19.Yüzyıldan Günümüze Türk Şiiri

 1. Tanzimat - 19.Yüzyıldan Günümüze Türk Şiiri Anlatim - Divan Siiri - Garipciler - Türk Siiri Örnekleri  TANZİMAT

  Tanzimat; düzenlemeler, yeğlemeler,ıslahat anlamına gelir, “tanzim”sözcüğünün çoğuludur. Tanzim ise Arapça “nazm”dan gelir. Sıraya koyma, dizme, sıralama, ıslah etme, manzum ya da düz yazı olarak yazmak anlamındadır. Tanzimat, 3 Kasım 1839’da “Gülhane Hattı Hümayunu” ile temelleri saptanan düzenleme eylemlerinin genel adıdır;1876 Rus Savaşı’na dek sürer.
  Tanzimat şiiri; divan şiirine göre daha canlı, daha çeşitlidir. Divan şiirinde zihinsel bir varlık gösteren duyumlar, Tanzimatla fikirleşir. Bu dönemdeki Türk şiirine manzun nesir de denilebilir. Tanzimat şiirini divan şiirinden ayıran en önemli ayrılığı, toplumcu özeeliğinde aramalıdır. Divan şiiri bireyci ama Tanzimat şiiri toplumsaldır.
  Tanzimat şiirinde aşırı bir özcülük vardır. Tanzimat şiiri, halka, halk diline eğilir. Tanzimattan bugüne değin Türk şiiri, yeni bir dünya görüşü, yeni bir hayat anlayışı, yeni bir kompozisyon peşindedir.
  Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa söz sanatlarından uzak, söz oyunlarundan arınmış bir şiir getirirler. Buna düşünce şiiri, fikir şiiri de denilebilir. Namık Kemal; yüzyıllar boyu devem edegelen insanın güçsüzlüğü görüşüne karşı gelir; insanın bir kahraman olduğu görüşünü savunur. Bu inancı Hamit daha ileri götürür; kainat karşısında iyimserlik, hayranlık duygularıyla dolar. Günlük yaşantıdan doğan gözlemler, Tanzimat şiirine girer.

  HÜRRİYET KASİDESİ

  Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

  Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

  Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
  Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

  Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
  Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

  Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
  Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

  Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
  Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

  Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
  Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

  Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

  Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
  Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

  Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
  Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
  Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

  Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

  Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  .................................................. .....................


  Namık KEMAL


  YENİ ŞİİR

  Tanzimat’a girerken, bireysel ve toplumsal yaşanyımız hızlı bir değişim içerisindedir. Şiirimiz de bun katılmak zorunda kalmıştır. Yeni bir insan anlayışı şiirimizi etkilemiş; şairler kudretlerini uluslarından almak zorunda kalmışlardır. Türk şiirinin bu dönemine; Batı Uygarlığındaki Türk Şiiiri de denilmektedir. Batı uygarlığı ile ulusal benliğe dönüşümüzü yansıtan bu dönem, XIX. yüzyılın ortalarından günümüze kadar gelir.
  Yeni şiirin en belirli özelliği, gerçeğin, yaşamtının dili oluşudur. Şiirimize konuşma dilini getiren Şinasi ile Türk şiirinin söz oyunlarından kurtuluş hareketi başlar. Şiirimize ilk kompozisyon yine Şinasi ile girer. Namık Kemal siyasete, Abdülhak Hamit felsefeye giderler. Türk şiirinde duygusal bir deyiş yaratanlar Abdülhak Hamit’le Recaizade Ekrem’dir. Muallim Naci, şiirimizin özünü neoklasisizme götürmek ister. Yeniyi arayan eskiyi aşmak zorundadır.
  Şiirimizin vezin, nazım aşamalarını bilmeyen, yeni şiirimizin neler getirdiğini anlayamazlar.
  Yeni Türk Şiiri, nazmın şiir olmayacağı görüşündedir. Türk Şiiri, Tanzimat’tan günümüze doğru geldikçe soyuttan somuta varır. Yeni şiirimizin en büyük özelliği mısra yapısını getirmiş olmasıdır.

