Mevlid-i Şerif Şiiri

 1. mevlidi şerif sözleri, mevlidi şerif, mevlid sözleri, mevlit sözleri, mevlidi serif sozleri, mevlid i şerif sözleri, mevlidi serif sözleri, süleyman çelebi mevlidi şerif sözleri, mevlidi şerif oku  Mevlid-i Şerif

  Allâh adın zikredelim evvela
  Vacib oldu cümle işte her kula

  Allâh adın her kim ol evvel anâ
  Her işi âsan eder Allâh anâ

  Allâh adı olsa her işin önü
  Hergiz ebter olmaya anın sonu

  Bir kez Allâh dese şevkile lisan
  Dökülür cümle günah misli hazan

  İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen
  Her murada erişir Allâh diyen

  Aşk ile gel imdi Allâh diyelim
  Dert ile göz yaş ile ah edelim
  Ola kim rahmet kıla ol padişah
  Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh

  Birdir ol birliğine şek yokdürür
  Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

  Cümle alem yok iken ol var idi
  Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi

  Var iken ol yok idi ins-ü melek
  Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek

  Sün ile bunları, ol var eyledi
  Birliğine cümle ikrar eyledi

  Kudretin izhâr edüp hem ol Celil
  Birliğine bunları kıldu delil

  'Ol!' dedi bir kere var oldu cihan
  'Olma!' derse, mahv olur ol dem hemân
  Haşre dek ger denilirse bu kelâm
  Nice haşr ola, bu olmaya temâm

  Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb
  Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb

  Ey azizler işte başlarız söze
  Bir vasiyet kılarız illa size

  Ol vasiyyet kim derim hem tuta
  Mis gibi kokusu canlarda tüte

  Hakk Teala rahmet eyleye anâ
  Kim beni ol bir dua ile anâ

  Her kim diler bu duada buluna
  Fatiha ihsan ede ben kuluna *  Şair : Süleyman Çelebi

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:37
 2. Hak Teala çün yaratdı Ademi
  Kıldı Ademle müzeyyen alemi

  Ademe kıldı feriştehler sücud
  Hem anâ çok kıldı ol lûtf issi cûd

  Mustafa nurunu alnından kodu
  'Bil habibim nurudur bû nur dedi'

  Kıldı o nur anın alnında karar
  Kaldı anın ile nice ruzigâr
  Sonra Havva alnına nakletdi bil
  Durdu anda dahi nice ayü yıl

  Şit doğdu anâ nakletti bu nur
  Anın alnında tecelli kıldı nur

  Erdi İbrahimi İsmaile hem
  Söz uzanûr eğer kalanın der isem

  İşbu resm ile müselsel muttasıl
  Ta olunca Mustafa'ya müntekil
  Geldi çün ol rahmeten lil'alemin
  Vardı nur anda karar etti hemin

  'Ger dilersiz, bulasız oddan necât
  Aşk ile, derd ile edin essalat'


  Şefiul'usati fi yevmil'arasat, Hazreti-i Ahmedü Mahmudû Muhammed Mustafa râ Sâlevat

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:38
 3. Amine hatun Muhammed annesi
  Ol sadeften doğdu ol dür danesi

  Çünki Abdullah'dan oldu hâmile
  Vakt erişdi hefte vü eyyam ile

  Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
  Çok alametler belirdi gelmedin

  Ol Rebiul evvel ayı nicesi
  On ikinci gice isneyn gecesi

  Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer
  Anesi anda neler gördü neler

