Davranış Bilimlerine Giriş AÖF Dersi

 1. aöf sosyoloji dersleri - toplumsallaşma nedir - sosyoloji nedir - sosyologların çalışma alanları - toplumsal tabakalaşma

  DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

  - Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi
  sosyolojisinin inceleme alanlarından biri
  verimliliktir.
  -Bilimsel araştırmanın sahip olmasıgereken
  özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve
  açıklık,Sınırlılık
  - Platon'a göre birey, içinde yaşadığıdevletin
  karakterini taşır. Politika, Platon'nun en önemli
  çalışmasıdır.
  - Ziya Gökalp'in görüşlerini benimsediği batılı
  düşünür E.Durkheim'dir.
  - Babalık kazanılmışbir statüdür.(Statü, bireyin
  toplum içindeki pozisyonudur.)
  - Avcıve toplayıcıtoplumların özellikleri: Politik
  kurumların olmaması, Bireylerin eşit olması,
  Kararların grup tartışmalarısonucunda alınması,
  Göç olgusunun yoğun olması, Zenginlik mal ve mülk
  sahipliğinin yok denecek kadar az olması.
  - Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, Zevkleri ve
  alışkanlıklarıolan küçük bir grubun sahip olduğu
  kültüre yüksek kültür denir.
  - İnsanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin
  kaynağısemboldür.
  - Toplumsallaşma bir etkileşim sürecidir.Birey ve
  toplum arasında bir bağoluşturur.İnsanca
  davranışlarıöğrenme sürecidir.Belirli bir kişilik
  kazanma yöntemidir.
  - Bilim adamlarına göre yetiştirme yurtlarında yetişen
  çocuklarla normal aileler yanında yetişen çocuklar
  arsındaki farklılığın en temel nedeni sosyal
  iletişimsizliktir.
  - Yığın, birbirleriyle bir ilişkide bulunmayan ancak
  geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha çok
  sayıdaki insanlardan oluşur.
  - Bir öğrenci kulübüne üye öğrenciler yığın değildir.
  - Sendikalar, şirketler, bankalar, birlikler ikincil
  gruba(resmi grup) örnektir.
  -Sosyologların aile ve evlilik biçimlerini incelerken
  belirledikleri temel kategoriler: Eşsayısı, grup
  ilişkileri, otorite ilişkileri, çiftlerin yerleşimi, soy ve
  secere ilişkileridir.
  Mutlu bir evliliğin koşulları: Eşi bir birey olarak
  sevme, evliliğin kutsal olduğuna inanma, eşi kendine
  yakın bir arkadaşolarak görme, yaşanan krizleri
  olumlu yaklaşımlara bakma.
  - Kast sisteminin dayanağıdindir.
  Modern toplumların özellikleri: Düşük dini bağlılık
  düzeyi, kentsel yerleşim, küçük aile, düşük bebek
  ölüm oranı.
  - SOSYOLOJİ
  - İnsanların grup içi davranışlarına ilişkin bilimsel
  çalışmalar yapan ve bireylerin davranışlarını
  etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı
  SOSYOLOJİ'dir.
  -Bilim adamının; gerçeğe mümkün olduğu kadar
  yaklaşmaya çalışması,bulgularıaslına uygun şekilde
  söylemesi, incelediği olaylarıkoşullara uygun şekilde
  tanımlaması, bilimsel araştırma ilkelerinden
  DOĞRULUK ile ilgilidir.
  -Bir toplumda yer alan bireylerin birbirlerini
  etkilemelerini, karşılıklıilişkilerini ve bu ilişkileri
  nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen sosyolojik yaklaşım
  ETKİLEŞİMCİLİK yaklaşımıdır.
  -Toplumsal yapıyıoluşturan parçalar: Kültür,
  Toplumsal sınıf, Statü, Rol, Grup, Kurumlar
  -Başarılıbir evliliği sağlayan koşullar: Eşi kişi olarak
  sevmek, Eşi yakın bir arkadaşolarak görmek,
  Evliliğin kutsal olduğuna inanmak, Eşin düşünce ve
  amaçlarına saygılıolmak.
