Cadu Bozma Duası

 1. cadu pozması üçün okunanak duası - cadu edilən üçün oxunacaq dua - cadudan qorunmaq üçün olkunacak dua - tilsimli dualar


  cadudan xilas olmaq istəyirsə o adam bir xətti kağızın üzərinə bu duanı yazarsa və 40 dəfə o duanı kağızın üzərində oxusa və o kağızı suyun içində əridib o suyu içərsə bir qisimiylə da üzünü yusa o adamın üzərindəki bütün ovsunlayar həll edilər. İşdə cadu pozmaq üçün kağız üzərinə yazılacaq dua:
  Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki Süleyman, və ma kefera süleymanü və lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra və ma Ünzile alel melekeyni bi babil Harut və Marut, və ma yüallimani min Əhad hətta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer'i və zevcih, və ma Hum bi darrine bihi min Əhad mütləq bi iznillah, və yeteallemune ma yedurruhüm və la yenfeuhüm, və le kad alimu le menişterahü ma lehi fil ahirati min halakiv və le bi'se ma şerav bihi enfüsehüm, lev qanun la'lemun
  Summ beasna mim ba'dihim musa bi ayatina ilə fir'avne və meleihi fe zalemu biha fenzur kefə kane akibetül müfsid
  Və qala musa ya fir'avnü inni rəsulun mir Rabbil aləmin
  Hakiykun ala əl la ekule alellahi illel haqq kad ci'tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye məni İsrail
  Qala in küt ci'te bi ayənin fe'ti biha in küt Mines sadikiyn
  Fe elka asahü fe iza hiye su'banüm mübin
  Və nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
  Kaleli meleü min qövmü fir'avne inne haza le sahirun alim
  Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te'mürun
  Ye'tuke bi külli Sahir alim
  Və caes seharatü fir'avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül Qalibin
  Qala neam və inneküm le minel müqərrəbin
  Kalu ya musa Imma ən tülkiye və Imma ən nekune nahnül mülkiy
  Qala elku fe lemma elkav seharu a'yünen necə vesterhebuhüm və cau bi Sehrin aziym
  Və evhayna ilə musa ən elki asak fe iza hiye telkafü ma ye'fikin
  Fe vekaal hakku və betale ma qanun ya'lemun
  Fe ğulibu hünalike venkalebu sağir
  Və ülkiyes seharatü sacidin
  Kalu amenna bi Rabbil aləmin
  Rəbbi musa və Harun
  Qala fir'avnü amentü bihi ürəyə ən azene lekum inne haza le merkum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta'lemun
  Le ükattianne eydiyeküm və ercüleküm min xilaf Summ le üsallibenneküm ecmeiyn
  Qala Rabbül mesriki vəl Məğribi və ma beynehüma in küntü ta'kilun
  Qala leinittehazte İlahənin ğayri le ec'alenneke minel mescunin
  Qala e və lev ci'tüke bi şey'im mübin
  Qala fe'ti bihi in küt Mines sadikiyn
  Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübin
  Və nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
  Qala lil mələk havlehu inne haza lesahirun alim
  Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te'mürun
  Kalu ercih və ehahü veb'as fil medaini həşr
  Ye'tuke bi külli seharin alim
  Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma'lun
  Və kiyle lin necə hel entüm müctemiun
  Leallena nettebius seharete in kanuhümül Qalibin
  Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül Qalibin
  Qala neam və inneküm izel le minel müqərrəbin
  Qala lehim musa elku ma entüm mülkün
  Fe elkav hibalehüm və isiyyehüm və kalu bi izzəti fir'avne inna le nahnül ğalibun
  Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye'fükun
  Fe ülkiyes seharatü sacidin
  Kalu amenna bi Rabbil aləmin
  Rəbbi musa və Harun
  Qala anemtüm lehi ürəyə ən azene lekum innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sehri f ələ sevfe ta'lemun le ükattianne eydiyeküm və ercüleküm min hilafiv və la üzallibenneküm ecmeiyn
  Summ beasna mim ba'dihim musa və harune ilə fir'avne və meleihi bi ayatina festekberu və qanun kavmen günahkarın
  Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
  Qala musa e tekulune lil haqqı lemma caeküm e sihrun haza və la yüflihus sahirun
  Kalu e ci'tena li telfitena amma vecedna əleyhi abaena və tekune lekümel kibriyaü fil ard və ma nahnü leküma bi möminin
  Və qala fir'avnü 'tunik bi külli Sahir alim
  Felemma caes seharatü qala lehim musa elku ma entüm mülkün
  Fe lemma elkav qala musa ma ci'tüm bihis sehri innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsid
  Və yühikkullahül haqqa bi kelimatihi və lev kerihel mücrimun
  Fe ma Amen li musa mütləq zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir'avne və meleihim ey yeftinehüm və inne fir'avne Leal fil ard və innehu le minel bədxərc
  Və qala musa ya qövmü in küntü amentü billah fealleyhi tevekkelu in küntü müslimin
  Fe kalu alellahi tevekkelna Rəbbəna la tec'alna fitnetel lil qövmü zalımın.
  götürmə

   

   

  Nerissa-Su - 30.03.2012 - 14:43Benzer Konular

 1. Gözdəymə Və Cadu
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: İslami Mövzular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.09.2013, 02:59
 2. Ayetel Kürsi İle Büyü Bozma Duası
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.06.2012, 21:04
 3. Oruç Bozma Kefâreti
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Ramazan.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 24.08.2011, 01:38
 4. Büyü Bozma Duası
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.01.2011, 10:47
 5. Sehr-Cadu Sihir-Cadi
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.12.2009, 01:14

copyright

Soru Cevap