Səməd Vurğun Səirleri

 1. Mən Tələsmirəm (1954)

  Dostlar, badələri qaldırın içək!
  Gecə, ulduzludur, hava da sərin.
  Demirəm məst olub dünyadan keçək…
  Deyirəm mehriban düşüncələrin
  İsti qücağında qızınaq bir az…
  Qoy uzansın gecə, geciksin səhər,
  Yuxuya getməsin məclisdəkilər –
  Mənim söhbətimdən yorulmaq olmaz.
  Hələ yer üstündə, insan yanında
  Deyib danışmaqdan doymamışam mən…
  Uzadaq ömrünü hər bir anın da,
  Yel kimi keçməsin vaxt üstümüzdən…
  Bu aylı gecədə, bu dağ döşündə,
  Bu sazlı, söhbətli bulaq başında
  Bu saat, bu dəm
  Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!

  Sevgilim, qolunu boynuma dola!
  Demə ki, yorğunam, ya qocalmışam.
  Mən hələ dünyadan nə zövq almışam?
  Dur, bütün aləmi gəzək qol-qola!
  Yenə də fikrimin səyyar yelkəni
  Dənizdən – dənizə atsa da məni,
  Qorxma! Ürəkdə de:: «Uğurlar ola!»
  Dur, bütün aləmi gəzək qol – qola,
  Sellərdən, sulardan yeyin axsam da,
  Şimşəklə yanaşı göydə çaxsam da,
  Nə şadlıq səyirtsin atını, nə qəm,
  Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!

  Sən də, ovçu dostum, tələsmə sən də,
  Bu qəlbi dağları qoy asta aşaq.
  O çay yanındakı yaşıl çəməndə
  Asta addımlayıb ağır dolaşaq.
  Hər güllə, çiçəyə salam verməsəm,
  Xoş üz göstərməsəm, xoş üz görməsəm;
  Nanələr, reyhanlar inciyər məndən.
  Güllərin yarpağı tökülər dən – dən…
  Odur ki, yel olub çöldə əsmirəm,
  Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!

  Bulud tez keçməsin başımın üstdən,
  Çay da yavaş axsın…sular boyunca.
  Baxım hər zərrəyə, baxım doyunca…
  Ürək tərpənməyir ötərgi səsdən,
  Nə çıxar bir anlıq yanan həvəsdən?

  Elə zənn etmə ki, ağırlaşmışam,
  Ayağı sarıqlı şikəst bir quşam…
  Qoy dünya böyüsün, zaman uzansın,
  Bir günün ərzində aylarla yansın
  Al günəş üzündən nur yağa – yağa..
  Ömrün kitabını tamamlamağa
  Çox da can atmasın əlimdə qələm,
  Mən tələsmirəm,
  Mən tələsmirəm

   

   

  Leyl-i Lal - 15.12.2009 - 21:30
 2. Ala Gözler

  Yene qılıncını çekdi üstüme,
  Qurbanı olduğum o ala gözler.
  Yene cellad olub durdu qesdime;
  Qelem qaş altında piyale gözler!

  Başımdan getmişdi sevdanın qemi,
  Xeyalım gezirdi, bütün alemi.
  Bu dustaq könlümü deyin yenemi
  Çekdiniz sorğuya, suala gözler

  Sevda yolçusuyam ezel yaşımdan,
  Könlüm ayrı gezir, can sirdaşımdan.
  Dağıdır huşumu, alır başımdan
  Süzülüb gedende xeyala gözler!

  Gerdenin minadır, boyun tamaşa,
  Ay da hesed çekir o qelem qaşa!
  Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa
  Yanıb şöle salır, camala gözler!

   

   

  Leyl-i Lal - 15.12.2009 - 21:31
 3. Ana (1927)
  Pək cocuğdum, yerə gömdülər səni,
  Həyata qanadsız atdılar məni.
  Bax, necə pozulub ömür gülşəni,
  Həyat sənsiz mənə zindandır, ana!