  Dedi gördüm ol Habibin ânesi
  Bir acep nur kim güneş pervanesi

  Berk urup çıktı evimden nagehan
  Göklere dek nur ile doldu cihan

  Gökler açıldı ve feth oldu zulem
  Üç melek gördüm elinde üç alem

  Biri meşrık biri mağribde anın
  Biri damında dikildi Kâ'benin

  Bildim anlardan kim ol halkın yeği
  Kim yakin oldu cihana gelmeği

  Bildim anlardan ki ol halkın beyi
  Kim yakın oldu cihanâ gelmeyi

  İndiler gökten melekler saf ü saf
  Kabe gibi kıldılar evim tavaf

  Hem hava üzre döşendi bir döşek
  Adı Sündüs, döşeyen anı melek

  Çün göründü bana bu işler ayân
  Hayret içre kalmış idim ben hemân

  Yarılıp çıktı divardan nagehan
  Geldi üç huri banâ oldu ayan

  Bazıları derler ki ol üç dilberin
  Asiye'ydi biri ol meh-peykerin

  Biri Meryem hatun idi aşikâr
  Birisi hem hûrilerden bir nigâr

  Geldiler lutf ile ol üç mehcebin
  Verdiler bana selam ol dem hemin

  Çevre yanıma gelip oturdular
  Mustafayı birbirine muştular

  Üç alem dahi dikildi üç yere
  Her birisin edeyim nerden nere

  Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
  Yaradılalı cihan gelmiş değil

  Bu senin oğlun gibi kadri cemil
  Bir anâya vermemiştir ol Celil

  Ulu devlet buldun ey dildare sen
  Doğuserdir senden ol hulki hasen

  Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır
  Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır

  Bu gelen aşkina devreyler felek
  Yüzüne müştakdürür ins ü melek

  Bu gice ol gicedir kim, ol şerif
  Nur ile alemleri eyler latif

  Bu gice şâdân olur erbâb- dil
  Bu giceye can verir eshab-ı dil

  Rahmeten lil'alemindir mustafa
  Hem şefiu'l-muznibindir mustafa

  Vasfını bu resme tertib etdiler
  Ol mübarek nuru tergib ettiler

  Amine eder çü vakt oldu tamam
  Kim vücuda gele ol hayrül enam

  Susadım gayet hararetten kati
  Sundular bir cam dolusu şerbeti

  Şerbeti karşımda tutdu hûriler
  Bunu sana verdi Allah dediler

  Kardan ak idi ve hem soğuk idi
  Lezzeti dahi şekerde yok idi

  İçtim anı oldu cismim nura gark
  Edemedim kendimi nurdan fark

  Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan
  Arkamı sıvadı kuvvetle heman

  Doğdu ol saatte ol sultan-ı din
  Nura gark oldu semavat ü zemin

  Sallü aleyhi sellimü teslima
  Hatta tenali cennetten ve naima

  Essalatü vesselamü aleyke Ya Resulallah
  Esselatü vesselamü aleyke Ya Habiballah
  Essalatü vesselamü aleyke
  Ya Seyyidel-evveline velâhirin.

  Yaradılmış cümle oldu şadüman
  Gam gidip alem yeniden buldu can

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:39
 4. Cümle zerrat-i cihan edip seda
  Çağrışuben dediler kim merhaba

  Merhaba ey âl-i sultan merhaba
  Merhaba ey kan-i irfan merhaba

  Merhaba ey sırr-ı fürkan merhaba
  Merhaba ey derde dermân merhaba

  Merhaba ey bülbül-i bağ-ı Cemâl
  Merhaba ey derde derman merhaba

  Merhaba ey mah-ü hürşid-i Hüda
  Merhaba ey Hakk'dan olmayan cüdâ

  Merhaba ey asi ümmet melcei
  Merhaba ey çaresizler eşfai

  Merhaba ey can-ı bâki merhaba
  Merhaba uşşaka saki merhaba

  Merhaba ey kudreti ayn-ı Halil
  Merhaba ey has-ı mahbub-u Celil

  Merhaba ey rahmeten lil'alemin
  Merhaba sensiz şefia'l müznibin

  Merhaba ey Padişah-ı dû cihân
  Senin için oldu kavnile mekan

  Ey cemali gün yüzü bedr-i münir
  Ey kamû düşmüşlere sen dest-gir

  Dest-girisin kamu üftadenin
  Hem penahı bende-vü azadenin

  Ey gönüller derdinin dermanı sen
  Ey yaradılmışların sultanı sen

  Sensin ol sultan-ı cümle enbiya
  Nur-i çeşm-i evliya vü asfiya

  Ey risalet tahtının sen hatimi
  Ey nübüvvet mührünün sen hatemi

  Çünkü nurun ruşen etdi alemi
  Gül cemalin gülşen etdi alemi


  Oldu zail zulmet-i cehl-ü dalâl
  Buldu bâğ-ı marifet ayn-i kemal


  Ya Habiballah bize imdad kıl
  Son nefes didarın ile şad kıl

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:41
 5. Ger dilersiz, bulasız od-dan necât
  Aşk ile, derd ile edin es-salat

