ve çeşitli törenlerde okunan besteli dini eserdir. Kelime anlamı, "doğum zamanı"dır. Ahmet Ateş, "Vesiletün Necat"ı 1954'de yayımlamıştır (TDK Yayınları). Mevlid,:dînî edebiyatımızın şaheseri olan Mevlid'in asıl adı ,"Vesilet'ün Necat" (Kurtuluş Vesilesi)tır.Şair Ziya Paşa, "Harabet Önsöz"ünde bu eseri:

  «Bilmem ne sühendir ol sühenler Aşüfte olur hep işidenler Dört yüz seneden beri efazıl Bir söz demedi ona mümasil.»

  gibi mısralarla övmüştür.[2]

  Resulullahın nuru


  Hak teâlâ yaratınca Âdem’i,
  Âdem’le süsledi bütün âlemi.

  Mustafa nurunu alnına koydu,
  Habibimin nuru, bil bu nur dedi.

  Kıldı o nur, onun alnında karar,
  Kaldı onun ile nice zamanlar.

  Daha sonra Havva alnına geçti,
  Ondan oğlu Şit’e bu nur nakletti.

  Erdi İbrahim’e, İsmail’e hem,
  Söz uzayıp gider, hepsini dersem.

  Doğunca O rahmeten lil-alemin,
  Vardı nur onda karar etti hemin.


  Doğumu

  Âmine hatundur onun annesi,
  O sedeften doğdu O dürdanesi.

  Rebiulevvel ayının nicesi,
  On ikinci pazartesi gecesi.

  O gece ki doğdu, O hayr-ul beşer,
  Annesi onda neler gördü neler.

  Dedi gördüm, O Habib’in annesi,
  Bir acep nur ki, güneş pervanesi.

  Fırlayıp evimden çıktı nagehan,
  Göklere dek nur ile doldu cihan.

  Gökler açıldı, yok oldu karanlık,
  Üç melek gördüm, elinde üç ışık.

  Biri doğu biri batıda onun,
  Biri damında, dikildi Kâbe’nin.

  İndiler göklerden melekler saf saf,
  Kâbe gibi kılındı evim tavaf.

  Yarılıp çıktı duvardan nagehan,
  Geldi üç huri bana oldu ayan.

  Bu hususta derler o üç dilberin,
  Asiye’ydi biri o mehpeykerin.

  Biri Meryem hatun idi aşikâr,
  Birisi hem hurilerden bir nigâr.

  Çevre yanıma gelip oturdular,
  Mustafa’yı birbirine muştular.

  Dediler oğlun gibi hiçbir oğul,
  Yaratılalı cihan, gelmiş değil.

  Bu senin oğlun gibi kadri cemil,
  Bir anaya vermemiştir O Celil.

  Ulu devlet buldun, ey Âmine sen,
  Doğacaktır senden O hulk-i hasen

  Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır,
  Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.

  Bir adı Mahmud, bir adı Ahmed’dir,
  Varlığı cümle âleme rahmettir.

  Âmine eder vakit oldu tamam,
  Ki vücuda gele O hayr-ül enam.

  Susadım gayet hararetten katı,
  Sundular bir cam dolusu şerbeti.

  Şerbeti karşımda tuttu huriler,
  Bunu Rabbimiz gönderdi dediler.

  Kardan ak idi ve hem soğuk idi,
  Lezzeti dahi şekerde yok idi.

  İçtim onu oldu, cismim nura gark,
  Edemedim kendimi ben nurdan fark.

  Geldi bir ak kuş kanadıyla revan,
  Arkamı sıvadı kuvvetle heman.

  Doğdu o saatte O sultan-ı din,
  Nura gark oldu, semavat ü zemin.

  Kim olmak isterse ateşten necat,
  Aşk ile, şevk ile etsin salevat!

  Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah!
  Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!
  Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidel-evveline vel-âhirin.

  Mahlûkatın hepsi sevindi o an,
  Dirilip âlem yeniden buldu can.

  Kâinattaki her şey edip seda,
  Çağrışarak dediler ki, merhaba!

  Merhaba, ey âl-i sultan merhaba!
  Merhaba, ey kân-i irfan merhaba!

  Merhaba, ey sırr-ı furkan merhaba!
  Merhaba, ey derde derman merhaba!

