Türkü Türküler Türkü Çeşitleri Özellikleri

 1. I. TÜRKÜ KAVRAMI
  Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür.
  Türkü sözü muhtelif Türk boylarında farklı kelimelerle isimlendirilirler. Türküyü Azeri Türkleri mahnı, Başkurtlar halk yırı, Kazaklar türki, türik halık äni, Kırgızlar eldik ır, türkü, Kumuklar yır, Özbekler türki, halk koşiğı, Tatarlar halık cırı, Türkmenler halk aydımı, Uygur Türkleri de nahşa, koça nahşisi derler. 1

  Türkü terimi ilk defa XV. yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz vezniyle yazılmış ve özel bir ezgi ile söylenmiş ürünler için kullanılmıştır.2 Burada değerlendirmeye çalıştığımız hece vezni ile söylenmiş türkülerin Anadolu'daki ilk örneğini ise, XVI. yüzyılda buluruz. Türkü şekline uygun ve türkü adını taşıyan sözünü ettiğimiz bu parça XVI. yüzyıl halk şairlerinden Öksüz Dede'ye aittir.
  Birtakım araştırmacılar türküyü şöyle yorumlamıştır:
  Cahit Öztelli: "Halkın iç âlemini yaşatan, beşikten mezara kadar bütün yaşayışını içine alan en dikkate değer edebî mahsuller türkülerdir...Genel olarak türkü adını taşıyan manzumelerde değişmez bir ölçü ve şekil yoktur. Yalnız saz şairleri tarafından sanat düşüncesiyle meydana getirilen türkülerde belli ve değişmez bir şekil vardır. Uzun bir geleneğe bağlı olan bu türkülerde kavuştak (nakarat) bulunması şarttır. Birinci dörtlüklerin 2. ve 4. mısraları ile sonraki dörtlüklerin 4. mısraları hep aynıdır."3

  Nihat Sami Banarlı: "Koşma şeklindeki bir manzumenin her dörtlüğüne bir (beşinci) veya bir (beşinci-altıncı) mısra ilavesiyle söylenilen bir halk şiiridir." 4
  Muzaffer Uyguner: "Her mısraı kafiyeli üçer mısralı kıtalar ile gene kafiyeli ve iki beyitten müteşekkil ara nağmeleri olan ve çalınıp söylenen folklorik halk edebiyatı mahsulleridir."5
  Herbert Jansky, türküyü şu şekilde tanımlamaktadır: Türkü : "Büyük tarihi hadiseler karşısında halk kitlesinin sevinçlerini veya ümitsizliklerini; büyük şahsiyetler hakkındaki saygılarını veya nefretlerini; gençler arasında geçen hazin aşk hikâyelerini, millî hece veznini ölçü alan ve kalpleri fetheden mısralarla, derin bir muhteva içinde dile getiren edebî, aynı zamanda mûsiki bakımından ehemmiyete hâiz olan bu kendine öz bestelerle söyleyen; dar manâsıyla ise tarihi bir vesika mahiyeti gösteren Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri".6

  TÜRKÜLERİN DOĞUŞ VE YAYILIŞLARI
  Türküler genellikle bir olay, bir arzu ve bir heyecan üzerine doğarlar.
  Türküler, başlangıçta sahibi belli ürünlerdir. Ancak zamanla, türkünün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. Türküler böylelikle anonimleşirler. Önceleri mahallî hüviyet gösteren türküler, zamanla millî hüviyete bürünürler. Türkülerin anonimleşmesinde, daha ziyade göçler, kervanlar, askerî sevkler, gurbete iş için gidişler, gezgin halk şairlerinin faaliyetleri, yakın zamanlarda basın ve yayın organları rol oynar.
  Yayılma sırasında türkülerin sözlerinde ve ezgilerinde bazı değişiklikler vukua gelir. Kimi zaman bu değişiklikler türküyü tanınmayacak hale getirir; öyle ki, bu eserler karşımıza bir başka türkü olarak dahi çıkabilir. Türkülerin bu derece çeşitlenmesinin asıl sebebi kişilerin kabiliyetleridir. Kaynak şahıslar, ezgilerin yapısında önemli ölçüde değişiklik yapabildiği gibi, bu değişikliği türkülerin sözlerinde de yapabilirler.7
  Bunun yanında halk hikâyelerinden ve saz şairlerinin şiirlerinden vücut bulmuş türküler de vardır. Sözgelişi; bugün Âşık Garip, Kerem, Köroğlu, Karacaoğlan, Gevherî, Dadaloğlu, Dertli, Ruhsatî ve Emrah'a ait pek çok şiir halkımızın dimağında türkü olarak yaşamaktadır. Aşıklar şiirlerini, çeşitli nağmelerle söylerler. Keza tasnif ettikleri hikâyelerin manzum kısımlarında da aynı yola başvururlar. TRT Repertuarında Kerem, Kesik Kerem, Gevheri gibi âşıkların adıyla geçen türkülerin olması bunun açık delilidir.
  O yüzden gerek şekil gerekse konu bakımından türkü alanında âşıkların yaptığı katkı küçümsenemeyecek derecededir.