  Qoynunda bəslənir gözəl diləklər,
  Layiqdir səcdəyə sənə mələklər,
  Nerdəsən, gözlərim həp səni bəklər,
  Bax evladın nasıl giryandır, ana!

  Sən bir günəş idin, doğdum da, batdın,
  Yazıq evladını qəmlərə atdın.
  Bir cavab ver, hanki murada çatdın
  Torpaqlarda neçə zamandır, ana!

  Bir ah çəksəm sənsiz, qopmazmı tufan?
  Əzizim anacan, gözüm anacan!
  Yumuq gözlərini aç da bir oyan,
  Şimdi zaman başqa zamandır, ana!

  Yıxılıb payinə öpmək istərəm,
  Analıq mehrini görmək istərəm,
  Səni görmək üçün ölmək istərəm,
  Təsəlim ah ilə fəğandır, ana!

   

   

  Leyl-i Lal - 15.12.2009 - 21:31
 4. Həyat fəlsəfəsi (1942)

  Quşlar qatar-qatar ellərdən keçər,
  Bəşər nəsil-nəsil dünyadan köçər;
  İnsanlıq gah zəhər, gah şərbət içər…
  Əzəldən belədir hökmü zamanın -
  Düyümlü bir sirri var asimanın!

  Çarxını qurduqça dövranın əli
  Bəzən ağlar olur, bəzən gülməli…
  İnsanın ən böyük eşqi, əməli
  Bəzən aslan kimi çırpınır darda,
  Bəzən də qərq olur fırtınalarda…

  Dəyişir səmtini daima sular,
  Dəyişir fikirlər, dönür duyğular.
  Kainat tutmayır bir yerdə qərar:
  - Çarpır sinəsini qayalıqlara-
  O gah qışa çıxır, gah da bahara!

  Dünya binasını qurandan bəri
  Səadət adlanan o gözəl pəri
  Gəl! - deyə səsləmiş qərinələri;
  Yazıqlar olsun ki, hələ insanlıq
  Gəlib qovuşmamış ona bir anlıq.

  Ey dünya gözəli, qaçma bəşərdən!
  İnsandır ayıran xeyiri bəşərdən!
  Gəl onun eşqini ücüz tutma sən, -
  Qəlbi var, hissi var hər məhəbbətin,
  Qaralmaz ulduzu əbədiyyatın!…

  Ölüm bir iblisdir, həyat bir mələk!
  Varlığı izləyir heçlik kölgə tək…
  İşıq qaranlıqla pəncələşərək
  Yaşatmaq istəyir cahanda bizi,
  Günəş salamlayır iradəmizi!

  Yamanlıq, yaxşılıq durmuş üz-üzə,
  Dilsiz əsrlərdən mirasdır bizə.
  Əsir bahar yeli qəlblərimizə,
  Lakin arxasınca kəfən geyir qış,
  Təbiət varlığa belə qarğamış.

  Bir bayram sözü var, bir də ki, matəm,
  Nəşə bir aləmdir, qüssə bir aləm.
  Həyat öz atını sürür dəmadəm;
  Odlar içində də hər bir mənzərə
  Yenə qanad verir düşüncələrə!

  Yenə də insanın xəyal şəhpəri
  Gəzir fəzaları, göy dənizləri.
  Sən ey səadətin gözəl pak əməlini,
  Uzat yer üzünə hünər əlini!

  Zamandır, bəşərin imdadına gəl!
  Xəstə bir gözəldir hünərsiz əməl…
  Hünər söylədiyim o qüdrətli əl
  Bütün kainata qoy qanad gərsin,
  Bəşər karvanına o yol göstərsin.

  Hünər qanad versin torpağa, daşa,
  Dənizlər çatılıb gəlsin baş-başa…
  Azadlıq ordusu varsın birbaşa,
  Hər zəfər dastanı yadigar olsun,
  Ölüm təslim olsun, həyat var olsun!