  DİVAN ŞİİRİNİN YIKILIŞI

  Tanzimat şiirinde aşırı bir öz kaygısı vardır. Muhtevanın zenginliği, şekil mükemmelliğinden üstün tutulur. Tanzimat’la başlayan edebiyatımızda biçim, dil, ülkü bakımlarından yepyeni bir anlayış görülür. Bu anlayışın kaynağı, Fransız Edebiyatı’dır. Tanzimat’tan sonra Divan şiirinin üslupçuluğu yıkılır. Şiirin konusu genişler; doğa, felsefe, iç ve dış yapı olanakları gelişir, fakat beklenen şiir yaratılamaz.
  Edebiyatımıza Batılı anlatışla ilk nazım yeniliklerini getiren, bu yenilikleri Sahra, Makber adlı yapıtlarında ortaya koyan şairimiz Abdülhak Hamit’tir. Namık Kemal’in “Vaveyle”sı bundan sonra gelir. Hamit’ten sonra özle birlikte şiirimizin biçimi de yenileşir. Divan şiirini yıkanların, yeni şiiri kurmaya çalışanların öncülerindendir Hamit. O; Türkçe, Farsça, Arapça, Fransızca sözcükler içerisinde yaşadığı için şiirileri bu dört dilin etkilerini gösterir. Tanzimat şiirinde yeni bir şiir dilinin kurucusu sayılır.
  Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa eski biçim içerisinde yeni bir öz; mazmunlu deyişler yerine konuşma diline giden bir Türkçe koyarlar. Nedim’le Şeyh Galip, divan nazmında yenilikler yapmak için büyük çaba gösterirler. Fakat onların bu çalışmaları bugünkü nazım anlayışımızdan çok uzak, Divan Şiiri özelliklerinden dışarı çıkacak bir nitelikta değildir. Halk Şiiri’mizden söyleyiş içtenliği, Divan Şiiri’mizden dizeler disiplini, Batı’dan kişinin günlük dramını almamız gerekli görülür.

  YENİ ŞAİR

  Tanzimat şiiri; Divan Şiiri’nin dünyaya bakış açısını değiştirir. Halkı ezen iktidara kafa tutma, doğa sevgisi, yüce ülküler peşinde koşma, topluma sımsıkı bağlanma, sırtı halka ve kanuoyuna dayama, şüpheci ve faydacı bir çabanın savaşını verir.
  Tanzimat şairi; bireycilikten toplumculuğa, saraycılıktan halkçılığa doğru gider. Şiir yoluyla toplumu uyandırmak, yüceltmek amacındadır. Karanlığa, baskıya geriliğe, halkı ezenlere karşı savaş açar. Cunhuriyet şiirinin temeli Tanzimat’la atılır.
  Tanzimat şiiri; biçimle öz yönünden, yeni önleyişlerin olanaklarıyla zorlanır. Gazel, kaside, murabba, kıt’a, tekrib-i bent gibi divan, nazın şekillerinin içerisine, o zamana kadar görülmeyen hürriyet, vatan sevgisi, adalet, millet, terakki, tabiat, teknik, fen, ilim, materyalist fizik ötesi düşünceler girer.

  EDEBİYAT-I CEDİDE ŞİİRİ

  Edebiyat-ı Cedide, dil yabancı sözcüklerle dolu olmasına rağmen, bu şiirler bizde, Batı şiir anlatışına en uygun bir görüşle yazılmışlardır. Edebiyat-ı Cedidecilerden sonra gelenler yabancı sözcükleri ayıklayarak Türk şiirinin bugünkü yolunu açmış oldular. Şiirimizin beyit beyit kurulma aşamasından ayrılışı Edebiyat-ı Cedide şiiriyle başlar.
  Edebiyat-ı Cedide şiirinde Divan Şiiri’nin yerini Fransız şiir özellikleri alır; günlük, basit olaylar konu olur. Avrupa nazım biçimleri denenir, şiir düzyazıya yaklaştırılır, uyakların kulak için olduğu saptanır.
  Edebiyat-ı Cedide’den sonraki şiirimizde anjambman vardır. Anjambman; ulantı; bir mısrada anlam tamamlanmadığı zaman onu tamamlayacak kelimelerin diğer mısralara bırakılmasıdır. Servet-i Fünunculardan Tevfik Fikret’le Cenap Şahabettin bunu ustalıkla şiirlerinde kullanırlar.
  Edbiyat-ı cedide şiirinde şiirin yerini çoğunlukla resim alır. Cenab’a göre şiir:”kelimelerde yapılmış bir resim”dir. Onları biçim ve üslup titizliği, daha sonra geniş halk yığınlarının anlayabileceği bir nitelik lazanır. Tanzimat şiiri olsun, Servet-i Fünun şiiri olsun; Divan Şiiri ile Batı şiirinin bileşkesinden doğmuştur denilebilir. Özellikle Tanzimat şiirinin özünde Batı biçiminde Divan; Edebiyat-ı Cedide şiirinin biçim ve özünde ise Batı şiir niteliklarini bulmamız ise buradan gelmektedir. Tevfik Fikret’in “Şukufe-i Yar” şiiri verilebilir.