  II. TÜRKÜLERİN ÇEŞİTLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
  Türküler genellikle yedi, sekiz ve on bir hece ile söylenmişlerdir. Ancak az sayıda da olsa beş ve on beş heceli şiirler de vardır. Bunun yanında bağlantılarla vücuda getirilen türkülerde, bentlerle ve bağlantıların heceleri arasında eşitlik olmayabilir. Yani bent kısmı yedi hece olan bir türkünün bağlantı kısmı on bir hece olabilir. Bu tarzda ortaya konulmuş pek çok sayıda örnekler vardır.Sözgelişi şu örnekte bent kısmı yedi, bağlantı kısmı ise farklı sözlerden ve on üç heceyle söylenmiş farklı mısralardan oluşmuştur.
  Çarşamba dedikleri
  Şekerdir yedikleri
  Hiç aklımdan gitmiyor
  O yarin dedikleri

  Telg(ı)rafın tellerinin rengi kurşuni
  Genç yaşımda atma bana mavzer kurşunu

  Çarşamba yazıları
  Körpedir kuzuları
  Allah alnıma yazdı
  Bu kara yazıları

  Ben Samsun'a gidemiyom kâr olmayınca
  Samsun bana haram olsun yar olmayınca
  Çarşamba'nın ortasından akıyor ırmak
  Her yiğidin kârı değil sözünde durmak 8

  Bazan da bu yapının tam tersi bir durumla karşılaşılabilir. Yani bent kısmı fezla, bağlantı kısmı az sayıda heceye sahip olabilir.
  Biter Kırşehir'in gülleri biter efendim
  Şakıyıp dalında bülbüller öter

  Gülüm aman aman
  Sebep aman aman
  Efendim aman

  Aynam düştü yerlere
  Karıştı gazellere
  Tabiatım kurusun
  Bakarım güzellere

  Güzelleri çoktur da hep yeni yeter efendim
  Kaşının üstünde keman görünür

  Bağlantı 9
  Diğer taraftan vezin ve kafiye açısından oldukça serbest tarzda söylenmiş türküler de vardır.
  Yapılarına göre türküler bölümünde bu konuda bilgi ve örnek verdiğimiz için, burada tekrar üzerinde durmuyoruz.
  Tespit ettiğimiz örnekleri göz önünde tuttuğumuzda türkülerin hecelerine göre beş gruba ayrıldığını gördük.

  A. Beş heceli türküler
  ELİNDE ŞİŞE
  Elinde (de)şişe Elinde (de) deri
  Kırıla (da ) düşe Yerleri (de) sürü
  Sevdiğim Ayşa Sevdiğim Hürü
  Gel beri beri Gel beri beri

  Elinde (de) basma
  Duvara (da) asma
  Sevdiğim Esma
  Gel beri beri 10


  GİYDİĞİM ALDIR
  Giydiğim aldır Giydiğim mordur
  Al dudak baldır Kolları dardır
  Ne güzel haldır Keyfimiz vardır

  Akşam olanda Bağlantı
  Akşam olanda
  Bade dolanda


  Giydiğim sarı Giydiğim atlas
  Sen kimin yari İğneler batmaz
  Ağlatma bari Yar bensiz yatmaz

  Bağlantı Bağlantı 11

  EKTİĞİM YONCA
  Ektiğim yonca Ektiğim darı
  Biçtiğim yonca Biçtiğim darı
  Sevdiğim gonca Sevdiğim sarı

  Oy lele lele Bağlantı
  Elin elime
  Kolun boynuma Ektiğim arpa
  Yar havalanmış Biçtiğim arpa
  Gelmez yanıma Sevdiğim körpe

  Bağlantı 12

  B. Yedi heceli türküler
  Bu türküler genellikle manilerle tertiplenmiş türkülerdir.
  ELİ ELEKLİ GELİN
  Eli elekli gelin Entarisi toz pembe
  Basma yelekli gelin palazım Yadigârın var bende palazım
  Selâm verdim almadı Hiç sözünde durmazsın
  Katı yürekli gelin güzelim İnsaf yok mu hiç sende

  Tepside üzüme bak
  Biraz da gözüme bak palazım
  Eller ne derse desin
  Sen benim sözüme bak güzelim 13

  Mısra sonlarına aman, vay, yandım, hey, kardaş, emmim kızı, hoppala vs. gibi sözler getirilmekle beraber mısraların başına hatta içlerinde de bu tip sözlere yer verilir. Aşağıda her iki şekle ait iki örnek kaydediyoruz.

