İlahiyat 2. Sınıf Ders Özeti - İslam Düşünce Tarihi

 1. AÇIKÖĞRETİM İLAHİYAT 2. SINIF İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ ARA SINAV ÇALIŞMA ÖZETİ  ÜNİTE 1
  -İslam Düşüncesi genel insanlık düşüncelerinden kaynağı bakımından ayrılır.
  -Yahudi din felsefesinin kurucusu Philon dur.
  - Hıristiyan din felsefesinin kurucuları Origene ve Crement dir.
  -Yahudilik ve Hıristiyan din felsefeleri Eflatun ve Yeni Eflatunculuk düşüncelerinin yorumlanmasından oluşmuştur.
  -İslam düşüncesine etkisi en az olan düşünce Sabiilik'tir.
  -İslam felsefesinin temel kaynağı Yunan -Hellenistik düşüncedir.
  -Hellenistik felsefe devrinde ortaya çıkan mekteplerin başında, Şüphecilik, Epikürcülük ve Yeni Eflatunculuk gelir.
  -Batı düşüncesinin ortaya çıkışı XI ve XII yy larda

  ÜNİTE 2

  -İslam akılcılığının temeli Hz. Muhammed'in vefatıdır.
  -Hz.Muhammed ilk müslümanların sağlık ihtiyaçlarını bilimsel olarak çözmek için teyzesinin kocasını İran'a tıp öğrenmesi için göndermiştir.
  -Kelami, Siyasi ve Hukuki düşünce akımları Emeviler devrinde ortaya çıkmıştır.
  -Hz. Osman , Hz. Ali ve Muaviye döneminde cereyan eden olayların nedeni Hilafet Meselesi'dir.
  -Haricilerin ilk fırkası Ezrakiler'dir.
  -Muaviye ve Emevi iktidarı taraftarlığını savunan Cebriye Fırkası'dır.
  -Felsefi ve Bilimsel düşünce Abbasi devrinde ortaya çıkmıştır.
  -Mutezileninde öncülüğünü yaptığı Allahın Sıfatlarının olumsuz karşılanması görüşü Cehmiyye fırkası'dır.
  -Düşünce haraketlerine fırka yerine mezhep denmesi Abbasi döneminde başlamıştır.
  -Maturidilik hukuk sahasında ortaya çıkan bir mezhep değildir.
  -Selef haraketinin başlangıcı sayılan ilk fıkhi haraket Kur'an ve Sünneti anlamaya yönelik olan Medine Ehli haraketidir.
  -Medine Ehli haraketi İmam Şafi, Ahmet B.Hambel, Malik B.Enes gibi alimlerin yetişmesine vesile olmuştur.
  -İslamda esas tecüme haraketleri Abbasi döneminde başlar.
  -Abbasi döneminde başlayan tercüme haraketi adeta bir devlet politikası olmuş ve 830 yılında Beytül_Hikme adıyla tercüme bürosu açılmııştır.

  ÜNİTE 3

  -Kalbe, akla düşüncelerin gelmesi ve marifet anlayışının temelini oluşturan İsbatiyye prensibi Havatır'dır.
  -İbnül Arabi'ye göre cihanı meydana getiren mertebelerin sonuncusu İnsan_ı kamil'dir.
  -Tarikatlerin müesseseleşmesi XVI yy. da başlamıştır.
  -Tasavvuf'a felsefi ve kelami düşünceyi sokan ve hululittisal anlayışlarına karşı çıkan mutasavvıf Gazzali'dir.
  -İbnül Arabi'nin en önemli eseri Fususil_Hikem'dir.
  -İmam Rabbani2nin en önemli eseri Maktubat'tır.
  -Rüya yolu ile Hz. Muhammed2ten feyz alınarak kurulan tarikat Üveysi tarikatıdır.
  -Gazzaliden önceki kelamcılar döneminde kelamın konusu Allahın Zat'ı ve Sıfatları olmuştur.
  -Felsefe'nin islam aleminde yayılması ile kelamın konusu Mevcud teşkil etmiştir.
  -Kelam ilmini felsefe ile mücadele yapabilecek şekilde geliştiren kelam ekolü Eş'ariyye'dir.

