Sosyoloji Sınav Soruları

 1. Sosyoloji Testi - Sosyoloji Test soruları - Davranış Bilimleri Ara Sınav Soruları
  1-) Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada “bağımsız değişken” aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
  B) Boşanma oranları
  C) Bağımlılık şiddeti
  D) Uyuşturucunun etkisi
  E) Durumsal farklılıklar  2-) İnsanların grup içi davranışlarına ilişkin bilimsel çalışmalar yapan ve bireylerin davranışlarını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih
  B) Psikoloji
  C) Sosyoloji
  D) Sosyal-Psikoloji
  E) Antropoloji  3-) Sosyolojide sosyal Darvinizm görüşünü öne sürerek, toplumun belirlenmiş kanunlar çerçevesinde işlediğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Herbert Spencer
  B) Stuart Mill
  C) Max Weber
  D) John Dewey
  E) John Locke  4-) Bir toplumda yer alan bireylerin birbirini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çatışma
  B) Fonksiyonalist
  C) Sosyal alışveriş
  D) Etkileşimcilik
  E) Feminist  5-) “Mekanize olmuş üretime bağlılık, hayvan gücünün yerini makinaların alması, içten patlamalı motorlar, yatırım ve girişim serbestliği, gelişmiş bir eğitim sistemi, azalan sosyal eşitsizlikler.”
  Yukarıda sayılan özellikler aşağıdaki toplum çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?
  A) Tarım toplumu
  B) Çobanlık toplumu
  C) Avcı ve toplayıcı toplum
  D) Tarım öncesi toplum
  E) Endüstriyel toplum  6-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?
  A) Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur.
  B) Her toplumsal kurum, değişmeye karşı dirençlidir
  C) Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır
  D) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir.
  E) Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluştururlar.  7-) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?
  A) Kültürün toplumsal bir ürün olması
  B) Dil sayesinde aktarılması
  C) Kültürün genetik olarak ana babadan geçmesi
  D) Öğrenilerek kazanılması
  E) Her toplumun kendine özgü olması  8-) “Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır.”
  Bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?
  A) Weber-Engels
  B) Sapir-Whorf
  C) Durkheim-Marx
  D) Merton-Parsons
  E) Spencer-Comte  9-) Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benlik
  B) Kişilik
  C) Karakter
  D) Huy
  E) Hobi  10-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba bir örnektir?
  A) Durakta bekleyen insanlar
  B) Sinema izleyicileri
  C) Dernek üyeleri
  D) Otobüs yolcuları
  E) Konferans dinleyicileri  11-) Bizlik duygusunun olduğu ve diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklere sahip olan gruplara ne ad verilir?
  A) Birincil grup
  B) İkincil grup
  C) İç grup
  D) Dış grup
  E) Referans grubu  12-) Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?
  A) Kişilik süreci
  B) Toplumsallaşma
  C) Beceri kazanma
  D) Grup bilinci süreci
  E) Norm süreci  13-) Bir kadının aynı anda birkaç erkekle evli olmasına ne ad verilir?
  A) Egzogami
  B) Endogami
  C) Poliandri
  D) Neolokal
  E) Poligini  14-) Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’a göre geleneksel geniş ailenin görevlerinden biri değildir?
  A) Biyolojik görev
  B) Ekonomik görev
  C) Psikolojik görev
  D) Kültürel görev
  E) Eğitim görevi  15-) Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, imtiyazlara ulaşma çabasına sosyoloji biliminde ne ad verilir?
  A) Toplumsal tabakalaşma
  B) Sosyal eşitsizlik
  C) Toplumsal değişme
  D) Toplumsal hareketlilik
  E) Toplumsal adaletsizlik  16-) Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çatışma
  B) Post-yapısalcı
  C) Fonksiyonalist
  D) Evrimci
  E) Organizmacı  17-) Aşağıdakilerden hangisi yığın değilldir
  A) Tiyatro seyircileri
  B) Karşıdan karşıya geçen yayalar
  C) Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar
  D) Baygınlık geçiren insanlar
  E) Çeteler  18-) Aşağıdakilerden hangisi dyad gruplarının özelliği değildir?
  A) İki kişiden oluşur
  B) En küçük gruptur
  C) Etkileşim yoktur
  D) Üyelerinden biri ayrılırsa grup dağılır
  E) Üyeler diğer üyeyi dikkate almak zorundadır  19-) Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Demokratik lider
  B) Araçsal lider
  C) Açıklayıcı lider
  D) Diktatör lider
  E) Otoriter lider