  ŞUKUFE-İ YAR
  Bir gonca durur kadid ü muber
  Bir defter-i sanihat içinde
  Binlerce emel, heves beraber

  Reng-i siyah-i mehat içinde
  Sessiz sessiz geçer hayatı
  Bir velvele-i nikat içinde

  Anlar mı aceb o dürrehatı
  Coştukça sahayıf-ı eserden
  Aşkın bana hoştur iltifatı
  Bir goncada böyle saf-u ruşen.
  Tevfik Fikret

  SERVET-İ FÜNUN

  Servet-i Fünun şiirini yaratan Tevfik Fikret’tir. Şiirlerinde sağlam bir nesir yapısı, kendinden önceki şairlerde görülmeyen iç ve dış yenilikler, toplumsal konular, biçim ve kafiye özgürlüğü, ustalıklı bir aruz görülür. Türk şiirinde insan bilim, fen, teknik servisi Tevfik Fikret’ten sonra gelişir.
  Tanzimat’tan sonraki şiirimizde bizi öz benliğimizden uzaklaştıran bir batılaşma görülür. Bu bilinçsiz Batı uygarlığı, bize öz benliğimizi duyuran Yahya Kemal’e kadar süregelir. Tanzimat şiirindeki yalınlık, fikirle yüklü üslup; Servet-i Fünun‘da mecazlara, benzetmelere, istiareye yerini bırakır. Servet-i Fünun şairleri, genellikle gerçeklerden kaçan derin bir melankolik kötümserlikle yüklü bir ruh hali gösterirler. Bunun için doğa, hayal ve anılar yegane teselli kaynakarıdır. Servet-i Fünuncular üslubu yaratırken çoğunlıkla duyguyu çıkış kaynağı olarak alırlar. Dil, bu kaynaktan doğar.
  Haluk'un İnancı

  Bir yaratıcı güç var, ulu ve akpak,
  kutsal ve yüce, ona vicdanla inandım.

  Yeryüzü vatanım, insansoyu milletimdir benim,
  ancak böyle düşünenin insan olacağına inandım.

  Şeytan da biziz cin de, ne şeytan ne melek var;
  dünya dönecek cennete insanla, inandım.

  Yaradılışta evrim hep var, hep olmuş, hep olacak,
  ben buna Tevrat'la, İncil'le, Kuran'la inandım.

  Tekmil insanlar kardeşi birbirinin... Bir hayal bu!
  Olsun, ben o hayale de bin canla inandım.

  İnsan eti yenmez; oh, dedim içimden, ne iyi,
  bir an için dedelerimi unuttum da, inandım.

  Kan şiddeti besler, şiddet kanı; bu düşmanlık
  kan ateşidir, sönmeyecek kanla, inandım.

  Elbet şu mezar hayatı zifiri karanlığın ardından
  aydınlık bir kıyamet günü gelecek, buna imanla inandım.

  Aklın, o büyük sihirbazın hüneri önünde
  yok olacak, gerçek dışı ne varsa, inandım.

  Karanlıklar sönecek, yanacak hakkın ışığı,
  patlayan bir volkan gibi bir anda, inandım.

  Kollar ve boyunlar çözülüp, bağlanacak bir bir
  yumruklar şangırdayan zincirlerle, inandım.

