Peygamberimizin Dualarından Örnekler

 1. peygamberimiz nasıl dua ederdi - peygamberimizin en güzel duaları


  O (S.A.V) duasına Cenab-ı Hakk’a övgü ile başlardı

  Resulullah (asm) bir duaya başlarken mutlaka:

  “Lütfu bol olan, ulu ve yüce Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim.” ifadesiyle başladığını duymuşumdur. (İbn-i Ebi Şeybe)

  O (asm) duasının başında ve sonunda mutlaka ayet okurdu

  Resulullah (asm) yüz kere dua etmiştir. Her birinde:

  “Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” ayetiyle başlar ve yine aynı ayetle bitirirdi. Eğer iki dua yapacaksa mutlaka onlardan
  birinde sadece bu ayeti okurdu.” (Ebu’l Hasan Bin Ed Dahhak)

  Peygamber Efendimiz (asm) dualarının başında ve sonunda salavat getirir ümmetine de bunu tavsiye ederdi

  “Bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Kabulün ictimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ezcümle dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikr etmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul dua ortasında bir dua makbul olur.” (Sözler)

  “Muhammed ve onun Ehl-i Beyt’ine, Salat ve selam getirmedikçe dua ile Allah arasında bir perde vardır.” (İmam Suyuti)

  “Peygambere salat ve selam getirilinceye kadar, her dua kabul edilmeden bekletilir.” (İmam Suyuti)

  Bana getirilen iki salat ve selam arasında, dua yapanın duası kesinlikle kabul olur. Her dua, gökte takılıp kalır. Bana, Salat ve selam getirildiği zaman o dua (Allah’a) yükselir.” (Tirmizi)

  “Sizden biriniz Allah’tan bir şey isteyeceği zaman, Allah’a layık kelimeler olan hamd ile başlasın! Sonra Peygambere Salat ve selam getirsin! Sonra da dilediğini istesin! Böylece istediğine erişmeye daha layıktır.” (İmam Suyuti)

  “Beni, hayvanına binen kimsenin su kabı gibi yapmayınız! Çünkü hayvana binen, su kabını doldurur. Yükünü hayvana yükler. Sonra da su kabını, semerin arkasına bağlar. Susadığı zaman içer ya da gerektiğinde abdest alır. Su içmeye ve abdest almaya ihtiyaç duymadığında da suyu döker! Duanın başlangıcında, ortasında ve sonunda bana Salat ve selam getirerek beni anınız!” (İmam Suyuti)

  Peygamber Efendimiz (asm) dua ederken sözlerini üç defa tekrarlamayı severdi

  “Resulullah (asm) dua ederken de, istiğfarda bulunurken de sözlerini üç kere tekrarlamayı severdi.” (Taberani)


  Peygamber Efendimiz (asm) dua ederken seçili ifadelerden sakınırdı

  Hz. Aişe (ra):

  “Dua ederken seçili ifadelerden sakın. Çünkü Resulullah ve ashabı öyle yapmazlardı.” (Ahmed Bin Hanbel)


  O (asm) özlü duaları tercih ederdi

  “Resulullah (asm) özlü duaları tercih eder, diğerlerini bırakırdı.” (Ebu Davud)


  O (asm) İsm-i Azam ile dua ederdi

  Hz. Aişe (ra) anlatıyor:

  “Resulullah (asm) şöyle yalvardılar:

  “Allah’ım! Ben, senin pak, güzel, mübarek ve yüce nezdinde en sevimli olan, onunla dua edildiği takdirde hemen icabet ettiğin, onunla Sen’den (cc) istenince hemen verdiğin, onunla rahmetin talep edilince rahmetini esirgemediğin, onunla kurtuluş talep edince kurtuluş verdiğin isminle senden istiyorum.”

  Hz. Aişe’nin (ra) belirttiğine göre, bir başka gün Peygamber Efendimiz (asm) kendisine:

  “Ey Aişe! Kendisiyle dua edildiği takdirde icabet ettiği ismi, Allah’ın bana gösterdiğini sen biliyor musun?” diye sormuştu. Hz. Aişe (ra) derki:

  Ben:

  “Ey Allah’ın Resulü (asm)! Anam, babam Sana feda olsun, onu bana öğret.” dedim.

  “Ey Aişe! Onu sana öğretmem uygun düşmez.” buyurdu.