  Merhaba, ey rahmeten lil-âlemin!
  Merhaba, sensin şefial müznibin!

  Bütün dertlilerin dermanı sensin,
  Cümle âlemlerin sultanı sensin.

  Çünkü nurun ruşen etti âlemi,
  Gül cemalin gülşen etti âlemi.

  Âmine hatun artmış idi hayreti,
  Bir zaman aklı gidip geldi geri.

  Gördü gitmiş huriler hiç kimse yok,
  Görmedi oğlunu yalvarırdı çok.

  Bir an şöyle düşünceye dalmıştı,
  Huriler onu götürdü sanmıştı.

  Dört tarafa bakıp edince nazar,
  Gördü ki bir köşede hayrül-beşer.

  O ulu, Kâbe’ye karşı duruyor,
  Yüzün yere koymuş secde ediyor.

  Secdede diliyle tahmid ediyor,
  Kaldırmış parmağın tevhid ediyor.

  Dudaklar kıpırdardı, söylerdi kelâm
  Anlayamazdım, ne derdi o hümam

  Kulağım ağzına verdim, dinledim,
  Söylediği sözü o an anladım.

  Derdi ki, ya Rab yüzüm tuttum sana,
  Ya İlahi ümmetimi ver bana!

  Ümmetim dedi sana, O Mustafa,
  Ver salevat sen de ona, bul safa.

  Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah!
  Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!
  Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidel-evveline vel-âhirin.


  Miraca gitmesi

  Dinle miracını o şahın ayan,
  Âşıksan aşk ateşine durma yan!

  Pazartesi gecesi gerçek haber,
  Leyle-i kadirdi o gece meğer.

  O mübarek bahtı, o kadri yüce,
  Ümmühanin evine vardı gece.

  Orda iken nagehan o yüzü ak,
  Cebrail Cennete git dedi Hak.

  Bir sırmalı taç ve bir hulle kemer,
  Hem dahi al bir burak-ı muteber.

  Habibime ilet de, ona binsin!
  Arşımı seyreylesin, beni görsün!

  Cebrail cennete olunca revan,
  Gördü ki, kırk Burak otluyor o an.

  İçlerinden bir Burak ağlar katı,
  Yiyip, içmez, kalmamış hiç takati.

  Gözlerinden yaşlar eylemiş revan,
  Ciğerini dertle etmiş perişan.

  Dedi Cebrail, niçin ağlıyorsun?
  Hüzünle ciğerini dağlıyorsun?

  Arkadaşların yiyip içip gezer,
  Sen inliyorsun, canını ne üzer?

  Dedi, kırk bin yıl vardır ki ya emin,
  Aşktır bana yemek ve içmek hemin,

  Nagehan bir ses işitti kulağım,
  O zamandan bilemem sağı solum.

  Nedense yüksek sesle bağırdılar,
  Ya Muhammed diyerek çağırdılar.

  O andan beri bilemem, n’olmuşam,
  O adın ismine âşık olmuşam.

  Yüreğim içinde eridi yağım,
  Âşık oldu görmeden bu kulağım.

  Cenneti başıma bu aşk, dar eder,
  Gece gündüz işlerimi zâr eder.

  Gerçi cennet içinde duruyorum,
  Hep cehennem azabı görüyorum.

  Hazret-i Cebrail der ki, ey Burak,
  Ağlama hep, verdi muradını Hak.

  Bir kimsede, aşkın nişanı olur,
  Akıbet maşuk, er geç onu görür.

  Gel beri maşukuna götüreyim,
  Yarana merhem vurup bitireyim.

  Aldı Cebrail Burak’ı o zaman,
  Resulullaha ulaştırdı o an.

  Hak selam etti sana ey Mustafa,
  Ki mübarek hatırın bulsun safa.

  Buyurdu gelsin misafirim olsun,
  Arşımı seyreylesin, beni görsün!

  Bu gece zahir olur esrar-ı Hak,
  Gösterecektir sana didar-ı Hak.

  Zemzemle doldu bütün âlem o an,
  Arşa varır dediler Fahr-i Cihan.

  Hem sekiz cennet kapısı açtılar,
  Âlemin üstüne rahmet saçtılar.

