Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Soruları - II -

 1. iş ve sosyal güvenlik test soruları - sosyal güvenlik hukuku sınav soruları  1. Sendikaların kuruluşunda uyulması gereken kural hangisidir?
  A) Sendikalar, işyerinde faaliyet göstermek üzere kurulurlar
  B) Sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alınarak kurulurlar
  C) Sendikalar, valiliklerden izin alınarak kurulurlar
  D) Sendikalar, işkolu esasına göre kurulurlar
  E) Sendikalar, birden fazla işkolunda faaliyet göstermek üzere kurulurlar

  2. Sendikalar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde hangi kanuna başvurulabilir?
  A) Ticaret Kanununa
  B) Dernekler Kanununa
  C) İş Kanununa
  D) Sosyal Sigortalar Kanununa
  E) Torlu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa

  3. Sendika ve konfederasyonların kurulmasında, hazırlanan tüzüğün, kanunda gösterilen diğer belgelerle birlikte hangi merciye verilmesi gerekir?
  A) İş Mahkemesine
  B) Valiliğe
  C) Bölge Çalışma Müdürlüğüne
  D) İdare Mahkemesine
  E) Belediyeye

  4. İşçi sendikası şubesinin faaliyet alanındaki işyerlerinde çalışan sendikalı İşçi sayısı hangi sayıyı aştığı takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır?
  A) 300
  B) 500
  C) 700
  D) 900
  E) 1000

  5. Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurulu kaçar üyeden oluşur?
  A) 37
  B) 35
  C) 39
  D) 57
  E) 59
  6. İşçilerin sendikal nedenlerle işten çıkarıldıklarının anlaşılması durumunda ödenen sendikacılık tazminatının miktarı nedir?
  A) en az 3 aylık ücret
  B) en az 4 aylık ücret
  C) en az 6 aylık ücret
  D) en az 8 aylık ücret
  E) en az 1 yıllık ücret

  7. Sendika üyelik aidatlarının aylık tavan sınırı ne kadardır?
  A) İşçinin 1 günlük çıplak ücreti
  B) İşçinin 2 günlük çıplak ücreti
  C) İşçinin 3 günlük çıplak ücreti
  D) İşçinin 4 günlük çıplak ücreti
  E) İşçinin 7 günlük çıplak ücreti

  8. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetlerinden değildir?
  A) Toplu iş sözleşmesi akdetmek
  B) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak
  C) Çalışma hayatından doğan hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak
  D) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek
  E) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak

  9. Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde kaçını üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak zorundadırlar?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
  E) 25
  10. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların faaliyetlerinin durdurulmasını gerektiren nedenlerden değildir?
  A) Tüzük ve belgelerin kanuna aykırı olması veya eksik bulunması
  B) Grev oylaması yapılmaması
  C) Dış kaynaklardan izinsiz yardım ve bağış alınması
  D) Yasaklanmış kişilere görev verilmesi
  E) Kapatmayı gerektiren bir suç nedeniyle dava açılması

  11. Yetki belgesini alan işçi sendikası 15 gün içinde toplu görüşme çağrısı yapmaz ise ne olur?
  A) Yetki belgesinin hükmü kalmaz.
  B) Çağrı için işçi sendikasına yeni bir süre takdir edilir.
  C) Tespit yazısının hükmü kalmaz.
  D) Toplu görüşme bir hafta ertelenir.
  E) Yetki bilgesi geçerlidir ancak tespit yazısının yeniden alınması gerekir

  12. Toplu iş sözleşmesinde çağrıdan sonra hangi aşama gelir?
  A) Grev
  B) Zorunlu hakem
  C) Toplu görüşme
  D) Uyuşmazlık
  E) Arabuluculuk

  13. Aşağıdakilerden hangisi TİS’in normatif hükümlerinden değildir?
  A) ücrete ilişkin hükümler
  B) çalışma saatlerine ilişkin hükümler
  C) primlere ilişkin hükümler
  D) hakeme başvurmaya ilişkin hükümler
  E) sosyal yardımlara ilişkin hükümler

  14. Bir Bankanın tüm şubelerini kapsayacak şekilde yapılan TİS’e ne ad verilir?
  A) Mevzu Toplu İş Sözleşmesi
  B) Grup Toplu İş Sözleşmesi
  C) İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
  D) Esas Toplu İş Sözleşmesi
  E) İşletme Toplu İş Sözleşmesi


  15. Aşağıdakilerden hangisi yangın, su baskını gibi felaket hallerinde, bu hallerin devamı süresince ve vuku bulduğu yelerde grev ve lokavtın akıbetine ilişkin söylenebilir?
  A) Özel hakem yolu kesin olarak kapalıdır
  B) Tarafların derhal Yüksek Hakem Kuruluna başvurması gerekir
  C) Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı geçici olarak yasaklayabilir
  D) Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı 60 gün süreyle erteleyebilir
  E) Önceden başlanmış olan grevin devam etmesi gerekir

