Biyoloji Soruları 150 Soru Ve Cevap

 1. Biyoloji Soruları - Biyoloji Soruları nelerdir
  1.Soğan zarının mikroskopta incelenmesinde,iyot çözeltisi kullanılmasının amacı nedir?
  A)zarın kimyasal yapısını korumak
  B)zarın boyanabilen kısımlarının net görülmesini sağlamak
  C)sadece hücre çekirdeğini boyamak
  D)sadece stoplazmayı boyamak
  Cevap:B
  2.Bilinen en küçük canlı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)bakteri B)öglena
  C)amip D)virüs
  Cevap
  3.Aşağıdaki organellerden hangisi hem çekirdekli hem de çekirdeksiz hücrelerde bulunur?
  A)çekirdek zarı B)kloroplast
  C)ribozom D)mitokondri
  Cevap:C
  4.Bitki hücresinin karakteristik özelliklerini görmek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini incelemelidir?
  A)emici tüy hücresini
  B)nohut bitkisinin yaprak hücresini
  C)fasulye bitkisinin taç yaprak hücresini
  D)gül bitkisinin taç yaprak hücresini
  Cevap:B
  5.Aşağıdaki organellerin hangisi hücrede korbonhidrat sentezi yapar?
  A)ribozom B)lizozom
  C)kloroplast D)kromoplast
  Cevap:C
  6.İnsanlarda kalıtsal karakterlerin oluşma yeri neresidir?
  A)beyin B)omurilik
  C)kromozom D)sitoplazma
  Cevap:C
  7.Aşağıdakilerden hangisinin çekirdeği yoktur?
  A)alyuvar hücresi B)sinir hücresi
  C)epitel hücresi D)soğan zarı hücresi
  Cevap:A
  8.Hücre çekirdeğinin görevleri ile ilgili olarak aşğıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I.hücrenin kalıtım malzemesini taşır.
  II.hücredeki yaşamsal olayları gerçekletirir.
  III.hücre bölünmesi yönetir.
  A)yalnız I B)I-III
  C)II-III D)I-II-III
  Cevap:B
  9.Hücrede büyüme ve bölünmeyi yöneten hangisidir?
  A)sentrozom B)çekirdek
  C)ribozom D)mitokondri
  Cevap:B
  10.Aşağıdakilerden hangisinin hücrelerinde mitokondri bulunmaz?
  A)memeli hayvanların alyuvarlarında
  B)insanların beyin hücrelerinde
  C)karaciğer hücrelerinde
  D)çizgili kas hücrelerinde
  Cevap:A
  11.Hangi bitkisel dokunun bazı hücrelerinde kloroplast bulunur?
  A)özek doku B)deri doku
  C)salgı doku D)destek doku
  Cevap:A
  12.Aşağıdakilerden hangisi bir yaprağın yapısında bulunmaz?
  A)parankima dokusu B)deri doku
  C)mantar doku D)soymuk boruları
  Cevap:C
  13.Bitkide dokular arasını doldurma yanında besin hazırlama ve depolama gibi görevleri de üstlenen doku hangisidir?
  A)pek doku B)bez doku
  C)koruyucu doku D)özek doku
  Cevap
  14.Aşağıdakilerden hangileri deri dokunun özelliklerindendir?
  I.tek sıra hücrelerden meydana gelmiştir.
  II.hücreleri ölü ve içleri hava ile doludur.
  III.hücreleri üzerinde tüyler bulunabilir.
  IV.çok sayoda kloroplast taşırlar.
  A)yalnız I B)I-II
  C)II-IV D)I-III-IV
  Cevap:B
  15.Odun ve soymuk borularının ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A)madde iletimimde görev almaları
  B)gövdenin merkezinde bulunmaları
  C)bitkiye desteklik sağlamaları
  D)gövdenin kabuğunda bulunmaları
  Cevap:A
  16.Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su depo eder?
  A)kaktüs B)soğan
  C)patates D)turp
  Cevap:A
  17.Aşağıdakilerden hangisi,ana kökü besin depo eden yumurulaştığı kök çeşdidir?
  A)depo kök B)kazık kök
  C)hava kökü D)tutunma kökü