  Bir gün yapacak fen şu kara toprağı altın,
  bilim gücüyle olacak ne olacaksa... İnandım.
  Tevfik Fikret

  FECR-İ ATİ ŞİİRİ

  Fecr-i Ati şiiri ile Servet-i Fünün şiiri temelde birleşirler. İkisi de doğayla aşkı aynı sözcükler kompozisyonu içerisinde öznel bir duyarlılıkla işlerler. Ölçüleri aruz, nazım biçimleri çoğunlukla serbest müstezattır. Fransız sembolizmini daha ileri götürürler. Fecr-i Ati’ciler; toplumla, gerçekle ilgisiz, sanat için sanat yaparak, özü belirsiz duygularla örülü bir şiirin peşindedirler. Kaynakları Fransız sembolizmidir.
  Fecr-i Ati’ciler; 1909’da yayımladıkları bildiriyle ortaya çıktılar. Muhakkak ki bu şiirin en büyük, en ünlü temsilcisi Ahmet Haşim’dir ve kendisi XX. yüzyıl Türk şiirinde başlı başına bir isimdir. Şiirimiz en güzel sembolik örneklerii onunla verdi. Bu şiirde yoğun bir hayal kudreti, zengim bir müzikalite, prizmalardan geçmiş gibi zevkli bir gözlem dünyası görülür.

  Merdiven

  Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
  Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...

  Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

  Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

  Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta,
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
  Ahmet HAŞİM
  MİLLİ ŞİİR

  XX. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın 1908’le 1923 yılları arasında gelişen; II. Meşrutiyet’in milliyetçilik hareketleriyle başlayan şiirimiz “milli şiir” adını alır. Bu şiir akımı, Cumhuriyet dönemine değin sürer. Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Emin Yurdakul, Faruk Nafız Çamlıbel bu dönemin en tanınmış şairleridir.

  ŞAİRLER DERNEĞİ

  Şairler Derneği; 1917’de kurulur. Mehmet Emin Yurdakul’un 1897 Yunan Savaşı üzerine yayınladığı “Türkçe Şiirler” kitabında aruz yerine hece ölçüsünün kullanılması esin kaynağı olur. Faruk Nafız Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Halide Nusret Zorlutuna, vb şairler hece ölçüsünü benimserler. Mehmet Emin Yurdakul’la Ziya Gökalp’in başarılı izleyicileri olurlar.

  HECENİN BEŞ ŞAİRİ

  Faruk Nafız Çamlıbel, Enis Behiş Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve Yusuf Ziya Ortaç’tan kurulu topluluğun edebiyat tarihimizdeki adı “Beş Hececiler”dir. Bu şairler, 1911’de Selanik’te “Genç Kalemler”le başlayan ulusal eebiyet akımının ilkelerine bağlı olarak, halk şiirimizin özelliklerinden, yerli kaynaklarımızdan yararlanarak, şiirimizin aruzdan heceye geçişinde buyuk rol oynarlar. İlk şiirlerinde Ziya Gökalp’ın etkisinde kalan “Beş Hececiler” daha sonraları “Memleket Edebiyatı” adı verilen çığırın ilk ürünlerini verirler.
  "Aruz sizin olsun, hece bizimdir,
  Halkın söylediği Türkçe bizimdir:
  Leyl sizin, şeb sizin gece bizimdir,
  Değildir bir mana üç ada muhtaç."


  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ (1923-1940) :

  Bu dönemde tam anlamıyla yerli ve sade bir dil kullanıldı. Konuşma ve yazı dilini birleştirdiler. Hece ölçüsünün sesini gizleyerek, iç ahenge yöneldiler.

  Ahmet Hamdi Tanpınar: sembolizm havası içinde soyut şiirin ve psikolojik roman, hikaye türlerinin ustasıdır.
  Cahit Sıtkı Tarancı : Yaşamanın ve aşkın güzelliğini, ölümün üstünlüğünü vurguladı
  Eserleri: Şiirtuz Beş Yaş , Düşten Güzel , Sonrası.