  CAN MARAL CAN
  Can maral can Evleri yakın yarim
  Vay le le le Çık sallan bakım yarim
  Can maral can Uzun boyun(a) göz değer
  Vay le le le Hamayıl takın yarim

  Can maral can Gidene bak gidene
  Vay le le le Boyu benzer fidana
  Can maral can Fidanda bir gül bitmiş
  Vay le le le Koklatmaz her gelene 14


  BİR AY DOĞAR PASİNDEN
  Bir ay doğar Pasin'den emmimin kızı / hopbala kızı
  Ay bulut arasından ben n'edem oy
  Öyle bir yar sevmişem emmimin kızı / hopbala kızı
  Katmer gülün hasından ben n'edem oy

  Bir ay doğar kenarsız emmimin kızı / hopbala kızı
  Yar vefasız ber arsız ben n'edem oy
  Böylece ah çekerim emmimin kızı / hopbala kızı
  Halin kime yanarsız ben n'edem oy 15


  C. Sekiz heceli türküler
  BÜLBÜLÜN KANADI SARI
  Bülbülün kanadı sarı
  Ben ağlarım zarı zarı
  Elimden aldılar yari

  Garip bülbül ötme bülbül
  Benim derdim bana yeter
  Bir dahi sen katma bülbül

  Bülbülün kanadı beyaz Bülbülün kanadı buhur
  Gece bulut gündüz ayaz Gece yazar gündüz ohur
  Al kalemi derdimi yaz Yolcu isen ola uğur

  Bağlantı Bağlantı 16

  D. On bir heceli türküler
  BAĞDAT ELLERİNDEN GELEN TURNALAR
  Bağdat ellerinden gelen turnalar
  Turnalar ne haber yardan ne haber
  imdi benim yarim gözün sürmeler
  Turnalar ne haber yardan ne haber

  Esip esip karlı dağlar aşarsın
  Kılavuzun yok mu neden şaşarsın
  Bir yazdan bir güzden derdim deşersin
  Turnalar ne haber yardan ne haber

  Katar katar gökyüzünde dönersin
  Akşamamı kaldın neden eversin
  Doğru söyle sen Mevlâ'yı seversin
  Turnalar ne haber yardan ne haber

  Yarini öldürmüş eli kan m'ola
  Ak gerdan üstünde çifte ben m'ola
  Doğru söylen benim yarim sağ m'ola
  Turnalar ne haber yardan ne haber 17
  (evmek : acele etmek)


  AFYON'UN ORTASINDA KALESİ
  Afyon'un aman aman ortasında kalesi de var kalesi aman
  Üzerinde aman vardır kızlar kulesi de var kulesi
  Zümrüt gibi aman aman yeşillenmiş ovası da var ovası aman
  Ay karanlık aman gece vurdular beni de vay beni
  Yarin yazmasına sardılar beni de ah beni

  Kalecik'ten aman aman ayva gelir kar gelir de vay kar gelir aman
  Gümüş yüzük aman parmağına dar gelir de dar gelir
  Ben de sandım aman aman meyhaneden efem yar gelir de vay yar gelir aman
  Ay karanlık aman görmedim aman yolumu da vay yolumu
  Ah bilemedim aman cerrah kesti benim kolumu de vay kolumu 18


  E. On beş heceli türküler
  8+7 duraklı türkülerdir.
  MECLİSİNDE MAİL OLDUM
  Meclisinde mail oldum ben bir kaşı karaya
  Yok mu tabib semtimizde merhem ede yaraya
  Benim bir efendim vardır merhem eder yaraya
  Hangi derdime yanayım dağlar derdim var benim
  Başımı sevdaya salan bir güzelim var benim

  Evlerinin önünde de kara üzüm asması
  Beline kuşak bağlamış o da Acem basması
  Buralarda yar sevenler Anadolu yosması
  Hangi derdime yanayım dağlar derdim var benim
  Başımı sevdaya salan bir güzelim var benim 19

   

   

  Şayeste - 28.05.2009 - 08:32
 2. IV. TÜRKÜLERİN TASNİFİ
  Türküler gösterdikleri çeşitlilik bakımından yapı, konu ve ezgilerine göre tasnif edilebilir. Daha önce yapılmış tasnifler de bu çerçevededir. Ne var ki bu tasniflerde birtakım eksiklikler ve isabetli olmayan tespitler vardır. Yapılan tasnifleri burada tekrar kaydederek konuyu karışık hale getirmek istemiyoruz. Çünkü bunlar azımsanmayacak derecede fazladır. Biz, önceki tasnifleri de göz önünde tutarak ve kendi tespitlerimizi de ortaya koyarak türkü tasniflerini yeniden tasnif etmek istiyoruz. En doğru tasnifin bu olduğu iddiasında değiliz ama gözden kaçan ve tespit ettiğimiz pek çok unsurun değerlendirilmesi gerekiyordu. Düşüncemiz odur ki, bundan sonraki tasnifler, pek az değişiklik gösterecek ve bizim tasnifimize birkaç ilave maddeler şeklinde olacaktır.