  Cevap:A
  18.Aşağıdaki bitki çeşitlerinden hangisinin kökü besin depo eden yumru kök değildir?
  A)havuç B)turp
  C)patates C)şeker pancarı
  Cevap:C
  19.Bitki,kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?
  A)organik maddeyi B)madensel tuzları
  C)azotlu bileşikleri D)suyu
  Cevap:A
  20.Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkileredendir?
  A)liken B)buğday
  C)su yosunu D)eğrelti otu
  Cevap:B
  21.Yapraklarda fotosentez,aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?
  A)stomolarda B)üst deri hücrelerinde
  C)parankima hücrelerinde D)iletim borularında
  Cevap:C
  22.Bitki aşağıdakilerden hangisini,stomoları ile aldığı halde kullanmadan dışarı atar?
  A)oksijen B)karbondioksit
  C)azot D)su buharı
  Cevap:B
  23.Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin benzeri,aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A)emici tüy-kök B)tohum-çiçek
  C)dişi organ-polen D)erkek organ-yumurtalık
  Cevap:C
  24.Aşağıdakilerden hangisinin yaprağında yaprak sapı vardır?
  A)buğday B)terleme
  C)soğan D)pırasa
  Cevap:B
  25.Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevi değildir?
  A)tozlaşma B)terleme
  C)solunum D)fotosentez
  Cevap:A
  26.Çiçeği meydana getiren organlardan en dışta yer alan,çiçek tomurcuğunu en dıştan saran aşağıdakilerden hangisidir?
  A)çanak yaprak B)taç yaprak
  C)meyve yaprağı D)kın
  Cevap:A
  27.Aşağıdakilerden hangisi çiçekte dişi organın kısımlarından değildir?
  A)tepecik B)başçık
  C)dişicik borusu D)yumurtalık
  Cevap:B
  28.Çiçekli bitkilerde polenlerin dişi organın tepeciğine taşınmasına ne denir?
  A)özümleme B)tozlaşma
  C)döllenme D)döl değişimi
  Cevap:B
  29.Çiçekli bitkilerde,üreme olayında doğrudan etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
  A)taç yaprakların renkli olması
  B)çiçek tozlarının,dişi organın tepeciğine konması
  C)çiçeklerin erselik olması
  D)çiçeklerin tek eşeyli olması
  Cevap:B
  30.Polen nedir?
  A)erkek üreme hücresi B)dişi üreme hücresi
  C)çiçek tozo kesesi D)erkek organ
  Cevap:A
  31.İçerisinde polen bulunan kesecikler,çiçeğin hangi kısmında yer alır?
  A)dişicik borusunda B)dişicik tepesinde
  C)başçıkta D)ipçikte
  Cevap:C
  32.Aşağıdakileden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?
  A)nem B)hava
  C)ısı D)ışık
  Cevap
  33.Meyve yaprağının farklılaşması ile hangisi meydana gelir?
  A)dişi organ B)erkek organ
  C)taç yaprak D)çanak yaprak
  Cevap:A
  34.Aşağıdakilerden hangileri,çiçeklerde tozlaşmaya yardımcı olur?
  I.Rüzgar II.Arı III.Su
  A)yalnız III B)I-II
  C)II-III D)I-II-III
  Cevap
  35.aşağıdaki bitkilerden hangisinin gövdesi odunsudur?
  A)mısır B)ıspanak
  C)kavak D)fasulye
  Cevap:C
  36.Bir bitkinin tepe tomurcuğu kesilirse aşağıdakilerden hangisi olur?
  A)boyca uzayamaz
  B)dallanıp yapraklanamaz
  C)çiçeklenemez
  D)fotosentez yapamaz
  Cevap:A
  37.Aşağıdakilerden hangisinin gövdesi diğerlerinden farklıdır?
  A)kabak B)domates
  C)salatalık D)karpuz
  Cevap:B
  38.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak öezelliğidir?
  A)damarsız olma B)tohumsuz olma
  C)spor oluşturma D)döl almaşı gösterme