  Dünyaya bir şöhrət yaranmışıq biz,
  Günəş çökməmişdir qaranlığa diz.
  Qoy ölsün yamanlıq, o xain iblis!…
  Yaxşılıq çağırsın hər qəlbin neyi,
  Qurtaraq zəncirdən Prometeyi…

  Fəlakət qocalmış…qartdır o köpək.
  Onun sümükləri tez çürüyəcək…
  Səadət - gənclikdir, adı - gələcək!
  Onun gözlərində həyat eşqi var-
  Var olsun gələcək! Var olsun bahar!

   

   

  Leyl-i Lal - 15.12.2009 - 21:32
 5. Dağlar (1943)

  Binələri çadır- çadır
  Çox gəzmişəm özüm, dağlar!
  Qüdrətini sizdən aldı
  Mənim sazım, sözüm, dağlar!

  Maral gəzər asta – asta,
  Enib gələr çeşmə üstə.
  Gözüm yolda, könlüm səsdə,
  Deyin, necə dözüm, dağlar?

  Hər obanın bir yaylağı,
  Hər tərlanın öz oylağı;
  Dolaylarda bahar çağı:
  Bir doyunca gəzim, dağlar!

  Qayaları baş – başadır,
  Güneyləri tamaşadır.
  Gödək ömrü çox yaşadır,
  Canım dağlar, gözüm dağlar!

  Bir qonağam bu dünyada,
  Bir gün ömrüm gedər bada;
  Vurğunu da salar yada
  Düz ilqarlı bizim dağlar

   

   

  Leyl-i Lal - 15.12.2009 - 21:32
 6. Şair nə tez qocaldın sən?! (1953)

  Nemətsə də gözəl şer,
  Şair olan qəm də yeyir.
  Ömrü keçir bu adətlə,
  Uğurlu bir səadətlə.
  Görən məni nədir deyir:
  Saçlarına düşən bu dən?
  Şair, nə tez qocaldın sən!

  Dünən mənə öz əlində
  Gül gətirən bir gəlin də
  Gözlərində min bir sual
  Heykəl kimi dayandı lal…
  O bəxtəvər gözəlin də
  Mən oxudum gözlərindən:
  Şair, nə tez qocaldın sən!

  Ovçuluğa meyil saldım,
  Gecə – gündüz çöldə qaldım,
  Dağ başından enib düzə
  Bir ox kimi süzə – süzə
  Neçə ceyran nişan aldım;
  Cavab gəldi güllələrdən:
  Şair, nə tez qocaldın sən?

  Bəzən uca, bəzən asta,
  Ötür sazım min sim üstə.
  Andı yalan, eşqi yalan,
  Dostluğu da rüşvət olan,
  Ürək yıxan bir iblis də
  Üzəvari deyir hərdən:
  Şair, nə tez qocaldın sən!

  Saç ağardı, ancaq ürək
  Alovludur əvvəlki tək.
  Saç ağardı, ancaq nə qəm!
  Əlimdədir hələ qələm…
  Bilirəm ki, deməyəcək
  Bir sevgilim , bir də Vətən:
  -Şair, nə tez qocaldın sən!

   

   

  Leyl-i Lal - 15.12.2009 - 21:33
 7. SEMED VURGUNUN CEYRAN WERINI TAPA BILMEDIM MALESEFF...(((

   

   

  nara1026 - 20.02.2012 - 15:51
 8. NƏ edək bu defe tapa bilmedin taparsan :-)

   

   

  frid - 21.02.2012 - 17:24Benzer Konular

 1. Səməd Vurğun
  Konuyu Açan: DAVAKAR, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 05.12.2013, 15:23
 2. Səməd Vurğun
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 05.12.2013, 15:22
 3. Azərbaycan - Səməd Vurğun
  Konuyu Açan: NarCicegi, Forum: Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 28.11.2012, 21:17
 4. Heyran Xanım'ın Səirleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 12.12.2009, 03:45
 5. Hüseyin Cavid Səirleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 12.12.2009, 03:44

copyright

Soru Cevap