  A. YAPILARINA GÖRE TÜRKÜLER
  1. Bentleri Bir Mısra Olan Türküler
  a. Bağlantıları dört mısra / mani olan türküler
  b. Bağlantıları yedi mısra olan türküler
  2. Bentleri İki Mısra Olan Türküler
  a. Sadece iki mısradan oluşan türküler
  b. Bağlantıları bir mısra olan türküler
  c. Bağlantıları iki mısra olan türküler
  ç. Bağlantıları üç mısra olan türküler
  d. Bağlantıları dört mısra olan türküler
  e. Bağlantıları beş mısra olan türküler
  f. Bağlantıları altı mısra olan türküler
  g. Bağlantıları yedi mısra olan türküler
  h. Bağlantıları sekiz ve daha fazla mısra olan türküler
  ı. Bağlantıları mısra sonlarında ve mısra aralarında olan türküler
  3. Bentleri Üç Mısra Olan Türlüler
  a. Sadece üçlüklerden ibaret olan türküler
  b. Bağlantıları bir mısra olan türküler
  c. Bağlantıları iki mısra olan türküler
  ç. Bağlantıları üç mısra olan türküler
  d. Bağlantıları dört mısra olan türküler
  e. Bağlantıları beş mısra olan türküler
  f. Bağlantıları altı mısra olan türküler
  g. Bağlantıları fazla sayıda mısralı olan türküler
  h. İki bağlantılı türküler
  ı. Bağlantıları mısra aralarında olan türküler
  4. Bentleri Dört Mısra Olan Türküler
  a. Sadece dörtlüklerden kurulu türküler
  b. Bağlantıları bir mısra olan türküler
  c. Bağlantıları iki mısra olan türküler
  ç. Bağlantıları üç mısra olan türküler
  d. Bağlantıları dört mısra olan türküler
  e. Bağlantıları beş mısra olan türküler
  f. Bağlantıları altı mısra olan türküler
  g. Bağlantıları yedi mısra olan türküler
  h. Bağlantıları sekiz ve daha fazla mısra olan türküler
  ı. Bağlantıları mısra aralarında olan türküler
  i. İki bağlantılı türküler
  j. Bağlantıları mısra sonlarında olan türküler
  5. Karşılıklı Türküler
  a. İki mısralık bentlerden ibaret atma türküler
  b. Üç mısralık bentlerden ibaret atma türküler
  c. Dört mısralık bentlerden ibaret atma türküler
  ç. Diyalog şeklinde atma türküler


  B. KONULARINA GÖRE TÜRKÜLER
  1. Tabiat Türküleri
  2. Aşk Türküleri
  3. Yiğitlik Türküleri ve Tarihi Olayları Konu Edinen Türküler
  4. Tören Türküleri
  a. Düğün Türküleri
  aa. Kına Türküleri
  ab. Baş Öğme / Duvak Türküleri
  ac. Gelin Alma Türküleri
  aç. Gelin karşılama türküleri
  ad. Güvey Türküleri
  ae. Halk Oyunlarında Türküler (Halay, Bar, Horon, Zeybek..)
  b. Ayin-i cem Türküleri
  c. Sayacı Türküleri
  ç. Oturak Türküleri
  5. Askerlik Türküleri
  6. Yiyecekler Üzerine Söylenmiş Türküler
  7. Hayvanlar Üzerine Söylenmiş Türküler
  8. Olay Türküleri
  9. Bitki ve Çiçeklerle İlgili Türküler
  10. Satıcı Türküleri
  11. Ekin Türküleri
  12. Ramazan Davulcusu Türküleri
  13. Kişiler Üzerine Söylenmiş Türküler
  14. Keder, Dert ve Hastalık Türküleri
  15. Gurbet ve Hasret Türküleri
  16. Meslek ve iş Türküleri
  17. Eşkıya Türküleri
  18. Ölüm Türküleri (Ağıtlar)
  19. Ninniler ve Çocuk türküleri
  20. Hapishane Türküleri
  21. Mizahî Türküler
  22. Yergi Türküleri
  23. Öğretici ve Öğüt Verici Türküler