  ÜNİTE 4

  -Alimlerin kelam ilmini tarif ederkenitina gösterdikleri Usul_ü Selase : Allah_Nübüvvet_Ahiret'tir.
  -El Fıkhul Ekber adlı eseri ile fıkıh ile kelamı birbirinden ayıran islam alimi İmam Ebu Hanife'dir.
  -Tarih boyunca kelam ilminin konuları ve metodları açısından değişimindeki etken ortaya çıkan ihtiyaçlardır.
  -Allahı zatından ve sıfatlarından, fiil ve birliğinden bahseden Kelam ilmidir.
  -İslam fikir tarihinde Kelam ilminin ilk kurucusu Mu'tezile kabul edilir.
  -Mu'tezile'nin kullandığı bu metod'a Kelam , İslam akaidini savunan ilme de Kelam ilmi denmiştir.
  -İmamiyye ve Zeydiyye Şiilik kelam ekolünün temelini oluştururlar.
  -İmam Ebu Hanife'nin iman esaslarını ele aldığı eseri El_Fıkhul_Ekber'dir.
  -İmam Maturidi'nin kelama dair görüşlerinin bulunduğu eseri Te'vilatü Ehlis_Sünne veya Te'vilatul Kur'an adlı eseridir.

  ÜNİTE 5

  -İslam dünyasında felsefenin gerilemeye başlaması XIV yy da olmuştur.
  -Tabiat felsefesiyle uğraşmış olan İlahıyatçılar ile Tabiatçılar arasındaki fark Metafizik konulardır.
  -Felsefi reddeden bir tutum içerisinde olan Malikiler'dir.
  -Yunan-Hellenistik felsefeye karşı Doğu kaynaklı bir Hikmet felsefesi kurmak girişiminde bulunan Suhreverdi El-Maktul'dür.
  -IX yy İslam felsefesinin doğuş devridir.
  -İslam düşünce tarihinde Yunan-Hellenistik düşünceye bağlı felsefe akımının son temsilcisi İbn_Rüşd'tür.
  -Tabiatçıların en ünlü düşünürleri Es_Serahi ve Ebu Bekr Er_Razi'dir.
  -Er_Razi bilimsel kimyanın kurucusu sayılır.
  -Er_Razi'nin tıp alanında en ünlü eseri El_Havi ve Kitabul_Mansur'dur.
  -Er_Razi felsefesinde kozmolojik ve metafizik görüşlerini hepsi ezeli olan Allah,Ruh,Madde,Zaman ve Mekan esaslarına dayandırır.

  ÜNİTE 6

  -İlk islam filozofu Kindi'dir.
  -Farabi Allahın varlığını Kozalite delili ile ispatlamıştır.
  -Sudur nazariyesinin kaynağı Sümerler'dir.
  -Aristo'nun Batılılarca tanınmasını sağlayan ve Batıda hür düşüncenin doğmasına öncülük eden İslam düşünürü İbn_Rüşd'tür.
  -Suhreverdi'nin kurduğu İşrakilik temelde hakikatin sezgiyle elde edileceğine inanır.
  -İşrakilik geniş ölçüde Gazzali-Tasavvuf etkisinde kalmıştır.
  -İşarakilik eklektik bir felsefedir.
  -İşrakiliği tanıtan filozof Risale fi Akvalil isimli eseriyle Kasapbaşızade'dir.
  -Endülüs felsefe tarihinin önemli ilk filozofu İbn_Bacce'dir.
  -Gazzali2nin Tasavvufa yönelmesinde etkili olan şüphelerini anlattığı eseri El Munkız ed_Dari adlı eseridir.
  -İbn Sina dinle felsefeyi uzlaştırmada dini tercih etmiştir.
  -Sosyoloji ve Ekonomi ilimlerini kuran ve ilk Tarih Felsefecisi olan düşünür İbn Haldun'dur.
  -İbn Halduna şöhreti veren tarih felsefesi yaptığı eseri Mukaddime adlı eserdir.,
  -İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserine ilk çeviriler Türkiye'de Pirizade Cevdet Paşa tarafından yapılmıştır.