  Cevap
  39.Döllenme olayından sonra dişi organın yumurtalığının etlenip sulanmasından aşağıdakilerden hangisi oluşur?
  A)hakiki meyveler B)yalancı meyve
  C)tohum D)çenekler
  Cevap:A
  40.Aşağıdakilerden hangisi yalancı meyvedir?
  A)kiraz B)kayısı
  C)şeftali D)armut
  Cevap
  41.Bir orman ekosisteminde,besin zincirinin ilk basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  A)ağaçlar B)bakteriler
  C)mantarlar D)böcekler
  Cevap:A
  42.Aralarında yaşama birliği oluşturan aşağıdaki canlılardan,sayca en fazla olanı hangisidir?
  A)ağaç B)böcek
  C)kuş D)bakteri
  Cevap:A
  43.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindenir?
  A)klorofilsiz olma
  B)bölünerek çoğalma
  C)tohumsuz olma
  D)suda yaşama
  Cevap:C
  44.Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?
  A)iklimin değişmesi
  B)bilinçsiz avlanma
  C)toprağın korunması
  D)yırtıcı kuş sayısının azalması
  Cevap:C
  45.Besin zincirindeki enerji piramidinin en alt basamağında,aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  A)yeşil bitkiler
  B)otçullar
  C)etçiller
  D)hem et,hem de ot yiyenler
  Cevap:A
  46.Aşağıakilerden hangisi otçul hayvanlar grubunda yer alır?
  A)sansar B)tilki
  C)ayı D)sincap
  Cevap
  47.Aşağıdakilerden hangisi hem otla,hem de etle beslenir?
  A)ayı B)timsah
  C)kurbağa D)kurt
  Cevap:A
  48.Orman ekosisteminde besin zincirinin son basamağında hangisi bulunur?
  A)yeşil bitkiler
  B)otçul hayvanlar
  C)etçil hayvanlar
  D)bakteri ve mantarlar
  Cevap
  49.Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin ortak özelliklerindendir?
  A)solunum yapma
  B)klorofil taşıma
  C)besin yapma
  D)havasız ortamlarda yaşama
  Cevap:C
  50.Aşağıdakilerden hangisi hayvansal doku değildir?
  A)kıkırdak doku B)kan doku
  C)pek doku D)sinir doku
  Cevap:C
  51.Aşağıdaki dokulardan hangisi dışarıdan gelen uyartıları alabilir?
  A)duyu epitel B)bez epitel
  C)bağ doku D)salgı doku
  Cevap:A
  52.Bitkilerde destek dokunun görevini hayvanlarda yapan hangi dokudur?
  A)bağ doku B)kemik doku
  C)kas doku D)sinir doku
  Cevap:B
  53.Memeli hayvanların hangi organında kıkırdak doku bulunmaz?
  A)kulak kepçesi B)kulak yolu
  C)östaki borusu D)bağırsak
  Cevap
  54.Kan plazmasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A)madensel tuzlar
  B)sindirilmiş besin maddeleri
  C)hormonlar
  D)sinir hücreleri
  Cevap
  55.Omurgalı hayvanların uzun kemiklerinin eklem yerlerinde bulunan doku aşağıdakilerden hangisidir?
  A)destek doku B)epitel doku
  C)kıkırdak doku D)kas doku
  Cevap:C
  56.Aşağıdaki organlardan hangisi çizgili kaslardan meydana geldiği halde isteğimiz dışında çalışır?
  A)kol kasları B)kalp kasları
  C)bacak kasları D)sırt kasları
  Cevap:B
  57.Aşağıdaki canlılardan hangisi sinir sistemi olmadığı için uyartıları hücreden hücreye taşır?
  A)çiçekli bitkiler B)solucanlar
  C)böcekler D)memeliler
  Cevap:A
  58.Sinir hücrelerinin kısa uzantılarına aşağıdakilerden hangisidir?
  A)akson B)dentrit
  C)nöron D)miyelin
  Cevap:B
  59.Akyuvarların mikrop ve mikrop zehrine karşı çıkardığı maddeye ne denir?
  A)mukus B)antikor
  C)toksin D)insülin
