Eğitsel Oyunlar

 1. oyun nedir - oyunun çocuğungelişimindeki rolü - oyunun fiziksel ve psikolojik önemi - eğitsel oyunlar nelerdir

  Oyun farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yapılan tanımların farklı olması, oyuna farklı
  yönlerden bakılmasındandır. “Örneğin bir bilim adamı fiziksel özellikler açısından oyunu
  tanımlarken, bir diğeri psikolojik açıdan, bir başkası da sosyolojik açıdan tanımlamıştır (Hazar,
  1997).” Tanımların farklı yapılmasının başka bir nedeni de, gelişim kavramının farklı
  tanımlanmasındandır. “Oyunun insan gelişimi üzerinde etkisinin çok yönlü olması tanımların
  farklı olmasında diğer bir etkendir. “Gelişim kavram olarak, canlı varlığın bütün yaşamı boyunca
  geçirdiği ileriye ve geriye yönelik bütün değişiklikleri kapsar” (Binbaşıoğlu, 1990)
  Yapılan tanımlardan bazılarını şu şekilde sıralayabilir:
  Oyun beden eğitimi, insan gelişiminin hemen hemen her boyutunda önemli rol oynayan
  bir eğitim aracıdır (Topkaya, 2004).
  Oyun geniş anlamda çocuğun kişiliğini bütünü ile etkileyen bir faaliyettir (Gürün,
  1984).
  Oyun çocuğa göredir. Eğitici, hazırlayacağı eğitsel oyunları çocuğa göre düzenlemelidir.
  Oyunun merkezine çocuğu almalıdır. Çünkü oyun çocuğun psiko-motor, psiko-sosyal,
  zihinsel ve duyuşsal yeteneklerini geliştiren önemli bir eğitim aracıdır. Aynı zamanda çocuğun
  haz duyduğu önemli bir öğrenme sürecidir.
  Oyun, insanların beden ve kafa yeteneklerini geliştirme amacını güden; hesap, dikkat,
  rastlantı ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı zamanda da tat veren bir
  tür yarışmadır (Seyrek ve Sun, 1997).
  Oyun, belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen,
  her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve
  sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme süreci
  olarak ifade etmektedir (Dönmez, 1992).
  Oyun sadece, çocuğun psiko-motor, psiko-sosyal, zihinsel ve duyuşsal yeteneklerini
  geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocuğun fizyolojik gelişimini de sağlar. Çocuk, oyun
  içerisinde yaşadığı çevreye uyum sağlayabilmek için, gerekli doğa mücadelesini yarışma ruhu
  içerisinde gerçekleştirir. “Oyun içerisindeki mücadele ve çocuğun içine girmiş olduğu hareketlilik
  öncelikle; solunum, dolaşım ve sindirim sistemini olumlu etkilemektedir, ayrıca iç
  salgı bezlerinden daha fazla salgılama yapmasına katkıda bulunarak gelişimini hızlandırmaktadır.
  Doğal gelişim sürecinde düzenli beslenen bir çocuk, aldığı besinleri hareketlerle birleştirdiği
  zaman, bağışıklık sisteminde, adalelerinde, tendonlarında kemik ve eklem yapılarında
  güçlenme meydana gelir” (Hazar, 1997).
  Bu gelişim sürecine birçok faktör etki etmektedir bu faktörlerin en önemlisi oyundur.
  “Çocukların oynamalarına yasak getirmek, kısıtlama getirmek çocuğun gelişimine köstek
  olma anlamını taşır” (Özhan, 1997).
  Oyun esnasında çocuğun hareketliliğinden dolayı doğal olarak oksijen kullanımı fazla
  olacaktır. Böylelikle kanın daha çok pompalanması sonucu dokular daha iyi besleneceğinden
  kaslar güçlenecektir. Bunun aksi durumunda ise, çocuk güçsüz kaslara sahip olacak ve bu
  durum onun ileriki yaşamını da olumsuz etkileyecektir.
  Oyunun fizyolojik ve psikolojik yararı olduğu kadar, sosyal yararı da vardır. Özellikle
  oyun içerisinde çocuk, grup üyeleriyle karşılıklı etkileşime girerek sosyalleşir ve grup üyelerini
  de sosyalleştirir. Grup halinde oynanan oyunlar özellikle kendine özgü oyunlardır. Çocuklar
  kurallara uymayan arkadaşlarıyla oynamak istemezler. Çocuklar bu kuralsızlıktan hoşnut
  olmayacaklarından kurallara uyarlar. Oyunun bu özelliği onlara kurallara uymayı öğretir.
  Oyun kurallarına uyan çocuk, büyüdüğünde de toplum kurallarına uyacaktır.
  Grup oyunlarında çocuk, mensup olduğu gurubun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde
  tutarak gruba aidiyet ve özveri duygularını geliştirir ve pekiştirir (Hazar, 2000). Oyun çocuklarda
  birlik olma, başkasına yardım etme, güçsüzü koruma, haklıdan yana olma, hakkına razı
  olma duygularını geliştirir. “...çocuk görgü kurallarını, çevresindeki canlıları korumayı, onlara
  zarar vermemeyi oyunda uygular. (Tuncar, 1999). Dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin
  daha küçük yaşlardan itibaren bu tür değerleri kazanması, sağlıklı bir toplumsal yapının
  oluşmasını da sağlar.
  Toplum kurallarını çocuklara nasihat ederek, onlara baskı yaparak öğretmek çocuğun
  dil gelişimini olumsuz yönde etkiler. Oyun esnasında çocuk yeni sözcükler öğrenir, anlamadığını
  sorar, hakkını savunur, takım arkadaşına geliştirdiği taktiği anlatır, takım arkadaşını
  destekler, dille komut verir ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirir. “Çocuk, oynarken oyuncakların,
  araç gereçlerin adlarını, ne işe yaradıklarını aklında tutar, öğrenir. Ayrıca hem sözcük
  dağarcığı, hem de anlatma yeteneği gelişir. Yeni öğrendiği kelime ve kavramlarla düzgün
  cümle kurma alışkanlığı kazanır. Rahat konuşur ve düşüncelerini açıklayabilir.” (Tuncar,
  1999) Bunların dışında özellikle dil gelişimine faydası olan oyun öncesi sayışmalar, şarkılı
  tekerlemeli oyunlar çocuğun dil gelişimini sağlar.
  Ebeyi, rakiplerini, takım arkadaşlarını, oyun kurallarını takip ederek; rakiplerinin eksiklerini
  görür. Akıl yürütür, zihnini zorlar Arkadaşlarına, rakibe, kurallara ve oyunun gidişatına
  göre taktik geliştirir. Böylece çocuk oyun içerisinde deneyim kazanarak bilgi sahibi olur.
  Nesneler, olgular, olaylar ve kurallar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılar.
  “Oyunla çocuk eski deneyimlerini, davranışlarını, bilgilerini zenginleştirir. Nesneler
  arasındaki ayrılık ve benzerlikleri kavrar, düşünme, kavrama, algılama, gibi zihinsel yetenekleri
  geliştirir” (Akandere, 2004).
  Çocuk oyun içerisinde oyunu kurallara göre oynamanın hazzını alır, insanlara karşı
  sevgi duyar, takdir edilme duygusunu tadar, kendine olan güvenini pekiştirir.
  Oyunla çocuk, duygusal tepkilerini denetim altına almayı, sorunlarından uzaklaşmayı,
  kendine güveni, sevinç ve haz almayı, sevgi ve beğenilme duygularını geliştirir. Bu da duygusal
  gelişim için önemli bir katkıdır (Akandere, 2004).
  Aile, birincil grup olduğu için oldukça sıcak bir ortama sahiptir. Aile içerisinde çocuk
  sevgi ile büyütüldüğünden, hataları görmezlikten gelinir ve böylece çocukta bencil duygular
  gelişebilir. Hâlbuki toplum kuralları olan daha sert bir yapıya sahiptir. Çocuk ancak kurallı
  bir çevre olan oyun içerisinde kişiliğini geliştirerek topluma katılabilir. Çünkü oyun çevresi
  ne aile kadar yumuşak, ne de toplum kadar sert bir yapıya sahiptir. Oyun çevresi ılıman bir
  çevredir.
  Aile ortamında her istediği yapılan, bir dediği iki edilmeyen çocuk başlangıçta oyun
  oynamakta zorlanır. Bencil davranır, paylaşmaya yanaşmaz, çabuk küser, mızıkçılık eder,
  zora gelince büyüklere şikâyete gider. Başlangıçta belli bir seviyeye kadar bu davranışlar
  normaldir, ama bazı çocuklarda çok belirgindir. Özellikle de ev dışında az oyun oynayan cuklarda sıklıkla görülür. Böyle çocuklar uzun süre başkalarının oyunlarını izlerler, oyuna
  katılmazlar. Sürekli oyun dışında kalan ya da hep yalnız oynayan çocuk, grup oyunlarında
  ciddi bir uyumsuzluk içinde kalır. Oyun içerisinde bencil ve saldırgan davranışlarda bulunan
  çocuk, ya ana babasının tutumunu oyuna yansıtıyordur ya da evinde sindirilen, baskı altında
  tutulan, davranışları kısıtlanan bir çocuktur. Oyunda hep silik kalan, başkalarını izleyen çocuk,
  bağımlı yetiştirilmesini yansıtıyordur. Sonuç olarak, kazanılan olumlu-olumsuz nitelikler
  oyun içerisinde sınanır. Çünkü oyun, kazanılan olumlu niteliklerin pekiştirildiği, olumsuz
  niteliklerin de değişime uğradığı bir deneme alanıdır (Yörükoğlu, 1990).