  YEDİ MEŞALECİLER

  1928’de Yedi Meşale adlı bir kitapta yedi sanatçı birleşti. Beş Hececilerin yaptıklarını geliştirerek, modern Türk şiirinin doğmasına ortam hazırladılar. Hissedilir bir değişiklik yapamadılar. Bunlar: Siyavuşgil , V. M. Kocatürk , Kenan Hulusi , Muammer Lütfi
  Ziya Osman Saba :Yedi Meşalecilerin şiire en sadık olanıdır. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, kadere boyun eğiş gibi temaları işlemiştir.

  1940 SONRASI TÜRK ŞİİRİ

  1. Garipçiler (I. Yeniler)
  2 Yeni Gelenekçi Şiir
  3 II. Yeniler
  4.Toplumcular
  5 Yeni İslamcılar
  6.Son Yeniler  GARİPÇİLER

  Yeni şiir (Garipçi şiir) bir bakıma yıkıcı ve alaycı olarak görülür; çünkü buna öncülük eden şairler iki önemli savaş arasında yetişmiş, dünyada ve yurtta ciddi değişimler görmüşler ve yaşamışlardır. Ayrıca 1920–1940 yıllarında Batı edebiyatlarının sarsan devrimci şiir akımları bize bu yeni şairler aracıcığıyla gelmiştir. Bu dönemin en büyük özelliği bu akımın bütün eskilerden ayrılarak hayata bakış tarzını değiştirmiş; düşünceyi ve felsefeyi şiir dışı tutmak istemiştir. 1940’tan sonra aydınlara ve “mutlu azınlığa” hitap edilen şiiri bırakıp büyük halk kitlelerine seslenme hevesi başlamıştır. Bu akımla daha çok tabiat, hayat ve insanlar konu alınmıştır. Aşk, salata, hürriyet, sokak satıcısı, rakı şişesi gibi tema örnekleri verilebilir. Genel olarak çocukluk, ölüm, aşk, günlük yaşamdan kareler gibi örnekler verilebilir. Sevet-i Fünun ve Milli Edebiyat’la kademe kademe şiire giren temalar ve nesneler çoğalarak en geniş halini bu dönemde almıştır.
  Ayırt edici özellikleri:
  a. Kafiyesizdir. Onlarca bunun gerekçesi kafiye ikinci satırın akılda kalması için ilkel bir yöntemdir. Gelişen insanın ve edebiyatın içinde kafiye olmamalıdır.
  b. Ad aktarmaları, mecaz sanatı gereksizdir. Yazılan bütün Garip akımı şiirlerinde görebiliriz ki oldukça sade bir dil kullanılıştır. Hatta günlük dile bayağı yakındır.
  c. Şiir söz söyleme sanatıdır. Sade basit ve yalındır.
  d. Hece ve aruz ölçüsü yoktur.
  e. Duygulardan çok akla dayanır.

  En büyük temsilcilerinden biri Orhan Veli’dir. Bazı şair ve şiir örnekleri:
  Sıtkı Yırcalı, Cahit Sıtkı Tarancı, Rıfat Ilgaz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hüseyin Pala…

  Sokakta Giderken

  Sokakta giderken, kendi kendime
  Gülümsediğimin farkına vardığım zaman
  Beni deli zannedeceklerini düşünüp
  Gülümsüyorum.
  Orhan VELİ

  Çayın rengi ne kadar güzel
  Sabah sabah,
  Açık havada…
  Hava ne kadar güzel!
  Oğlan çocuk ne kadar güzel!
  Çay ne kadar güzel!...
  Orhan Veli  Aydın Mısın?
  kilim gibi dokumada mutsuzluğu
  Gidip gelen kara kuşlar havada
  Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
  Tabanında depremi kara güllelerin
  Duymuyor musun ?

  kaldır başını kan uykulardan
  Böyle yürek böyle atardamar
  Atmaz olsun
  Ses ol ışık ol yumruk ol
  Karayeller başına indirmeden çatını
  Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
  Alıp götürmeden büyük denizlere
  Çabuk ol
  ...............................................
  Rıfat Ilgaz

