Hukuka Giriş - Açıköğretim

 1. Hukuka Giriş açıköğretim fakültesi ders notları

  HUKUKA GİRİŞ
  "Nafaka Yükümü", yardım edilmediği takdirde
  yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve
  kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür.
  Sosyal hayatıdüzenleyen kurallar: Din kuralları,
  Ahlak kuralları, Görgü kuralları, Hukuk kuralları
  14 yaşındaki Naim Uygun'un anne ve babasının izni
  olmadan yapmışolduğu bir satışsözleşmesi " tek
  taraflıbağlamazlık" hükümsüzlük yaptırımıtürüne
  aittir. Henüz fiil ehliyeti olmayan küçüğü bağlamaz
  ama tam ehliyetli olan karşıtarafıbağlar.
  Cürüm, toplum düzenini ağır biçimde sarsan
  suçlardır.
  Müflis, iflasın açılmasıile birlikte borçlunun aldığı
  addır.
  Ticaret Kanunu'na göre ticaret şirketleri: Kollektif,
  Komandit, Anonom, Limited.
  Kooperatifler 1163 sayılı"Kooperatifler Kanunu" ile
  düzenlenmiştir.
  Kanun tasarısınıBakanlar Kurulu hazırlar.
  Tüzük, bir kanunun uygulamasınıgöstermek veya
  emrettiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı
  olmamak şartıyla çıkarılan yazılıhukuk kurallarıdır.
  "İntifa hakkı", başkasına ait mallarıkullanma ve
  bunlardan faydalanma yetkisi veren haktır.


  Miras hukuku, eşya hukuku, aile hukuku ve borçlar
  hukukunda iyi niyetli olmanın sonuçlarıile ilgili
  açıklama vardır, fakat anayasa hukukunda yoktur.
  Def'i, davalının borcunu özel bir nedenden dolayı
  yerine getirmekten kaçınmasına imkan sağlayan
  haktır.
  Şirketler, Devletler, Kooperatifler, dernekler tüzel
  kişidir fakat insanlar tüzel kişi değildir.
  Tam ehliyet:
  Tam ehliyetler kategorisine giren gerçek kişiler, fiil
  ehliyetinin bütün koşuluna sahip bulunan
  kimselerdir.
  Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan gerçek kişiler
  tam ehliyetliler kategorisine giren gerçek kişilerdir.
  Tam ehliyetliler, her türlü hukuki işlemleri hiç
  kimsenin iznine muhtaç olmaksızın yapabilirler.
  Tam ehliyetliler haksız fiilleri ile başkalarına vermiş
  olduklarızararlardan bizzat sorumludur.
  "İnsan sosyal bir hayvandır" sözünü söyleyen
  düşünür Aristo'dur.
  Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanına
  bağlıdır.
  Bir kimsenin doğumundan ölümüne kadar geçen
  zaman içinde giriştiği ilişkilerin büyük bir kısmı
  medeni hukuk tarafından düzenlenmektedir.
  Medeni hukuk, düzenlemekte olduğu ilişkilerin
  maliyetlerine göre beşkısma ayrılır.


  Medeni hukukun bir kolu olan miras hukuku bir
  kimsenin ölümünden sonra onun para ile ölçülen
  bütün hak ve borçlarının kimlere ve nasıl geçeceğini
  düzenleyen kurallardan oluşmaktadır.
  Medeni hukuk, yedi maddelik bir "Başlangıç"
  kısmından sonra dört kitaba ayrılmıştır.
  Kanun Hükmünde Kararnameler: Bakanlar
  Kurulunca belli konularıdüzenlemek üzere çıkarılan
  yazılıhukuk kurallarıdır.
  Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığıyetki
  kanununa dayanılarak çıkartılır.
  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerler.
  Kanun Hükmünde Kararnameler yayınladıklarıgün
  Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulurlar.
  İntifa hakkıbaşkasına ait mallarıkullanma ve
  bunlardan faydalanma yetkisi veren haktır.
  Sözleşmenin dışında borçlunun şartlarında meydana
  gelen değişiklikler sonucunda sözleşmeyle yerine
  getirme yükümlülüğünde olduğu taahhüdünün,
  borçlunun talebi üzerine hakim tarafından
  borçlunun şartlarına uydurmak için değiştirilmesi ya
  da tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün
  olması, Emprevizyon Teorisi ile açıklanmaktadır.
  Mirasçılar, ölüm tehlikesi içinde kaybolma
  durumunda "Gaibin" mirası, kesin olarak 5 yıl
  sonra kazanırlar.
  Derneklerde tüzel kişiliğin dağıtılma ile sona ermesi
  durumları:
  Derneğin genel kurulunun kararıyla, Suç kaynağı