  Eğitsel oyunlar dersinin amacı

  cuklarda sıklıkla görülür. Böyle çocuklar uzun süre başkalarının oyunlarını izlerler, oyuna
  katılmazlar. Sürekli oyun dışında kalan ya da hep yalnız oynayan çocuk, grup oyunlarında
  ciddi bir uyumsuzluk içinde kalır. Oyun içerisinde bencil ve saldırgan davranışlarda bulunan
  çocuk, ya ana babasının tutumunu oyuna yansıtıyordur ya da evinde sindirilen, baskı altında
  tutulan, davranışları kısıtlanan bir çocuktur. Oyunda hep silik kalan, başkalarını izleyen çocuk,
  bağımlı yetiştirilmesini yansıtıyordur. Sonuç olarak, kazanılan olumlu-olumsuz nitelikler
  oyun içerisinde sınanır. Çünkü oyun, kazanılan olumlu niteliklerin pekiştirildiği, olumsuz
  niteliklerin de değişime uğradığı bir deneme alanıdır (Yörükoğlu, 1990).

  Çağımızın en büyük sorunlarından biri, bireyler arası etkileşimin ve işbirliğinin yetersiz
  olması ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal sorunlardır. İşbirliği bu sorunların
  azaltılmasında ve beraberinde barış ortamı yaratılmasında önemlidir. Bu nedenle Yapılandırmacı
  Yaklaşım işbirliğine azami önemi vermektedir.
  Kültürel değerlerin değişmesi ve varlığını koruması da eğitimin önemli görevlerindendir.
  Yapılandırmacılık, bilgi üretimi ile kültürlerin güçlenmesi ve varlığını devam ettirmesi
  konusunda büyük katkılar sağlamaktadır.

  Bu anlayış doğrultusunda Eğitsel Oyunlar Dersi Öğretim Programı;

  1. Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmeyi ön plânda tutar.
  2. Bilgi, beceri ve değerlerin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini
  amaç edinir.
  3. Öğrencileri gözlemeye, araştırmaya, spor yapmaya ve derlemeye özendirir.
  4. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini
  amaçlar.
  5. Ulusal kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
  6. Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel
  yönlerden gelişmesini hedefler.
  7. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim
  kurmasına olanak sağlar.
  8. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği
  dikkate alır.
  9. Oluşturulacak öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin
  akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar.

  TEMEL BECERİLER
  1. Eleştirel düşünme becerisi
  2. Yaratıcı düşünme becerisi
  3. İletişim becerisi
  4. Araştırma becerisi
  5. Problem çözme becerisi
  6. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
  7. Girişimcilik becerisi
  8. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
  9. Sınıflandırma becerisi
  10. Planlama becerisi
  11. Kendini kontrol etme
  12. Çabuk karar verme
  13. Uyarlama becerisi
  14. Risk alma becerisi
  15. Hakkını koruma becerisi
  16. Görev paylaşımı yapma
  17. Özeleştiri yapma
  18. Sunu Yapma
  19. İlişkilendirme Becerisi
  20. Çok Yönlü Düşünme
  DEĞERLER
  1. Dayanışma
  2. Estetik
  3. Sorumluluk
  4. Yardımseverlik
  5. Duyarlılık
  6. Bilimsellik
  7. Hoşgörü
  8. Farklılıklara saygı duyma

  9. Temizlik alışkanlığı
  10. Yenilgiyi kabullenme
  11. Kazananı tebrik etme
  12. Eleştiriye açık olma
  13. Sağlığa önem verme
  14. Kötü tezahürata karşı olma
  15. Kendini başkasının yerine koyma
  16. Fedakârlıkta bulunma
  17. Sahadaki mücadeleyi dışarı yansıtmama
  18. Dostça mücadele etme
  19. Bencil olmama
  20. Adil Olma
  21. Sabırlı Olma
  22. Haksızlığa karşı olma
  23. Hakkına razı olma
  24. Spor ahlakını kazanma
  25. Geleneksel ve milli değerlerine sahip çıkma
  26. Kurallara uyma
  27. Atatürk sevgisi


  alıntıdır

   

   

  BiR-DOST - 11.03.2011 - 18:49Benzer Konular

 1. Sportif Eğitsel Oyunlara 10 Örnek
  Konuyu Açan: yasaronur, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj : 13.02.2013, 10:33
 2. Eğitsel oyunlar
  Konuyu Açan: KaRaKıZ, Forum: Çocukça.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 13.02.2013, 10:31
 3. sportif eğitsel oyunlar
  Konuyu Açan: mevo1, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 27.03.2012, 18:29
 4. Oyun Yoluyla Öğrenmenin Eğitsel Katkıları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.07.2011, 20:08
 5. Eğitsel Oyun Hazırlama
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.03.2011, 18:56

copyright

Soru Cevap