  Çünkü ol mahbub-i Rahman ü Rahim
  Kıldı dünyayı cemalinden naim

  Birbirine muştalayıp her melek
  Raksa girdi şevk ü şadından felek

  İşbu heybetten Amine hub rû
  Bir zaman aklı gidüp geldi gerû

  Gördü gitmiş huriler hiç kimse yok
  Görmedi oğlun tazarru kıldı çok

  Huriler aldı tasavvur kıldı ol
  Hayret içre çok tefekkür kıldı ol

  Çevre yanın isteyü kıldı nazar
  Gördü kimbir köşede hayrü'l-beşer

  Şöyle Beytullaha karşı ol Resul
  Yüz yere vurmuş ve secde kılmış ol

  Secdede başı dili tahmid eder
  Hem kaldırmış parmağın tehvid eder

  Debrenür dudakları söyler kelâm
  Anlayamazdım ne derdi ol hümam

  Kulağım ağzına verdim dinledim
  Söylediği sözü ol dem anladım

  Der ki ey Mevlâ yüzüm tuttum sanâ
  Ya İlahi ümmetim ver- gil banâ

  Ümmetim dedi sanâ çün Mustafa
  Ver salavat sen de anâ bul safa


  Miracı Hazreti Peygamber
  Sahibü'l hullet-i vettaç, verakib'ül büraki fi leyleti'l mir'ac Hazret-i Ahmed-i Mahmud-ü Muhammed Mustafa ra salevat

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:42
 6. Gel beri ey aşk od'una yanıcı
  Kendüyi maşuka aşık sanıcı

  Dinle gel mir'acın ol şahın ayan
  Aşık isen aşk oduna durma yan

  Bir düşenbih gecesi tahkik haber
  Leyle-i kadr idi o gece meğer

  Ol hümayun bahtı ol kadri yüce
  Ümmühanın evine vardı gece

  Anda iken nagehan ol yüzü ak
  Cennete var dedi Cebrail Hak

  Bir murassa taç ve bir hulle kemer
  Hem dahi al bir burak-ı muteber

  Ol habibime ilet binsin anâ
  Arşımı seyreylesin görsün beni

  Cebrail çün cennette vardı revan
  Gördü kimin kırk burak otlar heman

  İçlerinden bir burak ağlar kati
  Yemez, içmez, kalmamış hiç takati

  Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş
  Ciğerini dert ile hun eylemiş

  Dedi Cebrail nedir ağladığın
  Hüznile can ü ciğer dağladığın

  Baki yoldaşın yeyip içip gezer
  Sen inilersin, canın ne sezer?

  Dedi bırk bin yıl durur kim ya emin
  Aşk durur banâ yemek, içmek hemin

  Nagehan bir ün işitti kulağım
  Ol zamandan bilmezem sağu solum

  Ya Muhammed deyuben çağırdılar
  Bir seda birden yürekler deldiler

  Ol zamandan bilmezem kim nolmuşam
  Ol adın ismine aşık olmuşam

  Yüreğim içinde eridi yağım
  Aşık oldu görmeden bu kulağım

  Cenneti başıma aşkı dar eder
  İşimi veleyl-ü nehar üş zar eder

  Gerçi zahir cennet içinde duraram
  Ma'nide narın azabın görürem

  Ger eremezsem visaline anın
  Uruserem terkini can ü tenin

  Cebrail eder buraka ey burak
  Verdi Hak maksudunu kılma firak

  Kimde kim aşkın nişanı vardurur
  Akibet maşuka anı er görür

  Gel beru maşukuna er göreyim
  Yüreğin zahmine merhem urayım

  Aldı cebrail burakı ol zaman
  Ta Cenab-ı Ahmede geldi heman

  Hak selam etti sanâ ey Mustafa
  Kim mübarek hatırın bulsun safa

  Dedi kim gelsin konuklarım anı
  Arşımı seyreylesin, görsün beni

  Bu gece zahir olur esrar-ı Hak
  Gösteriserdir sanâ didar-ı Hak

  Zemzem ile doldu kevn ile mekan
  Arşa varır dediler Fahr-i Cihan

  Hem sekiz cennet kapısı açtılar
  Alemin üstüne rahmet saçtılar
  Gel gidelim Hazrete ya Mustafa
  Muntazırdır anda ashab-ı safa