  YENİ GELENEKÇİ ŞİİR
  Garipçilerin ve onlara yaşıt “Bağımsız”ların, büyük çoğunlukla Batı şiirindeki denemelere kapılmaları, başlangıçta taklide uyar görünenleri de zamanla tedirgin etmiştir; yaptıkları şiirin bize ait ve değerli olduğundan “kuşku” duymaya başlamışlardır. Bu yüzden Behçet Necatigil’den tutarak Attila İlhan, Hilmi Yavuz, Hüsrev Hatemi, ikinci yenilerden Turgut Uyar divan edebiyatına yönelmişlerdir. Garip’ten başlayarak alaya almaya çalıştıkları Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve görmezlikten geldikleri Necip Fazıl, A. Hamdi Tanpınar, A. Muhip Dranas gözlerinde büyümeye başlamıştır. Yeni Gelenekçiler’i üç ana bölüme ayırabiliriz:
  1.Hisarcılar
  2. Epik (Hamasi) söyleyenler
  3. Özcü (Saf şiirci, purist) şairler  MAVİ AKIM
  Attila İlhan’ın Mavi isimli bir dergiyle başlattığı bir akımdır. Garip akımına karşı olarak çıktı. Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarındaki şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi. Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün kitaplarındaki şiirlerinde divan şiiri ve şarkılardan da yararlandı. İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez'den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık vermeye başladı. Bu tür romanlarında öz Türkçe akımına karşı çıktı. Gazete yazarlığını sürdürüyor. Senaryolarını yazdığı önemli filmler: Yalnızlar Rıhtımı (Lütfi Akad), Ateşten Damlalar (Memduh Ün), Rıfat Diye Biri (Ertem Gönenç), Şoför Nebahat (Metin Erksan), Devlerin Öfkesi (Nevzat Pesen), Ver Elini İstanbul (Aydın Arakon). Şimdi İstanbul’da bağımsız yazar.

  Pia
  ne olur kim olduğunu bilsem pia'nın
  ellerini bir tutsam ölsem
  böyle uzak seslenmese
  ben bir şehre geldiğim vakit
  o başka bir şehre gitmese
  otelleri bomboş bulmasam
  içlenip buzlu bir kadeh gibi
  buğulanıp buğulanıp durmasam
  ne olur sabaha karşı rıhtımda
  çocuklar pia'yı görseler
  bana haber salsalar bilsem
  içimi büsbütün yıldız basar
  bir hançer gibi çıkıp giderdim

  ben bir şehre geldiğim vakit
  o başka bir şehre gitmese
  singapur yolunda demeseler
  bana bunu yapmasalar yorgunum
  üstelik parasızım pasaportsuzum
  ne olur sabaha karşı rıhtımda
  seslendiğini duysam pia'nın
  sırtında yoksul bir yağmurluk
  çocuk gözleri büyük büyük
  üşümüş ürpermiş soluk
  ellerini tutabilsem pia'nın
  ölsem eksiksiz ölürdüm
  Attila İlhan


  II. YENİ
  1950 yılında bir duraksama dönemine girdikten bir süre sonra 1940 şiirine karşı tepkiler doğmaya başlar. Biçim özellikleri bir hayli değişim görür. Orhan Veli’den sonraki nazım şekli kafiye, vezin anlayışları kaybolmuş gibiydi. Ayrıca bu dönemde Divan şiirine ait gazel, rubai gibi nazım biçimleri Behçet Necatigil, Attila İlhan gibi şairler tarafından tekrar kullanılmaya başlandı. Bu akımdaki şarlerin savunduğu ortalk düşünce biçimden değil özden hareket edilmesi gerektiğidir. 1955 şiirini önceki bütün şiirlerden dilce ve mısra kuruluşunca kısacası üslupca ayıran değişmeler vardır. İçerik ve biçim özelliklerinden en belirginleri:
  a. Soyut, kapalı, bol mecazlı simgeci bir anlatım
  b. İç müzik önemlidir ve biçim iç müziğe göre şekillenir.

  1980’Lİ YILLARIN ŞİİRİ

  1950 VE 55’te doğan şairlerin ortaya koydukları aklıcılığı ve toplumculuğu benimseyen dönemdir. Tuğrul Tanyol, Ataol Behramoğlu, Murathan Mungan en önemli temsilcileridir.