  Bu cevap üzerine ben de oradan uzaklaşıp bir müddet tek başıma oturdum. Sonra kalkıp başını öptüm ve:

  Ey Allah’ın Resulü (asm)! Onu bana öğret diye ricada bulundum. O (asm) yine:

  “Onu sana öğretmem uygun düşmez Ey Aişe! Onunla senin dünyevi bir şey talep etmen uygunsuz olur.” buyurdu.

  Hz. Aişe (ra) devamla derki:

  Ben de kalkıp abdest aldım, sonra iki rekat namaz kıldım, sonra:

  Allah’ım! Sana Allah isminle dua ediyorum. Sana Rahman isminle dua ediyorum. Sana Birrurrahim isminle dua ediyorum. Sana bildiğim ve bilmediğim güzel isimlerinin hepsiyle dua ediyorum. Bana mağfiret et, rahmet eyle” diye dua ettim.

  “Bu duam üzerine Resulullah (asm) güldü ve:

  “İsm-i Azam senin yaptığın şu duanın içinde geçti.” buyurdu. (Kütüb-i Sitte)


  O (asm) Ashabının (ra) dualarına amin derdi

  “Zeyd Bin Sabit’den (ra) şöyle rivayet ediliyor:

  “Ben, Ebu Hureyre (ra) ve bir kişi daha Resulullah’ın (asm) yanında idik. Buyurdu ki:

  “Dua ediniz.” Ben ve diğer arkadaşım dua ettik. Resulullah (asm):

  “Amin” dedi. Sonra Ebu Hureyre (ra) dua etti. Dedi ki:

  “Ya Rab! Ben iki arkadaşımın istediğini ve unutulmayacak bir ilim istiyorum.”

  Resulullah (asm):

  “Amin” dedi. Dedik ki:

  “Biz de aynısını isteriz Ya Resulullah (asm)!” buyurdu ki:

  “Devs’li delikanlı sizi geçti.” (Hakim)


  O (asm) dua ederken ellerinin içini, bir şeyden Allah’a (cc) sığınırken ise ellerinin dışını çevirirdi

  “Resulullah (asm) dua ederken el ayalarını yüzüne doğru çevirirmiş.” (Taberani)

  Hz. Enes’den (ra) :

  “Peygamber’in (asm) ellerinin içi ile de, dışı ile de böyle dua ettiğini gördüm.” (Ebu Davud)

  Hallad Bin Es-Saib El-Ensari’den (ra):

  “Peygamber (asm) dua ettiği zaman, ellerinin içini kendine doğru tutardı. Bir şeyin şerrinden Allah’a (cc) sığındığı zaman, ellerinin dışını kendisine doğru tutardı.” (İmam Ahmed)


  O (asm) duası bitince ellerini mutlaka yüzüne sürerdi

  “Resulullah (asm), duada ellerini kaldırdığı zaman onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi.” (Tirmizi)

  “Resulullah (asm) dua ederken ellerini kaldırdığı zaman yüzünü mesh etmeden onları indirmezdi.” (Tirmizi)


  O’nun (asm) daha ziyade dua etmemizi tavsiye ettiği vakitler ve mevkiler

  “Namazın sonunda bilhassa sabah namazından sonra, hem mübarek yerlerde hususen mescitlerde, hem cumada hususen icabe saatinde, üç aylarda, hususen leyle-i meşhurede, hem Ramazan’da,hususen Kadir gecesinde dua etmek kabule karîn olması Rahmet-i İlahiyeden umulur.”(Mektubat)

  Resulullah’dan (asm) soruldu:

  “Ey Allah’ın Resulü! (asm) Hangi dua daha fazla kabule şayandır?” Şöyle buyurdu:

  “Gecenin son kısmının ortasında ve her farz namazın ardında yapılan dualar.” (Tirmizi)

  “Ezanla kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” (Ebu Davud, Tirmizi)

  “İki dua var ki onlar asla reddedilmez:

  Ezan vakti yapılan ile düşmanla kıyasıya savaşılıp sıkıntıya düşüldüğü zaman yapılan dua ve yağmur altında yapılan dualar.” (Ebu Davud)

  Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. Onun için secdede duayı çoğaltın!” (Müslim, Ebu Davud, Nesai)

  Duaların kabul olduğu an¬lardan biri de aksırınca yapılan duadır, bu anda yapılan dua kabule iktiran eder.” (Cami’üs Sağir)

  Kişi Müslüman kardeşine arkasından gıyabında dua ederse, melekler:

  “Amin! Aynısı sana da olsun.” derler. (Müslim, Ebu Davud)

   

   

  AYIŞIĞI - 10.06.2010 - 12:46


 2. Estağfirullahellezî lâilâhe illâ hüvel hayyül kayyumu veetûbu ileyh


  Kendisinden başka ilah olmayan ve

  gerçek hayat sahibi ve yeri göğü ayakta

  tutan Allah’tan bağışlanmamı dilerim.