  -TALCOT PARSONS yapısal-fonksiyonel yaklaşımın
  en önemli temsilcilerinden biridir.
  -Kültürün temel özellikleri: Kültürün toplumsal bir
  ürün olması. Dil sayesinde aktarılması. Öğrenilerek
  kazanılması. Her toplumun kendine özgü olması.
  -Saklambaç oynayan arkadaşlar toplumsal bir GRUP
  oluşturur.
  -Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan
  ödül, kaynak ve imtiyazlara ulaşma çabasına
  sosyoloji biliminde TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
  adıverilir.
  -Toplumsal gruba ait özellikler: Sürekliliğe sahip
  olması. Üyeler arasında ilişkiler bulunması. Üyelerin
  ortak amaçlarının olması. Üyeler arasında etkileşim
  olması.
  -Toplumsallaşmayıen etkili ve verimli olarak
  sağlayan kurum EĞİTİM kurumudur.
  -Ana, baba, erkek çocuklarla, evlenmemişkızlar ve
  evlenen oğulun eşve çocuklarından oluşan,
  otoritenin en yaşlıerkekte olduğu aile biçimi
  BİRLEŞİK AİLE biçimidir.
  -Çok sayıda küçük, çekirdek ailenin aynıçatıaltında
  oturmasıyla oluşan ve akrabalık bağlarının çok
  kuvvetli olduğu aile tipi GENİŞailedir.
  -Suçu insan varlığının normal bir parçasıolarak
  gören ve hatta bu tür davranışların toplumun
  düzenliliği açısından olumlu sonuçlarıolduğunu
  savunan kuramsal yaklaşım YAPISAL BASKI
  KURAMIdır.
  -Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu
  öne süren kavram FONKSİYONALİST (Görevselci)
  kuramıdır.
  -19.yüzyılın başlarında bazıinsanların suça eğilimli
  olarak doğduklarınıileri sürerek, sosyal öğrenmenin
  sapkın davranışlar üzerinde etkili olduğunu savunan
  ve bunların biyolojik olarak dejenere olduğunu
  söyleyen kriminolog Cesare LAMBROSU'dur.
  -Ekolojinin kanunları: Herşey birbiriyle ilişkilidir.
  Hiçbir şey bedava değildir. Doğada hiçbir şey yok
  olmaz. Doğa, her şeyi iyi bilir ve iyi yapar.
  -TEKNOLOJİK BAĞLILIK kavramı, bilimde her
  teknolojinin kendinden önceki teknolojinin yarattığı
  sorunlarıçözümlerken, kendisinin de yeni sorunlara
  yol açtığınıvurgular. (Alvin Weinberg)
  --PSİKOLOJİ
  -Psikoloji biliminin temel amaçları: Betimleme,
  Açıklama, Kontrol, Yordama
  -Gelişim psikologları, öğrenme olmaksızın, kalıtsal
  olarak belirlenmişbüyüme örüntüsüne
  OLGUNLAŞMA adınıverirler.
  -Deneysel psikolojinin önemli iki alt dalı:
  Karşılaştırmalıpsikoloji, Fizyolojik Psikoloji.
  -Fizyolojik bir ihtiyacın psikolojik sonucuna DÜRTÜ
  denir.
  -Dikkati belirleyen uyarıcıözellikler: Kontrast,
  Hareket, Tekrar, Şiddet ve büyüklük.
  -Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen
  oldukça uzun süreli değişmelere ÖĞRENME denir.
  -Nedeni belli olmayan korkulara KAYGI denir.
  -Bir kapıyıaçarken hangi açıdan bakarsak bakalım
  dikdörtgen şeklinde görürüz. Bu durum algı
  özelliklerinden ŞEKİL DEĞİŞMEZLİĞİ'ne örnektir.
  -Yürüme davranışı, bir ayağıbiraz kaldırma, öne
  doğru uzatma, bu ayağıyere basma, sonra aynı
  hareketleri öteki ayakla yapma gibi küçük
  birimlerden oluşur. Bu örnekte olduğu gibi bir
  davranışın küçük birimlerine DAVRANIM denir.
  -Bir tür uyma davranışıolan benimseme üzerinde
  araştırma yaparak, grup normlarının oluşmasını
  açıklayan bilim adamıMUZAFFER ŞERİF'tir.
  -Analık, Açlık, Cinsellik güdülerinin bilinen bir
  fizyolojik temeli vardır.
  -İnsan güdülerinin evrensel bir hiyerarşi olduğunu ilk
  öne süren bilim adamıMASLOW'dur.