  Bıçak

  Yere düşürülen bir bıçak sesi
  Kristali tuzla buz olmuş gözlerinin
  biliyorum ay kanatıyor
  ne zaman sussak geceyi
  Kendini benim yerime koy
  Oğul öksüzü babalar yerine
  Susmayalım. Bıçak uyuyor kelimelerin kalbinde

  Kanlı bir şerbet gibi akar dururdu
  İpeği ikiye bölen kılıçların ağzı
  Bir biz inmedik suya
  Kaç mevsimin yağmuru buruştu elimizde
  Örtülü çarşılarda ölümü tebdil ettik
  uzak durduk kabzasına çağıran intikamdan
  Bir biz inmedik suya
  Kendini benim yerime koy
  Oğul öksüzü babalar yerine
  Susuyorum. Ölülerim uyuyor kalbimde
  Murathan Mungan


  TOPLUMCULAR
  Aslında toplumcu terimi, bir akımı, bir doktrini savunmanın ve toplumlara modaya uygun, gündelik, tek taraflı çözümler sunmanın çok ötesinde geniş bir şiir tarzını isimlendirmetedir. Marksist olarak da görülen bu akım sosyalizmin etkilerini taşır. Nazım Hikmet’le başlayıp Tek Parti döneminde, komünistlere yapılan baskılar devam ettikçe etkilerini belirginleştiren bu akım 1960- 70- 80 yılları boyunca solcu çevrelerde ilgi görerek devam etmiştir. Buna bağlı olarak “ sınıf kavgası, ekmek, tutsaklık, kurtuluş, hapishane hayatı” gibi temalar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Nazım hikmetle gelen bu akımda Nazım hikmet ilk defa serbest ölçülü şiiri yazmıştır.

  Çankırı Hapishanesinden Mektuplar I

  Saat dört,
  yoksun.
  Saat beş,
  yok.
  Altı, yedi,
  ertesi gün,
  daha ertesi
  ve belki
  kim bilir...

  Hapisane avlusunda
  bir bahçemiz vardı.
  Sıcak bir duvar dibinde
  on beş adım kadardı.

  Gelirdin,
  yan yana otururduk,
  kırmızı ve kocaman
  muşamba torban
  dizlerinde...

  Kelleci Memed'i hatırlıyor musun?
  Sübyan koğuşundan.
  Başı dört köşe,
  bacakları kısa ve kalın
  ve elleri ayaklarından büyük.
  Kovanından bal çaldığı adamın
  taşla ezmiş kafasını.
  "Hanım abla" derdi sana.
  Bizim bahçemizden küçük bir bahçesi vardı,
  tepemizde, yukarda,
  güneşe yakın,
  bir konserve kutusunun içinde...

  Bir Cumartesi gününü,
  hapisane çeşmesiyle ıslanan
  bir ikindi vaktini hatırlıyor musun?
  Bir türkü söylediydi kalaycı Şaban Usta,
  aklında mı :
  "Beypazarı meskenimiz, ilimiz,
  kim bilir nerde kalır ölümüz...?"

  O kadar resmini yaptım senin
  bana birini bırakmadın.
  Bende yalnız bir fotoğrafın var :
  bir başka bahçede
  çok rahat
  çok bahtiyar
  yem verip tavuklara
  gülüyorsun.

  Hapisane bahçesinde tavuklar yoktu,
  fakat pek âlâ gülebildik
  ve bahtiyar olmadık değil.
  Nasıl haberler aldık
  en güzel hürriyete dair,
  nasıl dinledik ayak seslerini
  yaklaşan müjdelerin,
  ne güzel şeyler konuştuk
  hapisane bahçesinde...
  Nazım Hikmet Ran

  Alacakaranlık

  Dayan bakalım,
  Dağları delen Ferhat!
  Dizboyu çamurdasın.
  Bütün gün parkta uyuyan insanların,
  Resmini çizen Ömer,
  Aslan Ömer!
  Haklısın...