  Cevap:B
  60.Aşağıdaki kemikler şekillerine göre sınıflandırıldığında hangisi farklı sınıfta yer alır?
  A)uyluk kemiği B)kaburga kemiği
  C)göğüs kemiği D)kafatası kemiği
  Cevap:A
  61.İnsan iskeletinde aşağıdakilerden hangisi bulunuz?
  A)kıkırdak B)kemik
  C)düz beyaz kas D)oynamaz eklem
  Cevap:C
  62.Aşağıdaki kemiklerden hangisinde sarı kemik iliğinin yer aldığı bir kanal bulunmaz?
  A)kaval kemiği B)kaburga kemiği
  C)önkol kemiği D)pazı kemiği
  Cevap:B
  63.Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırmızı ilik kemiği bulunmaz?
  A)uyluk kemiğinin ucunda
  B)omur kemiğinin ortasında
  C)pazı kemiğinin ucunda
  D)parmak kemiğinin ortasında
  Cevap
  64.Aşağıdaki kemiklerden hangisi omuz ekleminde bulunmaz?
  A)kürek kemiği B)köprücük kemiği
  C)göğüs kemiği D)pazı kemiği
  Cevap
  65.Aşağıda verilen kemik çiftlerinden hangisi birbiriyle eklem oluşturmaz?
  A)pazı kemiği-ön kol kemiği
  B)uyluk kemiği-kalça kemiği
  C)kaval kemiği -uyluk kemiği
  D)ön kol kemiği-dirsek kemiği
  Cevap
  66.Aşağıdaki eklemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A)omuz kemiği
  B)dirsek kemiği
  C)diz kapağı eklemi
  D)omurlar arasındaki eklemler
  Cevap
  67.Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kas çeşidi diğerlerinden farklıdır?
  A)boyunda B)midede
  C)bacakta D)kolda
  Cevap:B
  68.Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasların özelliklerinden biri değildir?
  A)isteğimizle hareket ederler
  B)yorulmazlar
  C)kırmızı renklidirler
  D)ince kas tellerinden oluşurlar
  Cevap:B
  69.Bebeklerde ve çocukların büyüme çağında D vitamin eksikliği hangi kemik hastalığını meydana getirir?
  A)kemik veremi B)raşitizm
  C)kemik erimesi D)kemik kanseri
  Cevap:B
  70.Aşağıdakilerden hangisi sindirim organı değildir?
  A)akciğer B)mide
  C)ince bağırsak D)dişler
  Cevap:A
  71.Sindirilmiş besinler nerede kana geçer?
  A)mide B)ağız
  C)kalın bağırsak D)ince bağırsak
  Cevap
  72. 20 yaşında büyük sağlıklı bir insanın ağzında kaç tane diş vardır?
  A)25 B)28 C)32 D)34
  Cevap:C
  73.Karaciğer tarafından salgılanan öd suyu hangi sindirim organına dökülür?
  A)onikiparmak bağırsağı
  B)mide
  C)kalın bağırsak
  D)safra kesesine
  Cevap:A
  74.Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde suyun emilmesi sağlanır?
  A)ağız B)mide
  C)ince bağırsak D)kalın bağırsak
  Cevap
  75.Sindirilmiş besinerin tümürler vasıtası ile emilerek kana geçtiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A)ağız B)mide
  C)ince bağırsak D)kalın bağırsak
  Cevap:C
  76.Pankreas salgıladığı öz suyunu aşağıdaki organlardan hangisine gönderir?
  A)safra kesesine
  B)kalın bağırsak
  C)mideye
  D)onikiparmak bağırsağına
  Cevap
  77.Ameliyatla safra kesesi alınmış bir kişide aşğıdaki maddelerden hangisinin sindirimi zorlaşır?
  A)yağların B)proteinlerin
  C)nişastanın D)şekerin
  Cevap:A
  78.Aşağıdakilerden hangisi protein,karbonhidrat ve yağların etkileyen enzim içerir?
  A)öd suyu B)mide öz suyu
  C)tükrük D)pankreas öz suyu
  Cevap
  79.Yemek borusunda sindirim olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)düz kaslardan yapıldığı için