  -Dağların puslu havalarda uzaktaymış, güneşli
  havalarda ise yakındaymışgibi görünmesi
  monoküler ipuçlarından AÇIKLIK ile ilgilidir.
  -Bilişsel öğrenme kuramının savunduğu görüşler:
  Öğrenme, amaca ulaşabilmek için gerekli yolları
  bulma, bir tür problem çözmedir. Öğrenme, bilgi
  işleme tarzında meydana gelen değişikliktir.
  Öğrenmeyi, uyarıcı-davranım ilişkisi şeklinde küçük
  parçalara ayırarak incelemek uygun değildir.
  Öğrenmeyi anlayabilmek zihinsel süreçlerin
  incelenmesiyle mümkündür.
  -Kişiliği tanımlarken dikkate alınan özellikler:
  Biriciklik, Tutarlılık, Psikolojik işlevsellik, Süreklilik.
  -Psikoanalitik kuramda, bilinç altının kolayca
  hatırlanabilir kısmına BİLİNÇ ÖNCESİdenir.
  -Bireyin, aile ve yakınlarına herhangi bir bağlılığının
  olmaması, suçluluk ve ahlak duygularından yoksun
  olması, kendi çıkarlarına göre hareket etmesi,
  sebatsız ve sorumsuz olması, SOSYOPATİdavranış
  bozukluğuna örnektir.
  -Şizofreni türleri: Basit tip, Paranoid tip, Katatonid
  tip, Hebefrenik tip.
  -Uyma davranışınıbelirleyen bireysel özelliklerden
  uyumu olumlu yönde etkileyenler: Bağlanma
  ihtiyacının yüksek olması. Kendine güvenin az
  olması. Otoriter tutumlara sahip olunması. Grubun
  çekici bulunması.
  -Kendine yeni araba satın alan birey, diğer marka
  arabaların reklamlarına daha az duyarlıolur. Tutum
  değiştirme (Cari Hovland) ile ilgili anlatılan durum
  BAĞLANMA hedefinin özelliğine örnektir.
  -Edimsel koşullama, çağdaşöğrenme
  psikologlarından B.F.Skinner tarafından ortaya
  atılmıştır.
  -BANDURA, gözlem, taklit ve özdeşimin sosyal
  öğrenmedeki önemi üzerinde durmuştur.
  -Acil yardım gerektiren bir trafik kazasına çok sayıda
  insanın tanık olmasının, bireyin kaza geçiren
  insanlara yardım etme olasılığınıazaltmasına
  TANIK ETKİSİdenir.
  -Tutumlarda, bir bilgi kaynağının güvenilir olarak
  algılanıp algılanmayacağınıbelirleyen en kritik
  faktör NİYET'tir.
  -Hedefin özellikleri: Tutumun kuvvet derecesi.
  Bağlanma. Kendilik değeri. Zeka.
  -Psikolojik testlerde bulunmasıgereken en önemli iki
  teknik özellik: Geçerlilik ve güvenirlik.
  -Bir testin hatalardan arınık ve istikrarlıolarak ölçme
  yapabilme niteliğine GÜVENİRLİK denir.


  Toplumsallaşma için TIKLAYINIZ

   

   

  LEVIS-501 - 02.04.2008 - 14:30
 2. çok faydalı emeğinize sağlık

   

   

  eeeeeeq - 14.09.2008 - 16:08
 3. teşekkürler

   

   

  ondertonga-06 - 19.09.2008 - 17:11
 4. teşekurler

   

   

  Kamuzares - 24.09.2008 - 22:11
 5. eline saglik

   

   

  carismadar - 23.11.2008 - 22:57
 6. eline sağlık

   

   

  keynes - 24.11.2008 - 01:18
 7. Eline sağlık..

   

   

  BiR-DOST - 17.10.2011 - 01:17Benzer Konular

 1. Davranış Bilimlerine Giriş Ara Sınav 3
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.01.2012, 00:25
 2. Davranış Bilimlerine Giriş Ara Sınav 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.01.2012, 00:21
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Ara Sınav 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.01.2012, 00:17
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Testi
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.01.2012, 23:39
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 3
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.08.2010, 13:03

copyright

Soru Cevap