  C. EZGİLERİNE GÖRE TÜRKÜLER

  A. YAPILARINA GÖRE TÜRKÜLER
  Türkülerin belirli bir şekli yoktur. İki mısralı türküler olabildiği gibi koşma, mani tarzında yahut bentlerle kurulmuş türküler de vardır. Koşma yahut mani olarak bildiğimiz şekiller türkü nağmesiyle söylendiğinde adı geçen şiirlerden ayrılır. Çünkü halk, ezgi ile söylediği parçaları türkü olarak niteler. Koşmalar bilindiği gibi söyleyeni belli şiir türleridir. Ne var ki, halkın benimsediği bazı parçalar zamanla anonimleşir ve türkü olarak varlığını sürdürür. Daha ziyade kadınlardan oluşan türkü yakıcıları, bildiği koşma, mani hatta semaî ve destandan birtakım parçalar alarak onu uygun bir ezgi ile terennüm eder. Şekil ve konu birliğinden uzak pek çok türkünün ortaya çıkış sebebi bundan kaynaklanmıştır. Sözgelişi; "Karanfil oylum oylum" manisiyle başlayan ve diğer karanfilli manilerle devam ettirilen fakat farklı ezgi ile söylenmiş bir hayli türkü vardır.
  Türkülerin bentlerine çoğu zaman mısra sayıları farklı olan bağlantılar getirilir. Ancak bentlerle bağlantıların hece sayıları eşit olmayabilir. Bağlantılar genel olarak anlamlı sözlerden ibaret olmakla beraber, çeşitli ünlemleri de ihtiva eder.
  Az da olsa bazı türkülerde, yapı bakımından bozukluk ve düzensizlikler görülür. Sözgelişi, aynı türküde hem dörtlük hem de beşlik şekle rastlanılabilir. Bunun yanında türkünün hece sayılarında da eşitsizlikler görülebilir. Ordu'nun Öceli köyünde söylenen kına türküsünde böyle bir özellik vardır.

  Çambaşına çıktım çıram yanmadı
  Dört köşeme baktım kimsem kalmadı
  Küçük kardaşa mektup yazdım aynı gelmedi
  Sazak da yellere ev yapma o batar gider
  Uzak yerlere kız verme o da yiter gider

  Ağlama bacım ağlama yarın gülersin
  Dokuz aydan sonra beşik belersin
  Anam gidiyorum evin şen olsun
  Babam gidiyorum evin şen olsun 20

  Yapı bakımından türkülerin arıza göstermesi; bazı mısraların zamanla unutulması yahut, halkın türküye birtakım ilavelerde bulunarak bünyesinde değişikliğe yol açmasıyla açıklanabilir.

  1. BENTLERİ BİR MISRA OLAN TÜRKÜLER

  a. Bağlantıları dört mısra (veya mani) olan türküler
  KIRMIZI KURDELE
  Kırmızı kurdele kör olasın Emine
  İndim derelerine
  Bilmem nerelerine
  Canım kurban olsun
  Candan sevenlerine

  Yavrum da sana ipek mendil alayım
  Bağlantı

  Yavrum da sana melez köynek alayım
  Bağlantı

  Yavrum da sana kalıc pötin alayım
  Bağlantı 21


  b. Bağlantıları yedi mısra olan türküler
  Sayıları çok azdır. Tespit ettiğimiz örneğin bağlantı kısmı yedi mısradan oluşmaktadır.
  KIZIM SANA FİSTAN ALDIM
  Kızım sana fistan aldım vardı m'ola oy oy
  Kim göndermiş onu
  Ben gönderdim onu
  Ben almadım onu
  Beşikleri çamdan
  Yuvarlandı damdan
  Seni zalımın oğlu
  Vazgeçmedin benden

  Kızım sana terlik aldım vardı m'ola oy oy
  Bağlantı

  Kızım sana rastık aldım vardı m'ola oy oy
  Bağlantı 22


  TOKAT'A GİDEMİYOM YARİM SANA FİSTAN ALAYIM
  Tokat'a gidemiyom yarim sana fistan alayım
  Ah nerelerine nerelerine
  Bilmiyon mu kömür gözlüm
  Aha buralarıma buralarıma
  Fadime'm fistan kırmalar
  Ceviz dalı ırgalar
  Sevdiğini gören kızlar
  Sağını da solunu ırgalar

  Tokat'a gidemiyom yarim sana potin alayım
  Bağlantı

  Tokat'a gidemiyom yarim sana çorap alayım
  Bağlantı 23


  2. BENTLERİ İKİ MISRA OLAN TÜRKÜLER
  Temeli iki mısradan meydana gelen türkülerdir. Ayrıca birtakım bağlantılar / kavuştaklar da alabilirler. Başlıca şekilleri şunlardır:
  a. Sadece iki mısradan oluşan türküler
  Kafiye düzenleri aa, bb, cc, dd... yahut aa, ba, ca, da, ea şeklindedir.