  Gel gidelim Hazrete, ya Mustafa!
  Şu anda bekliyor eshab-ı safa!

  Sana cennetten getirdim bir Burak,
  Davet-i Rahmandır edesin idrak.

  Çekti o anda Burak’ı Cebrail,
  Önüne düştü ona oldu delil.

  Göz açıp kapamadan Kudüs’e vardı,
  Etrafını bütün nebiler sardı.

  Enbiya ervahı karşı geldiler,
  Mustafa’ya izzet ikram kıldılar.

  Geçerek mihraba O hayr-ül-enam,
  Enbiya ervahına oldu imam.

  Gece durmadı yola oldu revan,
  Bütün göklerden geçip etti seyran.

  Her birinde türlü hikmetler gördü,
  Cebrail’le varıp Sidre’ye erdi.

  Cebrail’in durağıdır o makam,
  Yerle gök ta ki tutalıdan nizam.

  Gelip Cebrail makamında durdu
  Rahmeten lil-âlemin ona sordu:

  Bilemem, bu yolları ben nideyim,
  Burada garibim, nere gideyim?

  Cebrail dedi, sen ki Habibsin,
  Sanma bu yerlerde öyle garipsin,

  Burada bitti benim seyrangâhım,
  İlerisinden dahi yok âgâhım.

  Eğer geçsem zerre kadar ileri,
  Yanarım hemen ey Hakkın serveri.

  Dedi Cebrail’e o şah-ı cihan:
  O halde sen yerinde kal bir zaman.

  Söyleşirken Cebrail ile kelam,
  Geldi Refref önüne, verdi selam.

  Aldı o şah-ı cihanı o zaman,
  Sidre’ye giderek getirdi heman.

  Gördü gök ehli ibadette hepsi,
  Her biri bir türlü taatte hepsi.

  Hep gök ehli cümle karşı geldiler,
  Mustafa’ya izzet ikram kıldılar.

  Merhaba ya Muhammed dediler,
  Ey şefaat kân-ı Ahmed dediler.

  Her biri kutladı miracını,
  Dediler giydin saadet tacını.

  Yürü artık meydan senin bu gece,
  Sultan ile sohbet senin bu gece.

  Hepsi ile görüşüp geçti öte,
  Varıp erişti O ulu hazrete.

  Rabbimiz harfsiz, kelimesiz ve sessiz
  Konuştu Mustafa ile şüphesiz.

  Dedi ki mahbub-u matlubun benim,
  Sevdiğin can ile mabudun benim.

  Gece gündüz durmayıp istiyordun,
  Bir kez görsem cemalini diyordun.

  Gel Habibim sana âşık oldum ben,
  Cümle halkı sana köle kıldım ben.

  Ne muradın var ise kılam reva,
  Eyleyem bir derde bin türlü deva.

  Mustafa dedi ya Rabbel-âlemin.
  Ey affı ve hediyesi çok kerim,

  O zayıf ümmetimin hali ne ola,
  Hazretine nice onlar yol bula?

  Ya İlahi hazretinden hacetim,
  Şu dur ki, ola en makbul ümmetim.

  Hak tealadan duyuldu bir nida,
  Ya Habibim ben sana kıldım atâ.

  Ümmetini sana verdim ey Habib,
  Cennetimi onlara kıldım nasib.

  Ey Habibim nedir, o ki diledin,
  Bir avuç toprağa minnet eyledin.

  Zatıma ayna edindim zatını,
  Beraber yazdım adımla adını.

  Ya Habibim anlıyorum ben seni,
  Görmeğe hiç doyamazsın sen beni.

  Tez varıp davet et kullarımı,
  Ta gelip de göreler didarımı.

  Göz açıp kapamadan Fahri cihan,
  Ümmühanın evine geldi heman.

  Her ne gelmişse Mirac’da başına,
  Cümlesin haber verdi eshabına.

  Dediler ey kıble-i İslam-ı din,
  Kutlu olsun sana Mirac-ı güzin.

  Hepimiz kullarız, sen ise şahsın,
  Gönlümüzde daim parlayan mahsın.

  Bize, ümmet olmak devleti yeter,
  Müslüman olmanın izzeti yeter.