  Sanâ cennettten getirdim bir burak
  Deveti Rahmandurur eyle yirak

  Durdu yerinden hemanden Mustafa
  Kodu tacı başına ol pür safa

  Çekti ol demde burakı Cebrail
  Önüne düştü anâ oldu delil

  Tarfetül'ayn içre ol şahı harem
  Geldi Kudse erdi vü bastı kadem

  Enbiya ervahı karşı geldiler
  Mustafaya izzet ikram kıldılar

  Pes geçip Mihriba ol hayrü'l enam
  Enbiya ervahına oldu imam

  İki rekat kıldı Aksada namaz
  Öyle emretmiş idi ol bi niyaz

  Ol gece durmadı ceylan eyledi
  Şöyle kim eflaki seyran eyledi

  Her biirnden türlü hikmet gördü ol
  Ta ki vardı Sidreye erişti ol

  Cebrailin durağıdır ol makam
  Nüh felek ta kim tutalıdan nizam

  Kaldı Cebrail makamında hemin
  Dedi anâ Rahmeten lil alemin

  Bilmezem bu yollrı ben nideyim
  Kim garibem bunda kande gideyim

  Cebrail dedi Resule ey Habib
  Sanmagil bu yerde sen garib

  Senin için yaratıldı nüh felek
  İns ü cinnü, hur ü cennet hem melek

  Bundan hatmoldu benim seyrangahım
  Maverasından dahi yok ââhım

  Ban böyle emredübtür Zülcelal
  Açmayam ben bundan öte perrü bâl

  Eğer geçem bir zerre denlu ileru
  Yanârım baştan aşağı ey ulu

  Dedi Cebraile ol şah-ı cihan;
  Pes makamında dur imdi sen heman

  Rah-ı aşkta kim sakınır canını
  Ol kaçan görse gerek canânını

  Çün ezelden banâ aşk oldu delil
  Yanâr isem yanâyım ben ey Halil

  Rah-ı aşk sanma gafil serseri
  Belki katmer nesnedir vermek seri

  'Ger dilersiz, bulasız oddan necât
  Aşk ile, derd ile edin essalat'

