Peygamber Efendimize Şiirler

 1. H.z Muhammede şiirler,peygamberimize en güzel şiirler,yunus emre peygamber şiirleri  Bir Gece

  On dört asır evvel yine bir böyle geceydi
  Kumdan ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi
  Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler
  Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi
  Nerden görecekler göremezlerdi tabi
  Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi
  Bir kere de ma'mure-i dünya o zamanlar
  Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi
  Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta
  Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi
  Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin
  Salgındı bugün Şark'ı yıkan tefrika derdi

  Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz
  Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi
  Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum
  Bir hamlede kayserleri kisraları serdi
  Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi
  Zulmün ki, zeval akılına gelmezdi, geberdi
  Alemlere rahmetti evet şerr-i mübini
  Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi
  Dünya neye sahipse onun vergisidir hep
  Medyun ona cemiyeti medyun ona ferdi
  Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet
  Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret

  Mehmet Akif Ersoy

  Rûhum sana âşık

  Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
  Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

  Ecrâm ü felek, Levh u kalem, mest-i nigâhım,
  Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim.

  Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
  Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim.

  Tâ Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
  Medheyleyen ahlâkını Kur’an’dır Efendim.

  Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim,
  Sensiz bana cennet bile hicrândır Efendim.

  Doğ kalbime bir lahzacık ey Nûr-i dilârâ
  Nûrun ki gönül derdime dermândır Efendim.

  Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın
  Feryâdı bütün âteş-i sûzândır Efendim.

  Kıtmîriniz ey Şâh-ı rüsûl, kovma kapından,
  Âsîlere lûtfun yüce fermândır Efendim.

  Ali Ulvi Kurucu

  Su Kasidesi

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

  İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

  İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

  Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

  Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc’da
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

  Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su.

  Fuzuli

  Sakın Terk-i Edebden

  Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
  Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu
  Sakın edebi terk etme.
  Felekde mâh-i nev, Bâbüsselâm’ın sîne-çâkıdır
  Bunun kandili Cevzâ, matla’-i ziyâdır
  Habib-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette
  Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.
  Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
  Amâdan açdı mevcûdât düş ceşmin tûtiyâdır bu.
  Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
  Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu Ey Nâbî

  Nabi

  O'nun ümmetinden ol

  Beri gel serseri yol!
  O'nun ümmetinden ol!
  Sel sel kümelerle dol!
  O'nun ümmetinden ol!

  Sen hiçliğe karşı yön
  Hep sıfır arka ve ön
  Dosdoğru kıbleye dön!
  O'nun ümmetinden ol!

  Gel, dünya murdar kafes
  Gel gırtlakta son nefes
  Gel arşı arayan ses
  O'nun ümmetinden ol!

  Solmaz, solmaz bu bir renk,
  ölmez, ölmez bir ahenk,
  insanlık; hevenk, hevenk
  O'nun ümmetinden ol!

  Gökte çakıyor haber:
  Geber, çelik put geber!
  Doğrul yeni seferber!
  O'nun ümmetinden ol!

  Necip Fazıl Kısakürek

  Nat-ı Şerif

  Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin efendim
  Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim
  Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim
  Menşûr-ı le’amrüke mü’eyyedsin efendim
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Tâbiş-dih-i ervâh-ı mücerred güherindir
  Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir
  Ayîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
  Bû Bekr Ömer, Osmân ü Ali yârlarındır
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda
  Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
  Gül-bâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda
  Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim
  Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân
  Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân
  Ye’s ile usâtın ola ahvâli perîşân
  Destûr-ı şefâ’atle senindir yine meydan
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Bir gün ki dalıp bahr-ı gama fikrete gittim
  İlden yitirip kendimi, bî-hodluğa yitdim
  İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim
  Bu matlâ’ı yâd eyledi bir seyyid işitdim
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Ümmîddeyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz
  Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz
  Bâbın koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz
  Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma
  Dest-i red urup, hasret ile Dûzâha kakma
  Rahm eyle amân, âteş-i hicrânına yakma
  Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Şeyh Galib

  Naat

  Günahtan gayri yok bir özge kârım yâ Rasûlallah
  Geçer gafletle her leyl ü nehârım yâ Rasûlallah