  TÜRKÜ
  Hamsi kurban o göze Atarlar barabati
  Baş dalarsın göze Alurlar seni yüze

  Korlar seni kayuğa Biz de seni aluruk
  Satarlar seni bize Sererük seni köze

  Bir kusurcuğun vardur
  Çok su içersun bize 24

  Bu tip türkülerde nadir de olsa tek ikinci mısraı bağlantı gibi aynen tekrarlanan türkülere de rastlanılır.

  BAYBURT DAĞLARINDA
  Bayburt dağlarında tabakam kaldı
  Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı

  Bayburt dağlarında kunduram kaldı
  Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı

  Bayburt dağlarında mendilim kaldı
  Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı

  Bayburt dağlarında tabancam kaldı
  Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı 25


  b. Bağlantıları bir mısra olan türküler
  Kafiye düzenleri aa-b, cc-b, dd-b, ee-b şeklindedir. Bağlantı mısralarda genellikle aynı sözler tekrar edilir.

  ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

  Çanakkale içinde vurdular beni
  Ölmeden mezara koydular beni
  Of gençliğim eyvah

  Çanakkale içinde aynalı çarşı
  Ana ben gidiyom düşmana karşı
  Of gençliğim eyvah

  Çanakkale içinde bir uzun selvi
  Kimimiz nişanlı kimimiz evli
  Of gençliğim eyvah

  Çanakkale içinde bir dolu testi
  Analar babalar umudu kesti
  Of gençliğim eyvah 26


  c. Bağlantıları iki mısra olan türküler
  aa-bb, cc-bb, dd-bb, ee-bb şeklinde kafiyelenirler. Bu arada bb olarak gösterilen bağlantı sözleri, aynen tekrarlanan sözlerdir.

  TELGRAFIN TELLERİNE
  Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
  Herkes sevdiğine (yavrum) böyle mi yanar
  Gel yanıma yanıma da yanıbaşıma
  Şu gençlikte neler geldi garip başıma

  Telgrafın direkleri semaya bakar
  Senin o güzel gözlerin çok canlar yakar
  Bağlantı

  Telgrafın tellerini arşınlamalı
  Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
  Bağlantı

  Telgrafın direkleri semaya karşı
  Gel güzelim barışalım düşmana karşı
  Bağlantı 27


  ç. Bağlantıları üç mısra olan türküler
  Bentler kendi arasında kafiyelidir. bağlantı sözleri her bentten sonra aynen tekrarlanır.

  AŞAĞIDAN GELİYOR TÜRKMEN KOYUNU

  Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu aman aman
  Selviye benzettim yarin boyunu amanın yandım
  Amanın amanın amanın yandım
  Tiridine tiridine tiridine bandım
  Bedava mı sandın para verdim aldım

  Sabahleyen erken çifte giderken aman aman
  Öküzüm torbadan düştü gördün mü amanın yandım
  Bağlantı

  Manda yuva yapmış söğüt dalına aman aman
  Yavrusunu sinek kapmış gördün mü amanın yandım
  Bağlantı 28


  d. Bağlantıları dört mısra olan türküler
  Kafiyeleri aa-bbbc, dd-bbbc, ee-bbbc düzenindedir. Bağlantı sözleri aynen tekrarlanabileceği gibi, farklı sözlerden de oluşabilir. Bağlantı sözleri muhtelif maniler de olabilir.
  Türkünün bent kısmı ile bağlantı kısımlarının hece sayıları aynı olmayabilir.
  FIRAT KENARI
  Fırat kenarının ince dumanı
  Dağlara yayılır seher zamanı
  Bülbül ne ararsın yuvan mı yoktur
  Yoksa benim gibi baban mı yoktur
  Zaten yetimlerin gözyaşı çoktur
  Gel ağlayalım karşı karşıya

  Fırat kenarında kamışlar sazlar
  Sinemin yarası her zaman sızlar
  Bülbül ne ararsın yuvan mı yoktur
  Yoksa benim gibi baban mı yoktur
  Zaten yetimlerin gözyaşı çoktur
  Gel ağlayalım karşı karşıya 29


  ELİF
  Elif çıkmış pencereden el eder
  Kaşları değil gözleri beni del'eder
  Elif'im gel gel
  Güzelim gel gel
  Nazlı da yarim
  Sallan da gel gel

  Elif kızın yeni de gördüm yüzünü
  Duman sandım şalvarının tozunu
  Elif'im gel gel
  Güzelim gel gel
  Nazlı da yarim
  Sallan da gel gel 30


  e. Bağlantıları beş mısra olan türküler
  HANİ BENİM ELLİ DİRHEM KESTANEM
  Hey hey Hani benim elli dirhem kesdenem
  Konyalı'dan başkasını istemem
  Yar yar Konyalı'm yürü
  Yörü yavrum yürü
  Saçlarını sürü
  Şimdi burdan geçti
  Konyalı'nın biri

