Tüzük Nedir

 1. Tüzük Hakkinda - Tüzük Cikarma Yetkisi - Tüzük Cikarma Yetkisi Kime Ait - Tüzük Nedir Bilgi  Tüzük, yasalarca belirlenen işlerin nasıl yapılacağını gösterir, bakanlar kurulunca çıkarılır ve cumhurbaşkanının imzasından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer Danıştay'ın denetimine tabidir ayrıca bir kurum ya da kuruluşun amaçlarını, görevlerini ve izleyeceği yol ve yöntemleri belirttikleri maddeler bütünüdür.
  Her derneğin bir tüzüğünün olması gerek şarttır ve dernek tüzükleri aşağıdaki maddeleri içermek zorundadır:

  Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?

  a. Türkiye Büyük Millet Meclisine
  b. Cumhurbaşkanına
  c. Bakanlar Kuruluna
  d. Adalet Bakanlığına
  e. Kamu Tüzel Kişiliklerine

  Örnek bir tüzük için içerik


  Madde 1
  Kuruluş
  • Burada derneğin adı ve genel merkezinin adresi açık olarak ifade edilir.
  Madde 2
  Amaç ve Görevler
  Amaçlar
  • Burada derneğin kuruluş amacı listelenir. Dernek faaliyetlerini yaparken hangi amaca hizmet etmek istiyor ise tüm amaçlar açıkça listelenir.
  Görevler
  • Amaçları maddesinde bahsedilen, sıralanan amaçlarının gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler listelenir. Diğer bir değişle derneğin yapmayı düşündüğü etkinlikler listelenir.
  Madde 3
  Kurucular
  • Burada derneğin kurucularının listesi verilir.
  Madde 4
  Üyelik
  • Burada derneğe üye olmak ve üyelikten ayrılmak için gerekli olan kriterler yazılır.
  Madde 5
  Derneğin organları
  • Burada derneğin genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu gibi hangi alt yapılara sahip olduğu listelenir.
  Madde 6
  Genel Kurul
  • Burada derneğin organlarından biri olan genel kurulun görev ve yetkileri ile ne sıklıkta hangi şartlarda toplanacağı yazılır.
  Madde 7
  Yönetim Kurulu
  • Burada derneğin organlarından biri olan yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı kaç kişiden oluşacağı görev ve yetkileri ile ne kadar bir süre için seçildiği bilgisi yer alır.
  Madde 8
  Başkan ve Genel Sekreter
  • Burada derneğin organlarından biri olan başkanın ve/veya genel sekreterin nasıl seçileceği görev ve yetkileri bulunur.
  Madde 9
  Disiplin Kurulu
  • Burada derneğin organlarından biri olan disiplin kurulunun nasıl oluşturulacağı ve ne gibi yetkileri olduğu yazılır.
  Madde 10
  Denetleme Kurulu
  • Burada derneğin organlarından biri olan denetleme kurulunun nasıl oluşturulacağı ve ne gibi yetkileri olduğu yazılır.
  Madde 11
  Derneğin Gelirleri
  • Burada derneğin gelir kaynakları ve onların nasıl idare edileceği ile ilgili açıklamalar bulunur.
  Madde 12
  Defter ve Kayıtlar
  • Burada derneğin işleyişi ile ilgili mali ve diğer defter ve kayıtların nasıl ve hangi yöntemle tutulacağının bilgileri yer alır.

  Alinti

   

   

  Leyl-i Lal - 24.11.2009 - 21:14
 2. Tüzük idare tarafından düzenlenen daimi, mücerret, objektif ve genel hükümleri ihtiva eden bir hukuki tasarruf.

  Kanunlar anayasaya, tüzükler de kanunlara aykırı olamaz. Tüzükler kanunlarda yer alamayan teknik ihtiyaçları karşılamak ve teferruata ait hususları düzenlemek üzere; kanunların uygulayıcısı olan idare tarafından ortaya konan tasarruftur.

  Türk hukukunda ilk tüzük, nizamname adı altında ve 1876 Anayasasıyla ortaya çıkarılmıştır. İdari dairelerin işlemleriyle ilgili nizamnameleri yapmak yetkisi padişaha aitti. 1909’da nizamnamelerin, kanunların uygulanmasına ait olabileceği esası getirildi. 1924 ve 1961 Anayasalarındaysa durum bugünkü uygulama gibidir. Yani tüzük, bakanlar kurulu tarafından, kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek için Danıştay incelemesi ve Cumhurbaşkanı imzasından geçirilerek çıkarılır. Kanunlar gibi Resmi Gazete’de yayınlanır.

  Bu şekilde düzenlemeye giden 1982 Anayasasının 115. maddesi, tüzüklerin, yeni bir hüküm getirmeyip, kanunlara uygun olması gerektiğini ve çıkarılış tarzını ortaya koymaktadır. 115. maddeye göre; “Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.”

  Tüzükler, belli şekil ve usul şartlarına uygun olarak çıkarılırlar. Bu yetki sadece Bakanlar Kurulu inhisarındadır. Danıştayca mutlaka incelenir. Cumhurbaşkanınca imzalanır ve Resmi Gazete’de yayınlanır. Yayınlanmayan tüzük yürürlüğe giremez. Kanuna aykırı olan tüzüğün iptali için Danıştay’a başvurulur. Danıştay Kanununun 24. maddesine göre, Danıştay bu hususta ilk derece mahkemesidir. Danıştay Dava Daireleri Kurulu, gerektiğinde tüzüğü iptal eder. Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için, ilgili bakanlıkça veya kamu tüzel kişiliğince; kanun ve tüzüklere uygun olarak “yönetmelikler” çıkarılabilir. Hangi yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanacağı kanunda belirtilir. Tüzükler önem bakımından, anayasa ve kanunların altında ve fakat yönetmeliklerin üzerindedir.

  Ayrıca TBMM’nin kendi yönetim ve işleyişini gösteren bir tüzüğü vardır ki, buna da içtüzük denir. Her meclis kendi içtüzüğünü yapar. İçtüzükler çok önemli siyasi belgelerdir. İç tüzüklerde milletvekillerinin vazifeleri, yetkileri belirlenir. Soru, gensoru, meclis soruşturması ve meclis araştırması müesseselerinin nasıl işletileceği, muhalefet ve iktidar partilerinin söz alma hakları, kanunların yapılması usulleri içtüzükle düzenlenir. İsim benzerliği dışında tüzüklerle içtüzüklerin hiçbir benzerliği yoktur.

  Bundan başka dernek, kooperatif ve anonim şirketlerin kendi kuruluşlarına ve işleyişlerine ait esasları belirleyen ve kanunen çıkarılması mecburi olan, yazılı asıl belgeleri de vardır ki, bunlara da “tüzük” denir. Bunların da mesleki veya mahalli gazetelerde yayınlanması mecburiyeti vardır.

   

   

  Leyl-i Lal - 13.07.2010 - 12:25Benzer Konular

 1. Teğet Nedir, Kiriş Nedir, Kesen Nedir, Yay Nedir
  Konuyu Açan: ozan-9, Forum: Matematik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.08.2011, 16:59
 2. Tüzük Nedir
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Siyaset bilimi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.03.2011, 18:54
 3. Tüzük Nedir
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.01.2011, 10:47
 4. Tüzük Nedir - Tüzükler Listesi
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.09.2010, 15:49
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.05.2010, 22:51

copyright

Soru Cevap