  haline gelmesiyle, Yargıkararıyla, Üst üste iki olağan
  genel kurul toplantısıyapılmamasıyla
  Kira sözleşmesi Çok taraflıbir hukuki işlemdir.
  Naim'in kendisine ait evi 52 milyar TL'ye satacağını
  Fulya'ya bildirmesi hukuksal durumlardan icaba
  davettir.
  Temsil yetkisinin sona erme nedenleri: Temsilcinin
  gaipliğine karar verilmesi, Temsilcinin iflas etmesi,
  Temsilcinin istifa etmesi, Temsil olunanın gaipliğine
  karar verilmesi
  Borçlar Kanunumuza göre borcu sona erdiren
  nedenler: İfa, Yenileme, Birleşme, Takas,
  Zamanaşımı, Kusursuz imkansızlık
  Satım sözleşmesinin hükümlerinden satıcının
  borçları: Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu, Satılanı
  saklama borcu, Ayıba karşıgaranti borcu, Zapta
  karşıgaranti borcu
  Borçlar Kanunumuza göre Hamalın bavulumuzu
  taşımasıişleminde vekilin özel bir yetkiye sahip
  olmasıaranmamaktadır.
  Disiplin mahkemesi, askeri yargıda yer alır.
  Sosyal hayatıdüzenleyen kurallar: Din, Ahlak,
  Görgü, Hukuk kuralları
  Hükümsüzlük, kanunun öngördüğü şekilde
  yapılmamasıveya kanuna aykırıolarak yapılması
  halinde hukuki sonuç doğurmamasınıifade
  etmektedir.


  Yürürlükteki Türkiye Anayasa Hukukunun
  kaynağını1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti
  Anayasasıoluşturur.
  Kooperatifler 1163 sayılıKooperatifler Kanunu ile
  düzenlenmiştir.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
  edilen kanunlarıcumhurbaşkanının 15 gün içinde
  yayınlanmasıgerekir.
  İhtira Beratı, Patent kavramıile eşanlamlıdır.
  Zaruret Hali, kendisini veya başkasınıbilerek
  sebebiyet vermediği bir zarardan ya da derhal ortaya
  çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının
  mallarına zarar vermeyi ifade eder.
  Tam ehliyet: Tam ehliyet kategorisine giren gerçek
  kişiler, fiil ehliyetinin bütün koşuluna sahip bulunan
  kimselerdir.
  Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan gerçek kişiler
  tam ehliyetliler kategorisine giren gerçek kişilerdir.
  Tam ehliyetliler, her türlü hukuki işlemleri hiç
  kimsenin iznine muhtaç olmaksızın yapabilirler.
  Üniversiteler, mal topluluğu niteliğinde bir tüzel
  kişiliktir.
  Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğu , Belli
  Miktarda Sorumluluk türündendir.
  Mal rejimi sözleşmesinin kanuni geçerlilik şekli
  Resmi şekildir.
  Bir süreye bağlanmışbulunan borçlarda bu süre