  Söyleşirken Cebrail ile kelam
  Geldi Refret önüne verdi selam

  Aldı ol şah-ı cihanı ol zaman
  Sidreye gitti vü getirdi heman

  Gördü gök ehli ibadettre kamu
  Her biri bir türlü taatte kamu

  Kim tehlil ü kimi temcid okur
  Kimi tesbih ü kimi tahmid okur

  Kimi kıyamda kimi kılmış rükû
  Kimi Hakka secde kılmış ba huşû

  Kimisini aşk-ı Hak almış durur
  Valehü hayran'ü mest kalmış durur

  Hep gök ehli cümle karşı geldiler
  Mustafaya izzet ikram kıldılar

  Merhaba ya muhammed dediler
  Ey şefaat kân-ı Ahmed dediler

  Her biri kutladı mi'racını
  Dediler giydin saadet tacını

  Yürü kim meydan senindir bu gece
  Sohbeti sultan senindir bu gece

  Ermedi evvel gelen bu devlete
  Kimse layık olmadı bu ri'fate

  Çünkü kamusun görüp geçti öte
  Vardı erişti ol ulu hazrete

  Bi hurufu lafs-ı sazt ol padişah
  Mustafaya söledi bî iştibah

  Dedi kim mahbubu matlubun benem
  Sevdiğin can ile mabudun benem

  Gece gündüz durmayıp istediğin
  Nola kim görsem cemalin dediğin

  Gel Habibim sanâ aşık olmuşam
  Cümle halkı sanâ bemde kılmışam

  Ne muradın var ise kılam reva
  Eyleyem bir derde bin türlü deva

  Mustafa dedi ya rabbenalalemin
  Ey hatabuşu atası çok kerim

  Ol zaif ümmetlerin hali ne ola
  Hazretine nice anlar yol bula

  Gece gündüz işleri isyan kamu
  Korkarım ki yerleri ola tamu

  Ya İlahi hazretinden hacetim
  Bu durur kim olan makbul ümmetim

  Hak Tealadan erişti bir nida
  Ya Muhammed ben sanâ kıldım ata

  Ümmetini sanâ verdim ey Habib
  Cennetimi anlara kıldım nasib

  Ey habibim nedir ol kim diledin
  Bir avuç toprağa minnet eyledin

  Ben sanâ aşıkı olucak ey latif
  Senin olmaz mı dü alem eş şerif

  Zatıma mir'at edindiğim zatını
  Bile yazdım adım ile adınıı

  Hem dedi kim ya Muhammed ben seni
  Bilürem göremeğe doymazsın beni

  Liyk varıp davet et kullarımı
  Ta gelüben göreler didarımı

  Tarfet-ül ayn içere ol Fahri cihan
  Ümmühanı evine geldi heman

  Her ne vaki oldu ise serseter
  Cümlesin ashabına verdi haber

  Dediler ey kıble-i İslam-ı din
  Kutlu olsun sanâ mir'ac-ı güzin

  Biz kamumuz kullarız sen şahsın
  Gönlümüz içinde ruşen mahsın

  Ümmetin olduğumuz devlet yeter
  Hizmet kıldığımız izzet yeter

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:43
 7. Evvel andık anı kim evveldir ol
  Evveline bulmadı hiç akl yol

  Evvelin ol evvelidir bigûman
  Ahirin hem ahiridir cavidan

  Çünkü Hak evvelliğin bildik ayan
  Dinle imdi kılayım sûn'un beyan

  Hak Tela ne yarattı evvela
  Cümle mahlukattan kim evvel ola

  Mustafa nurunu evvel kıldı var
  Sevdi anı ol kerimü girgidar

  Her ne türlü kim saadet vardürür
  Yahşi hu, gerekli adet vardürür

  Hak sanâ verdi mükemmel eyledi
  Yaradılmıştan mufaddal eyledi

  Andan oldu her nihan-ü aşikar
  Arş-ü ferş-ü yerde gökte ne ki var

  Ger Muhammed olmaya idi ayan
  Olmayıserdi zemin ü asuman

  Hem vesile olduğu içün ol Resul
  Ademin Hak tevbesini kıldı kabul

  Ger Muhammed gelmeseydi aleme
  Tac-i izzet ermez idi Ademe

  Nuh anıçün buldu hem garktan necat
  Daği doğmadan göründü mûcizat

  Cümle anın dostluğuna adına
  Bunca izzet kıldı Hak ecdadına

  Ceddi olduğiçün anın hem Halil
  Narı cennet kıldı anâ ol Celil

  Hem dahi Musa elindeki asa
  Oldu anın hürmetine ejderha

  Ölmeyip İsa gök'e buldu yol
  Ümmetinden olmak için idi ol

  Gerçi kim bunlar dahi mürseldürür
  Lîk Ahmed ekmelü efdaldürür

  Çün temenni kıldılar Haktan bular
  Kim Muhammet ümmetinden olalar

  Sünnetin tut ümmeti ol ümmeti
  Ta nasip ola sanâ Hak rahmeti


  Şair : Süleyman Çelebi

   

   

  CiCeGiM - 18.02.2010 - 18:44
 8. cok güzel hepsii ..!!

   

   

  memalli - 10.04.2010 - 20:34Benzer Konular

 1. Mevlid-i Şerif - Mevlidi Şerif Sözleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 23.01.2013, 11:44
 2. Mevlid-i Şerif
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 22.01.2013, 02:21
 3. Mevlid-i Şerif
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.12.2010, 16:41
 4. Mevlid-i Şerif Dinle
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.02.2010, 11:52
 5. Mevlid-i Şerif
  Konuyu Açan: DeNiZKiZi, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 07.08.2009, 18:00

copyright

Soru Cevap