  B)kısa olduğu için
  C)enzimleri olmadığı için
  D)epitel doku ile örtül olduğu için
  Cevap:C
  80.Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarından biri değildir?
  A)tifo B)kolera
  C)dizanteri D)zatürre
  Cevap
  81.Hangi hastalık mikrobu,vücudumuza sindirim sistemi yolu ile girer?
  A)kolera B)verem
  C)tifüs D)tetanos
  Cevap:A
  82.Bir dişin boyuna kesiti incelendiğinde,kan damarları ve sinirler hangi kısımda görülür?
  A)diş özü B)seman
  C)fildişi D)diş eti
  Cevap:A
  83.Nabız aşağıdakilerden hangisini belirler?
  A)kalbin kasılması ile atardamarlarda hissedilen vuruş
  B)kalbe kan geldiğini
  C)kulakçıkların kasılıp gevşediğini
  D)kanın akciğerlerden döndüğünü
  Cevap:A
  84.Vücudumuzda dolaşırken kirlene kan aşağıdaki organların hangisinde temizlenir?
  A)kalp B)karaciğer
  C)akciğer D)dalak
  Cevap:C
  85.Ayağına paslı çivi batan kişi aşağıdaki hastalıklardan angisine yakalanabilir?
  A)tifo B)tifüs
  C)kabakulak D)tetanos
  Cevap
  86.Soluk borusunda kıkırdak halkalar olmasaydı ne olurdu?
  A)hava akciğerlere ulaşamazdı
  B)hava kesecikleri fazla hava ile dolarak parçalanırdı
  C)ses telleri yırtılırdı
  D)akçiğerlerde iç basınç artardı
  Cevap:A
  87.Akciğerlerde oksijenin,karbondioksit ile yer değiştirmesi hangileri arasında olur?
  A)bronş-alveol
  B)bronşçuk-alveol
  C)toplardamar-alveol
  D)alveol-kılcaldamar
  Cevap
  88.Göğüs kafesinde,aşağıdakilerin hangisinde belirtilen organlar bulunur?
  A)akciğer-kalp
  B)akciğer-karacğer
  C)mide-karaciğer
  D)kalp-böbrek
  Cevap:A
  89.İnsan vücudunda bulunan diyafram ile ilgili aşağıdaki bilglerden hangisi yanıştır?
  A)soluk alıp vermeye yardımcı olur
  B)göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayırır
  C)göğüs boşluğunun hacmini değiştirir
  D)kaburgaların iç yüzünü kapsar
  Cevap
  90.Solunum sistemimizin hangi kısımında gaz değişimi gerçekleşir?
  A)bronşlarda
  B)bronşçuklarda
  C)soluk borusunda
  D)hava keseceklerinde
  Cevap: D
  91.Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olabileceği bir hastalıktır değildir?
  A)siroz B)mide
  C)nefes darlığı D)akciğer kanseri
  Cevap:A
  92.Böbek taşları böbreğin hangi bölgesinde meydana gelir?
  A)kabuk B)kabuk
  C)havuzcuk D)malpigi cisimciği
  Cevap:C
  93.Hücrede proteinlerin parçalanması,kanda hangi maddenin artmasına neden olur?
  A)tuz B)yağ
  C)üre ve ürik asit D)glikoz
  Cevap
  94.İnsanda boşaltım sisteminin temel amacı hangi seçenekte verilmiştir?
  A)fazla şekeri atmak
  B)üreyi atmak
  C)kanın yapısını değişmez tutmak
  D)kanı temizlemek
  Cevap
  95.Sindiği böbreklerin havuzcuğunda ,sidik torbasına akıtan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)idrar boruları
  B)kabuk
  C)öz
  D)süzme cisimcikleri
  Cevap:A
  96.Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme organında bulunmaz?
  A)prostat B)testis
  C)penis D)yumurtalık
  Cevap
  97.Cinsiyet hormanlarının üretimini aşağıdakilerden hangisini düzenler?
  A)pankreas B)hipofiz bezi
  C)beyin D)yumurtalık
  Cevap:B
  98.Böbreklerin görev yapmaması nedeniyle aşağıdakilerden hangisidir?
  A)şeker hastalığı B)şişmanlık
  C)üremi D)siroz