  Yaprağın yeşili,
  Vay anam vay!
  İçimi dağlar göğün mavisi.
  Dayan bakalım,
  Dağları delen Ferhat!
  Vakit alacakaranlıktır şimdi.
  Fethi Giray

  YENİ İSLAMCI AKIM
  Üslup, tarz, biçim ve temaları ile İslamcı şiirin daima “çok kapalıya- hatta anlamsıza” kaçan şiirleri nedeniyle II. Yeni’nin bir parçası olarak düşünülmüştür. İslamcılık akımlarında en önemli temsilci Necip Fazıl Kısakürektir. Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt da bu akımın öncülerindendir. Daha önceki islamcılık akımlarından farklı olarak temel olan düşüncelerden biri biri şudur. “ Özgürlük, başıboşluk değil tam tersine ruhun disipline kavuşması sonucunda elde edilen varoluş yüceliğidir. Bu da en yüksek düzeyine insanın Allah’a doğru yönelmesi Allah önünde kendi benliğini unutması ile mümkündür.” Sezai Karakoç, yeni şiirin (ikinci yeni) batı şiirinin ötelerinden geçip, Mevlana’ya, Nesimi’ye, Fuzuli’ye yönelerek “Yeni İslami Akım’ın oluşmasında büyük rol oynamıştır. Marksist dönemden en büyük farkı konunun dışardan alınması etkilenilmesi olmuştur.
  Bu dönemdeki çoğu şair “ serbest vezinli” bazen ölçüsü ve uyağı belirsiz mısralarla yazmayı temel almakla birlikte Divan Edebiyatı nazım biçimlerini de kullanmışlardır.

  SEMPATİ
  Kuşlar uçarlar uçarlar
  İnsanlar vardı sanır

  Toprak dünyası döner oysa\dönen de
  Gagalarının önüne getirir yuvalarını onların

  Kuytular sularını yükseltir
  Çöllerden sızıp gelen geyik ağızlarına

  Her nasib için ayrı ayrı
  Rahmet Şekillenir.
  Cahit Zarifoğlu

  20. YÜZYIL ŞİİRLERİ

  20. yüzyıldaki birçok değişim gerek sosyal, gerek ekoomik gerekse teknolojik değişmeler bu akımın oluşmasında etkili olmuştur. Özellikle gazetenin ve diğer iletişim araçlarının bulunması etkili olmuştur.
  Bu dönemin en bilindik isimlerinden Aşık Veysel,(1893- 1973) Kağızmanlı Hıfzı,(1893-1918) Aşık Efkari(1900-1980 ) örnek verilebilir.

  Bilmem Hayal Miydi Yoksa Düş Müydü

  Bilmem hayal miydi yoksa düş müydü
  Gönül arzusunu buldu bu gece
  Yalın kılıç mıydı bir ateş miydi
  İçerim köz ile doldu bu gece

  Bilemedim gece ile gündüzü
  Seçemedim güneş ile yıldızı
  Mestane gözleri mestetti bizi
  Aklımı başımdan aldı bu gece

  Mah yüzüne bakma ile doyulmaz
  Sıra sıra benleri var sayılmaz
  Aşk meyinden içen aşık ayılmaz
  Bilemedim bana noldu bu gece?

  Durmaz yanar gerçeklerin çerağı?
  Yakın olur ehl-i aşkın ırağı
  Gölköy oldu VEYSEL'lerin durağı
  Hayali karşıma geldi bu gece
  Aşık Veysel Şatıroğlu

   

   

  Leyl-i Lal - 05.12.2009 - 03:53Benzer Konular

 1. Cumhuriyetten Günümüze Türk Denizciliğindeki Gelişim
  Konuyu Açan: Mr.Kenan, Forum: Cumhuriyet Tarihi.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 11.12.2012, 19:04
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.01.2011, 22:52
 3. Tematik Türk Şiiri Antolojisi Yahya Kemal'den Günümüze - Ahmet Necdet
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.05.2010, 20:02
 4. Geçmişten Günümüze 100 Türk Büyüğü
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Ilginç Ve Komik Resimler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 26.10.2009, 13:15
 5. Türk Dili ve Edebiyatı- Aşık Tarzı Türk HaLk Şiiri
  Konuyu Açan: elma kurdu, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.12.2007, 01:42

copyright

Soru Cevap