  Süleyman Celebi


  Kelimeler:

  Ebter: Güdük, neticesiz, kısır
  Mütemadiyen: Devamlı
  Felek: Gök
  Rahmeten lil-âlemin: Âlemlere rahmet olan Resulullah
  Necat: Kurtuluş
  Dürdane: İnci
  Hayrülbeşer: İnsanların en iyisi
  Nagehan: Hemen
  Dilber: Güzel
  Mehpeyker: Ay yüzlü
  Nigâr: Güzel yüzlü sevgili
  Muştu: Müjde
  Hulk-i hasen: Güzel ahlak
  İlm-i ledün: Bâtın ilmi
  Kân: Menba, kaynak
  Şefi-ül-müznibin: Günahlara şefaatçısı
  Revan: Akan, uçan
  Heman: Hemen
  Semavat ü zemin: Yer ve gökler
  Furkan: Kur’an-ı kerim
  Ruşen: Parlak aydın
  Gülşen: Gül bahçesi
  Tahmid: Hamd
  Tevhid: La ilahe illallah demek
  Hümam: Himmetli
  Hulle: Cennet elbisesi
  Burak: Resulullahı miraca götüren hayvan
  Burak-ı muteber: Uygun bir burak
  Hayrülenam: İnsanlarını en iyisi
  Seyrangah: Gezme yeri
  Agâh: Haberdar
  Mahbub: Sevilen
  Matlub: İstek
  Rabbelâlemin: Âlemlerin rabbi
  Hacet: İstek
  Atâ: Hediye
  Güzin: Seçilmiş, beğenilmiş
  Mah: Gökteki ay, mahveden, peygamberlik nuru. Küfür karanlıklarını mahvettiğinden, Resulullah’a mah da denmiştir


  Mevlidi Serif Dinle
   

   

  Leyl-i Lal - 08.06.2010 - 02:39
 2. mevlidi şerif sözleri  MÜNACAAT
  Münacat Bahri

  Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün
  Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün

  Sidrevü arş-î muallâ hakkı çün
  Ol süluk-i seyr-i âlâ hakkı çün

  Ol gece söyleşîlen söz hakkı çün
  Ol gece Hakk'ı gören göz hakkı çün

  Sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
  Kuds ü Kâbe Merve Zemzem hakkı çün

  Gözü yâşı hakkı çün âşıkların
  Bağrı bâşı hakkı çün sâdıkların

  Aşk odundan ciğeri püryân içün
  Derd ile kan ağlayan giryan içün

  Sıdk ile yolundan kâim kul içün
  Hazretine doğru vâran yol içün

  Şol zaman kim müddet-i ömrü hayât
  Âhir ola ere hengâm-i memât

  Yâ İlâhi, saklagıl îmânımız
  Verelim îman ile tâ cânımız

  Biz günâhkâr âsî mürîm kulları
  Yarlıgâyüb kıl günâhlardan berî

  Kabrimiz imân ile pür-nûr kıl
  Mûnisi ğilmân ile hem-hûr kıl

  Hem dahî mîzânımız eyle sakîl
  Cennete girmeğe lütfun kıl delîl

  Mustafa'ya hem civâr et, yâ Kerîm
  Cennetü'l-firdevs içinde, yâ Rahim

  Lutf ile göster bize didârını
  Nimetinle topla-gıl kullarını

  Afvedüb isyânımız kıl rahmeti
  Ol habîbin yûzü sûyû hörmeti

  Sâna lâyık kullarınla hemdem et
  Ehl-i derdin sohbetine mahrem et

  Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et
  Yoldaşın îmân makâmın cennet et

  Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn
  Bu dûâya cümleniz deyin âmîn

  Ümmetinden râzı olsun ol muîn
  Rahmetullâhi aleyhim ecmâin.

   

   

  Leyl-i Lal - 23.01.2013 - 11:44Benzer Konular

 1. Mevlidi Şerif Sözleri
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 21.01.2013, 19:14
 2. mevlidi şerif
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.01.2011, 15:37
 3. Mevlid-i Şerif Gecesi - Mevlüt Kandili Sözleri
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.09.2010, 12:49
 4. Mevlidi Şerif Sözleri
  Konuyu Açan: dumanalti, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.02.2010, 13:42
 5. Mevlidi Şerif Sözleri
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.09.2009, 10:42

copyright

Soru Cevap