  Serâpâ dolmada defterler a'mâl-i kabîhimle
  Kirâmen Kâtibîn'den şermisârım yâ Rasûlallah

  Nide pervâz edem uçmağa ferdâ kalmışım âciz
  Kemend-i nefs ü şeytâna şikârım yâ Rasûlallah

  Eşiğin görmeğe bin cânım olsa eylerim kurban
  O rütbe hadden aştı intizârım yâ Rasûlallah

  Ölür isem gubâr-ı Ravzana yüz sürmeden tâ haşr
  Döğünsün taş ile seng-i mezârım yâ Rasûlallah

  Senin evsâfını kaabil midir etmek Şeref îfâ
  Ne çâre elde yoktur ihtiyârım yâ Rasûlalla

  Şeref Hanım

  İlahi Salavat

  Hamdini sözüme sertac ettim
  Zikrini kalbime mi’rac ettim
  Kitabını kendime minhac ettim
  Ben yoktum var ettin
  Varlığından haberdar ettin
  Aşkınla gönlümü bi-karar ettin
  İnayetine sığındım, kapına geldim.
  Hidayetine sığındım, lütfuna geldim
  Kulluk edemedim, affına geldim
  Şaşırtma beni, doğruyu söylet
  Neş’eni duyur, hakikatı öğret
  Sen duyurmazsan ben duyamam
  Sen söyletmezsen ben söyleyemem
  Sen sevdirmezsen ben sevemem
  Sevdir bize hep sevdiklerini
  Yerdir bize hep yerdiklerini
  Yar et bize erdirdiklerini
  Sevdin habibini, kainata sevdirdin
  Sevdin de hıl-at’i risaleti giydirdin
  Makam-ı İbrahim’den
  Makam-ı Mahmud’a erdirdin
  Server-i asfiye kıldın
  Muhammed Mustafa kıldın
  Salat-ü selam, tahiyyat ü ikram
  Her türlü ihtiram O’na,
  Onun ailesine, aline, ahbabına
  Ashabına ve etbaına Ya Rab!

  Elmalılı M. Hamdi Yazır

  Bir gece Muhammed'e
  Bir gece Muhammed'e
  Çalab'dan geldi burak
  Seni okur Zülcelal
  Ne durursun kıl hazırlık.
  Sallallahu alâ Muhammed
  Sallallahu aleyhi ve sellem

  Hep melekler geldiler
  Burakdan idirdiler
  Yüzünü döndürdüler
  Ol dem yürüdü yayan
  Sallallahu alâ Muhammed
  Sallallahu aleyhi ve sellem

  Nice bin yıllık yola
  Bir anda vara gele
  Yunus eydür kim ola
  Ol Muhammed'dir mutlak
  Sallallahu alâ Muhammed
  Sallallahu aleyhi ve sellem

  Yunus Emre

  Benim Muhammedim
  Cebrail’im selam eyle dostuma
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im
  Söyle gelsin çıksın arşım üstüne
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Arşımı donattım gelsün göreyim
  Kullarım halinden haber sorayım
  O gelsin ben ona haber vereyim
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Arşımın üstünde seyran eyleyen
  Kürsüm üzerinde cevlan eyleyen
  Mirac’da ümmetin Hakk’tan dileyen
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Derviş Yunus severiz Muhammed’i
  Her andıkça verelim salavatı
  Kadir Mevlam ana mahbübum dedi
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Yunus Emre

   

   

  AYIŞIĞI - 15.04.2009 - 16:53
 2. Bunlar süper ya kanka allah razı olsun ablacıgım ...

   

   

  ultimatom - 15.04.2009 - 18:20Benzer Konular

 1. Efendimize Resimli Şiirler
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: İslami Resimler.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 23.08.2012, 20:10
 2. Peygamber Efendimize(s.a.v) Resimli Şiirler
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: İslami Resimler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 09.03.2012, 16:03
 3. Peygamber Efendimize(s.a.v) Mektup
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.04.2011, 16:25
 4. Peygamber Efendimize Mektup
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 21.04.2011, 12:49
 5. Mehmet Akif Ersoydan Peygamber Efendimize Şiirler
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.05.2009, 23:00

copyright

Soru Cevap