  Hey hey Hani benim elli dirhem pırasam
  Mumlar yaksam Konyalı'yı arasam
  Bağlantı 31


  f. Bağlantıları altı mısra olan türküler
  DONDURMAM BUZ
  Dondurmam buz gibi buz
  Şeker mi yoksa karpuz
  Alâ çiçekli dondurmam
  Yok mu tadına bakan
  Alâ vişneli dondurmam
  Mini mini hanımlara
  Sevdalı beylere
  Parasını almadan tattırmam

  Dondurmam kaymaklı Dondurmacı top attı
  Yiyin bakın pek tatlı Bin lira borca battı
  Bağlantı Bağlantı 32


  g. Bağlantıları yedi mısra olan türküler
  BASTIMDA KIRILDI İĞDENİN DALI
  Bastım da kırıldı iğdenin dali vay dali
  Kötüye düşenin böyl'olur hali diller
  Diller oynaksın diller
  Diller kaymaksın diller
  Diller açılsın güller
  Güller açılsın kollar
  Kollar ne bilsin eller
  Eller narinay ninay nay
  Narinay narinay ninay nay

  Arabacı arabanı koş getir koş getir
  Ben ölüyom mezarıma taş getir diller
  Bağlantı

  Arabacı arabanı yillendir yillendir
  Şeker al da şu bebeyi dillendir diller
  Bağlantı

  Sabahınan esen seher yeli mi yelimi
  Benim gönlüm divane mi deli mi diller
  Bağlantı 33


  h. Bağlantıları sekiz ve daha fazla mısra olan türküler
  Bağlantı kısımları iki ayrı maninin ardarda söylenmesiyle meydana getirilmiş türkülerdir.
  MANİSA'YLA BERGAMA'NIN ARASI
  Manisa'yla Berga'manın arası
  Yaktı da beni kaşlarının arası
  Kara kara kargalar
  Ceviz dalın ırgalar
  On beşine basan kız
  Sevdiğine el sallar
  Yelek de diktim giymedi
  Diktiğime değmedi
  Sağolası anam da babam
  Sevdiğime vermedi

  Manisa'yla Bergama'nın askeri
  Ben yolcuyum yolları bana gösterin
  Bağlantı 34


  KIZIN ADI DUDU
  Kızın adı Dudu a canım aman
  O da güzellerin adı sürmelim aman
  Gel gel barışalım
  Tenhada buluşalım
  Biraz konuşalım
  Şimidan şimidan şimidan dan
  Gel arkamdan arkamdan
  Kız alacaksan al beni
  Annen baban duymadan
  Gel gel gel Ayşe
  Şeker değil bal Ayşe
  N'olur bize gidelim
  Ah aramızı bul Ayşe'm

  Kızın adı Ayşe a canım aman
  Benleri var köşe köşe sürmelim aman
  Bağlantı

  Kızın adı Durdu a canım aman
  O da güzellerin kurdu
  Bağlantı 35


  ı. Bağlantıları mısra sonlarında ve mısra aralarında olan türküler
  Türkünün temeli beyitlerden oluşur ve her beyit kendi arasında kafiyelidir. Ancak diğer şekillerden farklı olarak her mısradan sonra aynen tekrarlanan bağlantı sözleri getirilir. Bağlantılar üç ve daha fazla sayıda mısralı olabilmektedir.
  HAYRİYE NANAY
  Hayriye’nin kaşları kara
  Hayriye nanay nanay nanay
  Canım nanay nanay nanay
  Gülüm nanay nanay nanay
  Nereden gelsem beni ara

  Bağlantı
  Hayriye’nin altın dişi
  Bağlantı
  Yaktı beni yan bakışı
  Bağlantı

  Hayriye damdan bakıyor
  Bağlantı
  Bakışı canlar yakıyor
  Bağlantı[36]

  YABANDAN GEL
  Yabandan gel usul (da) boylu yarim yabandan (Arslanım hey hey)
  Amman yörü yörü
  Çapraz yörü yörü
  Kostak yörü yörü
  Yörü yörü yörü

  Aldım haberini (de) garib çobandan (Arslanım hey hey)
  Bağlantı
  Yaban ellerinden (de) özendim geldim (İmanım hey hey)
  Bağlantı
  Gördüm cemalini efendim geldim (Arslanım hey hey)
  Bağlantı
  Yaban ellerinde (de) yatmış uyumuş (Yeşilim hey hey)
  Bağlantı
  Elâ gözlerini uyku bürümüş (Arslanım hey hey)
  Şirin yörü yörü
  Tek tek yörü yörü
  Bebek yörü yörü
  Kostak yörü yörü
  Usul yörü yörü
  Güzel yörü yörü
  Yörü yörü yörü[37]