  ÜNİTE 7

  -Düşünce tarihimizin yazılmasında zorlukların en fazla yaşandığı dönem Anadolu Türk Tarihidir.
  -Tasavvufi düşünce ve tarikat olarak en yaygın olan Nakşibendiliğin Osmanlı düşünce hayatına girişi Simavlı Molla İlahi iledir.
  -Tasavvufi düşüncenin en önemli ekollerinden olan Vahdet_i Vucud İbnü'l Arabi ile doğmuştur.
  -Mutasavvıflara göre Tasavvuf düşünce ve pratik olarak özünü Kur'an ve Sünnet'ten alır.
  -Tasavvuf'un gerçek kurucusu Hasan el Basri'dir.
  -Batıda gelişen modern mantık Osmanlılar düşüncesine Ali Sedat ve Salih Zeki ile girmiştir.
  -Osmanlı kelam düşüncesi büyük ölçüde Eş'ariliğin ve Maturidiliğin yorumlarına dayanır.
  -Kurtuluş devri kelamcıların en önemlisi İznik medresesinin ilk müderrisi, vahdet_i vücudçu olan Davud'ül Kayseri'dir.
  -Beşir Fuad Metaryalist bir ilim adamıdır.

  ÜNİTE 8

  -Vasıtalı dorulama yöntemi Delil'dir.
  -Bilgide esas olan bilginin kesinliği (doğruluğu ve yanlışlığı )dır.
  -Bütün İslam alimlerinin bilginin kaynakları olarak birleştikleri kavram Akıl'dır.
  -Objektif ve Subjektif bilgiyi ifade eden kavramlar Akıl ve Duygu'dur.
  -Tümdengelim ve Tümevarım yöntemleri özellikle bilginin çıkarımsanımı için gereklidir.
  -Kelamcılara göre Tümevarımda anoloji yapılırken Hikmet gözönünde bulundurulur.
  -İlim tarihinde ilk sınıflamalar IX yy da Harizmi ve Kindi ile başlamış, Farabi, İbn Sina ve İhvanı Safa'larlada genişlemiştir.
  -İlmi matlablar kendileri ile ilim elde edilen sorulardır.
  -Farabinin ilimler sınıflaması İhsaü'l_Ulum adlı eserindedir.
  -Harizinin ilimler sınıflaması Mefhatihü'l_ulum adlı eserindedir.

   

   

  TÜRKOĞLU - 22.12.2009 - 20:23
 2. özet için tşrk

   

   

  franga - 11.01.2010 - 14:45
 3. özet için teşekkür ederim Allah razı olsun

   

   

  rasule_hasret - 04.03.2010 - 22:57
 4. ALLAH sizi Cennetine hapsetsin insallah...........

   

   

  by_derman_67 - 09.03.2010 - 01:00
 5. inkilap tarihi ders notu varsa paylaşırmısınız

   

   

  mucahıd03 - 18.03.2010 - 21:10
 6. inkilap tarihi notlarını msn adreslerını ıtına ile gönderilir msn adrsim xxx selamlar

   

   

  muzzo50 - 18.04.2010 - 13:35
 7. Allah razı olsun teşekkür ederim çok makbule geçti

   

   

  ilahiy - 06.12.2011 - 08:53
 8. arkadaşlar geri kalan özetleride yayınlayabilir misiniz...

   

   

  kösemibarahim - 07.01.2012 - 15:43Benzer Konular

 1. Sosyoloji 1.Sınıf Bahar Dönemi İnsan ve Toplum Ders Özeti
  Konuyu Açan: KaRaKıZ, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 09.03.2013, 13:51
 2. İslam sanatları tarihi - İlahiyat 1.sınıf çıkmış sorular
  Konuyu Açan: emel er, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 28.11.2011, 13:47
 3. Uygarlık Tarihi Ders Özeti
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.03.2010, 15:51
 4. İlahiyat 2. sınıf Ders Özeti - Dinler Tarihi
  Konuyu Açan: TÜRKOĞLU, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 09.03.2010, 00:56
 5. AÖF 4.Sınıf Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Ders Özeti
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.08.2009, 11:46

copyright

Soru Cevap