Felsefe Final Soruları ve Cevapları

 1. Aöf Felsefe Dersi - Aöf Felsefe Dersi Test Soruları - Felsefe Dersi Geçmiş Final Soruları

  1-) Felsefenin ilahiyattan ayrıldığı temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilgiyle inanç arasında bir ayrım yapması
  B) Evrenin kaynağını sorgulaması
  C) İnsanın Tanrı’yla ilişkilerini düzenlemesi
  D) Bir Tanrı öğretisi oluşturma çalışması
  E) Herşeyi açıklayan bir inanç sistemi oluşturmaya çalışması

  2-) Felsefenin bir etkinlik olduğunu söylemek onu nasıl tanımlamaktır?
  A) içerikli
  B) Biçimsel
  C) Kişiye göre
  D) Kaplamsal
  E) İçlemsel

  3-) Felsefe eğitiminin betimlenmesi aşağıdakilerden hangisinde en iyi yapılmıştır?
  A) Düşünceler
  B) Devlet
  C) Ethica
  D) Monadoloji
  E) Prologomena

  4-) David Hume’a göre nedensellik ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir ifadesidir?
  A) Aklın a priori önermelerinin
  B) Bir arada var olan nesnelerin
  C) Algılanabilen her ilişkinin
  D) Deney sonucunda kanıtlanan ilişkilerin
  E) Alışkanlıktan doğan bir inancın

  5-) Akılcılığa göre insan aklında doğuştan var olan deney öncesi kavramlara ne ad verilir?
  A) Somut kavram
  B) Soyut kavram
  C) Metafizik
  D) A postreiori kavram
  E) A priori

  6-) Bütün kavramları duyu izlenimlerine indirgeyen belli bir kavramı olan öznenin dışında özneden bağımsız bir nesne bulunmadığını ileri süren bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akılcılık
  B) İdealizm
  C) Deneycilik
  D) Maddecilik
  E) Duyumculuk

  7-) 16. yy.d skolastik düşüncenin dayandığı mantığın yerine, yeni bir mantık (Novum Organum) ortaya koyan filozof kimdir?
  A) Descartes
  B) Aguino’lu Thomas
  C) Porphyrios
  D) Bacon
  E) Leibniz

  8 ) Aşağıdakilerden hangisinde mantığı, matematiğe uygulayan filozoflar birlikte verilmiştir?
  A) Boole-Frege
  B) Whitehead-Russell
  C) Reichenbach-Peirce
  D) De Morgan-Peano
  E) Lukasewicz-Post

  9-) Bir akıl yürütmede öncüllerin sonucu zorunlu kılmasına ne ad verilir?
  A) Tutarlılık
  B) Doğruluk
  C) Eşdeğerlik
  D) Zorunluluk
  E) Geçerlilik

  10-) Matematikteki sayı ve şekiller hangi varolma türünde yer alır?
  A) Varolmayan
  B) Gerçek varolan
  C) İdeal varolan
  D) Olası olan
  E) Zorunlu varolan

  11-) Metafizik varık felsefesini sona erdiren filozf aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Heidegger
  B) Wolff
  C) Kant
  D) Platon
  E) Aristoteles

  12-) Viyana çevresi denen ekolün doğuşunu aşağıdakilerden hangisi belirledi?
  A) Avrupa’daki bilim adamlarının Viyana’yı merkez seçmeleri
  B) “Bilimsel Dünya Anlayışı” adlı yazı
  C) Tractatus’un yayımlanması
  D) Neo-pozitivizmi kurma konusundaki kararlılık
  E) “Yöntem Birliği” adlı yazının yayımlanması

  13-) Aşağıdakilerden hangisi neo-pozitivist akımın özelliklerinden biri değildir?
  A) Deney ve gözleme verilen önem
  B) Metafizik ve şiiri küçümseme
  C) Doğrulanamayan önermelerin de anlamlı olması
  D) Bilginin deney yoluyla bilinebilen olması
  E) Felsefenin bir öğreti olarak kabul edilmemesi

  14-) İnsanlar arası ilişkilerde kişilerin uyması beklenen, istenen davranışlara ne ad verilir?
  A) Değer
  B) Gelenek
  C) Norm
  D) Kültür
  E) Ahlak

  15-) Araç değerler ile ahlaki değerler arasında ayrım yapan etik görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yararcı etik
  B) İçerikli değer etiği
  C) Biçimsel etik
  D) Karşılaştırmalı etik
  E) Göreli etik

  16-) Kant, iyi ve kötüyü nasıl kavramlaştırır?
  A) Davranış, eyleyiş biçimi olarak
  B) Doğrudan yaşanan değerler olarak
  C) Ana ahlaki değer olarak
  D) Sürekli bir etkinlik olarak
  E) Bir yaşam biçimi olarak

  17-) Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte’un görüşlerinden biri değildir?
  A) İnsan düşüncesi teolojik, metafizik, pozitif düşünme evrelerinden geçerek gelişir.
  B) İnsan uygarlığının gelişimi doğal ve değişmez yasalara bağlıdır
  C) Sosyoloji, uygarlığın gelişmesine temel olan yasaları ortaya çıkarmaya çalışır.
  D) Tarih süreçleri, doğa süreçlerine benzer
  E) Pozitif politikanın görevi geçmişte gerçekleşenlerle ilgili bilgi toplamaktır.