  BİR KAŞ BİR GÖZ

  Elinde süt küleği
  O maral o ceylan
  O sevgilin bağında
  Ölürem anam dönmenem
  Giderem anam gelmenem
  Bir kaş bir göz bir dil bir diş
  Bişmişi yanağında
  Sütten beyaz bileği

  Bağlantı
  Giderem öylesine
  Bağlantı
  Karagöz mehlesine


  *Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Bu bölümde yayınlanan yazı ve araştırmalar Sayın Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya'ya aittir. Katkısından dolayı kendisine teşekkür ederiz.
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1]. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ank., 1991, s. 908-909.
  [2]. Cevdet KUDRET, Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1, ‹st., 1980, s. 295.
  [3]. Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri, ist., 1953, s. 3 ve 7.
  [4]. Nihat Sami BANARLI, Metinlerle Edebî Bilgiler, ‹st., 1950, s. 89.
  [5]. Muzaffer UYGUNER, Türkü Üzerine, TFA, III (66), 1.1955, s. 1042.
  [6]. Herbert JANSKY, "Türk Halk şiiri” (Çev. Abdurrahman GÜZEL), Dünya Edebiyatından Seçmeler, I (4), 10.1977, s. 57-58.
  [7]. Türkülerin doğufl ve yayılmaları üzerine genifl bilgi için bkz.:
  Mehmet TUĞRUL, Halk Türkülerinin Doğuşu Üzerine Bazı Notlar, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 4, Ank., 1946, s. 487. (Ayrıbasım). / Pertev Naili BORATAV, Folklor ve Edebiyat II, ist., 1982, s. 347. / Nail TAN, Türk Halk Müziği ve Oyunları, C. I, S.4, Ank., 1984, s. 154.
  [8]. TRT Repertuvarı, THM No. 529.
  [9]. TRT Repertuvarı, THM No. 630.
  [10]. TRT Repertuvarı, THM No. 1003.
  [11]. TRT Repertuvarı, THM No. 654.
  [12]. TRT Repertuvarı, THM No. 1280.
  [13]. TRT Repertuvarı, THM No. 573.
  [14]. TRT Repertuvarı, THM No. 471.
  [15]. TRT Repertuvarı, THM No. 476.
  [16]. Şevket BEYSANOĞLU, Diyarbakır Folkloru, Diyarbakır, 1943, s. 120.
  [17]. TRT Repertuvarı, THM No. 478.
  [18]. TRT Repertuvarı, THM No. 570.
  [19]. Şevket BEYSANOĞLU, a. g. e., s. 108.
  [20]. Ahmet CAFEROĞLU, Kuzeydoğu illerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ank., 1994, s. 83.
  [21]. TRT Repertuvarı, THM No. 1926.
  [22]. TRT Repertuvarı, THM No. 880.
  [23]. TRT Repertuvarı, THM No. 1120.
  [24]. Fikret KARADENİZ, Bir Hamsi Türküsü, TFA, XVIII-XIX (362), 9.1979, s. 8761.
  [25]. TRT Repertuvarı, THM No.346.
  [26]. Cevdet KUDRET, a. g. e., s. 296.
  [27]. Cevdet KUDRET, a. g. e., s. 297.
  [28]. TRT Repertuvarı, THM No. 432.
  [29]. Ahmet Talat ONAY, Türk Halk şiirlerinin şekil ve Nev’i (Haz. Cemal KURNAZ), Ank., 1996, s. 30.
  [30]. Hayrettin RAYMAN, Yozgat Yöresinde Söylenen Halk Türküleri, I. THKASSB II, Ank., 1996, s. 99.
  [31]. TRT Repertuvarı, THM No. 1094.
  [32]. TRT Repertuvarı, THM No. 1759.
  [33]. TRT Repertuvarı, THM No. 870.
  [34]. TRT Repertuvarı, THM No. 521.
  [35]. TRT Repertuvarı, THM No. 1628.
  [36]. Burhan TARLABAŞI, Eğin Havaları, Ank., 1997, s. 56.
  [37]. TRT Repertuvarı, THM No. 540.
  [38]. TRT Repertuvarı, THM No. 178.

   

   

  Şayeste - 28.05.2009 - 08:36Benzer Konular

 1. Din Çeşitleri Ve Özellikleri
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.05.2012, 23:50
 2. Kardeş Türküler - Denize Yakılan Türkü Akor
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Notalar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.08.2010, 20:59
 3. Belkıs Akkale Türkü Türkü Türkiyem 2 2010
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Albüm Kapakları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.04.2010, 10:01
 4. Belkıs Akkale Türkü Türkü Türkiyem 1 2010
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Albüm Kapakları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.04.2010, 12:45
 5. Türkü Türkü Sevdası 2008
  Konuyu Açan: NaZ, Forum: Albüm Kapakları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.04.2008, 16:39

copyright

Soru Cevap