  16. Bir lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitinde mahkeme kararını en geç hangi sürede verir?
  A) 6 işgünü
  B) 15 gün
  C) 1 ay
  D) 2 ay
  E) 3 ay

  17. Aşağıdakilerden hangisi grev ve lokavt yasağı bulunan işler arasında yer almaz?
  A) Can ve mal kurtarma işlerinde
  B) Cenaze ve tekfin işlerinde
  C) Kamu kuruluşlarınca yürütülen temizlik işlerinde
  D) Banka ve noterlik hizmetlerinde
  E) Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetlerinde

  18. Kanun dışı grevde işverenin uğradığı tazmin etme yükümlülüğü kime aittir?
  A) İşçilere
  B) İşveren sendikasına
  C) İşçi Konfederasyonuna
  D) İşveren Konfederasyonuna
  E) İşçi Sendikasına

  19. Çıraklar SSK’la ilişkileri bakımından hangi kategoride yer alırlar?
  A) Tam istisna
  B) İsteğe bağlı sigortalı
  C) Kısmi istisna
  D) Toplu sigortalısı
  E) İşveren vekili


  20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulaması olmayan sigorta koludur?
  A) Ölüm
  B) Yaşlılık
  C) Malullük
  D) İş kazsı
  E) Aile

  21. SSK'ya göre avukatlar sigortalılık niteliğini nasıl kazanırlar?
  A) Bireysel ve isteğe bağlı olarak
  B) Bireysel ve zorunlu olarak
  C) Toplu ve isteğe bağlı olarak
  D) Toplu ve zorunlu olarak
  E) Hiçbiri

  22. Hastalık sigortasının prim oranı yüzde kaçtır?
  A) 1.5
  B) 7
  C) 9
  D) 10
  E) 11

  23. Sosyal yardımların finansmanı nasıl sağlanır?
  A) Zorunlu primlerle
  B) İsteğe bağlı primlerle
  C) Bütçeden vergi gelirleri ile
  D) Kapitalizasyon yöntemi ile
  E) İşverenlerce

  24. Aşağıdakilerden hangisi cenaze yardımının tutarıdır?
  A) 2000. memur maaş katsayısı
  B) 3000. memur maaş katsayısı
  C) 4000. memur maaş katsayısı
  D) 5000. memur maaş katsayısı
  E) 6000. memur maaş katsayısı

  25. Sigortalılık niteliğini yitirenler, son bir yıl içinde kaç gün prim ödemişlerse altı ay daha hastalık sigortası kapsamından yararlanabilirler?
  A) 60
  B) 80
  C) 100
  D) 120
  E) 300

  26. Aşağıdakilerden hangisi Emekli Sandığının finansmanı için alınan keseneklerden biri değildir?
  A) Kıdem keseneği
  B) Giriş keseneği
  C) Emeklilik keseneği
  D) Fiili ve itibari hizmet zammı keseneği
  E) Artış farkları keseneği

  27. BağKur sigorta primleri ne kadardır?
  A) Sigortalının beyan ettiği gelir basamağının % 20'si
  B) Sigortalının aylık kazancının % 20'si
  C) Her yıl enflasyon oranına göre ayarlanan bir miktar kadar
  D) Sigortalının üç aylık kazancı kadar
  E) Asgari ücretin yarısı kadar

  28. İşverenin işi kabulden kaçınması ne ad verilir?
  A) işverenin borcu
  B) işverenin sorumluluğu
  C) işverenin haksız fiili
  D) işverenin sebepsiz zenginlenmesi
  E) işverenin temerrüdü

  29. İş Mahkemesi verdiği kararla işverenin yaptığı süreli feshi geçersiz kıldığında, işveren işçiyi işe başlatmak istemezse ödemesi gereken tazminat tutarına nasıl karar verilir?
  A) Bölge Çalışma Müdürlüğü karar verir
  B) İşçinin talep ettiği tutara karar verilir
  C) Kıdem tazminatının üç katı ödenir
  D) Asgari ücretin on katı ödenir
  E) İş Mahkemesi belirler

  30. Geceleyin işçiler en çok kaç saat çalışabilirler?
  A) 7
  B) 7,5
  C) 8
  D) 8,5
  E) 11


  Cevaplar:

  1. D -
  2. B -
  3. B -
  4. B -
  5. C -
  6. E -
  7. A -
  8. E -
  9. B -
  10. B -
  11. A -
  12. C -
  13. D -
  14. C -
  15. C -
  16. C -
  17. C -
  18. E -
  19. C -
  20. E -
  21. D -
  22. E -
  23. C -
  24. D -
  25. D -
  26. A -
  27. A -
  28. E -
  29. E -
  30. C -


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 27.05.2010 - 19:54
 2. dostum eline sağlık helal olsun valla

   

   

  barancrazy - 23.07.2010 - 13:56Benzer Konular

 1. Sosyal Güvenlik Hukuku Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.09.2011, 23:22
 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.03.2011, 14:13
 3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sınav Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.03.2011, 13:57
 4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.03.2011, 13:43
 5. Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Soruları - I -
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.05.2010, 19:48

copyright

Soru Cevap