Uluslararası işletmecilik Sınav Soruları

 1. aöf uluslararası ilişkiler dersleri - uluslarası işletmecilik deneme testi

  1) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmecilik faaliyetleridir?

  A) Uluslar arası yönetim – Uluslar arası yatırım

  B) Uluslar arası yönetim – Uluslar arası ticaret

  C) Uluslar arası ticaret – Uluslar arası yatırım

  D) Uluslar arası ticaret – Uluslar arası pazarlama

  E) Uluslar arası pazarlama – Uluslar arası yönetim  2) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası yatırımı ifade eder?

  A) Bir işletmenin yerel başka işletmelerle birleşmesi

  B) Bir işletmenin yerel rakipleri tarafından satın alınması

  C) Bir işletme ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetleri yürütmek amacıyla kaynak transfer etmesi

  D) Bir işletmenin ürün ve hizmetlerin ihracat ve ithalat faaliyetlerini yerine getirmesi

  E) Bir işletmenin yerel bir işletme ile ortaklık kurması  3) Sömürgecilik döneminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi devriminin sonucunda büyük işletmelerin kurulmuş olması

  B) 1500’lü yılların başlangıcından 1850’lerde Avrupa’da Sanayi devriminin ortaya çıkışına kadar devam etmesi

  C) Çeşitli bireylerin ülke dışında şanslarını denemek ve dış ülkelerden satın aldıkları malları Avrupa’ya göndermek yoluyla büyük kârlar sağladığı dönemdir.

  D) Otomobil sektöründe dış ülkelere yapılan yatırımlar önem kazanmıştır.

  E) Modern ilk uluslar arası işletme kurulmuştur.  4) Uluslar arası işletmeciliğin tarihsel gelişim süreci dönemler itibariyle incelendiğinde bu dönemler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

  A) Ticaret dönemi

  B) Sömürgecilik dönemi

  C) Liberalizm dönemi

  D) Ayrıcalıklar dönemi

  E) Uluslar arası dönemi  5) Aşağıdakilerden hangisi mutlak üstünlük teorisini geliştiren iktisatçıdır?

  A) Karl Marx

  B) David Ricardo

  C) Paul Samuelson

  D) Adam Smith

  E) Bertil Ohlin  6) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi ilk olarak aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

  A) Adam Smith

  B) Karl Marx

  C) David Ricardo

  D) Stolper Samuelson

  E) Wassily Leontief  7) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ticaret teorilerinin dayandığı temel varsayımlardan biri değildir?

  A) Uluslar arası ticaret iki ülke arasında yapılmaktadır.

  B) Ticarete yalnız iki mal konu olmaktadır.

  C) Nakliye, sigorta gibi giderler yoktur.

  D) Ekonomi ek*** istihdamdadır.

  E) Üretim faktörleri ülke içinde hareketli, ülkeler arasında ise hareketli değildir.  8) Üretim sürecinde ağırlığı artan ürünlerden oluşan endüstriler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Serbest endüstriler

  B) Emek yoğun endüstriler

  C) Kaynağa yönelimli endüstriler

  D) Pazar yönelimli endüstriler

  E) Karma endüstriler  9) Tüm dünyada çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine, sosyal adaletin geliştirilmesine ve bu yolda evrensel barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya çaba gösteren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uluslararası Çalışma Örgütü

  B) Uluslararası Para Fonu

  C) Dünya Ticaret Örgütü

  D) Gıda ve Tarım Örgütü

  E) Dünya Sağlık Örgütü  10) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’ in çalışmalarını yürüten organlardan biri değildir?

  A) Uluslar arası Adalet Divanı

  B) Genel Kurul

  C) Ekonomik ve Sosyal Konsey

  D) Uluslararası Para Fonu

  E) Güvenlik Konseyi  11) Petrol ihraç eden ve dünya petrol rezervlerinin üçte ikisinin ellerinde bulunduran 12 ülkenin oluşturulduğu konfederasyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İKÇT

  B) OPEC

  C) EFTA

  D) OECD

  E) NAFTA  12) Örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, temel çalışma hakları, zoraki emeğin ortadan kaldırılması, fırsat eşitliği gibi konularda asgari standartlar koyarak, bu standartları sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

  B) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

  C) Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)

  D) Dünya Bankası Grubu (WB)

  E) Uluslararası Para Fonu (IMF)  13) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmeleri ortak işletme kurmaya iten nedenlerden biri değildir?

  A) Politik baskılar

  B) Sermaye ihtiyacı

  C) Kalite ek***liği

  D) Ev sahibi ülke hükümetiyle iyi ilişkiler kurma ihtiyacı

  E) Sermaye ile ilgili riskler  14) Az taahhüt gerektiren ve düşük risk içeren ülke dışı faaliyet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğrudan yabancı yatırım

  B) Lisans anlaşmaları

  C) Dolaylı ihracat

  D) Yönetim sözleşmesi

  E) Doğrudan ihracat  15) Özel bir uzmanlık gerektirmeyen ihracat biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dolaylı ihracat

  B) Dikey ihracat

  C) Doğrudan ihracat

  D) Ortak ihracat

  E) Yatay ihracat  16) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ticaretin en eski biçimidir?

  A) Doğrudan yabancı yatırım

  B) İhracat

  C) Yönetim sözleşmesi

  D) Franchising

  E) Lisans anlaşması  17) Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?

