Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Final Soruları

 1. aöf sosyoloji bölümü dersleri - Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi test soruları ve cevapları

  Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı’nın getirdiği en önemli gelişmelerden biridir

  A) Bireyin devlet için var olduğu düşüncesinin yaygınlaşması

  B) Tüm yurttaşların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu görüşünün belirmeye başlaması

  C) Ekonomik değerlerin tüm değerlerin üstüne çıkması

  D) Dinsel değerlerin ön plana çıkarılması

  E) Toplumsal evrimin geçersizliğinin anlaşılması  2) XVII. Yüzyılda Avrupalıların, ortak düşman olarak gördükleri Osmanlılara karşı birleşmesinde etkili olan aşağıdakilerden hangisidir

  A) Güçlü bir sanayi oluşturulması

  B) Mezhep savaşlarının uzlaşma ile bitirilmesi

  C) Paylaşılacak sömürgeler konusunda uzlaşılması

  D) Doğuya giden ticaret yollarının ele geçirilmesi

  E) Rönesans ve reform ile akla ve bilime dayanan devlet yapısının oluşturulması  3) Bulgaristan’ın bırakışma imzalayarak I. Dünya savaşından çekilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur

  A) ABD’nin İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmesi

  B) Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı yardımın kesilmesi

  C) Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun savaştan çekilmesine

  D) İtilaf Devletlerinin Rusya’ya daha kolay yardım ulaştırması

  E) Rumeli’de yeni bir cephe açılmasına  4) Fransa’nın, Yunanistan’ın Batı Anadolu’ya yerleşmesini istemediği halde karşı çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir

  A) İtalya ile arasının açılmasını istememesi

  B) Almanya ve Ortadoğu üzerinde emelleri olması

  C) Bölgede yaşayan çoğunluğun Rum olması

  D) Paylaşım anlaşmalarında bölgenin Yunanistan’a verilmiş olması

  E) Yunanistan’ın Batı Anadoluya yerleşmesinin Amerika tarafından istenmesi  5) Amasya Genelgesinin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da güvendiği kişilere gönderdiği mektuplardaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir

  A) İstanbul’daki siyasal gücün Anadolu’ya bağlı olması gerektiği

  B) Kurtuluş mücadelesinin önderi olduğu

  C) Manda ve himaye gibi düşüncelerin asla kabul edilmemesi gerektiği

  D) Damat Ferit Kabinesi’nin düşürülerek yerine yurtsever bir hükümet oluşturulması gerektiği.

  E) Kendisini görevden almak isteyen İngilizlerin çabalarının önlenmesi isteği  6) Hangisi Sivas kongresi öncesinde Damat Ferit Paşa’nın Kongreyi engellemek amacıyla uygulamaya koymak istediği taktiklerden biridir

  A) Ali Galip’i Atatürk’e suikast için göndermek

  B) Atatürk’ün İngiliz ajanı olduğunu yaymak

  C) Ege’deki Yunanlılarla anlaşmak

  D) Atatürk’ü 9. Ordu Müfettişliğinden almak

  E) Doğu Anadolu’daki Ermenileri kongre aleyhinde kışkırtmak  7) Aşağıdakilerden hangisi 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya protokolü’nün içeriğinde yer almaz

  A) Osmanlı parlamentosu’nda üyeleri halk tarafından seçilen mebuslar meclisi içinde bir müdafaa-i hukuk grubunun oluşturulmasının karara bağlanması

  B) İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliye’yi tanıması

  C) Meclis-i Mebusan’ın toplanması

  D) Heyet-i Temsiliye’nin yurdun bütünlüğüne zarar gelmemesi koşulu ile İstanbul Hükümeti’ne karşı bir harekette bulunmayı yükümlenmesi

  E) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu hareketinin temsilcileriyle iyi geçineceğini belirtmesi  8) İlk TBMM’nin vatana ihanet yasasını kabul etmesi ve İstanbul Hükümeti’ni tanımaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir

  A) Kendisinin üstünde bir güç tanımadığını

  B) Güçler birliği sistemini benimsediğinin

  C) Saltanat sistemini kaldırdığının

  D) Kararları oybirliğiyle aldığının

  E) İç ayaklanmaları bastırdığının  9) TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan gümrü barışının en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir

  A) Ermenilerin Serv Barışını tanımadığını belirtmeleri

  B) Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış olan Ermenilerin geri dönmesine izin vermesi

  C) Ermenistan Türkiye’ye karşı yapılacak anlaşmalarda yer almayacağını belirtmesi

  D) TBMM’nin kurduğu devletin Türkiye adıyla anılması

  E) TBMM Hükümeti dilediği taktirde Ermenistan’a yardım edebilecek  10) Çerkez Ethem ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez

  A) İç ayaklanmaların bastırılmasında önemli hizmetleri bulunmuştur

  B) Düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkmıştır

  C) Ulusal birliklere yenildikten sonra Yunanlılara sığınmıştır

  D) Yunanlılar tarafından isyana kışkırtılmıştır

  E) Bir isyan başlatacağını önceden Yunanlılara bildirmiştir  11) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir

  A) Türkiye’ye boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması

  B) Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması

  C) Azınlıkların Türk uyruklu sayılması

  D) Devlet borçlarının ödenmesi yönündeki her türlü yabancı gözetim ve denetimine son verilmesi

  E) Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması  12) Ulusal Kurtuluş Savaşı siyasal zaferle sona erdikten sonra TBMM içindeki muhalif güçlerin Mustafa Kemal Paşa’yı devre dışı bırakmak amacıyla meclise verdikleri yasa önerisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir

  A) Mustafa Kemal Paşa’ya halifelik makamının verilmesi

  B) Çok partili siyasal hayata geçme isteği

  C) Milletvekili olma şartlarının yeniden düzenlenmesi

  D) Askerlik mesleği ile mebusluğun birlikte yürütülmemesi

  E) Başkomutanlık makamının kaldırılması  13) Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir

  A) Devlet başkanının parlamentoyu dağıtma yetkisinin olmaması

  B) Parlamentodan güvenoyu alan hükümetin çalışmalarında serbest olması

  C) Yargının bağımsız olması

  D) Yürütme gücünün parlamentonun içinden çıkması

  E) Parlamentonun hükümeti istediği zaman güvenoyu ile düşürebilmesi  14) 1946 seçimlerinin seçim sistemi açısından getirdiği yenilik hangisidir

  A) Kadınlar ilk kez oy kullandı

  B) Seçimler tek dereceli yapıldı

  C) Muhalefetin katılması engellendi

  D) Cumhuriyet senatosu için ilk kez seçim yapıldı

  E) Gelir düzeyi yüksek olanlar oy kullanabilmişlerdir.  15) Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olmayacağını gösteren özelliklerden biri değildir

  A) Yeniden kurulan Polonya’ya pek çok Alman toprağı verilmesi

  B) Yeni kurulan Çekoslovakya’nın içinde pek çok Alman ve Avusturyalının yaşaması

  C) Üzerinde Macarların bulunduğu toprakların İtalya’ya bırakılması

  D) Avusturyalıların yaşadığı bazı toprakların İtalya’ya bırakılması

  E) Almanya’nın ekonomik ve askeri açıdan üstün bir güç olması.  16) Toplumsallaşma evreninin en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir

  A) Parlamenter rejimin kurulması

  B) Siyasal partilerin kurulması

  C) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirlenmiş olması

  D) Sivil toplum örgütlerinin oluşması

  E) Devletin oluşması  17) Gözlem ile aklı birleştirerek Aydınlanma çağındaki gelişmeyi doruğa ulaştıran bilim adamı kimdir

  A) Kant

  B) Descartes

  C) Aristo

  D) Hegel

  E) Galileo  18) Demokratik hukuk devletinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir

  A) Ulus temsilcilerinin mahkemeler üzerinde söz hakkı olması

  B) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirlenmesi

  C) Tüm yurttaşların temel haklardan eşit ölçüde yararlanması

  D) Yargı gücünün bağımsız olması

  E) Devletin laik kurallar çerçevesinde yönetilmesi  19) İlke olarak bireyden güçlü olan devleti, tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir

  A) Eşitlik – bağımsız yargı – sendikalaşma

  B) Siyasal haklar – hukuka uygunluk

  C) Eşitlik – temel özgürlükler

  D) İnsan hakları – hukuka bağlı devlet – bağımsız yargı

  E) Kişisel girişim özgürlüğü – toplumsal çıkarlara uygunluk – eşitlik  20) Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat döneminde eğitim alanındaki çabaların yetersiz olmasının nedenlerinden biri değildir

  A) Temel eğitimi verecek okulların açılmamış olması

  B) Çağdaş eğitim yanında geleneksel eğitiminde sürüyor olması

  C) İlköğretim zorunluluğunun uygulanmaması

  D) Kadınların eğitiminin geniş anlamda mümkün olmaması

  E) Parasal olanakların akılcı yatırımlara dönüştürülememesi  21) Osmanlı maliyesinin 1876’da iflasından sonra devletin para konularında girişimde bulunabilmek için izin almak zorunda olduğu kurul hangisidir

  A) Babıali

  B) Meclisi Mebusan

  C) Osmanlı Bankası

  D) Duyun-i Umumiye

  E) Meclis-i Ayan  22) Türkiye Cumhuriyetinde, Soyadı Kanunu’ndan önce, kişi adının korunması ile ilgili yer aldığı ilk hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir

  A) 1921 Anayasası

  B) 1924 Anayasası

  C) Türk Medeni Kanunu

  D) Türk Ceza Kanunu

  E) 1928 Anayasa değişikliği  23) Aşağıdakilerden hangisi, Fransız ihtilalinin yaydığı ve Atatürk tarafından örnek alınan düşüncelerden biri değildir

  A) Ayrıcalıklı toplum modeline son verilmesi gerektiği

  B) Egemenliğin ulusa ait olduğu

  C) İnsanların vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğu

  D) Devlet yönetimine dinin karıştırılmaması

  E) Devletin Güçler ayrılığı ilkesini uygulayarak devrimi çabuklaştıracağı  24) Cumhuriyet Yönetimi’nin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir

  A) Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi

  B) Sınıf kavramına karşı olunması

  C) Eşitlik ilkesinin benimsenmesi

  D) Çağdaşlığın ilke edinilmesi

  E) Yasalara bağlı kalınması  25) Ulusçuluğun gelişmesine etki eden iki önemli faktör aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir

  A) Ekonomik gelişme - sanayileşme

  B) Sanayileşme – demokratik düşüncelerin gelişmesi

  C) Din bağnazlığının kırılması – ekonomik gelişme

  D) Emperyalist düşüncenin ortaya çıkması – siyasal birliklerin kuvvetlenmesi

  E) Sanayileşme – mezhep ihtilallerinin son bulması  26) Hangisi halkçılığın amaçlarından biri değildir

  A) Halkın özgür iradeleriyle kişisel girişimlerde bulunulmasını sağlamak

  B) Türk halkının kendi kendini yönetmesini sağlamak

  C) Ulusal egemenlik esasına göre demokratik bir rejimi pekiştirmek

  D) Toplumsal dayanışmayı ve birliği sağlayarak insanları mutlu kılmak

  E) Halkın halkça eşit bir düzen içinde yaşamasını sağlamak  27) Laikliğin hukuksal açıdan ilk biçimini aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir

  A) Fransa Anayasası

  B) Magna Carta

  C) Amerikan Anayasası

  D) İsveç

  E) 1924 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  28) Hangisi Türk inkılabının özelliklerindendir

  A) Çok güçlü kadrosu var ama önderi yok

  B) Tek önderli kadrosuz bir inkılaptır

  C) Önder sayısı birden çoktur

  D) Önder ve kadrodan yoksun bir inkılaptır

  E) Güçlü bir kadro içinde etkisiz bir önder vardır  29) Aşağıdakilerden hangisi “II. Cumhuriyetçi” olarak adlandırılan kişilerin Atatürk devrimine yönelttikleri eleştirilerden biri değildir

  A) Atatürk’ün ulusal kurtuluş savaşını başlatmak amacıyla padişah tarafından Anadolu’ya gönderildiği

  B) Varolan olumsuzlukların nedeninin Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet olduğu

  C) Atatürk’ün yenilikleri silahlı kuvvetlere dayanarak yaptığı

  D) Atatürk’ün kendine bağlı bürokratik oligarşi ile yaptığı yeniliklerin, demokrasi ile bağdaşmasının imkansız olduğu

  E) Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetle, sadece kendi çıkarlarını düşünen bir avuç bürokrat yetiştiği  30) Aşağıdakilerden hangisi ulusal devletin kurulmasının bir sonucu değildir

  A) Türk milliyetçiliğinin gelişme gücü artmıştır

  B) Yeni Türk Devleti İslam aleminin önderi durumuna gelmiştir

  C) Kurtuluş savaşı başarıya ulaşmıştır

  D) Devlet ve toplumun gelişmesi akılcı ve bilimci yöntemlere bırakılmıştır

  E) Demokrasinin yolu açılmıştır  CEVAP ANAHTARI

  1. B
  2. B
  3. B
  4. B
  5. A
  6. A
  7. A
  8. A
  9. A
  10. D
  11. A
  12. C
  13. A
  14. B
  15. E
  16. E
  17. E
  18. D
  19. D
  20. E
  21. D
  22. C
  23. E
  24. A
  25. C
  26. A
  27. C
  28. B
  29. A
  30. B


  alıntı

   

   

  888888 - 21.11.2011 - 21:55Benzer Konular

 1. Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Soruları 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.01.2012, 00:08
 2. Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Soruları 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.01.2012, 00:05
 3. Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Ara Sınav
  Konuyu Açan: 888888, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.11.2011, 00:14
 4. Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 28.03.2011, 15:32
 5. Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 10.02.2011, 19:39

copyright

Soru Cevap