  geçtiğinde muaccel bir borcun borçlusuna
  alacaklının ihbarıyla mütemerid denir.
  Vekalet sözleşmesi konusuna girenler: Bir diş
  tabibinin dişimizi tedavi etmesi, Bir avukatın
  davamızıizlemesi, Bir mimarın inşaatımızıkontrol
  etmesi, Arkadaşımızın bizim için bir yer kiralaması
  Vekalet sözleşmesi Azil, İstifa, İflas, Ölüm
  nedenleriyle sona erer.
  İdari yargıarasında yer alanlar: İdare mahkemesi,
  Vergi mahkemesi, Danıştay, Bölge idare mahkemesi
  Cebr-i icra, hukuk kurallarına uymayan bir
  kimsenin devlet zoru ile bu kuralların gereğini yerine
  getirmesi anlamına gelmektedir.
  Anayasaya göre yargıyetkisi Türk milleti adına
  bağımsız mahkemelerce kullanılır.
  Hakimler kendileri istemedikçe başka herhangi bir
  kuruluştarafından yaşlarıdolmadan emekliye
  ayrılamazlar.
  Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulunun başkanı
  Adalet Bakanıdır.
  Mahkemelerin kuruluşu görev ve yetkileri işleyişi ve
  yargılama usulleri kanunla düzenlenir.
  Yabancılar Hukuku: Bir ülkede o ülkenin
  vatandaşlarıile birlikte vatandaşolmayan kimselerin
  de ikamet etmesi mümkündür.
  Yabancılar, ülkesinde bulunduklarıdevletin
  vatandaşlarına tanınan hakların hepsinden
  yararlanamazlar.
  Türk Anayasası, yabancıların haklarının milletler


  arasıhukuka uygun bir şekilde kanunla
  düzenleneceğini öngörmektedir.
  Yabancıların hangi haklardan yararlanıp
  yararlanamayacağıYabancılar Hukukunun
  konusudur.
  Bir malın sahibinin isteği dışında, bilerek ya da
  bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine
  satılmasıdurumunda, malın asıl sahibi mülkiyet
  hakkınıgeri almak için istihhak davasıaçar.
  Akla uygun biçimde davranma yeteneği, hukuksal
  olarak "Ayırt etme gücü" kavramıyla ifade edilir.
  Bankalar, iktisadi amaç ya da kazanç paylaşma
  amacıgüden tüzel kişilerdendir.
  Sınırsız sorumluluk, borçlunun borcundan dolayı
  bütün mallarıyla sorumlu olmasıdır.
  Borçlar Kanunumuza göre borcu sona erdiren
  nedenler: İfa, Yenileme, Birleşme, Takas
  Semene(satışparası) ilişkin hasar alıcıya Satış
  sözleşmesinin yapıldığıanda geçer.
  Gerçek olmayan factoring'de factoring şirketinin
  sözkonusu riski üstlenmemesi ve bu riskin müşteride
  kalması, avans işleminin Ödünç olarak
  nitelendirilmesi sonucunu doğurur.
  Kendi nefsimize karşınasıl davranmamız gerektiğini
  belirten ahlak kurallarıSubjektif ahlak kurallarıdır.
  Müeyyide kavramıYaptırım ile eşanlamlıdır.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yürütme yetkisi
  sahip olan organlardan biri Bakanlar Kuruludur.
  Navlun Sözleşmesinin düzenleme amacı: Deniz
  yoluyla eşya taşıma işi yapmak isteyenlerin
  Ulaştırma Bakanlığından aldıklarıve ruhsat niteliği
  taşıyan sözleşmelerdir.
  Mal VarlıklarıHakları, konularına göre hakların
  türlerindendir.
  Hak sahibinin ölmesiyle Velayet Hakkıortadan
  kalkar.
  Bir gazete, bir devlet adamının özel hayatıyla ilgili
  çok ilginç resimler yayınlayacağınıilan eder ve bunu
  yayınlarsa, sözkonusu devlet adamı, yayının
  durdurulmasıiçin "Saldırıya Son Verilmesi Davası"
  nıaçabilir.
  DolaylıTemsilde, temsilci hukuki işlemi başkası
  hesabına, fakat kendi adına yapmaktadır.
  Alacaklının kendisine ait bir miktar paranın
  kararlaştırılan süreden daha fazla bir süreyle
  borçlunun yanında kalmasından dolayıuğradığı
  zararıkarşılayan faize Temerrüt faizi denir.
  Hizmet sözleşmesinin işçiye yüklediği borçlar: İşi
  bizzat yapmak, İşverenin talimatına uymak, İşine
  özen göstermek, İşletmenin sırlarınısaklamak
  Müteselsil kefalette, kefilin tartışma def'ini ileri
  sürmesi mümkün değildir.
  Nafaka Yükümü, yardım edilmediği takdirde


  yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve
  kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür.
  İcra ve ihmal, suçun maddi unsurudur. Kast ve
  Taksir ise manevi unsurudur.
  Çek, poliçe ve bono kambiyo senetleridir.
  Yargısal kararlar:
  Yargısal kararlar, anlaşmazlık konusu olan hukuki
  bir olayın çözümü için mahkemece verilmişolan
  kararlardır.
  Mahkemelerin varmışolduklarıkararlarda oluşan
  bir sorunun çözümlenmesi ile ilgili olarak kabul
  edilmişolan ilkeleri yansıtırlar.
  Hakim, önüne gelmişolan anlaşmayı, benzer bir
  anlaşmazlıkla ilgili olarak verilmişyargısal karara
  uygun bir biçimde sonuca bağlamak zorunda
  değildir.
  Uygulamada mahkemeler, yargısal kararlara büyük
  ölçüde uymaktadırlar.
  Ölüm karinesi en büyük mülkiye amirinin emriyle
  gerçekleştirilir.(Kaymakam)
  Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve
  toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması
  zorunlu, yani maddi yaptırımıbulunan kurallar
  bütünüdür.
  Hukuk kurallarına uymayan bir kimsenin , devlet
  zoru ile bu kuralların gereğini yerine getirmesi Cebr-
  i icra anlamına gelir.
  Sosyal hayatıdüzenleyen maddi yaptırımlıkurallar
  bütününü ifade eden kavram hukuk kavramıdır.


  Nafaka yükümü, yardım edilmediği takdirde
  yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve
  kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür.
  Yaptırım, Müeyyide kavramının eşanlamlısıdır.
  Kusur bildirme, disiplin cezalarına örnektir.
  14 yaşındaki bir kişinin anne ve babasının izni
  olmadan yapmışolduğu bir satışsözleşmesitek taraflı
  bağlamazlık hükümsüzlük yaptırımıtürüdür.
  İcra ve ihmal suçun maddi unsurudur.
  Müflis, iflasın açılmasıile birlikte borçlunun aldığı
  addır.
  Ticaret kanununa göre ticaret şirketleri: Kollektif,
  Komandit, Anonim, Limited
  Kooperatifler 1163 sayılıKooperatifler Kanunu ile
  düzenlenmiştir.
  TBMM tarafından kabul edilen kanunları,
  Cumhurbaşkanının 15 gün içinde yayınlaması
  gerekir.
  Cumhurbaşkanı, TBMMnin onaylamasıiçin
  göndermişolduğu "Bütçe ile ilgili
  kanunları"onaylamayıp tekrar görüşülmesi için
  TBMMne gönderemez.
  Resmi gazete, Başbakanlık tarafından çıkarılır.
  Milletvekili seçilme hakkından yararlanmak için 30
  yaşınıbibitirmişolmak gerekir.