  A) Örgüt üyelerince paylaşılması

  B) Soyut bir kavram olması

  C) Öğrenilmesi

  D) Değişmemesi

  E) Çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahip olma  18) Aşağıdakilerden hangisi çokkültürlülük türlerinden biridir?

  A) Takım çokkültürlülüğü

  B) Küresel çokkültürlülük

  C) Çokuluslu çokkültürlülük

  D) Global çokkültürülülük

  E) İşletme çokkültürlülüğü  19) İşletmenin varlık nedenine ve bireylerin amaçlarını gerçekleştirmeleri üzerine odaklanan örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuluçka makinesi kültürü

  B) Güçlü kültür

  C) Aile kültürü

  D) Kılavuz ok kültürü

  E) Eyfel kulesi kültürü  20) İnsanların karar ve davranışlarının ne şekilde olup ne şekilde olmaması gerektiğine ilişkin bir değerler bütününe ne ad verilir?

  A) Etik

  B) Gelenek

  C) Kuram

  D) Kültür

  E) Ahlak
  21) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir işletmenin uyması gereken evrensel etik davranış standartlarından biri değildir?

  A) Çevrenin korunması

  B) Ev sahibi ülkenin iç siyasetine karışılmaması

  C) Yerel işletmelerle rekabete girilmemesi

  D) Düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne saygılı olunması

  E) İnsan kaynaklarının iş güvenliği, iş güvencesi, adalet gibi haklarının korunması  22) Uluslar arası işletmelerin, kendi ülkelerinde onaylanmayan davranışları, engelleyici yaptırımları yetersiz kalan ülkelerde uygulamalarına karşı çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ulusal etik ilkeleri

  B) Kültürel kuramlar

  C) Sonuç temelli kuramlar

  D) Uluslar arası etik ilkeleri

  E) Yararcı kuramlar  23) Şirketin stratejik kararlarında ana şirketin değer ve eğilimlerine önem ve izin veren eğilim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geosentrik

  B) Global

  C) Polisentrik

  D) Etnosentrik

  E) Regisentrik  24) Ekonomik ve politik stratejilerden daha çok çalışanlara değer veren diğer yaklaşımlar arasında en esnek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kültürel odaklaşma

  B) Yönetsel koordinasyon

  C) Kaliteye odaklanma

  D) Politikaya odaklanma

  E) Ekonomiye odaklanma  25) Politik zorunluluk yaklaşımının stratejik planlamada kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ürünü korumak

  B) Yerel pazardaki firmaları korumak

  C) Koordinasyon korumak

  D) Stratejiyi korumak

  E) Markayı korumak  26) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin uluslar arası faaliyetleri büyümeye devam ederse, bütün uluslar arası faaliyetleri yürüten yan firmalarının gruplandırıldığı bölüm yapısıdır?

  A) Global fonksiyonel

  B) Uluslar arası bölüm yapısı

  C) Global ürün bölümü

  D) Karma örgüt yapısı

  E) Başlangıç bölüm yapısı  27) Aşağıdakilerden hangisi global faaliyetlerin coğrafik alan tabanlı olduğu örgütsel yapıdır?

  A) Global ürün bölümü yapısı

  B) Uluslar arası bölüm yapısı

  C) Global fonksiyonel bölüm yapısı

  D) Global bölge bölüm yapısı

  E) Karma örgüt yapısı  28) Aşağıdakilerden hangisi birbiriyle yakın işbirliği ve çalışma içinde olan büyük ve dikey olarak birleşmiş şirketler grubunu ifade eder?

  A) Uluslar arası işletme

  B) Dünya işletmesi

  C) Keiretsu

  D) Konsern

  E) Tröst  29) Aşağıdakilerden uluslar arası işletmelerin yatay ve dikey olarak ikiye ayrılan örgütsel özelliğini ifade eder?

  A) Merkezleşmeme

  B) Biçimsellik

  C) Merkezleşme

  D) Uzmanlık

  E) Koordinasyon


  30) Dünyanın en büyük spor giyim imalatçılarından biri olan Nike, çocuk işgücü istihdam ettiği kuşkusuyla Asyalı ortaklardan biriyle lisans anlaşmasını iptal etmeye zorlanması, uluslar arası işletmeciliği önemli kılan etkenlerden hangisine örnektir?

  A) Teknoloji

  B) Dış çevre

  C) Rekabet

  D) Standardizasyon

  E) Ekonomik entegrasyon ve globalleşme

  Cevaplar:

  1. C -
  2. C -
  3. A -
  4. C -
  5. D -
  6. C -
  7. D -
  8. D -
  9. A -
  10. D -
  11. B -
  12. C -
  13. C -
  14. C -
  15. A -
  16. B -
  17. D -
  18. A -
  19. A -
  20. A -
  21. C -
  22. D -
  23. D -
  24. B -
  25. B -
  26. B -
  27. D -
  28. C -
  29. D -
  30. B


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 03.03.2012 - 21:59Benzer Konular

 1. Uluslararası işletmecilik Ara Sınav Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.03.2012, 01:11
 2. Uluslararası işletmecilik Deneme Soruları 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.03.2012, 21:40
 3. Uluslararası işletmecilik Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.03.2012, 21:11
 4. Uluslararası işletmecilik
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.03.2012, 21:05
 5. Uluslararası İşletmecilik Sınav Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.10.2010, 19:55

copyright

Soru Cevap