   

   

  Leyl-i Lal - 26.11.2009 - 00:49
 2. 100.Beyin yarım kereleri hasar gören bir kişide aşağıdakilerden hangisi gözlenir*
  A)kalp hemen durur
  B)soluk alıp veremez
  C)sindirim yapamaz
  D)duyu organları körelir
  Cevap: D
  101.Beyin yarım küreleri alınan bir omurgalı hayvan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A)gözleri göremez
  B)solunum yapar
  C)kas hareketleri düzensizleşir
  D)ayağına iğne batırıldığında ayağını çeker
  Cevap:C
  102.Sağlıklı bir insanın davranış ve hareketlerinin düzenli ve uyumlu olmasında,en önemli rolü hangi sistem oynar?
  A)kas B)iskelet
  C)sinir D)dolaşım
  Cevap:C
  103.Aşağıdakileden hangisi,omurilik soğanında bulunan refleks merkezlerinden birisi değildir?
  A)uçma-yüzme B)dolaşım
  C)çiğneme-yutma D)solunum
  Cevap:A
  104.Omurilik soğanı,aşağıdakilerden hangisini kontrol etmez?
  A)solunum hareketlerini
  B)kalp atışı hızını
  C)yutmayı
  D)yürümeyi
  Cevap: D
  105.Beyinciği zedelenen bir kuş için,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)uçamaz
  B)hareket edemez
  C)yalpalayarak uçar
  D)hareketlerinde değişiklik olmaz
  Cevap:C
  106.Sinir hücreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)vücudun en çok farklılaşma geçirmiş hücrelerdir
  B)mayoz bölünme geçirirler
  C)uzantıları vardır
  D)mitoz bölünme geçirmezler
  Cevap:B
  107.Aşağıdaki bezlerden hangisi insilün hormonu salgılar?
  A)pankreas B)tiroid
  C)epifiz D)hipofiz
  Cevap:A
  108.Aşağıdakilerden hangisi hormondur?
  A)safra kesesinden salgılanan kimasal maddeler
  B)besinlerin parçalanmasını sağlayan salgılar
  C)organların çalışmasını düzenleyen maddeler
  D)sinir hücrelerinin uzantıları
  Cevap:C
  109.aşağıdakilerden hangisi beyinciğin görevidir?
  A)bilgi üretmek
  B)bilgileri saklama
  C)bedeni olayları idare etme
  D)kas faaliyetlerini düzenleme
  Cevap: D
  110.İnsanlarda hormon miktarının ölçümü aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
  A)kan B)dışkı
  C)tükrük D)ter
  Cevap:A
  111.Şeker hastalarının devamlı olarak dışarıdan alması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir?
  A)tiroksin B)insülin
  C)adrenalin D)kalsitonin
  Cevap:B
  112.Hormonlar hangisi tarafından salgılanır?
  A)sinir sistemi B)sindirim sistemi
  C)dolaşım sistemi D)endokrin sistemi
  Cevap: D
  113.Tiroit bezi alınan genç bir insanda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
  A)büyümenin durması
  B)eşey orgnalarının az gelişmesi
  C)zeka geriliği
  D)kalsitonin hormonunun sentezlenememesi
  Cevap:B
  114.Aşağıdakilerden hangisi gözün ön kısmında farklılaşarak korneayı meydana getirir?
  A)sert tabaka B)damar tabaka
  C)ağ tabaka D)retina
  Cevap:A
  115.Aşağıdaki organlarımızın hangisinin yapısında kırmızı kas bulunur?
  A)midenin B)soluk borusunun
  C)göz kapağının D)ince bağırsağın
  Cevap:C
  116.Daltonizm nasıl bir göz kusurudur?
  A)bütün cisimleri siyah ve beyaz görür
  B)yeşil ve kırmızı renkli ayırt edemez
  C)cismin aynı anda birden fazla görüntüsü oluşur