  Konularına göre hakların türleri: Mamelek hakları
  (Mal varlığıhakları), Şahsiyet hakları
  Davalının borcunu özel bir nedenden dolayıyerine
  getirmekten kaçınmasına imkan sağlayan hak Def'i
  ile ifade edilir.
  Ölüm karinesi,en büyük mülkiye amirinin emriyle
  gerçekleştirilir.
  Mirasçılar, ölüm tehlikesi içinde kaybolma
  durumunda "Gaibin" mirasını, kesin olarak 1 yıl
  sonra kazanırlar.
  Nafaka yükümlüsü, mahkeme emrine uymayarak,
  kararlaştırılan yardımıyapmazsa nafaka devlet
  tarafından CEBRİİCRA YOLUYLA alınır.
  Verilmişbir söze sadık kalmayıemreden ahlak
  kurallarına objektif ahlak kurallarıdenir.
  Hükümsüzlük türleri: İptal, Cebri icra, Tazminat,
  Ceza.
  Yargıtay(Temyiz), denetim mahkemesidir.
  Hukuk kurallarına uyulmamasının müeyyidesi
  Cezaya çarptırılmadır.
  Tek taraflıbağlamazlık, hükümsüzlük türlerinden
  biridir.
  Deniz ticaretinde, geminin bayrağı, geminin bağlı
  olduğu devleti gösterir.
  Örf ve adet hukukunun maddi unsuru, örf ve adetin
  devamlılığıve tekrarlanmasıdır.


  Bozucu yenilik doğuran haklar: vekaletten azil
  hakkı, feshi ihbar hakkı, istifa hakkı, işçinin hizmet
  akdini fesfetmesi
  Hukukumuzda bir gerçek şahıs, hak ehliyetini,
  kısıtlılığıortadan kalktığında, evlendiğinde, reşit
  olduğunda, temyiz gücünü elde ettiğinde elde eder.
  Medeni Kanun m.10'da belirtilen, "mümeyyiz olan
  reşit, medeni haklarıkullanmaya salahiyettardır."
  hükmü fiil ehliyeti bakımından tam ehliyetliler
  kategorisinde yer alır.
  Evlenme akdi dolayısıyla eşlerden biri ile diğerinin
  kan hısımlarıarasında meydana gelen hısımlığa
  SIHRİHISIMLIK(kayın hısımlığı) denir.
  Genel Kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu,
  derneklerde kanunen bulunmasızorunlu olan
  organlardır.
  Zilyetlik karinesinden doğan hakkın korunmasını
  sağlayan dava, MENKUL DAVASI'dır.
  Tapu siciline yapılan tescile esas olan hukuki sebep
  geçerli değilse, bu halde tapu kütüğünde görünen
  tescile YOLSUZ TESCİL denir.
  Bir kimse ile halasının oğlu arasında dördüncü
  dereceden hısımlık vardır.
  Bir kimsenin şahsiyet haklarına karşıhaksız bir
  saldırıda bulunulmasıve saldırının hala devam
  etmekte olmasıhalinde MEN davasıaçılabilir.
  Devlet, vilayet, belediyeler ve köyler gibi şahıs


  topluluğu niteliğindeki kamu hukuku hükmi
  şahıslarına Kamu idareleri denir.
  Zilyetliğin idari yoldan korunmasıgayrimenkuller
  için gereklidir.
  Disiplin cezaları: Kusur bildirme, Uyarma, Geçici
  çıkarma, Büsbütün çıkarma, Kınama.
  Bir fiilin Ceza Kanununda yazılıilkeye uygun
  olmasına tipiklik (suçun kanuni unsurı) denir.
  Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığıödenen ücrete
  NAVLUN denir.
  Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun
  Resmi Gazete'de yayımlanmasından 45 gün sonra
  yürürlüğe girer.
  Bir kişiye bir mal üzerinde kullanma, yararlanma ve
  tasarrufta bulunma yetkilerinden bir yada ikisini
  tanıyan haklara SINIRLI AYNİHAKLAR denir.
  Sahipsiz menkul (taşınır) malların aslen
  kazanılmasına İHRAZ (ele geçirme) denir.
  İnfilak eden bir gemide yolculuk eden ve cesedi
  bulunmayan bir kimsenin öldüğünü ispat etmek için
  ÖLÜM KARİNESİ'den yararlanılır.
  Kazai(erken, yargısal) rüşt için gerekli şartlar: Ana
  ve babanın izni, Küçüğün isteği, Küçüğün 15 yaşını
  bitirmişolması,Vasinin dinlenmesi, Küçüğün
  menfaatının bulunması.
  Baba ile evlatlığıarasında SUNİhısımlık vardır.