  20-) Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?
  A) Okula uyum sağlayamama
  B) Erken yaşta evlilik yapma isteği
  C) Depresyon
  D) Arkadaşlık kurmada zorluk çekmeler
  E) Alaycı, ölüm ve hastalık gibi düşünceler oluşur  21-) Ülkeler arasındaki tabakalaşma, zenginlik, güç ve prestijden doğan farklılıkların yok edilmesine ne ad verilir?
  A) Gelişmiş ülke olmak
  B) Kapitalist ülke olmak
  C) Mobilite
  D) Globalleşme
  E) Değişme  22-) Marksist kurama göre bir toplumdaki haksızlık ve eşitsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Burjuvazi ve proleterya çelişkisi
  B) Özel mülkiyet
  C) Fakirleşme süreci
  D) Otoritenin adil olmayan dağılımı
  E) İnsanlara verilen farklı ödüller  23-) Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı bir toplumsal grup oluşturur?
  A) Aile bireyleri
  B) Parti taraftarları
  C) Dernek üyeleri
  D) Şirket çalışanları
  E) Otobüs yolcuları  24-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
  A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
  B) Sinemada film seyreden insanlar
  C) Minibüste birlikte seyahat edenler
  D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
  E) Saklambaç oynayan arkadaşlar  25-) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?
  A) Değerler
  B) Ahlak kuralları
  C) Araç gereçler
  D) İnançlar
  E) Gelenekler  26-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biri değildir?
  A) Kültür
  B) Statü
  C) Rol
  D) Grup
  E) Norm  27-) Bilim adamının; Gerçeğe mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışması, Bulguları aslına uygun şekilde söylemesi, İncelediği olayları koşullara uygun şekilde tanımlaması, bilimsel araştırma ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
  A) Açıklık
  B) Nesnellik
  C) Sınırlılık
  D) Somutluk
  E) Doğruluk  28-) Emile Durkheim’a göre toplumsal gerçeğin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
  A) Toplumsal etkileşim
  B) Toplumsal bilinç
  C) Tarihi analiz
  D) Toplumsal kurum
  E) İdeal tip analizi  29-) Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meslek değiştirme
  B) Eşin ölümü
  C) İflas etmek
  D) Çocukların evlenmesi
  E) Politikaya girmek  30-) Bir kişinin arkadaşlar arasındaki bir sohbette yaptığı espiriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espiri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
  A) Taklit
  B) Özdeşim kurma
  C) Benlik
  D) Rol alma
  E) Ayna benlik  CEVAP ANAHTARI:

  1-) D
  2-) C
  3-) A
  4-) D
  5-) E
  6-) A
  7-) C
  8-) B
  9-) A
  10-) C
  11-) C
  12-) B
  13-) C
  14-) D
  15-) A
  16-) C
  17-) E
  18-) C
  19-) E
  20-) B
  21-) D
  22-) B
  23-) A
  24-) E
  25-) C
  26-) E
  27-) E
  28-) B
  29-) B
  30-) E


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 25.05.2010 - 15:23
 2. baska soru yok mu yah

   

   

  srknss - 30.05.2011 - 18:40Benzer Konular

 1. Sosyoloji Bölümü Güz 1.Dönemi Sınav Soru ve Cevapları
  Konuyu Açan: KaRaKıZ, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.12.2011, 15:41
 2. 2011 Sosyoloji Tarihi Bütünleme Sınav Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.12.2011, 22:07
 3. Psikolojiye Giriş Ara Sınav - Aöf Sosyoloji Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.08.2011, 13:36
 4. İstatistik Sınav Soruları - Aöf Sosyoloji Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.05.2011, 23:55
 5. Aöf Edebiyat - Felsefe - Sosyoloji - Okul Öncesi 2010 Final Sınav Soruları
  Konuyu Açan: gokmavi, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.04.2011, 15:18

copyright

Soru Cevap