  Hazreti Muhammed (S.A.V)

   

   

  AYIŞIĞI - 19.02.2011 - 00:31


 3. Elhamdü lillâhillezâ etamenâ ve sekâna vekefâna veavâna, fekem mimmen lakâfiye lehû, velâ mü’viye

  Bizi yediren ve içiren,
  bize yeten ve bizi barındıran Allah’a hamd olsun.
  İşlerini gören bulunmayan ve barındıranı olmayan nice kimseler vardır!

  Hazreti Muhammed (S.A.V) Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

  yatağına çekildiği zaman böyle de dua ederdi.

   

   

  AYIŞIĞI - 19.02.2011 - 00:35


 4. Allah’ım, idaresi senin elinde olan şerlilerin şerrinden
  kerem sahibi zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım.


  Borç sıkıntısını ve günahı Sen def edersin. Allah’ım, Senin ordun yenilmez, va’dinde tutarsızlık olmaz. Sen istemezsen varlık sahibine varlığı fayda vermez. Seni hamd ile tesbih ederim.

  Hazreti Muhammed (S.A.V)

   

   

  AYIŞIĞI - 19.02.2011 - 00:39


 5. ALLAH'ım, Sana hamd olsun.
  Yeri, göğü ve buralarda bulunanları
  ayakta tutan Sensin.

  Yerin, göğün ve bunlardakilerin
  mülkü Sana aittir.
  Hamd Sanadır.
  Sen yerin, göğün ve bu ikisinde yaşayanların nurusun.
  ...Hamd Sana aittir.
  Sen haksın, va’din haktır,
  Sana kavuşmak haktır
  Sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır,
  Muhammed haktır, kıyamet haktır.


  Hazreti Muhammed (S.A.V)

   

   

  AYIŞIĞI - 19.02.2011 - 00:45 6. Dua etme arzusu gelince, dua edin!
  Çünkü bu, duanın kabul olacağına alamettir.


  Hz. MUHAMMED (S.a.v)

   

   

  AYIŞIĞI - 19.02.2011 - 19:29


 7. Allah’ım, sen benim Rabbimsin.
  Senden başka ilah yoktur.
  Beni sen yarattın,
  Ben senin kulunum.
  Ben sana verdiğim sözde ve va’dde elimden geldiği kadar duruyorum.
  Bana olan nimetini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla, zira günahları ancak sen bağışlarsın.
  Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.


  Hazreti MUHAMMED (S.a.v)

   

   

  AYIŞIĞI - 21.02.2011 - 17:53


 8. RABBİM !
  Beni Sana karşı şükreden,
  Seni zikreden,
  Senden korkan Sana itaat eden,
  Sana icabet eden ve Sana dönen bir kul eyle
  Tevbemi kabul et. Günahlarımı yıka. Duamı kabul et.
  Delilimi sağlamlaştır. Kalbime hidayet et.
  Dilimi doğrult. Kalbimden kini at.
  Hazreti MUHAMMED [S.A.V]

   

   

  AYIŞIĞI - 22.02.2011 - 16:26

 9. Abdullah bin Abbas -radıyallahu anhüma-dan rivâyete göre Peygamber Efendimiz'in duâlarından biri şu duâ idi:

  "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs-tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” (1)


   

   

  Leyl-i Lal - 23.02.2011 - 02:37Benzer Konular

 1. Madenlere Örnekler
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 02.04.2013, 10:32
 2. Sıfatlara Örnekler
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.01.2013, 18:33
 3. Peygamberimizin Yetiştirdiği Gençlerden Örnekler
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.08.2011, 20:47
 4. Peygamberimiz(s.a.v.) Duâlarından Örnekler
  Konuyu Açan: Firari Sevdam, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.09.2009, 23:13
 5. Hat sanatından örnekler
  Konuyu Açan: ultimatom, Forum: İslami Resimler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.05.2009, 19:44

copyright

Soru Cevap