  18-) Metaodolojik tarih felsefesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarihsel varlık alanını bir bütün olarak açıklaması
  B) Geçmişte olup bitenleri öykülemesi
  C) Tarih bilgisi elde etmenin yöntemlerini soruşturması
  D) Tarihi olayları belgeleyerek açıklaması
  E) Bilimsel yöntemin tarihçesini hazırlaması

  19-) Dilthey’in tarih felsefesi çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğa bilimlerindekinden farklı bir tarih metodolojisi gerçekleştirmek
  B) Pozitivist tarih anlayışının kısıtlı yanlarını ortaya koymak
  C) Marksist tarih anlayışını yeniden yorumlamak
  D) Tarihin bir bilim değil, sanat olduğunu kanıtlamak
  E) Tarih yazımındaki sorunları incelemeye yönelik bir yöntem geliştirmek

  20-) “Sanat diye bir şey yoktur, aslında yalnızca sanatçılar vardır” görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
  A) Hegel
  B) Croce
  C) Baumgarten
  D) Kant
  E) Gombrich
  21-) Beğeni, hiçbir karşılık gözetmeden, bir nesne üzerine hoşlanma veya hoşlanmama biçiminde yargıda bulunma yetisidir; böyle bir hoşlanmanın konusuna da “güzel” denir.
  Bu yapı, aşağıdaki düşünürlerden hangisinin estetik tanımına uygundur?
  A) Croce
  B) Kant
  C) Hegel
  D) Augustinus
  E) Plotions

  22-) Croce’ye göre sanat aşağıdakilerden hangisine dayalıdır?
  A) Kavrayışa
  B) Mantığa
  C) Sezgiye
  D) Anlayışa
  E) Hazza

  23-) Bir yasanın geçerliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Evrensel olmasına
  B) Halkın çoğunluğunca kabul görmesine
  C) Halkın sorunlarına çözüm getirmesine
  D) Genel ahlak ilkelerine uygun olmasına
  E) Anayasaya göre yetkili organlarca çıkarılmış olmasına

  24-) Aşağıdakilerden hangisi doğal hukuk kuramının savunduğu görüşlerden biridir?
  A) Doğada daima güçlüler egemendir
  B) Amaca giden her yol mübahtır
  C) Egemen gücün buyruğuna uymak bir toplumsal yükümlülüktür
  D) Doğa durumunda herkes özgündür
  E) Hak kavramı pozitif hukuka bağlıdır

  25-) Aşağıdakilerden hangisi devletin asıl amacının yurttaşları ahlakça olgunlaştırmak olduğunu savunmuştur?
  A) Augustinus
  B) Campanella
  C) Aristoteles
  D) Hobbes
  E) Crotius

  26-) Mill’in toplum ve devlet görüşü aşağıdakilerden hangisini temel almıştır?
  A) Tiranlık ilkesini
  B) Cumhuriyetçiliği
  C) Yararcılığı
  D) Devletçiliği
  E) Bütünlük ilkesini

  27-) Dilci felsefe ya da dilsel çözümleme nedir?
  A) Felsefi sorunların çözümünde kullanılan bir teknik
  B) İnsanın sesler çıkarmasını ve işaretler yapmasını olanaklı kılan özelliklerini inceleyen bir alan
  C) Dili bir sorun olarak ele alan felsefe dalı
  D) Sembolik mantığın dile uygulanmasını inceleyen bir yöntem
  E) Söz dizimini temel alarak dili inceleyen bir yöntem

  28-) Aşağıdakilerden hangisi Noam Chomsky’nin savunduğu görüşlerden biridir?
  A) Bir önermedeki adlar ile önermeni temsil ettiği olgunun öğeleri arasında koşutluk vardır
  B) Dil ile gerçeklik arasındaki bağ söz edimleriyle kurulur
  C) Birey, evrensel dil bilgisine sahip olarak doğar
  D) Cümlelerin anlamını kavramak için, dili kullananların yönelimlerini bilmek gerekir.
  E) Bir önermenin anlamı, onu doğrulama yöntemine bağlıdır.

  29-) Aristoteles’e göre siyasetin amacı nedir?
  A) Bilgili olmak
  B) Ahlaklı olmak
  C) Dini bilgiye ulaşmak
  D) İnsanları iyi kılmak
  E) İnsanları ölçülü kılmak

  30-) Epikuros’a göre; mutluluğa neyle ulaşılır?
  A) Hazla
  B) İyilikle
  C) Siyasetle
  D) Değerlerle
  E) Sağlıkla  Cevaplar:

  1-)
  A

  2-)
  B

  3-)
  B

  4-)
  E

  5-)
  E

  6-)
  E

  7-)
  D

  8-)
  B

  9-)
  E

  10-)
  C

  11-)
  C

  12-)
  B

  13-)
  C

  14-)
  E

  15-)
  B

  16-)
  A

  17-)
  E

  18-)
  C

  19-)
  A

  20-)
  E

  21-)
  B

  22-)
  C

  23-)
  E

  24-)
  D

  25-)
  C

  26-)
  C

  27-)
  A

  28-)
  C

  29-)
  B

  30-)
  A


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 04.09.2010 - 12:56Benzer Konular

 1. Hukuka Giriş Final Soruları ve Cevapları
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 29.04.2011, 18:02
 2. İktisat 2006 Final Soruları 1.Sınıf Soruları ve Cevapları
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.11.2009, 17:06
 3. AÖF Davranış Bilimlerine Giriş Final Soruları ve Cevapları
  Konuyu Açan: FreddyKrueger, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.08.2009, 15:19
 4. AÖF Davranış Bilimlerine Giriş 2007 Final Soruları ve Cevapları
  Konuyu Açan: FreddyKrueger, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.08.2009, 15:18
 5. AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2007 Final Soruları ve Cevapları
  Konuyu Açan: FreddyKrueger, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.08.2009, 15:10

copyright

Soru Cevap