  Haksız saldırıda bulunan kimsenin diğerine tarziye
  vermesi, özür dilemesi demektir.
  Mahkeme kapatılan derneklerin mal, para ve hakları
  hazineye intikal eder. (geçer)
  Kadastronun sağladığıyararlar: gayrimenkullerin
  sınırlarınıbelirlemek, araziden doğan ihtilafları
  gidermek, küçük arazi parçalarının birleştirilmesine
  imkan sağlamak, gayrimenkul kredisinde emniyeti
  sağlamak.
  Aralarında kanun veya sözleşme gereğince ortaklık
  bağıbulunan kimselerin hep birlikte bir şeyin
  tamamına malik olmalarına iştirak halinde mülkiyet
  denir.
  Bir gayrimenkul üzerinde ipotek kurulmasıiçin
  kural olarak rehin sözleşmesi ve rehnin tescil edilmiş
  olmasıgereklidir.
  Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığıile yerine
  getirilebilen edimlere MADDİEDİM denir.
  Borçlar Kanununa göre, hazır olmayanlar arasında
  yapılan bir sözleşme, kabul haberinin icapçıya
  vardığıandır.
  Bir borç ilişkisinde, edinim ifasının mümkün
  olmasına ve ihtara rağmen, borçlunun borcunu
  zamanında ifa etmemesine BORÇLUNUN
  TEMERRÜDÜ (direnişi) denir.
  Haksız fiilden doğan borçlar, bir yıllık zamanaşımı
  süresine tabidir.


  Trampa sözleşmesini, satım sözleşmesinden ayıran en
  önemli fark: edimin konusunun para dışında bir şey
  olması.
  Köylerde gayrimenkul kiralanmasıile ilgili olarak
  BORÇLAR KANUNU uygulanır.
  Sosyal bir dernek, üyeleri için temsil vermek üzere
  özel bir tiyatro topluluğu ile anlaşmıştır. Dernek ile
  tiyatro topluluğu arasındaki sözleşmenin türü istisna
  sözleşmesi (eser sözleşmesi)dir.
  Vedia, bir şeyin saklanmasıamacınıgüden
  sözleşmelerdendir.
  Bir vedia sözleşmesinde vedia alan, vedia konusu
  malıkarşıtarafın izni olmadan kullanırsa bunun
  sonucunda vedia verene uygun bir tazminat
  vermekle yükümlü olur.
  Bakanlar Kurulu kararlarına karşıiptal ve tam
  yargıdavaları, Danıştay mahkemesinde karara
  bağlanır.
  İlk derece mahkemesi olarak Askeri Yargıtay
  daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile
  incelenmesi görevi ASKERİYARGITAY
  DAİRELER KURULU organına aittir.
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri idari yargı
  türüne girer.

   

   

  XMaSteR - 02.04.2008 - 17:09
 2. çok yardımcı oldunuz teşekkürler

   

   

  özlem75 - 09.05.2008 - 10:40
 3. emeğine sağlık teşekkürler.

   

   

  ozkul.ozkurtulus - 21.08.2009 - 18:00Benzer Konular

 1. Aöf Hukuka Giriş
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.05.2012, 00:15
 2. Hukuka Giriş - Aydın Aybay
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.10.2011, 15:34
 3. Hukuka Giriş Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.09.2010, 12:48
 4. Hukuka Giriş
  Konuyu Açan: KaRaKıZ, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 06.04.2009, 17:18
 5. Hukuka Giriş 1
  Konuyu Açan: KaRaKıZ, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 06.03.2009, 15:37

copyright

Soru Cevap