Sekine Duası

 1. SEKİNE DUASI
  okunuşu


  1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

  2. İstiğfar (7 DEFA)

  3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)

  4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

  5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
  yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

  6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."


  1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

  2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

  3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

  4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime

  5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime

  6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira

  7.Ayet:innallahe kane semian besira

  8.Ayet:innallahe kane alimen hakime

  9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe

  10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

  11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize

  12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn

  13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz

  14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid

  15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

  16.ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl

  17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber

  18.ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain

  19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin


  ayetlerin mealleri

  1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

  2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

  3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

  4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

  5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

  6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

  7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

  8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

  9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

  10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

  11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

  12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

  13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

  14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

  15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

  17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

  18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

  19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

   

   

  Asiyan - 21.04.2009 - 10:18
 2. güzel paylaşım içni sagol ...

   

   

  balakgazi - 21.04.2009 - 22:38
 3. sekine duası ve bütün dualar benim için önemli allah yardımcımız olsun sıkıntlardan kurtarsın cümle alemi kardeşlerim

   

   

  rab. - 22.08.2009 - 20:58
 4. İzlenme oranı yüksek güzel bir konu emeğine sağlık ...

   

   

  ultimatom - 24.08.2009 - 03:33
 5. ALLAH razı olsun arkadaşım

   

   

  gülfin - 27.08.2009 - 02:03
 6. ellerinize sağlık allah razı olsun

   

   

  zumrayse - 02.04.2010 - 14:33

 7. sekine duasının fazileti..
  Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm Sesini işittim Sayfayı ondan aldım Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum”1

  Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr3

  Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır

  Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

  Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir

  Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur

  Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır

  Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz Yarattıklarını gözetler ve denetler Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder

  Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder

  Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir Allah kemâl sıfatlar Sahibidir O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

  Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir

  Kısaca arz edelim: 1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır 15- Allah bana yeter O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur 16- Allah bize yeter O ne güzel vekildir 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun

  Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir4 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor5

  Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir


  Dipnotlar:
  1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 193;
  2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 520;
  3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 198;
  4- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s 119
  5- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30
  6- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197

   

   

  GaYe - 02.04.2010 - 16:44Benzer Konular

 1. Mənəvi Bir Zireh Sekine duası
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.03.2012, 10:09
 2. Mənəvi Bir Zireh Sekine duası
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.02.2012, 14:59
 3. Sekine Duası - Sekine Duası Nelerden Bahseder - Anlamı
  Konuyu Açan: sevgi, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 16.01.2011, 15:29
 4. Sekine Duası Dinle
  Konuyu Açan: FeRDaa, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 19.10.2010, 23:13
 5. Sekine Duası
  Konuyu Açan: sevgi, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 21.02.2010, 00:53

copyright

Soru Cevap