  D)cisimleri bulanık görür
  Cevap
  117.Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı aşağıdakileden hangisidir?
  A)yarım daire kanalları B)kemik köprü
  C)salyangoz D)kulak zarı
  Cevap:A
  118.Aşağıdakilerden hangisi kulakta bulunan kemik dolambacının kısımlarından değildir?
  A)yarım daire kanalları B)salyangoz
  C)dalız D)örs
  Cevap: D
  119.Kulakta,ses titreşimlerini alan duyu hücreleri nerede bulunur?
  A)salyangoz B)orta kulak
  C)yarım daire kanalları D)kulak yolu
  Cevap:A
  120.Şiddetli seslerde ağız açık tutularak dengede kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)östaki borusu B)salyangoz
  C)kulak zarı D)oval pencere
  Cevap:C
  121.İşitme merkezi nerede yer alır?
  A)dalızda
  B)salyangozda
  C)yarım daire kanallarında
  D)beyinde
  Cevap: D
  122.Aşağıdakilerden hangisi dilin temel görevidir?
  A)konuşmayı sağlamak
  B)besinlerin tadını almak
  C)lokmaların yutulmasını sağlamak
  D)tükrük salgılamak
  Cevap:B
  123.Aşağıdakilerden hangisideri yoluyla alınabilen duyu değildir?
  A)ağrı B)basınç
  C)tat D)sıcak-soğuk
  Cevap:C
  124.Besinlerin tadını alabilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  A)besinin kuru olması gerekir
  B)besinin tükrükte çözünmesi gerekir
  C)besinin sıcak olması gerekir
  D)tat alma memeciklerinin parçalanması gerekir
  Cevap:B
  125.Dilin ucu hangi tadı alır?
  A)tuzlu B)ekşi
  C)tatlı D)acı
  Cevap:C
  126.Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer alır?
  I.kıl kökleri
  II.yağ bezleri
  III.ter bezleri
  A)yalnız I B)I-II
  C)II-III D)I-II-III
  Cevap: D
  127.Koku alıcıları nerede bulunur?
  A)burun boşluğunun üst kısmında
  B)burun boşluğunun alt kısmında
  C)yutakta
  D)beyinde
  Cevap:A
  128.İnsanlarda cilt rengini oluşturan maddeler derinin hangi tabakasındadır?
  A)alt deri B)malpigi
  C)korun D)yağ
  Cevap:B
  129.Aşağıdakilerden hangisi,tat alma duyusunun etkinliğini azaltmaz?
  A)sigara ve alkol
  B)çok sıcak ve çok soğuk
  C)dil ve damakta yaralar oluşması
  D)tükrük salgısının artması
  Cevap: D
  130.Aşağıdakilerden hangisi bir deri hastalığı değildir?
  A)kuduz B)uyuz
  C)egzama D)saçkıran
  Cevap:A


  Alintidir

   

   

  Leyl-i Lal - 26.11.2009 - 00:50
 3. sorular bana çok zor qeldiiii :(

   

   

  maidenur - 15.11.2010 - 12:59Benzer Konular

 1. Ku'ran'la ilgili Genel Bilgiler--Soru Cevap Şeklinde--83soru ve cevap--
  Konuyu Açan: The-Best, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 11.04.2012, 08:52
 2. 2011 YGS Sınavı Biyoloji Soru Çözümleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: ÖSS.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 07.08.2011, 00:36
 3. Biyoloji Soruları - 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.11.2010, 22:34
 4. Biyoloji Soruları 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.10.2010, 00:49
 5. Biyoloji Soruları 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.10.2010, 00:43

copyright

Soru Cevap